Andrea Greven - Bernardinuscollege

Report
Informatieavond
5 HAVO
Programma informatieavond
Voorstellen / rol van profielcoördinator
Bovenbouw: het karakter van de 5e klas
Belangrijke data dit jaar
Organisatorische zaken
Andrea Greven
• Profielcoördinator NG en NT Havo 4 & Havo 5
• Docente scheikunde
• [email protected]
• 046-2040150 (a.u.b. niet meer bellen na 21.00 uur)
Doelen
Mijn doelen
- Transparante begeleiding
- Monitoren van cijfers
Doelen van de leerlingen
- Behalen van diploma, HBO-opleiding
Verschillen 4 Havo
ten opzichte van 5 Havo
• Geen proefwerken, wel Se-periode (3) en CE periode (1)
• Geen CKV, LB, MA; deze vakken zijn in de 4e klas afgesloten
• Geen rapporten, wel examendossier digitaal. Definitieve ED
lijst op papier
Belangrijke data dit schooljaar
2013
19 aug – 11 okt: 1e lesperiode
12 okt – 20 okt: herfstvakantie
21 okt – 1 nov:
1e SE-periode
4 nov – 17 jan:
3 dec:
10 dec:
21 dec – 5 jan:
2e lesperiode
ouderavonden docent
ouderavond PC
kerstvakantie
Belangrijke data dit schooljaar
2014
20-31 januari
3 feb – 24 mrt
1mrt – 9 mrt
24 mrt – 4 apr
2de schoolexamenperiode
3e lesperiode
carnavalsvakantie
3e schoolexamenperiode
7 apr – 25 apr
24 apr
25 apr
4e lesperiode
gala
laatste schooldag
Belangrijke data dit schooljaar
2014
26 apr – 11 mei
12 mei – 23 mei
24 mei – 11 jun
12 jun
16 jun – 20 jun
25 jun
meivakantie
CENTRAAL EXAMEN
wachten … wachten …
UITSLAGDAG
Her-centraal-examen
2e uitslagdag
27 jun
DIPLOMAUITREIKING
Alle informatie in de september- en maartbrief
Vakken in het
gemeenschappelijk deel
•
•
•
•
•
•
Nederlands (CE)
Engels (CE)
Maatschappijleer (SE, afgesloten 4 Havo)
CKV ( handelingsdeel, afgesloten 4 Havo)
Levensbeschouwing (SE, afgesloten 4 havo, schoolkeuze)
Lichamelijke opvoeding (handelingsdeel, wordt afgesloten op
5 Havo)
Vakken in het profieldeel N&G,
verplicht profielkeuzevak en
examenvak in de vrije ruimte
•
•
•
•
•
Scheikunde (CE)
Biologie(CE)
Wiskunde A of wiskunde B(CE)
NLT (SE) of Natuurkunde(CE) of Aardrijkskunde (CE)
Eén keuzevak uit de overige vakken
Vakken in het profieldeel N&T,
verplicht profielkeuzevak en
examenvak in de vrije ruimte
•
•
•
•
•
Scheikunde (CE)
Natuurkunde(CE)
Wiskunde B(CE)
Informatica(SE) of Biologie(CE) of Wiskunde D (SE)
Eén keuzevak uit de overige vakken
PTA
Programma voor Toetsing en Afsluiting
• Digitaal beschikbaar op website van school vóór 1 oktober
2013, www.bernardinuscollege.nl
• Via de website is het mogelijk om PTA per vak af te drukken!
• Regels voor te laat komen bij SE en CE staan vermeld in het
PTA. Bij twijfel contact opnemen met de profielcoördinator.
Examens, herexamens
• Op 18 november, 17 februari en 16 april vinden de
herkansingen plaats
• De leerling heeft het recht om 1 SE uit de voorafgaande SEperiode te herkansen
• Een leerling mag maximaal twee herkansingen van hetzelfde
vak maken
• Stof is hetzelfde als de oorspronkelijke toets
• Indien een leerling een SE-toets in de reguliere week heeft
gemist, krijgt hij/zij het inhaalwerk op de herkansingsdag en
kan het vak niet herkanst worden.
