vetenskap + vardag = kvalitet

Report
vetenskap + vardag = kvalitet
Tandläkarförbundets syn på kvalitet
Kvalitet måste ha en koppling till det kliniska arbetet.
När hela teamet är med i kvalitetsarbetet blir
engagemanget levande.
Lotten Bergström
1
vetenskap + vardag = kvalitet
Vad är målet för tandvården?
Att ge patienten ett bra omhändertagande och en god vård
Hur kan vi lyckas med det?
-
att patienten bemöts med omtanke och respekt
att vården håller hög kvalitet
att alla i tandvårdsteamet kan bidra
vetenskap + vardag = kvalitet
Vad menar vi med ordet kvalitet?
vetenskap
arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet
(med adekvat kunskap och praktiskt erfarenhet)
och
vardag
att uppfylla de krav som lagar och förordningar ställer
tillsammans kan teamet utföra en bra tandvård med kvalitet
vetenskap + vardag = kvalitet
För att upprätthålla sin kompetens krävs att alla i tandvårdsteamet
- tar del av nya rön inom odontologin
- deltar i efterutbildning
För att ha kunskap om lagar och förordningar krävs
- vetskap om reglerna
- hitta modeller hur de ska tillämpas i vardagen
vetenskap + vardag = kvalitet
Tandvårdslagen (1998:125)
Patientsäkerhetslagen (2010:659)
Patientdatalagen (2008:355)
Läkemedelslagen (1992:859)
Patientskadelagen (1996:799)
Lagen (1993:584) om medicin-tekniska produkter
Produktansvarslag (1992:18)
Produktsäkerhetslag (2004:451)
Lag (2008:355) om statligt tandvårdsstöd
SOSFS 2005:12 om ledningssystem för
kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården
ersätts 2012 av
SOSFS 2011:9 om ledningssystem för sytematiskt kvalitetsarbete
SOSFS 2004:11 om ansvar för remisser för patienter inom hälsooch sjukvården
SOS Hygienrutiner i tandvården meddelandeblad 8/2000
SOSFS 2005:26 Hantering av smittförande avfall
mm
mm
vetenskap + vardag = kvalitet
Hur ska alla inom tandvården känna till och förstå alla
dessa regler?
vetenskap + vardag = kvalitet
Hur ska alla inom tandvården känna till och förstå alla
dessa regler?
med hjälp av bra kvalitetssystem
som är noggrant utformade och heltäckande
Men för att komma igång behövs många olika vägar in i ett arbete
som bygger på kvalitet
vetenskap + vardag = kvalitet
Tandläkarförbundets serie Kunskap&kvalitet tar upp
de viktigare områdena och sammanställningen har
gjorts så att den är lättillgänglig för hela teamet
-
omskrivning av lagar och förordningar till ”vanlig”
svenska
samarbete med SoS som sett till att innehållet
är riktigt
Målet är att engagera alla i teamet
Det är när hela teamet är säkra i sina olika roller som det blir
god tandvård och bra omhändertagande av patienten
vetenskap + vardag = kvalitet
-
Kvalitetssäkra din journalföring
CE-märkta medicin-tekniska produkter
Medicinsk riskbedömning för tandläkare
Tandläkarens ansvar och skyldigheter
Försäkring för patient och tandläkare
Hygien i tandvården
Avvikelser; lär av misstag, egna och andras
Avvikelser; anteckningar
Beställ: [email protected]
medlem 0 kr
icke-medlem 50 kr
vetenskap + vardag = kvalitet
Patientsäkerhetslagen (2010:659) innebär både nya
krav och nya möjligheter.
- patientsäkerhetsberättelse ska göras årligen
- engagera personalen i arbetet
vetenskap + vardag = kvalitet
Patientsäkerhetsberättelsen ska innehålla (1 mars)
enligt lagen
• fördelning av det organisatoriska ansvaret över patientsäkerheten
• hur har arbetet med patientsäkerhet bedrivits under förra året
• vilka åtgärder för att förbättra
• vilka resultat har det gett
enligt SOSFS 2011:9 från 2012
• ansvaret för att utveckla och säkra patientsäkerheten
• egenkontroll och hur den visat/ändrat patientsäkerheten
• samverkan för att tillgodose patienters behov av säker vård
• hantering av risk för vårdskador samt bedömning av omfattning/frekvens av
dessa
• rapporter för allvarlig vårdskada/risk för allvarlig vårdskada
• hur många vårdskador har förekommit och hur många allvarliga
• inkomna klagomål/synpunkter från personal, patienter och övriga och hur dessa
hanterats
Patientsäkerhetsberättelsen ska finnas tillgänglig som den som vill ta del
av den
vetenskap + vardag = kvalitet
Egenkontroll tillsammans med hela teamet
•
•
•
•
•
•
kvalitetsregister/nationella riktlinjer
journaler
kommunikation med patienten
hygienrutiner
odontologiska ämnen
avvikelsehantering
vetenskap + vardag = kvalitet
Egenkontroll tillsammans med hela teamet
Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit
[email protected]
Presentation på OR 2011 18/11
Nationella riktlinjer för tandvården
Socialstyrelsen utarbetar dessa på uppdrag av regeringen.
