Document

Report
1
Osteoporosis
‫اهداف‬
‫در پایان انتظار می رود دانشجو بتواند‪:‬‬
‫اختالالت متابولیکی استخوان را نام ببرد‪.‬‬
‫بیماری استئوپروز را توضیح دهد‪.‬‬
‫پاتوفیزیولوژی بیماری استئوپروز را بیان نماید‪.‬‬
‫عالئم بالینی و درمان بیماری استئوپروز را شرح دهد‪.‬‬
‫بیماری استئوماالشی‪ ،‬پاتوفیزیولوژی‪ ،‬عالئم بالینی و درمان آن را توضیح دهد‪.‬‬
‫بیماری پاژه‪ ،‬پاتوفیزیولوژی‪ ،‬عالئم بالینی و درمان آن را توضیح دهد‪.‬‬
‫‪Osteoporosis‬‬
‫بیماری که عناصر تشکیل دهنده استخوان از لحاظ کیفیت تغییر نمی کنند اما از لحاظ‬
‫کمیت کاهش می یابند‪.‬‬
‫کاهش فعالیت استئوبالست ها و افزایش فعالیت استئوکالست ها‬
‫در این بیماری توده استخوانی کاهش می یابد بنابراین احتمال شکستگی افزایش می‬
‫یابد‪.‬‬
‫‪Osteoporosis‬‬
‫‪ %90‬توده استخوانی در سن ‪ 18-20‬سال تشکیل می گردد و تحت تاثیر رژیم‬
‫غذایی‪،‬فعالیت و داروها قرار می گیرد‪.‬‬
‫در استئوپورز تعادل بین جذب و جایگزینی استخوان به هم می خورد‪.‬‬
‫سرعت جدب باالتر است بنابراین توده استخوانی کاهش می بابد‪.‬‬
‫استخوان ها به تدریج متخلل‪،‬کم دوام و شکننده شده و دچار شکستگی می گردند‪.‬‬
‫‪Osteoporosis‬‬
‫علل بیماری‪:‬‬
‫استئوپورز در ابتدا بعد از یائسگی در زنان و سن باالی ‪ 65‬سال در مردان رخ می‬
‫دهد‪.‬‬
‫فقدان یا کاهش استروژن به علت منوپوز یا برداشتن تخمدان ها باعث تسریع‬
‫بازجدب استخوان می گردد‪.‬‬
‫پرکاری پاراتیروئید‪ ،‬تیروئید‪،‬آدرنال‬
‫داروهایی همچون کورتون ها‪،‬داروهای ضد صرع‪ ،‬تتراسایکلین‪ ،‬آنتی اسید حاوی‬
‫آلومنیوم و‪...‬‬
‫کمبود کلسیم و ویتامین ‪D‬‬
‫مصرف مزمن الکل‬
‫‪Osteoporosis‬‬
‫علل بیماری‪:‬‬
‫بی حرکتی طوالنی مدت‬
‫نژاد سفید پوست‬
‫افراد الغر با وزن کمتر از ‪ 57‬کیلوگرم‬
‫رژیم غذایی‪ :‬مصرف زیاد پروتئینهای حیوانی شانس پوکی استخوان را زیاد‬
‫میکند‪ .‬زیرا در اثر شکستن این پروتئینها مقدار زیادی اسید تولید میشود که این اسید‬
‫حل شدن مواد معدنی استخوان را به دنبال دارد‪ ،‬از طرفی محیط اسیدی فعالیت‬
‫استئوکالست را زیاد میکند‬
‫‪Osteoporosis‬‬
‫‪‬عالئم بالینی بیماری‪:‬‬
‫بدون عالمت و تشخیص به صورت تصادفی‬
‫درد در ناحیه پشت و کمر‬
‫شکستگی پاتولوژیک در جسم مهره ها‪ ،‬گردن‪ ،‬استخوان ران و لگن‬
‫شکستگی متعدد همراه با فرورفتگی مهره ها باعث تغییر شکل اسکلتی (کیفوز) می‬
‫شود‪.‬‬
‫کالپس ستون فقرات باعث کاهش ارتفاع قامت فرد شده و شکم به جلو بر آمده می شود‬
‫که منجر به بروز نارسایی تنفسی می گردد‪.‬‬
‫‪Osteoporosis‬‬
‫تشخیص بیماری ‪:‬‬
‫مطالعات آزمایشگاهی شامل بررسی ‪ ،P ،Ca‬الکالین فسفاتاز سرم‬
‫سطح کلسیم‪ ،‬فسفر و الکالین فسفاتاز سرم نرمال می باشد‪.‬‬
‫هیدروکسی پرولین ادرار‪ :‬این ماده متابولیتی است که در نتیجه تجزیه کالژن ایجاد‬
‫میشود و از طریق ادرار دفع میگردد‪ .‬میزان این ماده در ادرار افزایش مییابد‪.‬‬
‫بیوپسی استخوان‬
‫رادیوگرافی استخوان‬
