de Tam Öğrenme

Report
Hos. geldiniz….
Çağdaş Öğrenme Kuramları
 Proje Tabanlı
Öğrenme,
 Probleme Dayalı
Öğrenme,
 İş Birliğine Dayalı
Öğrenme,
 Beyin Temelli
Öğrenme,
 Aktif Öğrenme,
 Yaşam Boyu Öğrenme
 Buluş Yoluyla
Öğrenme
 Çoklu Zeka kuramı,
 Kolb öğrenme kuramı
 Tam Öğrenme
(Mastery Learning)
Öğrendiklerimizin ...
%1
TATMA
%2
DOKUNMA
%4
KOKLAMA
%10
DUYMA
%83
GÖRME
ÖĞRENME
Öğrenme Basamakları
Tam Öğrenme Modeli Nedir?
• Tam Örenme,
 okullarda ya da eğitim ortamlarında
 öğrencilere duyarlı ve planlı bir öğretim
hizmeti sağlanır,
 örenme güçlükleriyle karşılaşanlara
yerinde ve zamanında yardım edilir,
 onlara tam yani önceden karşılaştırılan
yetkinlikle öğrenmeleri için yeterli
zaman verilir
 ve onlar için de anlamlı olan bir “tam
öğrenme” ölçütü belirlenirse
 hemen hemen bütün öğrenciler yüksek
düzeyde bir öğrenme gücü
geliştirilebilirler,
 anlayışını temele alan bir yaklaşımdır. Benjamin BLOOM (1913-1999)
Tam Öğrenme Modeli (Mastery Learning)
Bloom tarafından
“okulda öğrenme modeli”
olarak ifade edilen
tam öğrenme modeli
ek zaman ve öğrenme
İMKANLARI sağlandığında
bütün öğrencilerin
okulda öğretilmek istenen
yeni davranışları
öğrenebileceğini
ileri sürer.
Benjamin BLOOM (1913-1999)
TAM ÖĞRENME



Her öğrencinin kendi hızında
ilerlemesine imkan tanıdığı ve
bunun için öğrenciye ihtiyacı
olduğa kadar zaman verdiği için
öğrenciler arasında eşitliği
sağlayan öğrenme kuramıdır.
İlk aşamadan son aşamaya kadar
öğrenme ürünleri sürekli olarak
değerlendirilir.
Öğrencilere başarıncaya kadar
zaman tanınması kendisine olan
güvenini artırır.
TAM ÖĞRENME MODELİNİN YARARLARI
ÖĞRENCİNİN
DERSE
KATILIMI
SAĞLANIR.
ÖGRENCİ
ARAŞTIRMAYA
TEŞVİK EDİLİR.
TAM ÖĞRENME
ÖĞRENCİ
METARYAL
KULLANMAYI
ÖĞRENİR.
ÖĞRENCİLERDE
%80 İLA %90
ARASINDA
BAŞARI
SAĞLAR
Tam Öğrenme Modelinin Yararları
• Etkinlikler öğrencilerin
düzeylerine göre
ayarlanabilir.
• Kazandırılacak
davranışlar önceden belli
olduğundan; Öğretim
etkinliklerinin planlı ve
programlı yürütülmesini
sağlar.
• Her öğrenci kendi
öğrenme hızında ilerler.
TAM ÖĞRENME MODELİNİN UYGULANIŞI
• Dersin özel hedef ve hedef
davranışları ile bu hedef ve
davranışların kazandırılacağı
öğrenme ünitelerinin belirlenmesi.
• Her bir ünitenin öğrenilebilmesi
için gerekli önkoşul davranışların
belirlenmesi.
• Öğrencilerin önkoşul davranışlara
sahip olup olmadıklarının izleme
testi ile belirlenmesi.
• İzleme testi sonuçlarına
göre,ünitedeki davranışların
öğrenilmesi için gerekli fakat
eksik olan önkoşul davranışları
tamamlama öğretimi yapılır.
TAM ÖĞRENME MODELİNİN UYGULANIŞI
• Tamamlama öğretiminden
sonra ünitede yeni
davranışları kazandırmaya
dönük öğretim etkinlikleri
uygulanır.
• İzleme değerlendirmesi
yapılır.
