język obcy egz. ustny/pisemny

Report
Egzamin maturalny 2014
Matura w roku szkolnym 2013/2014
Obowiązkowe:
Zdawane tylko na poziomie podstawowym
Język polski
Język obcy
Matematyka
egz. ustny/pisemny
egz. ustny/pisemny
egz. pisemny
Dodatkowe:
Zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym
1 do 6 przedmiotów do wyboru
(język obcy
egz. pisemny
egz. ustny/pisemny)
2
Terminy egzaminu maturalnego
• sesja majowa
– egzaminy pisemne - od 5 do 23 maja
egzaminy obowiązkowe:
• 5 maja – język polski
• 6 maja – matematyka
• 7 maja – język angielski
– egzaminy ustne - od 5 do 30 maja
(wg szkolnego harmonogramu)
3
Deklaracja
• Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, więc
uczeń lub absolwent wypełnia deklarację
zgłoszenia do egzaminu i składa ją do dyrektora
szkoły.
– Deklaracja wstępna - do 30 września 2013 roku
– Deklaracja ostateczna - do 7 lutego 2014 roku
• Dyrektor szkoły potwierdza odbiór
deklaracji i kopię przekazuje uczniowi.
4
Kierowanie do innej szkoły
• Kierowanie zdających na egzamin ustny
do innej szkoły – tylko w przypadku braku
możliwości powołania zespołu
przedmiotowego do przeprowadzenia
części ustnej egzaminu.
• Kierowanie na część pisemną egzaminu
do innej szkoły – tylko w przypadku
zmiany stałego miejsca zamieszkania
absolwenta.
5
Egzamin ustny z języka polskiego
Nie później niż cztery tygodnie przed
rozpoczęciem części ustnej egzaminu
maturalnego należy odebrać od zdających
bibliografię wykorzystaną do opracowania
wybranego tematu. Bibliografia musi być
podpisana imieniem i nazwiskiem.
Po wyznaczonym terminie bibliografii
nie przyjmuje się.
6
Materiały pomocnicze i środki techniczne
• Razem z bibliografią należy przedłożyć
informację o materiałach pomocniczych
i środkach technicznych, które mają być
wykorzystane w czasie prezentacji i ustalić
sposób przygotowania zgłoszonych
środków technicznych.
• Szkoła udostępnia środki techniczne,
którymi dysponuje.
Plan prezentacji nie jest wymagany, ale zdający
może z niego korzystać podczas egzaminu.
7
Przybory pomocnicze
Zdający w trakcie części pisemnej
egzaminu może korzystać z materiałów
i przyborów pomocniczych, których
wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa
miesiące przed terminem części
pisemnej egzaminu na stronie
www.cke.edu.pl.
8
Egzamin ustny
•
Niezdanie lub nieprzystąpienie
do egzaminu maturalnego z przedmiotu
lub przedmiotów w części ustnej
nie stanowi przeszkody w zdawaniu
egzaminu w części pisemnej.
9
Egzamin dodatkowy w sesji czerwcowej
Przeprowadzany jest dla tych
absolwentów, którzy z powodu
szczególnych przypadków losowych lub
zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu
w części ustnej lub pisemnej z danego
przedmiotu lub przedmiotów zgodnie
z harmonogramem egzaminów w maju
2014 roku.
10
Egzamin dodatkowy
• Termin sesji dodatkowej
– egzamin ustny i pisemny od 2 do 18 czerwca
• Miejsce egzaminu
– Ośrodki egzaminacyjne ogłoszone na stronie
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Krakowie
11
Egzamin w sesji dodatkowej
(w czerwcu 2011)
•
Zdający lub jego rodzice (prawni
opiekunowie) składają do dyrektora
szkoły macierzystej udokumentowany
wniosek najpóźniej w dniu, w którym
odbywa się egzamin z danego
przedmiotu.
12
Świadectwo dojrzałości
Po zdaniu egzaminu
maturalnego każdy
absolwent otrzymuje
świadectwo dojrzałości
i jeden jego odpis.
Świadectwa są wydawane
w szkołach
za potwierdzeniem odbioru.
Wydanie świadectw:
27 czerwca 2014 r.
13
Egzamin poprawkowy
• Do egzaminu poprawkowego mogą
przystąpić absolwenci, którzy:
– przystąpili do wszystkich egzaminów
obowiązkowych
– żaden z egzaminów nie został im unieważniony
– nie uzyskali 30% punktów tylko
z jednego egzaminu obowiązkowego
– złożyli w terminie, czyli nie później niż 7 lipca,
oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu
poprawkowego.
