2014-03-21 УГТЭ

Report
Элэгний эмгэг ба
жирэмслэлт
АУ-ны доктор Б. Энхжаргал
УНТЭ Гастроэнтерологийн Төв
Жирэмслэлтийн үе дэх элгэнд гарах физиологийн
өөрчлөлтүүд













Ихсэнэ:
Цусны эзэлхүүн болон зүрхний гарах цусны эргэлт 35%–50%-аар
Эхэс дэх нийлэгжилтийн улмаас Шүлтлэг фосфотаз 3-4 дахин
ихсэнэ.
Цусны бүлэгнэлтийн факторууд хэт бүлэгнэх тал руу өөрчлөгдөнө.
Буурна:
Цөсний хүүдий агшилт
Гемоглобулин
Шээсний хүчлийн хэмжээ
Альбумин, нийт уураг, антитромбин III
Өөрчлөгдөхгүй:
Элэгний үзүүлэлтүүд (АСАТ, АЛАТ, ГГТ)
Билирубин
INR
Элэгний эмгэг ба
жирэмслэлт
Элэгний суурь эмгэгүүдийн
жирэмслэлтийн үед дэх өөрчлөлт


Жирэмслэлтийн шалтгаант элэгний
эмгэг
Элэгний суурь эмгэгүүд
Үүдэн венийн даралт ихсэлт, элэгний
хатуурал, анхдагч билиар цирроз
 Аутоиммуны гепатит
 Вильсоны өвчин
 Элэгний В болон С вирүсийн
шалтгаант архаг үрэвсэл
 Архины шалтгаант элэгний эмгэг

Жирэмслэлтийн шалтгаант
элэгний эмгэг

Жирэмсний эхний хагас:


Жирэмсний шалтгаант бөөлжилт
Жирэмсний хоёр дахь болон
сүүлийн хагас:



Жирэмсний шалтгаант элэгний шарлалт
(Intrahepatic cholestasis of pregnancy)
Преэклампси, эклампси, HELLP синдром
Жирэмсний цочмог элэг өөхжилт (Acute fatty liver
of pregnancy)
Элэгний суурь эмгэгүүд
элэгний хатуурал, анхдагч билиар
цирроз

Жирэмслэлт ховор
 Гормоны
өөрчлөлт, хожуу насанд илрэх
байдал

Варикозийн цус алдалт
 Бета-
блокер
 EVL
 Oкреотид

Анхдагч билиар цирроз
 Ursodeoxycholic
acid 10-13 мг\кг
Элэгний суурь эмгэгүүд
Аутоиммуны гепатит
•
Жирэмслэх боломжтой ба аюулгүй
жирэмслэлтийг тээх боломжтой.
•
Кортикостероид эмчилгээ эхний сонголт
ба жирэмсний үед аюулгүй
•
Azathioprine FDA-ийн D бүлэгт багтдаг
Элэгний суурь эмгэгүүд
Вильсоны өвчин

Ховор тохиолдоно

Мэдрэлийн тогтолцооны өөрчлөлт
давамгай ба гематологи болон бөөрний үйл
ажиллагааны алдагдал

D-Penicillamine болон trientine-г жирэмсний
үед хэрэглэж болно.

Цайр хэрэглэх нь урагт гаж нөлөөгүй 50мг
өдөрт 3 удаа
Жирэмсний үе дэх элэгний
үрэвслийн хэлбэр