‫‪Osteoporosis‬‬
‫‪‬درمان‪:‬‬
‫‪‬اهداف درمان‪:‬‬
‫‪‬جلوگیری از پیدایش استئوپروز‪ ،‬توقف یا کاهش فرآیند آن‪ ،‬برطرف کردن عالیم‬
‫موجود‬
‫‪‬مصرف کافی کلسیم (مصرف ‪ 1500‬میلی گرم خصوصا سالمندان)‬
‫‪‬مصرف ویتامین ‪D‬‬
‫‪‬افزایش فعالیت و ورزش مداوم خصوصا پیاده روی ‪3‬روز یا بیشتر در هفته‬
‫‪‬کم نمودن مصرف قهوه‪،‬الکل سیگار‬
‫‪‬حضور کافی در نور آفتاب‬
‫‪Osteoporosis‬‬
‫‪‬درمان‪:‬‬
‫‪‬استروژن درمانی‬
‫‪‬اعمال استروژن ‪:‬‬
‫‪‬مصرف استروژن بیش از ‪ 5‬سال بعد از یائسگی‪ ،‬شانس ابتال به سرطان سینه و‬
‫بیماریهای قلبی عروقی را افزایش میدهد‪.‬‬
‫‪‬مصرف استروژن برای پیشگیری و یا درمان استئوپروز در خانمهای مسن تر از‬
‫‪ 50‬سال یادر زنان زیر ‪ 50‬سال نیز در صورت وجود سابقه سرطان سینه در خود‬
‫بیمار و یا مثبت بودن سابقه خانوادگی برای این بیماری‪ ،‬مصرف استروژن ممنوع‬
‫است‪.‬‬
‫‪Osteoporosis‬‬
‫درمان‪:‬‬
‫در این موارد میتوان از داروی رالوکسیفن استفاده کرد‪ .‬رالوکسیفن در پستان و رحم‬
‫اثر ضد استروژنی و در استخوان اثر استروژنی ایجاد میکند‪ .‬در مردهایی که هیپوگناد‬
‫هستند تجویز تستوسترون از کاهش استخوان جلوگیری میکند‪.‬‬
‫همچنین جهت کاهش عوارض می توان استروژن را به همراه پروژسترون داد‪.‬‬
‫‪Osteoporosis‬‬
‫درمان‪:‬‬
‫بیسفوسفانات ها ‪:‬‬
‫خط اول درمان پوکی استخوان‬
‫رایجترین داروی این گروه آلندرونیت است‪.‬‬
‫افزایش توده استخوانی و کاهش تخریب استخوان با مهار استئوکالست ها‬
‫دارو صبح ناشتا نیم ساعت قبل از صبحانه با آب کافی مصرف شود و تا حداقل نیم‬
‫تا یک ساعت پس از مصرف دارو حالت ایستاده یا نشسته را حفظ کنند‪.‬‬
‫‪Osteoporosis‬‬
‫کلسی تونین ‪:‬‬
‫درمان‪:‬‬
‫کلسیتونین خط دوم درمان پوکی استخوان است ‪.‬‬
‫مهار استئوکالست ها و در نتیجه افزایش توده استخوانی‬
‫اسپری بینی‪ ،‬زیر جلدی و عضالنی‬
‫عوارض جانبی ‪ :‬تحریک و سوزش بینی‪،‬گرگرفتگی و تکرر ادرار‬
Osteomalacia
‫‪Osteomalacia‬‬
‫استئوماالسی نوعی بیماری متابولیکی استخوان است که با‬
‫معدنی شدن ناکامل استخوان مشخص می شود‪.‬‬
‫رسوب کلسیم و فسفر در ماتریکس استخوان کاهش می‬
‫یابد‪.‬‬
‫کاهش مینیرالیزاسیون در دوران بچگی ‪ Rickets‬و در‬
‫بزرگسالی ‪Osteomalacia‬‬
‫‪Osteomalacia‬‬
‫استخوان ها نرم‪،‬ضعیف و دردناک هستند و در لمس حساس و کمانی شکل می شوند‪.‬‬
‫استئوپورز کاهش توده استخوانی است در حالی که استئوماالسی کاهش رسوب مواد‬
‫معدنی در استخوان به علت کاهش ویتامین ‪ D‬می باشد‪.‬‬
‫‪Osteomalacia‬‬
‫پاتوفیزیولوژی بیماری ‪:‬‬
‫کمبود ویتامین ‪ D‬فعال (کلسیتریول) به عنوان علت اولیه بیماری (گیاه خواران)‬
‫معدنی شدن ناکافی استخوان‬
‫کاهش جذب کلسیم از ‪GI‬‬
‫کمبود ویتامین ‪D‬‬
‫اختالالت گوارشی (انسداد مزمن مجاری صفراوی‪،‬برداشتن قسمتی از روده ها)‬
‫بیماری های کبد و کلیه‬
‫پرکاری پاراتیروئید‬
‫مصرف داروهای ضد تشنج‬
‫بیماری های التهابی روده‪ ،‬به دنبال اعمال جراحی بیلروت ‪ 1‬و‪2‬‬
