2012 2013 infosessie

Report
Welkom in de bibliotheek
Economie en
Bedrijfswetenschappen
Algemene infosessie
Academiejaar 2012 – 2013
Els Martens
[email protected]
Wetenschappelijke informatie
•
Bronnen van wetenschappelijke informatie
•
•
•
•
ENCYCLOPEDIE
• Basisinformatie over uiteenlopende onderwerpen
• Bevat doorgaans een referentielijst naar verdere literatuur
• De lemma’s worden opgemaakt door vakspecialisten
• Ideaal instrument voor een eerste oriëntatie over het onderwerp
VAKWOORDENBOEK
• Verklarend woordenboek voor vakterminologie
• Systematisch aangepakt
• Handig instrument bij een eerste oriëntatie over het onderwerp
HANDBOEK
• Behandelt systematisch een bepaalde tak van de wetenschap
• Gebruik: uitgebreide informatie over een bepaald onderwerp.
DOCTORAAT
• Academische eindverhandeling
• Wordt openbaar verdedigd en besproken met vakspecialisten
Wetenschappelijke informatiebronnen
• Bronnen van wetenschappelijke informatie
• ELEKTRONISCHE DATABANK
•
•
•
Bevat de bibliografische referenties van artikelen die gepubliceerd zijn in verschillende
wetenschappelijke tijdschriften.
Kan naast de referenties (bibliografische databank) ook de full-text van de artikelen
bevatten (full-text databank)
Bepaalde databanken bevatten ook citatiegegevens.
• WETENSCHAPPELIJKE TIJDSCHRIFTEN
•
•
•
Publiceert op systematische basis en periodiek de meest recente evoluties in het
vakgebied. De wetenschappers communiceren via deze tijdschriften over de evoluties in
het vakgebied.
Kenmerken: systematische aanpak, duiding van de gebruikte methodologie en de
resultaten en een referentielijst
Gebruik: de meest recente publicaties in een vakgebied.
• INTERNET
•
•
De meest recente informatie
Opgelet! De informatie op het internet is niet “peer reviewed” en dus niet gecontroleerd op
zijn wetenschappelijke waarde
Wetenschappelijke informatiebronnen
Wanneer gebruik je welke informatiebron?
Eerste oriëntatie over een onderwerp
woordenboeken en encyclopedieën : voordeel
correctie definitie
snel zicht op essentiële aspecten
synoniemen, vertalingen
Uitgebreide informatie over een onderwerp
Handboeken
beste informatiebron, veel informatie
meestal minder geschikt voor zeer recente informatie
Wetenschappelijke informatiebronnen
Specifieke informatie over een onderwerp
Doctoraat
specifieke en gedetailleerde wet. info
Wet. artikel
specifieke en gedetailleerde wet. info
minder geschikt voor zeer recente info
Recente informatie over een onderwerp
Wet. artikel
preprints : actueel en betrouwbaar
Internet
up to date
niet altijd even betrouwbaar
Wetenschappelijke informatiebronnen
Wetenschappelijke, populariserende of beroepsgerichte tijdschriften?
Wetenschappelijke
* systematische opbouw
* gedetailleerde beschrijving
* referentielijst
Populair
* breed publiek; weinig of geen voorkennis
* algemene uitleg
* weinig tot geen bronvermeldingen
Professioneel
* vaktijdschriften
* praktische benadering van het onderwerp
Algemeen zoeken
• Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen
•
•
•
•
•
(tijd, omvang, welke literatuur)
Bepalen van sleutelwoorden
Sleutelwoorden vertalen naar zoektermen
(synoniemen, enkel- of meervoud, samenstellingen,
vertalingen,…)
Zoektermen combineren (AND, OR, NOT)
In welke systemen ga je zoeken?
(bibliotheekcatalogus, elektronische database)
Referenties ontcijferen
WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE
Bruikbare websites :
http://stabel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers
http://www.worldbank.org
http://www.un.org
http://www.wto.org
……………..
WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE
o
o
o
o
o
o
o
o
EBSCO (references and full-text)
Science Direct (Full-text from Elsevier)
Web of Science (> 10,000 high-impact journals in the sciences,
social sciences, and arts and humanities
Proquest
Springer e-books
Economists Online
Repec
Google Scholar
• SFX
Interessante zoekmachines
Wanneer gebruik ik welke soort
informatiebron?
Edities (teksten, afbeeldingen, enz.) VAN auteur
Wat gebruiken ?
Bronnen : voor het raadplegen van een online edities van teksten,
afbeeldingen, composities, objecten, inscripties, enz
LIMO : voor het lokaliseren van gedrukte edities in de bibliotheken
K.U.Leuven
Catalogi : voor het lokaliseren van gedrukte edities buiten de bibliotheken
K.U.Leuven
Waarom gebruiken?
- Om je onderwerp zelf te leren kennen en te begrijpen
- Om je onderwerp voor de eerste keer in detail te bestuderen. De
kritische inleiding van een editie is hiervoor vaak heel geschikt
Wanneer gebruik ik welke soort informatiebron?
Wetenschappelijke publicaties OVER mijn onderwerp
Wat gebruiken ?
LIMO voor het opsporen van wetenschappelijke publicaties over je onderwerp
Catalogi : voor het opsporen van boeken en tijdschriften
Databanken : voor het opsporen van artikels en recensies
Waarom gebruiken ?
Om te weten wat onderzoekers denken over je onderwerp
Om de verschillende theorieën en hypotheses te kennen over aspecten van je
onderwerp
Om de verschillende theorieën en hypotheses te toetsen aan de bronnen
Hoe betrouwbaar is de gevonden informatie?
Interne criteria
• Opbouw van de publicatie: Een betrouwbare
wetenschappelijke publicatie heeft de meeste van deze
kenmerken: bibliografie, voetnoten, inleiding, abstract,
conclusie, enz.
• Inhoud van de publicatie: Doen de argumenten ter zake?
Zijn de gebruikte data controleerbaar? Is het taalgebruik
objectief en niet te persoonlijk?
Hoe betrouwbaar is de gevonden informatie?
• Ouderdom van de publicatie: Recente publicaties zijn vaak
up-to-date en dus betrouwbaar. De betrouwbaarheid van een
oudere publicatie is afhankelijk van de intensiteit waarmee het
onderwerp bestudeerd wordt en eventueel van het
tijdsgebonden karakter van het onderwerp
• Profiel van de auteur: Een auteur ontleent zijn
betrouwbaarheid aan een gekwalificeerde opleiding, een
leidinggevende functie en/of zijn relatie met een
wetenschappelijke instelling.
LIMO
• Wat is LIMO ?
Vanaf academiejaar 2011-2012 is LIMO de centrale zoekinterface
waarmee onderzoekers en studenten KU Leuven in één zoekactie
diverse wetenschappelijke informatiebronnen kunnen bevragen. De
belangrijkste zijn:
LIMO
LIBISnet: bevat de catalogi van de bibliotheken K.U.Leuven en andere
wetenschappelijke instellingen (5 miljoen records)
LIRIAS: bevat de publicaties van de eigen onderzoekers van
K.U.Leuven
Primo Central: bevat miljoenen publicaties van wetenschappelijke
uitgevers. Primo Central is nog in volle ontwikkeling en zal de
komende maanden stelselmatig aangevuld worden met nieuwe
databestanden van wetenschappelijke uitgevers.
LIMO
Om zo optimaal mogelijk te werken : aanmelden bij KU Leuven en LIMO
Je moet “on campus zijn”, anders krijg je niet alle zoekresultaten van LIMO
te zien!