Acute hepatitis

Chronic active hepatitis

Acute severe hepatitis
Characteristics
Hepatitis A
Hepatitis B
Hepatitis C
Virus type
RNA
DNA
RNA
Virus size
27 nm
42 nm
30-60 nm
Incubation period
15 – 50 days
30 – 180 days
30 – 160 days
Transmission
Fecal – oral
Parentral or body fluid
Parentral sporadic
Vertical transmission
to fetus
Not observed
Common
Uncommon
Hepatitis A antibody
IgM and IgG types
HBs Ag, HBs Ab, IgM, and
IgG types
HBe Ag, Ab, Hepatitis B
virus DNA
Hepatitis C antibody
RNA by PCR
Prodrome
Prodrome or HBe Ag
Positive
HIV co- infected
None
5 – 10%
50 – 85%
Asymptomatic to
fulminant
Asymptomatic to fulminant
Asymptomatic to
sever relapsing
Serologic diagnosis
Maximum infectivity
Carrier state
Acute clinical forms
Chronic clinical forms
None
Chronic persistent hepatitis
Chronic active hepatitis
Cirrhosis
Chronic persistent
hepatitis
Chronic active
hepatitis
Cirrhosis
Жирэмслэлтийн шалтгаант элэгний
эмгэг- Жирэмсний шалтгаант бөөлжилт

Шалтгаан:


Эрсдэлт хүчин зүйлс:





Анхны жирэмслэлт
Ихэр жирэмслэлт
Таргалалт
Ихэвчлэн 10-12 долоо хоногтойд илрэнэ
Шинжилгээнд



Dehydration, ketosis
АЛАТ\АСАТ ихсэнэ
Зарим тохиолдолд билирубин ихсэж болно
Эмчилгээнд




Судсаар шингэн сэлбэлт
Амрах
Бөөлжилтийн эсрэг эм
стеройд?
Жирэмслэлтийн шалтгаант элэгний эмгэгЖирэмсний шалтгаант элэгний шарлалт

Хөнгөн хэлбэрийн шарлалт нийт
жирэмслэлтийн < 2% -д тохиолдоно.

Патофизиологи:
Жирэмслэлтээс хамгаалах бэлдмэл
болон жирэмслэлтийн үед дэх
эстрогенүүд цөс үүсэлтийг гэмтээнэ.
 Жирэмсний шарлалттай хүүхнүүдэд
цөс үүсэлт болон цөсний урсгалын
генийн гажиг элбэг тохиолддог.

Жирэмслэлтийн шалтгаант элэгний эмгэгЖирэмсний шалтгаант элэгний шарлалт

Клиник илрэл



Ихэвчлэн жирэмслэлтийн сүүлийн хагаст
Төрсний дараах цөөн хоногт хэвийн болно
Зовиур:







Эхэд хоргүй
Урагийн үхлийн шалтгаан болж болно.
Лабораторийн өөрчлөлт


Загатналт – ихэнх өвчтөнд
Шарлалт – 25%
Цөсний хүчил ихсэнэ >10 mkmol\l
ALP, ALT, AST, Bilirubin
Радиологийн шинжилгээнд өөрчлөлтгүй
Элэгний биопси оношлогооны ач холбогдолтой
боловч онцын шаардлагагүй
Жирэмслэлтийн шалтгаант элэгний эмгэгЖирэмсний шалтгаант элэгний шарлалт

Эмчилгээ

Ursodeoxycholic acid
15 мг\кг \өдөр тунгаар уухад загатналт болон
лабораторийн шинжилгээнд сайжрал өгнө.
 Эхэд болон урагт гаж нөлөөгүй


32-33 дахь долоо хоногоос хянаж эхлэх
ба төрөлтийн эрт эхлүүлэх
Хөнгөн хэлбэрийнх бол 37 д\х төрөлт
эхлүүлэх
 Шарлалтай тохиолдолд 36 д\х төрөлт
эхлүүлэх
 Урагт дистресс илэрвэл аль болох хурдан
төрөлт эхлүүлэх

Жирэмслэлтийн шалтгаант элэгний
эмгэг- Преэклампси



Преэклампси нийт жирэмслэлтийн 5-10%-д
тохиолддог
Анхны жирэмслэлт, гипертензитэй эхчүүд, эрхтэн
шилжүүлэн суулгасан эхчүүдэд элбэг
Преэклампситай эхчүүдийн 10-20%-д элэгэнд
өөрчлөлт илэрдэг.

