CzechTrade - prezentace

Report
CzechTrade
DITTRICHOVA 21
128 01 PRAHA 2
ZELENÁ LINKA PRO EXPORT
800 133 331
[email protected]
WWW.CZECHTRADE.CZ
Česká agentura na podporu obchodu
Jsme vládní proexportní agentura s unikátními informacemi
o světových trzích a širokou sítí zahraničních kanceláří.
Nabízíme individuální řešení pro váš úspěšný export.
Využijte naše zkušenosti a jméno pro své
podnikání v zahraničí.
2
Poslání a vize agentury
Poslání
„Profesionálními službami přispívat k růstu
exportu klientů agentury.“
Vize
„Být první volbou českých firem při jejich
pronikání a expanzi na mezinárodní trhy.“
CzechTrade je držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle ISO 9001:2000. V
roce 2009 CzechTrade úspěšně prošel hodnocením výkonnosti systémů řízení podle
standardu IQRS (International Quality Rating System).
3
Působnost zahraničních zastoupení CzechTrade
Evropa
Belgie a Lucembursko, Bulharsko, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Itálie,
Litva a Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko,
Rumunsko, Rusko 3x, Srbsko, Španělsko, Švédsko a Norsko, Turecko,
Ukrajina, Velká Británie a Irsko
Afrika
Egypt, bude se otevírat kancelář v JAR
Amerika
Brazílie, Kanada, Mexiko, USA
Asie
Čína 2x, Indie, Kazachstán, Spojené Arabské Emiráty, Vietnam
4
Konstrukce sítě – regionální centra
 CT Skandinávie a
Pobaltí
 CT Jižní Evropa a
Středomoří
 CT Západní Evropa
CT Rusko
a SNS
 CT SVE
CT Severní
Amerika
CT ASIE
CT Blízký
východ
CT
Latinská
Amerika
5
CT
Indie
CzechTrade v regionech - REM
Bližší informace o
kompletní nabídce
vám ochotně
poskytnou exportní
manažeři v pražské
centrále nebo na
Regionálních
exportních místech
CzechTrade.
www.czechtrade.cz/kontakty
6
Služby českým exportérům
 Individuální služby v zahraničí
 Prezentace v zahraničí – veletrhy a výstavy
 Exportní akademie / vzdělávání
 Adresář exportérů
 Design pro export
 Vývozní aliance
 Exportní příležitosti
 Infoservis
Export je krok správným směrem.
7
Služby zahraničních kanceláří CzechTrade
CzechTrade je váš
partner na cestě
k exportním
úspěchům.
8
Služby českým exportérům
 Individuální služby v zahraničí
 Prezentace v zahraničí – veletrhy a výstavy
 Exportní akademie / vzdělávání
 Adresář exportérů
 Design pro export
 Vývozní aliance
 Exportní příležitosti
 Infoservis
Export je krok správným směrem.
9
Individuální služby v zahraničí






Exportní poradenství
Úvodní hodnocení trhu (screening)
Průzkum trhu
Ověření zájmu o produkt
Asistenční služby ZK dle individuálního zadání
Dlouhodobá exportní asistence na zahraničním trhu
700,- Kč (bez DPH) za hodinu práce zahraniční kanceláře
10
Exportní poradenství
Cíl
asistovat při výběru vhodných teritorií a nastavit vhodné služby agentury
CzechTrade, které pomohou k realizaci exportního záměru
Přínos služby:
 odborná asistence a výběr vhodného trhu před vstupem na zahraniční trh a
další služby s tím související
Náplň služby