•
Om over de volledige inhoud van LIMO te kunnen beschikken, moeten we
eerst weten dat je verbonden bent aan de KU Leuven. Daarom moet je je
indien nodig eerst aanmelden bij KU Leuven via de link 'Get on Campus'
rechts bovenaan zodat de mededeling 'You are on campus' verschijnt. Er zijn
meerdere situaties mogelijk: In de bibliotheek: Je bent reeds on campus. Je
kan je als student aanmelden via KU LeuvenNet (vaste computer) of via
Campusnet (laptop). Kijk alvast op de website van
https://admin.kuleuven.be/icts/nieuws/wifi-netwerken
LIMO
• Op kot: als je aangemeld bent via KotNet (regio Leuven), ben je
automatisch ook on campus. Indien niet, dan moet je gebruik maken
van de link Thuiswerk op onze bibliotheekwebsite.
• Thuis: als je internetverbinding loopt via KotNet (regio Leuven), ben je
automatisch ook on campus. Indien niet, dan moet je gebruik maken
van de link Thuiswerk op onze bibliotheekwebsite. Je krijgt dan de
mededeling 'You are Off Campus'. Klik op 'Members K.U.Leuven' om
je aan te melden bij K.U.Leuven.
• Kotnet : https://netlogin.kuleuven.be/
• Thuiswerk : https://admin.kuleuven.be/icts/services/stuiterproxy
LIMO
• Http://eduroam.kuleuven.be/
• Eduroam staat voor educational roaming. eduroam maakt het
voor personeelsleden en studenten mogelijk om op een
eenvoudige en veilige manier draadloos toegang te verkrijgen
tot Internet in een aantal binnen- en buitenlandse instellingen.
• Studenten kunnen eduroam gebruiken met hun <intranet
userid>@kuleuven.be en bijhorend wachtwoord.
LIMO
• Tip :
Het is een goede gewoonte om jezelf altijd aan te melden bij LIMO via
de link “Sign in”; rechts bovenaan het scherm.
Zo kan je ook meteen reserveren, IBL-aanvragen plaatsen enz.
LIMO
Simple search
Advanced search
-
Startscherm doet denken aan Google
- Uitgebreid zoekscherm
Eenvoudige zoekbalk voor zoektermen
- Zoekactie beperken tot bepaalde
zoekvelden
-
Miljoenen records, zelfs full-text artikels - Vooraf resultatenlijst beperken
(naar eigen keuze)
LIMO
Formuleren van een zoekopdracht
o
Taal: NL, ENG
• Wetenschappelijke bronnen zijn gericht aan andere wetenschappers uit de hele wereld. De
gangbare taal in wetenschappelijke publicaties is het Engels, ook als die geschreven zijn
door onderzoekers uit België of Nederland.
• Het is dus belangrijk dat je een Engelstalige zoekterm gebruikt voor het zoeken naar
actuele wetenschappelijke literatuur.
o
Begripsmatige verbanden tussen sleutelwoorden en zoektermen
• Probeer diverse kernwoorden en synoniemen te zoeken die relevant zijn voor je thema
• Let op met spelfouten: efect in plaats van effect.
• Je kunt kiezen om een term in het enkelvoud of in het meervoud te formuleren: effect of
effects.
• Je kunt zoeken op onderwerp, auteur, titel, ...; bij een eerste verkennende zoektocht zoek je
doorgaans op onderwerp. Van zodra je meerdere wetenschappelijke bronnen hebt
bestudeerd en je de belangrijke of interessante auteurs/onderzoeken/theorieën hebt
onderscheiden, kan je meer gericht zoeken op basis van andere onderwerpen, auteur en titel.
