Gruppvägledning

Report
Gruppvägledning – En effektiv metod
Lena Collin
[email protected]
010-486 61 69
Fr.o.m 1/11 [email protected]
031-786 61 47
Mål och innehåll
• Kännedom om hur man kan använda
gruppvägledning med personer som står
inför val av yrke, utbildning och/eller
arbete
• Kännedom om grupprocesser och
gruppledarskap
• Kännedom om olika övningar i
gruppvägledning
Namn/
Arbetsplats
Tankar om
gruppvägledning
Tidigare erfarenhet
av att arbeta med
grupper
Förväntningar på
seminariet
SPELREGLER TYDLIGA
OTYDLIGA
UTTALADE
Trygga
relationer
Osäkra
relationer
OUTTALADE
Hantera
relationer
Manipulativa
relationer
Gruppvägledning
Sambandet mellan Metodens
aktiviteter, gruppvägledningsoch samtalsmodellens faser
Inledningsfas Övergångsfas Arbetsfas
Arbetsfas
Vad?
Sökande med
Inled med
behov av att välja
K
l
a
r g
ö
r
Arbetsfas
a
information om
arbetsmarknad
g
och yttre
g
a
behov och personliga
resurser
a
Avslutningsfas
intressen,
yrken, utbildningar,
d
d
deltagarnas intressen,
styrfaktorer
Hur gör
jag?
Väg samman
Arbeta med
i
i
Övergångsfas
Vad
finns!
V
V
Inventera
Klargör inre
arbetsmarknaden
aktiviteter
arbete
Vem,
vad,kan, vill
Vem, vad,
kan, vill
Informera om
gruppskapande
yrke/utbildning/
Arbetsfas
Avslutningsfas
Hur gör
jag?
Gör individuell
pers. förutsättningar
planering
och omvärldens krav
Avsluta gruppen
Sätta upp delmål/mål och göra handlingsplan
Sökande har valt
yrkes/utbildnings/arbetsinriktning alt.
påbörjat valet
Gruppvägledning
• Syftet med gruppvägledning är att aktivera
en person inför att välja eller byta yrkeseller arbetsinriktning. Genom att arbeta i
grupp tillsammans med andra personer
med likartade frågeställningar och i en
liknande situation kan den arbetssökande få
nya erfarenheter och uppleva personligt
stöd.
• Förutom att gruppen ger stimulans och stöd
erbjuder den ofta en större samlad kunskap
och resurs i problemlösning jämfört med en
individuell kontakt.
Tankemodell för gruppledare
Gruppledarens
Förhållningssätt
och färdigheter
Design eller
utformning av
programmet
Gruppmål och
aktiviteter för att
uppnå målen
Gruppprocesser
Gruppdeltagarnas
behov och roller
Vad innebär vägledningsteorierna
för Gruppvägledningen?
• Inledningsfasen är viktig för att skapa trygghet,
tillhörighet, ett bra samarbete och ett bra klimat
för fortsatt arbete
• Det empatiska förhållningssättet är viktigt under
hela gruppvägledningsprocessen
• Vägledningen konstrueras och skapas
tillsammans av vägledaren och deltagarna
• Deltagarna är experter över sitt liv och sin
situation och gruppledaren är expert på
gruppvägledningsprocessen och på samtalet
• I gruppvägledningen skapas aktivt engagemang
genom olika aktiviteter och övningar
• Gruppvägledningens faser bygger på
Amundsons modell
Vad innebär yrkesvalsteorierna
för Gruppvägledningen?
• Med hjälp av olika aktiviteter, diskussioner,
föreläsningar och övningar som vi har under
gruppvägledningen kommer deltagarna att
skaffa sig positiva inlärningserfarenheter
• Genom att arbeta med individfaktorer
(styrfaktorer, intressen, värderingar mm)
medvetandegörs deltagarna om sina styrkor och
resurser. Detta i kombination med att arbeta
med omvärldsfaktorer gör att deltagaren på ett
bättre sätt kan komma fram till ett beslut om sin
framtidsplanering som ger så bra tillfredställelse
som möjligt
• Genom att vara medvetna om de sociologiska
faktorernas påverkan i valet så kan vi motverka
en könsuppdelad arbetsmarknad genom att
t.ex. ha mångfaldsperspektivet med i valet av
övningar och diskussioner.
Varför arbetar vi?
Vilka faktorer styr våra yrkesval?
Kriskurva
När är det lämpligt med gruppvägledning?
Förnekande
Vrede
Köpslående
Accept
Framtidstro
KRIS
CHOCKFAS
Depression
REAKTIONS
FAS
NYORIENTERINGSFAS
BEARBETNINGSFAS
4-6 V
AKUTFAS
6MÅN – 1 ÅR
SWOT - Jag som gruppvägledare
Styrkor
Svagheter
Vad gör du bra?
Vilka unika resurser har du som
du kan utnyttja?
Vad ser andra som dina styrkor?
Kan du använda styrkorna mer?
Vad kan du förbättra?
Var har du mindre resurser än
andra? Hur kan du
kompensera?
Vad skulle andra sannolikt se
som svagheter?
Möjligheter
Hot
Vilka goda möjligheter står
öppna för dig?
Vilka trender/ tendenser/
möjligheter kan du ta nytta av?
Hur kan du utnyttja dina styrkor
och göra dem till möjligheter?
Vad hotar eller skrämmer dig?
Vad jämför/ konkurrerar/ tävlar
du med?
Vilka hot exponerar visar upp
dina svagheter?
Är risken värd en chans……
Tack för mig
• Planera, planera, planera…
• Kom ihåg att göra en
utvärdering
• Avsätt tid för
eftergruppsfasen
• Prata med din kollega om
vad som har varit bra och
vad som behöver förändras
till nästa gruppstart
• ”Kill your darlings”!
• Vill du få mer tips är du
välkommen att höra av
dig!

similar documents