11
zhodnocení exportní schopnosti podniku
analýza, segmentace a výběr trhu
návrh marketingových aktivit
plán akcí, rozpočet, očekávané výsledky
Úvodní hodnocení zahraničního trhu (screening)
Cíl
předat základní přehled o situaci na trhu v teritoriu, prověřit možnost uplatnění
vývozní komodity klienta v zahraničí
Přínos služby:
 výstupní zpráva se základním přehledem trhu v zemi/teritoriu
 doporučení příp. návrh vhodné navazující služby CT
 další informace dle individuálního zadání
Náplň služby
 zjištění potenciálu trhu
 kvalitní počáteční informace pro zvážení vstupu na daný trh
 úspora času a nákladů
Průzkum trhu
Cíl
získat kvalitní informace pro stanovení strategie vstupu na daný trh
Přínos služby:
 úspora nákladů a času vynaložených na vlastní průzkum
Náplň služby
 informace o legislativě a podnikatelském prostředí, rizika a problémové aspekty
místního trhu, základní cenový průzkum
 dovozní podmínky, celní a daňové informace, technické překážky (normy,
certifikace, související legislativa)
 obchodní zvyklosti a specifika obchodních jednání
 informace o konkurenci - konkurenční skupiny, pozice značek na trhu, atd.
 další informace dle individuálního zadání
13
Ověření zájmu o produkt
Cíl
cíleně oslovit potenciální obchodní partnery
Přínos služby:
 úspora času a finančních prostředků vyplývající z přímého působení zástupců
CzechTrade v teritoriu
Náplň služby




14
zjištění obchodních kontaktů z místních databází a dalších informačních zdrojů
zjištění kompetentních osob
prezentaci nabídky klienta potenciálním obchodním partnerům
zjištění zájmu/nezájmu o nabídku klienta
Asistenční služby ZK dle individuálního zadání
Cíl
snížit riziko vstupu českého exportéra na zahraniční trh
Přínos služby:
 využití znalosti a zkušenosti pracovníků zahraničních kanceláří CzechTrade
Náplň služby





15
zjištění bonity obchodního partnera
průzkum veletrhů a výstav
pomoc při zakládání zahraničního zastoupení
asistence při obchodních jednáních
zajištění tendrové dokumentace, atd.
Dlouhodobá exportní asistence
Cíl
nalézt místní partnery a nastavit pravidelnou spolupráci
Přínos služby:
 dlouhodobé spektrum aktivit vedoucí k pevnému ukotvení firmy na daném trhu
 užší, pravidelný kontakt mezi firmou a ZK CT
Náplň služby




pravidelné předávání aktuálních informací z teritoria včetně aktuálních poptávek
příprava a organizace prezentace klienta v teritoriu
využívání prostor a zázemí ZK – asistence při obchodním jednání
podpora při registraci/certifikaci výrobku pro vybraný trh atd.
PREZENTACE V ZAHRANIČÍ
1) OFÚ ČR 2011 – MPO (www.mpo.cz)
2) Zahraniční akce CT 2011 (www.czechtrade.cz)
3) SVV 2011 (www.komora.cz)
4) Prezentace formou zápisu v Adresáři Exportérů
17
Zahraniční akce CT 2011
Salon du Meuble
nábytkářský
listopad
Belgie
ELMIA
veletrh subdodávek
listopad
Švédsko,
Jönköping
MIDEST
strojírenství
listopad
Francie,
Paříž
18
Účast v rámci projektu SVV 2011
EMO
září
SST - Svaz strojírenské technologie
Německo,
Hannover
Erbil International
Trade Fair
říjen
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Irák,
Erbil
METALWORKING
listopad
SST - Svaz strojírenské technologie
Čína,
Shanghai
19
Vývozní aliance
Hlavní úkol: Rozvoj vývozních aliancí jako prostředek ke zvýšení šancí
českých firem uspět na zahraničních trzích
 Podpora vzniku nových aliancí
 Vytvořit společnou nabídku služeb státu pro vývozní aliance
 Mapování perspektivních oborů a teritorií pro vývozní aliance s
důrazem na jejich prezentaci v zahraničí
 první byla CDT v roce 2006
 2007 – 14 aliancí
 stav k 31/12/2010 - 23 funkčních aliancí / 136 firem
20
Pod záštitou agentury CzechTrade v současné
době působí např. tyto vývozní aliance
Název aliance
Obor/komodita
Czech ICT Alliance
informační technologie
Czech NBC TEAM
ochranné pracovní prostředky
CZECH WATER ALLIANCE
vodní hospodářství
CZECH WATER TECHNOLOGIES
technologie úpravy vody
BOHEMIA LINE
dřevoobráběcí stroje
CDT - ČESKÁ DOBÝVACÍ TECHNIKA
zařízení pro těžbu a úpravu nerostných surovin
CZECH SPACE ALLIANCE
technologie pro kosmický průmysl
ČESKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
povrchové úpravy materiálů
CZECH HEALTH & SAFETY ALLIANCE
prostředky pro likvidace havárií, živelných pohrom a následků
použití CBRN
CZECH ENERGY TEAM
elektrotechnologie
ALIANCE STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE
strojírenské technologie
FIRST CZECH HEALTH ALLIANCE
kompletní nabídka zdravotnických potřeb
SANS SOUCI CZECH GLASS ALLIANCE
sklářská a keramická výroba
CEITEC CLUSTER – BIOINFORMATICS
biotechnologie
CZECH BIO
biotechnologie
21
Adresář exportérů - efektivní prezentace v zahraničí
oficiální on-line katalog českých exportérů
prezentace firmy a produktů
překlad do 6 jazyků z celkové nabídky 13 jazyků
úspora nákladů na vytvoření vlastní internetové firemní a
produktové prezentace v jazykových mutacích pro daný trh
 prezentujte svou firmu a své produkty na vysoce navštěvovaném
portálu Adresáře exportérů a 34 internetových stránkách
zahraničních kanceláří CzechTrade a 200 stránkách ZÚ
 pravidelné měsíční statistiky všech jazykových verzí firemního zápisu