• Je kunt je zoekterm vernauwen of verbreden
o
Booleaanse operatoren: AND, OR, NOT
LIMO
Maak gebruik van de zoekfilters in het linkermenu
De belangrijkste filters staan bovenaan
Print Copies: beperkt de zoekresultaten tot de voormalige LIBISnet-catalogus, i.e. voornamelijk
boeken en tijdschriften uit de gedrukte collecties in de wetenschappelijke bibliotheken van de KU
Leuven en van andere LIBIS-partners
Peer-reviewed: beperkt de zoekresultaten tot publicaties uit tijdschriften die werken met collegiale
toetsing
Full Text Online: beperkt de zoekresultaten tot publicaties waarvan een elektonische versie
beschikbaar is voor K.U.Leuven-gebruikers. In sommige gevallen moet je dus eerst aangemeld zijn
via Get on Campus
Cited in WoS: beperkt de zoekresultaten tot publicaties die volgens de citatiedatabank Web of
Science door andere wetenschappelijke publicaties geciteerd werden in voetnoot. Een vaak
geciteerde publicatie is vaak gezaghebbend en dus betrouwbaar
LIMO
Zoekfilters : per filter kan je maximaal 1 keuze maken
•
•
•
•
•
•
•
•
Resource Type: filter op materiaalsoort
Creation Date: filter op publicatiedatum
Creator: filter op auteur van de publicatie
Topic: filter op trefwoord (Let op: niet ieder record heeft trefwoorden en dus
kan je hiermee onbewust relevante records wegfilteren)
Language: filter op taal waarin de publicatie geschreven is
Source: filter op de informatiebron die het record aan LIMO doorgegeven
heeft
Journal Title: filter op de tijdschrifttitel
Library (K.U.Leuven): filter op de KU Leuven-bibliotheek waar de publicatie
zich bevindt.
Zoekresultaat lokaliseren
• Full text Available / Online access:
•
•
LIMO weet dat je via de tab 'View Online' kan doorklikken naar een
elektronische versie van deze publicatie.
Available in KU Leuven:
LIMO weet dat je via de tab 'Locations' een gedrukte versie kan
lokaliseren in een bibliotheek KU Leuven. Het is mogelijk dat het boek
niet in open rek staat, maar in een gesloten magazijn. In dat geval
moet je (indien nodig eerst aanmelden in LIMO en dan) een
magazijnaanvraag plaatsen via de link 'Request'.
Available in other institution:
LIMO weet dat je via de tab 'Locations' géén gedrukte versie kan
lokaliseren in een bibliotheek KU Leuven, maar wel in een andere
bibliotheek buiten KU Leuven. Je kan dan ofwel zelf naar deze andere
bibliotheek gaan ofwel een IBL-aanvraag plaatsen via de tab 'Details'
en de link 'Request in another library'.
Zoekresultaat lokaliseren
Check Details:
LIMO heeft geen onmiddellijke informatie gevonden over de eventuele beschikbaarheid van
een elektronische of gedrukte versie. Via de tab 'Details' kan je in sommige gevallen een
gedrukte versie lokaliseren door te klikken op de link 'Find print copy'. Anders moet je een IBLaanvraag plaatsen door te klikken op de link 'Request in another library'.
Currently not on shelf :
Er is geen elektronische versie beschikbaar. LIMO heeft wel een gedrukte versie gevonden,
maar die is momenteel niet in de bibliotheek wegens uitgeleend, in bestelling, vermist, naar de
boekbinder, enz. Meer informatie over de precieze reden vind je in de tab 'Locations'. In
sommige gevallen kan je een reservering plaatsen via de link 'Request' (indien nodig eerst
aanmelden in LIMO).
No full text available:
Er is geen elektronische versie beschikbaar en LIMO heeft geen onmiddellijke informatie
gevonden over de beschikbaarheid van een gedrukte versie. Via de tab 'Details' kan je in
sommige gevallen een gedrukte versie lokaliseren door te klikken op de link 'Find print copy'.
Anders moet je een IBL-aanvraag plaatsen door te klikken op de link 'Request in another
library'.
