"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“ www.bilgemed

Report
BAKIM ONARIM FAALİYETLERİNDE
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
Mak.Müh.İkram TAŞDEMİR
Ç.S.G.B. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Ç.S.G.B. Uzman Eğitici
IRCA Onaylı OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi
E-mail: [email protected]
Cep: 0532 481 67 88
www.bilgemed.com
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Genel Tanımı;
•
İşyerinde işin yapılması ve yürütülmesi sırasında oluşan ve
sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi
bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli ve metotlu
çalışmalara denir.
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
İş Kazası Tanımları:
a- Uluslararası çalışma örgütü ( ILO ) :
“ Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış
olan, etrafa zarar verecek nitelikteki olaylar” olarak
tanımlamaktadır.
b- Dünya sağlık örgütü (WHO) :
“Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara,
makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir
süre durmasına yol açan bir olay “ olarak tanımlamaktadır.
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
İş Sağlığı ve Güvenlinin Amacı
a. Çalışanları Korumak
b. Üretim Güvenliğini Sağlamak
c. İşletme Güvenliğini Sağlamak
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
İş Sağlığı ve Güvenlinin Amacı - 1
a. Çalışanları Korumak
Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve
güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, başka bir ifade ile
çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak
ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
İş Sağlığı ve Güvenlinin Amacı - 2
b. Üretim Güvenliğini Sağlamak
Bir iş yerinde üretim güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin
artması sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan
önemlidir.
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
İş Sağlığı ve Güvenlinin Amacı - 3
c. İşletme Güvenliğini Sağlamak
İşyerinde alınacak tedbirler ile, iş kazalarından veya güvensiz ve
sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları
ve devre dışı kalmaları, patlama olayları, yangın gibi işletmeyi
tehlikeye düşürebilecek durumlar ortadan kaldırılacağından
işletme güvenliği sağlanmış olur.
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ
•
Bakım ve onarım hizmetleri; makine, tezgah ve
tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak
çalışmasını; beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli
durumların ortaya çıkmaması; istenmeyen olaylara, kazalara,
yaralanmalara, malzeme hasarlarına, zaman kaybına sebep
olmaması için yapılan planlı ve düzenli çalışmalardır.
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
BAKIM ONARIM ÇEŞİTLERİ
a - Önleyici bakım (preventive maintenanca)
b - Kestirimci bakım (predictive maintenance )
c - Arıza Giderici Bakım (corrective maintenance)
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
BAKIM ONARIM FAALİYETLERİNDE
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
•
İşletmelerin tamir, bakım ve onarım çalışmaları
esnasında çok sayıda kazaların meydana geldiğini
biliyoruz.
•
Bu kazalar, tamir ve bakım çalışmalarının yeterli emniyet
tedbiri alınmadan yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır.
•
Bu sebeple, bakım ve onarım faaliyetlerinin planlı,
programlı olarak yapılması gerekmektedir.
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
•
Bakım onarım çalışmalarına izin verilmesi hususunda
bir sistem kurulmalıdır. Bu sistemde; yöneticilerin, işçilerin,
müteahhitlerin ve diğer şahısların uymaları gerekli tedbirler
ve şartlar açık ve net bir şekilde belirlenmelidir.
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
Bu sistemde;
• Yapılacak iş,
• İşi kimin denetleyeceği,
• Alınacak güvenlik tedbirleri,
• İşe başlamadan önce çalışanlar tarafından alınacak gerekli
tedbirler,(Örneğin; fiziksel kilitleme aygıtlarının takılması, tehlike uyarı
levhalarının asılması gibi)
• Çalışma alanının güvenli olup olmadığının tespiti ve güvenli hale
getirilmesi,
• Çalışma izninin kaldırılmasından önce yapılması gerekli işlemlerin
belirtilmesi, bu işlemlerin kimler tarafından yapılacağının açık olarak
yazılması, belge sisteminin yerleştirilmesi, gerekmektedir.
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE EN ÇOK
RASTLANAN KAZA TÜRLERİ:
1-Elektriğe çarpılma,
2-Hareketli kısımlarda yaralanma,
3-Zararlı zehirli gaz, toz ve sisler dolaysıyla zehirlenme ve boğulmaların
meydana gelmesi,
4-Parlama, patlama, yanma şeklinde meydana gelen kazalar,
5-Düşme şeklindeki kazalar,
6-Kişisel koruyucu malzemelerin kullanılmamasından meydana gelen kazalar.