• Yetersiz öğrenmeye sahip
öğrenciler için ek öğrenme
etkinliği düzenlenmesi
• Ek öğrenme sonucu paralel
test uygulanması
• Tam öğrenme gerçekleştikten
sonra yeni üniteye geçiş
Tam Öğrenme Modelinin Uygulama Aşamaları
ÖN KOŞULLAR
(GİRDİLER)
1.Her ünitenin hedef ve
davranışlarının
belirlenmesi,
Bilişsel
Duyuşsal
Devinişsel
Düzeyler için
İŞLEMLER
(SÜREÇ)
4.İzleme testlerinin
verilmesi,
Öğrenme güçlüklerinin
ortaya çıkarılması, tam
öğrenmeyenlere ek
öğrenmenin sağlanması
ÖĞRENME ÜRÜNLERİ
(ÇIKTILAR)
7.Öğrenme düzeyini belirleyici
testlerin verilmesi
Öğrenme standardı
Öğrenme hızı
2.Tam öğrenme
standardının ortaya
konması %80 öğrencinin
en az %70 puan alması
gibi
5.Öğretim hizmetlerinin
niteliğinin arttırılması,
ipucu, dönüt-düzeltme,
pekiştirme, katılım
8.Duyuşsal ürünlerin ortaya
çıkarılması
Akademik benlik
Kendine güven
Güdülenmişlik
Ruh sağlığı
3.Öğretim niteliğin
belirlenmesi
6.Alternatif öğrenme
kaynaklarının seçilmesi, bire
bir öğretim,küçük gruplarla
öğretim, okulda ek
öğretim,evde ek
öğretim,programlı
öğretim,kaynak ve yardımcı
kitaplarla öğretim,ademik
oyunlarla öğretim,tekrar
öğretim
9.Kalite kontrolun yapılması
Tam Öğrenme Modelinin Üç Değişkeni
Öğrenci
Nitelikleri
•Bilişsel giriş davranışları
•Duyuşsal giriş davranışları
Öğretim
Süreci
Öğrenme
Ünitesi
Öğretim Hizmetinin
Niteliği
İpuçları - İşaretler
Pekiştirme
Öğrenci katılımı
Dönüt ve düzeltme
Öğrenme
Ürünleri
•Bilişsel ürünler
•Duyuşsal ürünler
Örnek Uygulama Aşamaları
İleride olan öğrenciler
için zenginleştirilmiş
etkinlikler uygulama
Ünite Analizi
(Konu ve
Hedef
davranışları
belirleme)
Bilişsel
giriş
davranışları
belirleme
Tamamlama
öğretimi
yapma
Öğretmeöğrenme
etkinliklerini
uygulama
İzleme
Değerlendirmesini
yapma
Düzeltme
etkinliklerini
uygulama
İkinci
üniteye
ilerleme
Paralel izleme
Değerlendirmesini
yapma
ARAŞTIRMA VERİLERİ
• Ön öğrenmeleri kapsayan (bilgi, beceri,
yeterlik) bilişsel giriş davranışları tek
başına öğrenci başarısının (öğrenme
düzeyi) % 50’sini açıklamaktadır.
• İlgi, tutum, akademik öz güveni içeren
duyuşsal giriş özellikleri öğrenci
başarısının % 25’ini açıklamaktadır
• Öğretim hizmetinin niteliği öğrenci
başarısının % 25’ini açıklamaktadır
• Değişkenler kontrol edilerek öğrenme
düzeyi % 90’lara yükseltilebilir.
ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ
Bilişsel Giriş Davranışları:
• Öğrenme bakımından öğrenci, yeni bir üniteye belli bir
özgeçmişi ile başlar. Öğrencilerin özgeçmişleri arasındaki
farklılıklar onların öğrenme ünitelerini öğrenme güçlerini
etkilemektedir.
• Öğrenme üniteleri arasında böyle bir ilişki varken kuramsal
olarak, eğer bütün öğrenciler, öğrenme ünitesinin gerekli
kıldığı ön şartlara sahip değillerse bu öğrencilerin bir
üniteyi istenilen düzeyde öğrenmeleri olanaksızlaşmaktadır.
Yine ilk öğrenme ünitesinde, tamamlanmadan bırakılan
öğrenme eksikliklerinin bir sonraki ünitede daha büyük
sayıda tamamlanmamış öğrenme eksikliklerine dönüşecek
ve bu eksikliklerin üçüncü öğrenme ünitesinde daha da
artacaktır.
• Bilişsel giriş davranışları, bir ünitedeki öğrenmelerin
gerçekleşebilmesi için gerekli fakat yeterli olmayan bir
koşulu temsil etmektedir.
ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ
Duyusal Giriş Davranışları:
• Duyusal giriş özellikleri
deyimi, ilgi, tutum, akademik
öz benlik…gibi değişkenlerin
bileşkesidir. Bu kuramda
öğrenme güdüsü
(motivasyon) kavramından
daha da üstün tutulmaktadır.
• Eğitimde uluslararası başarıyı
değerlendirme araştırmalarına
göre başarıda gözlenen
toplam değişkenliğin %12 ila
%20’sinin derslerle ilgili
duyuşsal özelliklerdeki
farklardan kaynaklandığı
açıklanmıştır.
İpuçları (işaretler)
• Öğrenme sürecinde öğrenciye yol
gösteren yönergelerin tümüdür.