Riktlinjerna för vuxentandvård är klara. De går att beställa hos
Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer
vetenskap + vardag = kvalitet
Egenkontroll tillsammans med hela teamet
•
•
•
•
•
•
kvalitetsregister/nationella riktlinjer
journaler
kommunikation med patienten
hygienrutiner
odontologiska ämnen
avvikelsehantering
vetenskap + vardag = kvalitet
Vad måste journalen innehålla?
• patientens identitet
• kringhändelser: återbud, telefonrådgivning etc
• sjukhistoria – aktualiserad med jämna mellanrum
• diagnos; mer detaljerat än det som krävs för tandvårdsförsäkringen
• prognos
• undersökningsprotokoll till patienten vid litet större behandling
• information till patienten om behandlingsalternativ
• samtycke till behandling
• komplikationer
• epikris
• signering kontinuerligt
Utvärdering journalföring
vetenskap + vardag = kvalitet
Egenkontroll tillsammans med hela teamet
•
•
•
•
•
•
kvalitetsregister/nationella riktlinjer
journaler
kommunikation med patienten
hygienrutiner
odontologiska ämnen
avvikelsehantering
vetenskap + vardag = kvalitet
Egenkontroll tillsammans med hela teamet
Den nya lagen lägger stor vikt vid kommunikation med patienten
•
•
•
•
-
Patienten ska kunna framföra frågor, klagomål och bli bra bemött
Patienten är underläge jämfört med all personal inom tandvården:
munnen är mycket privat, man har svårt att förstå hur och varför, det
kostar pengar och gör ont
Om patienten möts med kontaktskapande empati, vänds
klagomål/frågor till något positivt
Kommunikation som bygger på empati
(giraffmetoden – Nonviolent Communication)
att uttrycka sig tydligt
att lyssna
att möta patienten med empati
att återkoppla
vetenskap + vardag = kvalitet
Egenkontroll tillsammans med hela teamet
•
•
•
•
•
•
kvalitetsregister/nationella riktlinjer
journaler
kommunikation med patienten
hygienrutiner
odontologiska ämnen
avvikelsehantering
vetenskap + vardag = kvalitet
Egenkontroll tillsammans med hela teamet
Viktiga punkter beträffande hygien:
• basala hygienrutiner – handhygien, handskar, lämpliga arbetskläder,
vid behov stänkskydd
• profylax vid endokardit
• smittspridning – MRSA – tvätta ytor mellan patienter
• mikrobiell vattenkvalitet i uniten – spola igenom vattensystemet minst
tre minuter när arbetsdagen inleds – kontroll minst en gång/år
• skötsel av instrument – sterilisering och autoklavering – kontroll av
rutiner och apparater
• tandtekniska arbeten – desinfektion när de sänds iväg och när de
återkommer
• avfall – smittförande avfall, amalgamavfall
Utvärdering hygien
vetenskap + vardag = kvalitet
Egenkontroll tillsammans med hela teamet
•
•
•
•
•
•
kvalitetsregister/nationella riktlinjer
journaler
kommunikation med patienten
hygienrutiner
odontologiska ämnen
avvikelsehantering
vetenskap + vardag = kvalitet
Ständig utveckling inom odontologin
-
alla inom teamet ska vara uppdaterade på sina områden
kontinuerlig uppdatering inom odontologins basområden
kurser i alla odontologiska ämnen
odontologisk riksstämma
vetenskapliga artiklar
SBU-rapporter, nationella riktlinjer
vetenskap + vardag = kvalitet
Egenkontroll tillsammans med hela teamet
•
•
•
•
•
•
kvalitetsregister/nationella riktlinjer
journaler
kommunikation med patienten
hygienrutiner
odontologiska ämnen
avvikelsehantering
vetenskap + vardag = kvalitet
Avvikelser; lär av misstag, egna och andras
• avdramatisera arbetet
alla ska delta, trygghet i den lilla gruppen,
tandläkare, tandsköterska, tandhygienist
vad är en avvikelse = något som vi inte vill ska hända igen
• allvarliga fel anmäls till SoS, även vardagliga fel ändras
• kulturen ska vara tillåtande och öppen
alla deltar i förbättringsarbetet, kvalitetsarbetet blir deras ansvar
• den som gör fel ska kunna tala om det; en medarbetare ska
säga till om någon annans fel utan negativa konsekvenser
• det ska vara positivt att rapportera ett fel = möjlig förbättring
•
notera avvikelser i Anteckningsboken, följ upp dem och ta med
informationen i patientsäkerhetsberättelsen
vetenskap + vardag = kvalitet
Att göra en egenkontroll tillsammans ger en bra insikt om
verksamheten för alla
Kvalitetsarbete är aldrig avslutat. Det ska upprepas hela tiden.
Variera arbetet med olika tema; avvikelser och journal är viktiga
delar
Ge egna ansvarsområden till olika medlemmar i teamet
tillsammans kan teamet utföra bra tandvård med kvalitet
vetenskap + vardag = kvalitet
Tandläkarförbundets syn på kvalitet
Kvalitet måste ha en koppling till det kliniska arbetet.
När hela teamet är med i kvalitetsarbetet blir
engagemanget levande.
Lotten Bergström
27

similar documents