Faylın ölçüsü: 567.15 KB

Report
Pireney yarımadası
Ərabistan yarımadası
Kiçik Asiya yarımadası
Hindistan yarımadası
Hind–Çin yarımadası
Çukot yarımadası
Skandinaviya yarımadası
Taymır yarımadası
Kamçatka yarımadası

Asiya Assuriya dilində asu – "şərq"
sözündən götürülmüşdür. Qurunun
təqribən 30 %-ni təşkil edir. Şimal
yarımkürəsinin coğrafi qurşaqlarını
tutur. Şimaldan cənuba 8200 km,
şərqdən qərbə 8500 km-ə qədər
uzanır.
Asiya – əsasən şimal yarımkürəsində yerləşən qitə. Köhnə Dünya quru kütləsinin bir
parçası olan Asiya 44.391.163 km²-lik sahəsi ilə dünyanın ən böyük qitəsidir. O,
Avrasiya materikinin 4/5-dən çoxunu əhatə edir. Asiyanın sahəsi Cənubi
Amerika, Antarktida, və Avstraliyanın birgə götürülmüş sahəsindən daha çoxdur. Bu
qitə Avrasiya materikinin şimal-şərq, şərq, cənub və cənub-şərq hissələrini əhatə
edir. Asiya qərbdən şərqə doğru 10.200 km, şimaldan cənuba doğru 7.000 km
məsafədə uzanır. Avropa ilə Asiyanın şərti sərhədi Ural dağlarının şərq
ətəkləri, Emba çayı, Xəzər dənizinin şimal sahilləri, Kuma-Manıç çökəkliyi, Qara
dəniz, Bosfor boğazı, Mərmərə dənizi, Dardanel boğazı, Egey dənizi və Aralıq
dənizi qəbul olunmuşdur. Afrika ilə Asiyanı bir-birindən Süveyş kanalı, Qırmızı
dəniz, Babülməndəb boğazı və Ədən körfəzi ayırır.
Asiya Yer kürəsinin yeganə qitəsidir ki, onun sahillərini dörd okeanın suları əhatə
edir. Asiyanın qərb və cənub-qərb sahilləri daha çox girintili-çıxıntılıdır. Asiyanın
şərq sahillərini Sakit okeanın suları əhatə edir. Materikin cənub və cənubqərb sahillərini isə Hind okeanının suları əhatə edir. Burada
nəhəng Ərəbistan və Hindistan yarımadaları, onları ayıran Ərəbistan
dənizi və Benqal körfəzi yerləşir. Qırmızı dəniz Asiya sahillərində yerləşən ən
isti dənizdir. Asiyanın cənub sahillərində adalar azdır. Şri-Lanka buradakı ən iri
adadır. Hind okeanı sahillərində musson cərəyanları çox böyük təsir
göstərir. Atlantik okeanı suları Asiyanın ucqar cənub-qərb qurtaracağı
olan Kiçik Asiya yarımadasını əhatə edir. Bu yarımadanı qərb sahilləri olduqca
girintili-çıxıntılıdır. Kipr adası Asiyanın Atlantik okeanı hövzəsinə aid olan ən böyük
adasıdır. Asiyanın bir qrup böyük ada və yarımadaları
olan Yamal, Taymır, Çukot yarımadaları və Novosibirsk adaları Şimal Buzlu
okeanında yerləşir. Berinq boğazı Asiyanı Şimali AMerikadan ayırır. Şimal Buzlu
okeanındakı dənizlərin hamısı qışda donur.
Avropa — Afrikanın şimalında, Asiyanın
qərbində, Atlantik okeanının şərqində yerləşən qitə.
Onun sahəsi 10,5 milyon km²-ə bərabərdir.
"Avropa" sözü sami dillərində Erep (yaxud İrib),
"günəşin batdığı tərəf" mənasını
verir. Finikiyalılardan yunanlara keçən bu ad, yunanca
"Europa" olmuş və Egey dənizindən qərbdə yerləşən
ölkələrə deyilmişdir.