14
Egzamin poprawkowy
• „Poprawiać” można tylko jeden egzamin
obowiązkowy (ustny bądź pisemny)
• W przypadku poprawiania części ustnej
egzaminu z języka polskiego
do oświadczenia zdający może dołączyć
poprawiony wykaz bibliografii.
15
Egzamin poprawkowy
• Termin sesji sierpniowej
– egzamin ustny od 25 do 29 sierpnia 2014
– egzamin pisemny 26 sierpnia 2014
• Miejsce egzaminu
– egzamin ustny – szkoła macierzysta
– Egzamin pisemny - ośrodki egzaminacyjne
ogłoszone na stronie OKE w Krakowie
do 10 sierpnia 2014 roku
• Odbiór świadectw
– 12 września w macierzystej szkole
16
Hasło należy pobrać w szkole
• Po ogłoszeniu wyników
• sprawdzenie wyników egzaminu
• przypomnienie treści zadań
• zobaczenie wyniku za każde zadanie
• porównanie wyniku z wynikami
innych zdających (w szkole, gminie,
powiecie, województwie).
17
Unieważnienie egzaminu w sali egzaminacyjnej
• Dyrektor szkoły unieważnia egzamin
w przypadku:
– stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania
zadań egzaminacyjnych przez zdającego
– wniesienia przez zdającego do sali
egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego
lub materiałów i przyborów pomocniczych
niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez
dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego
w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do
użytku materiałów i przyborów
– zakłócania przez zdającego prawidłowego
przebiegu części ustnej lub części pisemnej
egzaminu maturalnego w sposób utrudniający
pracę pozostałym zdającym.
18
Unieważnienie egzaminu
• Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
unieważnia egzamin w przypadku:
– stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących
przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń
zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu
– stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy
egzaminacyjnych niesamodzielnego
rozwiązywania zadań przez zdających
– zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych
lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia
wyniku części pisemnej egzaminu.
19
Unieważnienie egzaminu
• Zdający, którym unieważniono egzamin,
mają prawo przystąpić do egzaminu z tego
przedmiotu dopiero w kolejnym roku, czyli
począwszy od maja 2015 roku.
20
Materiały o egzaminie maturalnym
• Strona internetowa CKE i OKE
– Komunikaty
– Informatory o egzaminie maturalnym
– Filmy OKE
• Strona internetowa szkoły
www.zsojaroslaw.edu.pl
- Harmonogram egzaminów
21
Informatory o egzaminie maturalnym
• Opis wymagań egzaminacyjnych,
zasady oceniania oraz przykładowe
zestawy zadań i arkuszy egzaminacyjnych
z poszczególnych przedmiotów objętych
egzaminem są dostępne w informatorach.
22
Informatory
23
24
Filmy o maturze
25
Filmy OKE w Krakowie
26
Dostosowanie warunków
Sposób lub sposoby dostosowania warunków
przeprowadzania egzaminu do potrzeb
i możliwości absolwentów wskazuje rada
pedagogiczna na podstawie:
• orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego
• orzeczenia o potrzebie indywidualnego
nauczania
• opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się
• zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego
przez lekarza
27
Dostosowanie warunków cd
• wniosku nauczyciela lub specjalisty
wykonującego w szkole zadania z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
prowadzących zajęcia z uczniem w szkole
– po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych
opiekunów) albo pełnoletniego ucznia
• lub wniosku rodziców (prawnych opiekunów)
albo pełnoletniego ucznia o dostosowanie
warunków egzaminu maturalnego ze względu
na trudności adaptacyjne związane z
wcześniejszym kształceniem za granicą,
zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację
kryzysową lub traumatyczną.
28
Opinię/orzeczenie poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, lub zaświadczenie
o chorobie przewlekłej wydane przez
lekarza uczeń/absolwent przedkłada
dyrektorowi szkoły do 31 grudnia 2013 r.
Ostateczny termin złożenia tych dokumentów
upływa 7 lutego roku szkolnego, w którym
odbywa się egzamin.
29
Dyrektor jako przewodniczący
zespołu egzaminacyjnego informuje
zdającego na piśmie o dostosowaniu
warunków i form przeprowadzania
egzaminu do jego dysfunkcji. Zdający
składa oświadczenie o skorzystaniu
lub rezygnacji z przyznanych mu
dostosowań.
30

similar documents