Materi 8 - ESA233-Pendidikan Agama Islam

Report
AKHLAK
AKHLAK
 Akhlak berasal dari kata akhlaqa, yukhliku,
ikhlakan berarti as sajiyah (perangai), ath
thabi’ah (tabiat, kelakukan,watak dasar),
al ‘adah (kebiasaan, kelaziman), al maruah
(peradaban yang baik, ad din (agama).
 Akhlak dalam QS Al Qalam 4 disebut
khulqun, sedangkan kata akhlak disebut
pada hadis Nabi riwayat Tirmizi.
PENGERTIAN AKHLAK
 Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam
jiwa yang mendorongnya untuk melakukan
perbuatan tanpa memerlukan pemikiran
dan pertimbangan.
 Akhlak adalah sifat yang tertaman dalam
jiwa yang menimbulkan macam-macam
perbuatan baik atau buruk memerlukan
pemikiran dan pertimbangan.
AKHLAK ISLAMY
 Akhlak Islamy adalah akhlak yang
berdasarkan ajaran Islam atau akhlak
yang bersifat Islamy
 Akhlak Islamy adalah perbuatan yang
dilakukan dengan mudah, disengaja,
mendarah daging, dan sesungguhnya yang
didasarkan pada ajaran Islam.
PEMBAGIAN AKHLAK
 Akhlak terpuji (akhlak mahmudah) adalah
akhlak yang berada dalam kontrol
Ilahiyah, dapat membawa nilai-nilai positif
dan konstruktif untuk kemaslahatan umat
 Akhlak tercela (akhlak mazmumah) adalah
akhlak yang berasal dari hawa nafsu
manusia, berada dalam lingkaran
syaithaniyah, serta membawa suasana
negatif dan destruktif bagi kepentingan
umat manusia
OBJEK AKHLAK
 Menurut obyeknya, akhlak dibagi menjadi
2 macam, yakni :
1. Akhlak kepada Allah
2. Akhlak kepada makhluk.
 Akhlak kepada mahluk dibagi menjadi 2
macam, yakni :
1. Akhlak kepada manusia
2. Akhlak kepada alam sekitar.
PEMBINAAN AKHLAK DALAM
KEHIDUPAN SEHARI-HARI
MELALUI :
- RUKUN IMAN
- RUKUN ISLAM
DAMPAK NARKOBA TERHADAP
AKHLAK GENERASI MUDA
BAHAYA NARKOBA
HUKUM NARKOBA :
- ISLAM
- UNDANG-UNDANG
- ISLAM DAN NARKOBA
-
PEMBAGIAN AKHLAK
 Akhlak dalam lingkungan keluarga
1. Orang tua memelihara keturunan
2. Orang tua mendidik anak-anaknya
3. Orang tua menghargai anak-anaknya
4. Suami memenuhi nafkah bagi keluarganya
5. Suami wajib menghargai istri
6. Istri wajib menghormati suami
7. Anak wajib menghormati dan berbuat baik
terhadap kedua orang tua
PEMBAGIAN AKHLAK
 Akhlak dalam lingkungan masyarakat luas
1. Tolong menolong (ta’awun)
2. Adil (‘adalah)
3. Menepati janji
4. Bermusyawarah
5. Menjaga persaudaraan (ukhuwah)
PEMBAGIAN AKHLAK
 Akhlak terhadap alam sekitar (ekosistem)
1. Melestarsikan lingkungan
2. Menjaga kebersihan linbgkungan dari
pencemaran
3. Memamfaatkan sumber daya alam untuk
kesejahteraan bersama

similar documents