İstenilen davranışın ortaya
çıkmasına yardımcı olan
uyaranlardır. Yazı, sözlü ya da
görsel olabilir. Örneğin: Sorular,
yönergeler, örnekler, kaynak
kitaplar, numune ve modeller,
vurgular, grafik, şema ve haritalar,
beden dili kullanılarak iletilen
mesajlar…
• Öğrenci gruplarının başarısındaki
değişkenliğin %14 kadarını
sunulan işaretlerin niteliği ile
açıklanmaktadır.
Pekiştirme
• Bir davranışın olma sıklığını
arttıran uyarıcılara pekiştireç, bu
uyarıcıların verilmesi işlemine de
pekiştirme denir. Pekiştirmeler
öğrencilerin gelişim özelliklerine
uygun ve ihtiyaçları
doğrultusunda çeşitli olmalıdır.
• Başarıdaki değişkenliğin %6’sı
kadarı öğrenciye sunulan
pekiştireçlerle açıklanabildiği
ortaya çıkmıştır.
Öğrenci Katılımı
Katılımı öğrencinin iç ve dış
koşulları etkiler.
• İç koşullar: öğrencinin dikkati,
güdülenme düzeyi ve hazır
bulunuşluk özelliklerini kapsar.
• Dış koşullar: Öğretim ortamının
özellikleri ve değişkenleridir.
• Araştırmalara göre bireylerin
başarılarında gözlenen
değişkenliğin %20’ye kadarı
onların sınıftaki öğrenme
sürecine katılma dereceleriyle
açıklanmaktadır.
Dönüt ve Düzeltme
•
•
•
Dönüt: Öğrencinin gösterdiği
davranışın doğru olup olmadığının,
eksik ve yanlışlarının bildirilmesidir.
Düzeltme: Yanlışların düzeltilmesi ve
eksiklerin giderilmesidir.
Genel olarak dönüt işlemleri öğrenme
ünitelerinin sonunda uygulanarak o
ana kadar öğrencilerin neleri
öğrenmiş olduklarını ve ünite
üzerinde tam öğrenme düzeyine
erişebilmeleri için daha neleri
öğrenmeleri gerektiğini ayrı ayrı
bildirmek için kullanılan izleme
testleridir.
Çoğu halde ünitede öğrenilmesi
beklenen öğelerin hemen hemen
tümünü kapsayan bir ölçüt dayanaklı
testte %80-85 doru cevap tam
öğrenme düzeyi olarak belirlenmiştir.
ÖĞRENME ÜRÜNLERİ
Öğrenme gerçekleştikten
sonra ortaya çıkan ürünler:
• Öğrenme düzeyi,
• Öğrenme hızı ve
• Duyuşsal ürünlerdir.
Öğrenme Düzeyi
• Öğrenme düzeyi, bir
öğrencinin başlangıçtaki
öğrenme düzeyi ile tam
öğrenme sonunda ortaya
çıkan öğrenme düzeyi
arasındaki fark olarak
tanımlanabilir.
• Tam öğrenme modelinin
sonunda örenme düzeyi,
başlangıçtaki öğrenme
düzeyinden daha da artmış
olarak pozitif bir ivme
gösterir.
Öğrenme Hızı
• Öğrenme hızı ise
öğrenme düzeyinde
olduğu gibi bir öğrencinin
başlangıçtaki öğrenme
hızı ile tam öğrenme
sonundaki öğrenme hızı
arasındaki fark olarak
tanımlanabilir.
• Tam öğrenme modelinin
sonunda öğrenme hızı,
başlangıçtaki öğrenme
hızından artarak pozitif
bir ivme gösterir.
Duyuşsal Ürünler
• Duyusal özellikler ile başarı
arasındaki ilişki 0.20 ila 0.40
arasında bir korelasyon değeri
yapılan araştırmalardan elde
edilmiştir.
• Başarı ile duyuşsal özelliklerin
karşılıklı olarak birbirini
etkilemekte olduğunu
söyleyebiliriz.
• Başarı algısının duyuşsal
özellikleri ile duyuşsal
özelliklerinde buna karşılık daha
sonraki başarıyı etkilemektedir.
Akademik özbenlik kavramı ile başarı ilişkisi
• Burada akademik özbenlik kavramından kastedilen öğrencinin kendi
kendisini okulda ve kendi sınıfındaki örencilere göre nasıl görmekte
olduğunun bir göstergesidir.
• Başarılı olmak, bir öğrencinin sonraki başarılarını olumlu etkilerken;
üst üste başarısızlık yaşayan örencilerin ise negatif özbenlik kavramı
pekişmektedir.
• Araştırmalarda doğrulamıştır ki, ilk öğrenme ünitesinin sonunda tam
öğrenme gerçekleştiren öğrenciler, diğer öğrenme ünitelerinde de
başarıları olmaktadırlar.