Avropanın şərq hissəsində çox böyük sahəni qədim platforma bünövrəsi üzərində
yerləşmiş Şərqi Avropa düzənliyi əhatə edir. Bu düzənliyin səthi bir sıra yüksəklik və
ovalıqlardan ibarətdir. Şərqi Avropa düzənliyinin qərbə davamını Baltik dənizinin
cənub sahilləri boyu yerləşən Orta Avropa düzənliyi təşkil edir. Skandinaviya
yarımadasının şimalını eyniadlı dağlar, cənub və şərq sahələrini isə eyniadlı dağlar
tutmuşdur. Britaniya və İrlandiya adaları da daxil olmaqla bu ərazilər Kaledon
dövründə əmələ gəlmiş dağ və düzənliklərdən ibarətdir. Avropanın mərkəzi
hissəsində orta hündürlüklüVogez, Şvartsvald, Mərkəzi Massiv, Sudet
dağları yerləşir. Cənub hissəni isə meridian istiqamətində yerləşən cavan dağ
sistemləri (Alp, Karpat, Balkan, Pireney, Apennin dağları) və düzənliklər tutur. Alp
dağlarındakı Monblan zirvəsi (4810 m) Avropanın ən yüksək nöqtəsi hesab olunur.
Miflərdən birinə görə Avropa Finike kralı Agenar ilə
Telepassanın qızının adıdır. Öküz şəklinə girən Zevs
tərəfindən İdaya qaçırılmışdır. Zevsdən Minos,
Sarppedon və Radamant adlı üç övladı olmuşdur. Adı
bir yarımadaya verilmişdir.
Həmişə böyük krallıq və imperatorluqlara beşik olmuş
bu yarımada, sənaye inqilabından sonra digər qitələrə
nisbətən daha sürətlə bütün sahələrdə daha çox inkişaf
etmişdir..
Avropa ərazisi yanacaq, filiz və qeyri-filiz mənşəli faydalı qazıntılarla zəngindir. Yanacaq
faydalı qazıntıları çökmə mənşəlidir. Onların yataqları qədim bünövrənin
çökəkliklərində, dağlararası əyilmə zonalarında yerləşmişdir. Dünyanın bir sıra mühüm
kömür hövzələri Avropa ərazisindədir (Donetsk, Peçora, Rur, Saar, Yuxarı
Sileziya). Neftin əsas yataqları Volqaboyunda, Karpatda, Orta Dunay ovalığında, Balkan
yarımadasında və Şimal dənizindədir. Faydalı qazıntılar içərisində dəmir filizi yataqları
xüsusilə böyük əhəmiyyətə malikdir. Rusiyadakı Kursk maqnit anomaliyası (KMA)
dünyanın ən böyük dəmir filizi yataqlarından biridir. Şərqi Avropa düzənliyi, Skandinaviya
yarımadası, Alp dağları, orta hündürlüklü qədim dağlar sahəsində də bir sıra dəmir filizi
yataqları vardır. Avropada
həmçinin boksit, mis, sink, qurğuşun, kobalt, molibden, volfram, xrom, civə, uran kimi
əlvan və qiymətli metal filizlərinə də rast gəlinir. Qeyri-filiz yataqları içərisində neft, təbii
qaz, daş kömürdən başqa çöküntü mənşəli müxtəlif duzlar olan kalium, daşduz yataqları
qeyd oluna bilər. Həmçinin qiymətli tikinti materiallarının bol olmasını
(mərmər, qranit, kvars) da göstərmək lazımdır. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki,
Avropa ərazisi bir çox faydalı qazıntılarla tam təmin olunmamışdır. Əksər faydalı
qazıntılar da onun müasir tələbatını tam ödəyə bilmir. Odur ki, Avropa dövlətlərinin
çoxu digər materiklərdən bura bir sıra faydalı qazıntılar gətirirlər.


similar documents