برای دانلود اینجا کلیک نمائید

Report
‫‪:PI ‬خانم‪53‬ساله مورد سیروز کبدی از ‪12‬سال قبل(احتماال) در‬
‫زمینه ی پانکراتیت و ترومبوز ورید پورت که مرداد ماه‬
‫‪ stemcell transplantation‬شده است‪.‬در مراجعاتی که به‬
‫شکایت داشته و در معاینه‬
‫درمانگاه داشته از درد ‪LUQ‬‬
‫اسپلنومگالی داشته‪ .‬بیمار از حدود ‪3‬ماه قبل متوجه توده در پستان‬
‫چپ) ‪)LMQ‬شده است‪.‬به پزشک مراجعه کرده که تحت‬
‫سونوگرافی و ماموگرافی قرار گرفته است‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪Breast‬راست‪:‬نرمال‬
‫آگزیالری راست‪:‬چند آدنوپاتی دژنره غیر ‪significant‬‬
‫در حدود ساعت ‪breast 8‬چپ یک ‪ mass‬هیپواکو با ابعاد‬
‫‪ 13x10x8 mm‬رویت شد که حدود آن به صورت ظریفی مضرس‬
‫است‪.‬‬
‫آگزیالری چپ‪ :‬چند عدد آدنوپاتی مشاهده میشود که ابعاد بزرگترین‬
‫آنها ‪27x10mm‬و ‪20x7mm‬می باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در حد قابل رویت در ‪breast‬راست دانسیته و‬
‫میکروکلسیفیکاسیون مشکوک به ‪malignancy‬رویت نمیشود‪.‬‬
‫در اینفرومدیال ‪breast‬چپ تصویر یک دانسیته مشاهده میشود که‬
‫هرچند حدود آن ‪well defined‬به نظر میرسد ولی یک استریای‬
‫ظریف بافتی در قسمت تحتانی این ضایعه دیده میشود ‪.‬‬
‫‪Retraction‬در پوست و ‪ nipple‬دو طرف دیده نمی شود‬
Left breast mass
Infiltrating ductal carcinoma

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سیروز کبدی و آسیت‬
‫سونوگرافی‪:‬کبد هتروژن بدون ‪ mass‬و کیسه صفرا‬
‫حاوی سنگهای متعدد‪،‬طحال بزرگ ‪mm 96×194‬‬
‫‪:MRCP‬تنگی ‪CBD‬همراه با اتساع مجاری صفراوی‬
‫داخل کبدی پروگزیمال به آن مطرح کننده ی ‪PSC‬‬
‫خونریزی گوارشی‬
‫اندوسکوپی‪:‬واریسهای بزرگ مری‬
DH
spironolactone 50/d
propranolol 10/bd
furosemide 20/d
)-(‫) سرطان پستان در خانواده‬+(‫ سابقه سرطان ریه در پدر‬:FH
)-(‫اتانول‬
opiom(-)
Smoking(-):HH



AST: 62
ALT: 85
ALP: 267
ALb: 4
Bil T:1/8
D: 0/4
HBs Ag
HBs Ab
HBc Ab
HBc Ag
HCV Ab
HIV
7
-
WBC: 2300
Hb: 9/5
PLt: 150000
‫‪RIGHT BREAST ‬‬
‫نرمال‬
‫‪LEFT BREAST ‬‬
‫در‪ LMQ‬چپ توده ‪cm 2.5‬با قوام سفت و حاشیه نامنظم و‬
‫متحرک‬
‫اگزیالری‪:‬لنف نود قابل لمس نداشته‬
‫سوپرا و اینفراکالویکل ‪:‬نرمال‬

similar documents