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE KAZALARIN
MAYDANA GELİŞ SEBEPLERİ -1
1-Çalışmaların aceleye getirilmesi, planlı yapılmaması,
2-Gerekli yerlerden izin alınmaması, izin veren makamların gerekli
tedbiri almaması,
3-Uzman kişilerin veya ekiplerin bulunamaması, veya ekiplerin
noksan oluşu,
4-Çalışma ortamının uygun aydınlatılmamış olması,
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE KAZALARIN
MAYDANA GELİŞ SEBEPLERİ - 2
5-Bakım onarın öncesinde, işe başlamadan önce gerekli tedbirlerin
alınmamış olması,
6-Çalışma esnasında uygun tedbirlerin alınmamış olması,
7-İşin bitiminde, daha önce sökülmüş olan emniyet tedbirlerinin
tekrar yerleştirilmemiş olması,
8-Bakım onarım esnasında tesiste meydana getirilen değişiklikler
var ise bu değişikliklerin operatöre izah edilmemiş olması,
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ SIRASINDA
ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER - 1
1.
Tamir bakım işinin planlı yapılması, beklenmedik arızalar için
de plan yapılması,
2.
Gerekli yerlerden izin alınması (İzinlerin yazılı belgeye
dayandırılması)
3.
İzin veren makamların gerekli tedbirleri alıp izin vermesi
4.
Bakım onarım ekibinin işe başlamadan önce gerekli tedbirleri
alması,
5.
Onarım süresince tedbirli çalışması,
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ SIRASINDA
ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER - 2
6.
İşin sonunda gerekli tedbirleri alması,
7.
Yapılan bakım ve onarımın, görülen arızaların kayda alınması,
8.
Uzman kişilerin çalıştırılması,
9.
Makine yapımcılarının tavsiyelerine dikkat edilmesi,
10. Denetim hizmetinin aksatılmaması,
11. Uygun takım çantaları verilmesi,
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ SIRASINDA
ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER
12. Zararlı, zehirli, Parlayıcı, patlayıcı gazlara karşı tedbir
alınması(Havalandırma sağlanması, maske kullandırılması,
yangına karşı tedbir alınması)
13. Tank ve depo içinde mekanik karıştırıcılar varsa bunların
durdurulup takozlanması,
14. Parlayıcı, Patlayıcı maddeler bulunan tankların veya bu
maddelerle kirlenmiş tankların, varillerin, kaynakla tamiri
yapılmadan önce gerekli şekilde temizlenmesi, içine su veya asal
gaz doldurulması,
15. İlgili yerlere kilitleme ve etiketlemelerin yapılması
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
KİLİTLEME
ETİKETLEME
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
ÇOKLU KİLİTLER
• CKVK - Çoklu Kilit Vinil Küçük
• CKVB - Çoklu Kilit Vinil Büyük
•
•
CKTBK - Çoklu Kilit Toz Boyalı Küçük
CKTBB - Çoklu Kilit Toz Boyalı Büyük
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
ÇOKLU KİLİTLER
CKPK - Çoklu Kilit Plastik Küçük (Elektrik)
CKPB - Çoklu Kilit Plastik Büyük (Elektrik)
CKBSK - Çoklu Kilit Boyasız Küçük
CKBSB - Çoklu Kilit Boyasız Büyük
CKC - Çoklu Kilit Çelik
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
ÇOK AMAÇLI KABLOLU KİLİTLEME
APARATLARI
SCAKA - Silindirik Tip Çok Delikli
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
ÇOK AMAÇLI KABLOLU KİLİTLEME
APARATLARI
SCAKA - Silindirik Tip 4 Delikli
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
ÇOK AMAÇLI KABLOLU KİLİTLEME
APARATLARI
CKCAKA - Çoklu Kilit Tipi
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
ÇOK AMAÇLI KABLOLU KİLİTLEME
APARATLARI
UCAKA - Ustura Tipi
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
ÇOK AMAÇLI KABLOLU KİLİTLEME
APARATLARI
MCAKA - Makas Tipi
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
ÇOK AMAÇLI KABLOLU KİLİTLEME
APARATLARI
ŞİBER VANA KİLİTLERİ
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
ASVK - Ayarlanabilir Şiber Vana Kilidi 25/165 mm
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
KÜRESEL VANA KİLİTLERİ
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
KELVK - Kelebek Vana Kilidi
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
AKVKK - Ayarlanabilir Küresel Vana Kilidi Küçük Boy
AKVKB - Ayarlanabilir Küresel Vana Kilidi Büyük Boy
AKVKİK - Ayarlanabilir Küresel Vana Küçük İlave Kol
AKVBİK - Ayarlanabilir Küresel Vana Büyük İlave Kol
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
UKVK - Universal Küresel Vana Kilidi
UKVK2MK - Universal Küresel Vana Kilidi + 2 Metre Kablo
UKVK1MKİK - Universal Küresel Vana Kilidi + 1 Metre Kablo + İlave Kol
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com
İLGİNİZE
TEŞEKKÜR EDERİM.
Mak.Müh.İkram TAŞDEMİR
Ç.S.G.B. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Ç.S.G.B. Uzman Eğitici
IRCA Onaylı OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi
E-mail: [email protected]
Cep: 0532 481 67 88
www.bilgemed.com
"Önlemek, Ödemekten Daha Ucuz Ve Daha İnsancıldır“
www.bilgemed.com

similar documents