procedury+2015+dla+maturzystów

Report
INFORMACJE DLA
ZDAJĄCEGO EGZAMIN
MATURALNY W ROKU
2015
OPIS EGZAMINU

Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w
ciągu roku szkolnego – w okresie od maja do
września.

Zdający przystępuje do części ustnej i pisemnej
egzaminu w swojej szkole macierzystej.
OPIS EGZAMINU CD
►
Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje
1) obowiązkowo w części ustnej:
a) język polski (egzamin bez określania poziomu),
b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków:
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego,
rosyjskiego i włoskiego (egzamin bez określania poziomu),
OPIS EGZAMINU CD
2) zdaje obowiązkowo w części pisemnej:
a) język polski na poziomie podstawowym,
b) matematykę na poziomie podstawowym,
c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej,
na poziomie podstawowym,
OPIS EGZAMINU CD
3) zdaje obowiązkowo w części pisemnej – jeden
egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym.
Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:
biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia,
historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język
łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny
(wybór spośród następujących języków: angielski,
francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski),
język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
OPIS EGZAMINU CD
Uczeń może ponadto przystąpić w danym roku
do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu
kolejnych przedmiotów dodatkowych
wybranych spośród pozostałych przedmiotów
dodatkowych wymienionych wcześniej, na
poziomie rozszerzonym.
OPIS EGZAMINU CD
►
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu
obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej
z tego samego języka.
►
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu
dodatkowego może być zdawany w części pisemnej albo w części
pisemnej i ustnej z tego samego języka.
►
Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest
zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od
przedmiotów nauczanych w tej szkole.
Warunki zdania egzaminu
Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu z
przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co
najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu
maturalnego w części pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu
dodatkowego.
Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu
dodatkowego i któremu ten egzamin unieważniono, nie zdał egzaminu
maturalnego.
Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów
z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe oraz egzaminów zdawanych
w drugim języku nauczania. Te egzaminy nie mają ustalonego progu zaliczenia.
 Absolwent, który nie zda wyłącznie jednego egzaminu
obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej, przystąpił do
wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych,
przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu
dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i
egzaminy te nie zostały mu unieważnione może przystąpić do
egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej w sierpniu.

Prawo to nie dotyczy osób nieobecnych na egzaminie.
 Absolwent, który otrzyma świadectwo, może w kolejnych
sesjach egzaminacyjnych zadeklarować podwyższanie wyników
oraz nowe przedmioty dodatkowe.
 Absolwent, który nie zda więcej niż jednego egzaminu
obowiązkowego, może przystąpić do tych egzaminów na
zasadach obowiązujących w roku 2015, w kolejnej sesji.
Świadectwa dojrzałości
►
Termin wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw
dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego
w maju i w czerwcu 2015 roku:
30 czerwca 2015 r.
Termin dodatkowy

Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub
zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do
części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów,
zdawać egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu 2015.

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym
odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej
szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu
w terminie dodatkowym.

Dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, egzamin ten
odbywać się będzie w dniach 1 - 17 czerwca 2015 r.
Egzamin w terminie poprawkowym




Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić
absolwent, który:
nie zda wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej
albo pisemnej, przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów
obowiązkowych,
przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu
dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzaminy
te nie zostały mu unieważnione
w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż
7 lipca 2015 r.) złoży do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o
ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z
deklaracją ostateczną.
Terminy egzaminów poprawkowych:
 ustne 24 -28 sierpnia 2015
 pisemne 25 sierpnia 2015.
Harmonogram egzaminu maturalnego 2015
Harmonogram egzaminu maturalnego 2015
Czas trwania egzaminu
z poszczególnych przedmiotów:
Ważne terminy dla ucznia
w roku szkolnym 2014/2015
30 września termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych
30 września termin składania dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form
egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
7 lutego ostateczny termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna), weryfikacja
danych w deklaracjach. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w
deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i
finalistów olimpiad przedmiotowych).
4 marca ogłoszenie harmonogramu egzaminów ustnych
4 marca ogłoszenie informacji o dodatkowych materiałach pomocniczych na egzaminach
24 kwietnia zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych
Ważne terminy dla ucznia w roku szkolnym
2014/2015 (cd)
4 maja rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej (egzamin pisemny z języka polskiego)
4 – 29 maja część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana wg harmonogramów
ustalanych w szkołach
1 – 17 czerwca egzamin maturalny w terminie dodatkowym
30 czerwca rozdanie świadectw dojrzałości
do 7 lipca złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do
egzaminu poprawkowego
25 sierpnia pisemny egzamin poprawkowy
24 – 28 sierpnia ustny egzamin poprawkowy
Przed egzaminem:

Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie,
zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora szkoły.

Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym
zdjęciem.

Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń
telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, ani z nich
korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia
egzaminu.

Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i
przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa
miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie
www.cke.edu.pl.
Przebieg części pisemnej
egzaminu maturalnego

O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali według kolejności na liście
po okazaniu dokumentu tożsamości, przewodniczący ZN wnosi na salę materiały
egzaminacyjne, członkowie ZN rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz paski kodowe.

Zdający część pisemną egzaminu maturalnego ma obowiązek zapoznać się dokładnie
z instrukcją, sprawdzić, czy arkusz jest kompletny oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów
(dotyczy egzaminu z matematyki, chemii, fizyki i astronomii).

Braki zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, który wydaje kompletny
arkusz i zestaw tablic/wzorów.

Zdający jest zobowiązany czytelnie i w miejscach do tego przeznaczonych zakodować swój
arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi.
Przebieg części pisemnej
egzaminu maturalnego

Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez
przewodniczącego zespołu nadzorującego godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
z arkuszem egzaminacyjnym. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie
zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej.

Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

W przypadku konieczności wyjścia z sali, zdający sygnalizuje taką potrzebę przez
podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia zespołu nadzorującego na wyjście
pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas nieobecności
zdającego jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, zakłócania przez niego
przebiegu egzaminu z danego przedmiotu, lub wniesienia na salę egzaminacyjną
urządzenia telekomunikacyjnego albo elektronicznego nośnika informacji,
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa egzamin tego
zdającego, unieważnia jego egzamin i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.
Unieważnienie egzaminu.
Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku:
a) stwierdzenia, podczas trwania egzaminu, niesamodzielnego rozwiązywania zadań
egzaminacyjnych przez zdającego
b) wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia
telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w
wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali
egzaminacyjnej z urządzenia n telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do
użytku materiałów i przyborów
c) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części
pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym
d) stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego
rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej
e) zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku
możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu
Dostosowanie warunków i form egzaminu
maturalnego dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
1) Absolwenci:
 niepełnosprawni,
 niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym,
 posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 chorzy lub niesprawni czasowo
mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych
do ich stanu zdrowia na podstawie odpowiednio:
opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej,
- na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego
przez lekarza
- pozytywnej opinii rady pedagogicznej wydanej na wniosek
nauczyciela lub rodzica
Dostosowanie warunków i form egzaminu
maturalnego dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2) Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości absolwentów
na podstawie:
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza,
wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 wniosku rodziców lub pełnoletniego ucznia, który był objęty w
szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną





Dostosowanie warunków i form egzaminu
maturalnego dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu
zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do
30 września 2014 r. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego
2015 roku.
► Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2015 r.
Wyjątek stanowią uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, którzy
zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.
► Dyrektor szkoły, po wskazaniu przez radę pedagogiczną sposobów
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu oraz po
uzgodnieniu z dyrektorem OKE informuje zdających na piśmie o
przyznanych dostosowaniach.
► Zdający składa oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z
przyznanych mu dostosowań.
►
Dostosowanie warunków i form egzaminu
maturalnego dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu maturalnego znajdują się
w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
wydanym w dniu 30 sierpnia 2014 r.
Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych
z egzaminu maturalnego.
►
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych znajdujących się w
wykazie na rok 2015, ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie
www.cke.edu.pl, są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie
przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej tytułu odpowiednio
laureata lub finalisty. Uprawnienie to przysługuje laureatom i finalistom
olimpiad przedmiotowych także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty
szkolnym planem nauczania danej szkoły.
Ważne adresy
► www.cke.edu.pl
► www.oke.waw.pl
► www.fredro.pl

similar documents