TAM ÖĞRENME MODELİNDE
DEĞERLENDİRME TÜR VE ARAÇLARI
1
Tanıma - yerleştirmeye
dönük değerlendirme
• Öğrenme ünitesine girişte
yapılan bu değerlendirme
programa başlamadan önce
öğrencilerin, ön koşul
niteliğindeki bilişsel giriş
davranışlarını ya da duyuşsal
giriş özelliklerini belirlemek
için yapılır.
• Hazır bulunuşluk düzeyini
ölçmeye dönük hazırlanan
ölçme araçlarını daha çok
eğitimde yabancı dil sınav
kurlarını belirlemek amacıyla
hazırlandığını söyleyebiliriz.
TAM ÖĞRENME MODELİNDE
DEĞERLENDİRME TÜR VE ARAÇLARI
2
•
•
•
Biçimlendirme–yetiştirmeye
dönük değerlendirme
Tam öğrenmede ”Bir birim öğrenilmeden
diğerine geçilmez” ilkesi gereği her birimin
sonunda eksik veya yanlış öğrenmeler varsa
bunları belirleyip tamamlamak amacıyla
izleme testleri kullanılır.
Öğrenme ünitesi sonunda yapılan
değerlendirmedir. Bu tür değerlendirmeler,
süreç içinde örencilerin öğrenme güçlüklerini
ortaya çıkarmak ve gerekli düzeltmeleri
yapmak için yapılan değerlendirmelerdir. Bu
amaçla yapılan testlere izleme testleri adı
verilir.
Bu bakımdan örenme öğretme sürecinin bir
parçası olan izleme testlerinin sonuçlarına
dayalı olarak not verme veya başka amaçlarla
öğrenci başarısını değerlendirme yoluna
gidilmemesi gerekir.
TAM ÖĞRENME MODELİNDE
DEĞERLENDİRME TÜR VE ARAÇLARI
3
Düzey belirlemeye
dönük değerlendirme
• Öğrenme üniteleri sonunda yapılan
değerlendirmedir.
• Yarıyıl sonunda yada yıl sonunda
öğrencilerin kazanılmış bilişsel
davranış, duyuşsal özelik ve
devinişsel becerilerini ölçmeye
yarayan değerlendirme türüdür.
• Düzey belirleme testleri, verildikleri
zamanın yanı sıra öğrenilmiş olan
ünitelerin tümünü kapsama
bakımından da izleme testlerinden
daha geniş kapsamlı olma
durumundadırlar.
İzleme Testi ve Tamamlayıcı Eğitim
Test sonucuna göre şu
tamamlayıcı etkinlikler kullanılır:
Bire bir öğretim
Küçük gruplarla öğretim
Okulda veya evde ek öğretim
Programlı öğretim
Tekrar
Kaynak veya yardımcı kitaplarla
öğretim
Eğitsel oyunlarla öğretim
’de Tam Öğrenme
’de Hazır Bulunuşluk
’de Hazır Bulunuşluk
2012 2.sınıf HAYAT BİLGİSİ HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI (Yazılı)
Öğrenci Kazanım Puanları
1
2
3
4
5
6
7
8
Toplam
0 - 10 %
10
20
20
20
10
20
20
50%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
10
10
10
10
10
10
10
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5
10
10
10
5
10
10
50%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
0 - 10 %
10
10
10
10
10
10
10
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0 - 20 %
20
20
20
20
20
20
20
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0 - 10 %
10
10
10
10
10
10
10
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Geçmiş, şimdi, gelecek zaman
dilimlerini ayırt eder ve uygun yerde
kullanır.
0 - 10 %
100%
100%
50%
100%
50%
50%
50%
Doğal afetlerin zararlarından
korunma yollarını araştırır.
0 - 20 %
10
10
5
10
5
5
5
Aile bireylerinin iş ve mesleklerini
tanır.
Akrabalarım
0 - 10 %
Trafikteki çeşitli sesleri tanır ve
aralarındaki farklılıkları ayırt eder.
Ben Ve Ailem
Öğrenci
ALP YUNUS
ASLI TİRYAKİ
ASYA YAVRUTÜRK
AYŞE İPEK ÇEVİK
BAHAR ÇETİNKAYA
BENGİ SU ÖZTÜRK
BETÜL ŞENER
Atatürk'ün Hayatı
Numara
101
102
103
104
107
108
109
Okula Geliş - Eve Dönüş
Hayat Bilgisi
0 - 10 %
10
10
10
10
10
10
10
0 - 100 %
100% 85
100% 100
100% 95
100% 100
100% 80
100% 95
100% 95
85%
100%
95%
100%
80%
95%
95%
’de Sınıfta Tam Öğrenme
’de Sanal Tam Öğrenme
’de Ödüllendirme
Tesekkür
ederim….
.
.
Iletisim
. için : [email protected]

similar documents