‫‪Osteomalacia‬‬
‫تظاهرات بالینی ‪:‬‬
‫شایع ترین عالمت‬
‫درد و حساسیت استخوان‬
‫ضعف عضالنی به دلیل کمبود کسیم‬
‫راه رفتن اردک وار (‪)Ducky Waking‬‬
‫‪Osteomalacia‬‬
‫ارزیابی تشخیصی ‪:‬‬
‫کاهش امالح منتشر در استخوان‬
‫پرتونگاری استخوان‬
‫کاهش سطح کلسیم و فسفر سرم‬
‫افزایش الکالین فسفاتاز سرم‬
‫بیوپسی استخوان‬
‫‪Osteomalacia‬‬
‫مراقبت و درمان ‪:‬‬
‫‪‬رفع علت زمینه ای‬
‫‪‬مصرف غذاهای حاوی کلسیم و ویتامین ‪( D‬ماهی‪،‬گوشت‪،‬تخم مرغ)‬
‫‪‬تماس با نور آفتاب‬
‫‪‬تسکین درد بیمار‬
‫‪‬استفاده از تشک های اسفنجی سفت‬
‫‪‬جلوگیری از شکستگی های پاتولوژیک‬
‫‪‬کنترل مکرر سطح سرمی کلسیم از لحاظ بررسی هایپرکلسمی‬
PAGET (Osteitis Deformance)
‫‪PAGET‬‬
‫افزایش استئوکالست ‪ ،‬تخریب استخوان افزایش یافته و بعد فعالیت استئوبالست به‬
‫صورت جبرانی افزایش یافته و درنتیجه استخوان حاوی مواد معدنی زیادی می شود‬
‫اما ساختمان آن ضعیف است‪.‬‬
‫استخوان بزرگ و بد شکل با رگ خونی فراوان می شود و به علت ضعیفی ساختمان‬
‫آن شکستگی پاتولوژیک شایع می باشد‪.‬‬
‫بیشتر در ستون مهر های کمری‪ ،‬جمجمه‪ ،‬استخوان لگن ‪ ،‬ران‬
‫در مردان بیشتراز زنان‬
‫افزایش شیوع با افزایش سن‬
‫‪PAGET‬‬
‫اتیولوژی بیماری‬
‫ناشناخته می باشد‪.‬‬
‫تاثیر نوعی ویروس در بروز بیماری‬
‫‪PAGET‬‬
‫تظاهرات بالینی‬
‫سیر تدریجی بیماری‬
‫ابتدا بدون عالمت و بعد تغییر شکل استخوان در عکس رادیو گرافی یا اسکن ضخیم‬
‫شدن استخوان را نشان می دهد‪.‬‬
‫درد های استخوانی‬
‫بزرگ شدن جمجمه‬
‫گرما در محل گرفتار‬
‫کمانی شدن استخوان ران و درشت نی(‪)Ducky Waking‬‬
‫ستون فقرات به جلو خم شده و چانه بر روی قفسه سینه قرار می گیرد‪.‬‬
‫‪PAGET‬‬
‫تظاهرات بالینی‬
‫کاهش دامنه حرکات تنفسی بیمار‬
‫کاهش شنوایی به علت فشار بر اعصاب جمجمه ای‬
‫اندام ها به بیرون و جلوانحنا دارند و نسبت به تنه بلندتر به نظر می رسند‪.‬‬
‫هیکل شبیه میمون‬
‫به علت افزایش عروق خونی و نیازهای متابولیکی احتمال نارسایی قلبی‬
‫‪PAGET‬‬
‫عوارض بیماری‬
‫اختالل بینایی یا شنوایی در اثر فشار آوردن ناحیه درگیر جمجمه بر مغز‬
‫▪ فشار خون باال‬
‫▪ سنگ كلیه‬
‫▪ سرطان استخوان‬
‫▪ نارسایی احتقانی قلب‬
‫‪PAGET‬‬
‫یافته های تشخیصی‬
‫اسکن استخوان (ظاهر موزاییکی استخوان)‬
‫افزایش سطح آلکالین فسفاتاز‬
‫افزایش دفع هیدروکسی پرولین ادرار‬
‫طبیعی بودن سطح کلسیم خون‬
‫‪PAGET‬‬
‫مراقبت و درمان‬
‫تسکین درد (‪)NSAID‬‬
‫کلسی تونین (مهار فعالیت استئوکالست ها)‬
‫‪PAGET‬‬
‫مراقبت و درمان‬
‫بیسفوسفانات ها (آلندرونات)‬
‫میترامایسین‬
‫کاهش فرایند جذب و جایگزینی استخوان‬
‫مهار استئوکالست ها‬
‫کاهش ‪ ALP‬و هیدروکسی پرولین ادرار‬
‫آنتی بیوتیک سایتوتوکسیک‬
‫در مراحل انتهایی بیماری به همراه عالئم عصبی و درد‬
‫بررسی عملکرد کبد‪،‬کلیه و مغزاستخوان بیمار‬
‫خستهخخخ‬
‫نباشیدخااخ‬
‫خخخ‬
‫‪31‬‬

similar documents