• CE: in één vak kan herexamen gedaan worden
Verhindering Bij SE/CSE
• Indien een kandidaat wegens ziekte of een ander
zwaarwegende reden een bepaalde schoolexamentoets niet
kan meemaken, dient door een van de ouders/verzorgers
voor de aanvang van de toets de kandidaat telefonisch
afgemeld te worden en binnen 24 uur na aanvang van de
toets een door hem of haar getekende schriftelijke verklaring
te worden overlegd aan de profielcoördinator.
• Komt een leerling te laat bij een SE, dan kan hij geen
aanspraak maken op verlenging.
• Komt een leerling meer dan een half uur te laat, dan kan
hij/zij niet meer worden toegelaten (cijfer: 1)
• Te laat komen bij mondelinge schoolexamens en
luistertoetsen wordt niet toegestaan (cijfer:1)
Slaag – zak - regeling
1e eis:
2e eis:
3e eis:
4e eis:
geen onvoldoende eindcijfer of
- één 5 of
- één 4 of twee 5en: 2 comp. punten of
- één 4 en één 5: 3 comp. punten
maximaal één 5 bij Ne, En en Wi
gemiddeld 5,5 voor CE-cijfers !!!
LO, CKV en LOB voldoende
handelingsdelen
Het profielwerkstuk (PWS)
• Verplicht deel examenprogramma: 80 SLU
• Van februari in 4e klas tot en met februari 5e klas
• Leerling moet zelfstandig bij een zelfgekozen thema- docent
liefst in tweetallen onderzoek doen over zelfgekozen
onderwerp behorend tot een vak
• Beoordeling met cijfer: onderdeel combinatiecijfer
• Titel komt op cijferlijst
• 2e beoordeling: week 38 (16-20 september 2013)
• 3e beoordeling: week 11 (10-14 maart 2014)
Rekentoets
• Vanaf het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets verplicht in
het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs.
• De rekentoets telt tot en met 2014-2015 nog niet mee voor de
examenuitslag.
• Het resultaat van de rekentoets staat wel op de cijferlijst van
het examen, maar leerling kan hierop niet zakken
• Vanaf 2015-2016 telt de toets mee voor de examenuitslag.
Een kandidaat is dan pas geslaagd als hij/zij bij de eindcijfers
als onvoldoende cijfer niet meer dan één 5 heeft voor de
vakken Nederlands, Engels, wiskunde én rekenen.
Doorstroom mogelijkheden
Atheneum
• Bespreken met de onderwijsdirecteur atheneum, dhr. J.
Reumkens
• Bij docenten wordt geïnformeerd of Atheneum haalbaar is
d.m.v. uitvoerige enquête
• Goede houding en goede cijfers ( 7,0 – 7,5)
• Gesprek met de leerling en de ouders
• Begin januari kenbaar maken
Ouderavond
• 3 december 2013 (algemeen)
• 10 december 2013 (profielcoördinator)
• Uitnodiging krijgt u via mail
• Bij voorkeur zoon of dochter aanwezig bij het gesprek
Vrijdag
27 juni
diplomauitreiking
Na het havo?
• Dhr. A. Erven, decaan havo, vwo en docent
Maatschappijwetenschappen
[email protected]
• Studiefinanciering/ DUO
• Voorlichtingsavond DUO 16 september, 19.00 uur in het
studiehuis
• Klassikale uitleg decaan
• Hoger Beroeps Onderwijs
Digitale snelweg
• Via het ouderportaal heeft u toegang tot o.a. cijfers en
aanwezigheid.
• Verder zal er veel informatie via de mail verstrekt worden,
dus het is van belang dat de mailgegevens correct zijn binnen
school.
• Indien uw zoon/dochter 18 jaar of ouder is moet de leerling
bij de administratie toestemming verlenen voor inzage.
Oh ja; dit nog even……
• Meeloopdagen HBO opleiding(en)
• Ondersteuning LOB
• Bijbaantjes
• Alles wat studeren in de weg staat
• Klankbordgroep Ouders Tweede Fase
Jubileumjaar 100-jarig bestaan
• Diverse activiteiten door het jaar heen
• Feestweekend 4,5 en 6 oktober
• Carnavalsoptocht
• Revue in paasweekend
Goede begeleiding
Samen verantwoordelijk!

similar documents