Преэклампсийн шалтгаант элэгний эмгэг:
 5% -д шарлалт
 20%- д жирэмний үеийн нас баралтанд хүргэдэг

Патофизиологи
Жирэмслэлтийн шалтгаант элэгний
эмгэг - Преэклампси
Патофизиологи



Эмгэг эхэсийн хөгжил
Орчны болон системийн эндотелийн үйл
ажиллагааны алдагдал
системийн эндотелийн гэмтэл, ишемийн
инфаркт
Клиник илрэл
Элэгний эдийн үхжилт өөрчлөлт
 HELLP синдром нь преэклампсийн шалтгаант
элэгний эмгэгийн хамгийн түгээмэл хэлбэр
Hemolysis
Elevated liver tests (ALT\AST)
Low Platelets

Жирэмслэлтийн шалтгаант элэгний эмгэг
HELLP синдром
Жирэмсний 3 дахь хагаст (23-40
д\х) тохиолдоно.
 Преэклампсийн илрэх шинжүүд:

 Даралт
ихсэх\ толгой өвдөх
 Хавагнах
 Протеинуриа

Бусад шинжүүд
 Огиулах,
бөөлжих
 Аюулхайд, баруун хавирганы нумаар
өвдөх
Жирэмслэлтийн шалтгаант элэгний эмгэг
HELLP синдром
Лабораторийн өөрчлөлт
Гемолиз тогтмол
 Элэгний эсийн гэмтэл

ихсэнэ (ихэвчлэн 100-300 U\L гэхдээ
1000 U\L давж болно)
 Гипербилирубинеми 5-40%
 AST\ALT
Тромбоцитопени (<150.000) ихэвчлэн
 Фибриний хуримтлал\ДВС

 Фибриноген
буурна
 Фибрин задралын бүтээгдэхүүн ихсэнэ
 Протромбины хугацаа уртсана
Жирэмслэлтийн шалтгаант элэгний эмгэг
HELLP синдром




HELLP синдром богино хугацаанд бусад эрхтнийг гэмтээнэ
Эхэсийн гэмтэл болон ургийн гипоксийн улмаас ураг эрсдэл
өндөр
Эмчилгээнд
 Яаралтай хүүхэд төрүүлэх
 Эхийн эмгэгийн зогсоох
 Ургийн эндэгдлээс сэргийлэх
 Дэмжих эмчилгээ
Тавилан
 Ургийн эндэгдэл 3-23%
 Эхийн эндэгдэл 0-3.5%
Жирэмслэлтийн шалтгаант элэгний эмгэг
Жирэмсний цочмог элэг өөхжилт

1000 жирэмслэлтэнд 1 тохиолдоно.

16-70% д элэгний эмгэг хүндэрч
жирэмслэлтийн үед эхийн болон
ургийн эндэгдэлд хүргэдэг.
Жирэмслэлтийн шалтгаант элэгний эмгэг
Жирэмсний цочмог элэг өөхжилт
Патофизиологи
Жирэмслэлтийн шалтгаант элэгний эмгэг
Жирэмсний цочмог элэг өөхжилт
Ихэвчлэн жирэмсний 3 дахь хагаст
илрэх ба төрсний дараа хурдан
засардаг.
 Төрсний дараах 1-2 хоногийн дараа
илэрч болно.
 Хүнд хэлбэрийн үед цочмог элэгний
дутагдлыг үүсгэж болно.
 Эхийн эндэгдэл 5-26%
 Ургийн эндэгдэл 9-32%

Жирэмслэлтийн шалтгаант элэгний эмгэг
Жирэмсний цочмог элэг өөхжилт
Жирэмслэлтийн шалтгаант элэгний эмгэг
Жирэмсний цочмог элэг өөхжилт
Эмчилгээ

Яаралтай төрөлт эхийн болон ургийн
эрсдлийг багасгана.
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа

similar documents