http://exporters.czechtrade.cz
22
23
Design pro export
Cíl
zvýšit konkurenceschopnost firmy na zahraničním trhu
Přínos služby:
zvýšení budování firemní značky, rozvoj a expanze společnosti na zahraničních
trzích
Náplň služby
 výběr průmyslového designera dle požadavků firmy
 individuální služba Analýza stavu designu ve firmě (Vybraný designér odborně
posoudí stav designu ve firmě )
 příspěvek CzechTrade na práci designéra = 30.000,- Kč (cena za službu=
10.000,- Kč
24
Adresář designérů (http//design.czechtrade.cz)
Exportní akademie a vzdělávání
Odborné a teritoriální semináře
Semináře jsou zaměřeny nejen na odborná témata z oblasti exportu a
specifik jednotlivých zemí, ale také na nejrůznější měkké dovednosti.
Kurz Minimum exportéra
Cílem kurzu je pomoci zvýšit povědomí o příležitostech a rizicích
spojených s exportem, získat nové podněty a prohloubit své znalosti
v mezinárodním obchodě.
Kurz Úspěšný exportér
Specializovaný kurz zaměřený na osvojení odborných znalostí a
měkkých dovedností z oblasti mezinárodního obchodu.
E-learningové kurzy
Distanční e-learningové kurzy CzechTrade vám nabízejí časově
nenáročnou a cenově výhodnou formu vzdělávání.
25
Exportní příležitosti
 On-line databáze na BusinessInfo.cz
 Mapa oborových příležitostí
 CzechTrade denně
Informace pro vaše podnikání na jednom místě:
www.businessinfo.cz
26
14. ročník EXPORTNÍ CENA DHL UNICREDIT
pod záštitou agentury CzechTrade
ZVIDITELNĚTE SVÉ EXPORTNÍ ÚSPĚCHY - PŘIHLASTE SE DO SOUTĚŽE
Vítězové získávají atraktivní ceny od významných partnerů Exportní ceny DHL UNICREDIT
Účast v soutěži je bezplatná
www.exportnicena.cz
Uzávěrka přihlášek do soutěže je 21. října 2011 ve 12:00 hodin.
27
Soutěžní kategorie
Malá společnost
Středně velká společnost
Exportér regionu – Královéhradecký kraj
Exportér teritoria – Společenství nezávislých států
Nejúspěšnější klient CzechTrade
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Peter Lukáč
[email protected]
Tel.: 724 613 801

similar documents