Publicaties terugvinden
• Een elektronische versie kan je terugvinden via “view Online”
Publicaties terugvinden
• Een gedrukte versie kan je terugvinden via “Locations”
Publicaties terugvinden
Reservatie plaatsen
Via tab “locations” en link “Aanvraag” kan je een reservering plaatsen.
Let wel op : je moet je eerst aanmelden in LIMO
Publicatie moet effectief ontleend zijn
IBL plaatsen
• Via tab “detail” en de link “request in another libary” kan je een
IBL plaatsen
• Dit voor publicaties niet beschikbaar via K.U.Leuven, tegen
betaling
Vrije IBL plaatsen
Een vrije IBL-aanvraag heeft enkel zin als de titel van het boek of van het
tijdschrift niet via LIMO opzoekbaar is. In geval van een artikel kijk je dus best
eerst of de tijdschrifttitel in LIMO aanwezig is
•
In sommige gevallen kan je publicaties terugvinden waarvan K.U.Leuven geen
elektronische of gedrukte versie ter beschikking heeft. Als je deze referentie
niet terugvindt in LIMO, kan je een vrije IBL-aanvraag plaatsen.
•
Deze vrije IBL-aanvraag gebeurt via je persoonlijke omgeving in LIMO (My
Account). Bij 'Requests' vind je een link 'Make an ILL-request'. Vervolgens
kan je de verschillende velden in het aanvraagformulier invullen. Er zijn twee
mogelijkheden/tabs
Vrije IBL plaatsen
•
•
Request a journal/serial (standaard): aanvragen van artikels in tijdschriften (ISSN)
Request a book: aanvragen van boeken (ISBN)
Databanken
Web of science
Web of science
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Het Web of Science behoort tot het ISI Web of Knowledge. De belangrijkste
databanken voor sociale wetenschappen die beschikbaar zijn via ISI Web of
Knowledge zijn :
Het Web of Science is een multidisciplinaire databank van bibliografische informatie (en
in een beperkt aantal gevallen ook de full-text) die het mogelijk maakt om artikels op te
zoeken naar onderwerp (via titel of topic), auteur en tijdschrift. Daarenboven laat de
databank toe om bijvoorbeeld alle artikelen die een bepaalde auteur of werk citeren op te
zoeken. Via het Web of Science zijn drie citatiedatabanken beschikbaar:
o De Science Citation Index Expanded (SCIE) indexeert 8.300 tijdschriften uit 150
verschillende wetenschappelijke disciplines. Beschikbaar vanaf 1900. Sinds 1991
zijn er veelal korte samenvattingen en trefwoorden toegevoegd.
Web of Science
•
•
•
•
De Social Sciences Citation Index (SSCI) indexeert 2.690 tijdschriften volledig,
•
•
•
•
o De Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) indexeert 2.300 tijdschriften
aangevuld met een selectie van relevante sociaal-wetenschappelijke artikelen uit
3.500 andere tijdschriften. Beschikbaar vanaf 1900. Ook hier zijn sinds 1992 vaak
korte samenvattingen en trefwoorden toegevoegd.
volledig en verder relevante artikelen uit 250 toonaangevende tijdschriften uit de
humane wetenschappen. Beschikbaar vanaf 1975. Korte samenvattingen en
trefwoorden ontbreken.
E-journals
Plagiaat
Plagiaat
Plagiaat
Plagiaat is het overnemen van stukken tekst, ideeën, ontwerpen en
theorieën van anderen op identieke wijze zonder bronvermelding.
Voorbeelden van plagiaat :
•
Een werk van iemand anders inleveren en doen alsof je het zelf geschreven hebt
•
Korte of lange stukken tekst uit een bron kopiëren zonder bronvermelding
•
Andermans woorden of ideeën ‘lenen’ zonder bronvermelding
•
‘Vergeten’ om aanhalingstekens te plaatsen bij een letterlijk citaat
•
Zoveel woorden of ideeën overnemen uit een bron dat dit het grootste deel van je werk uitmaakt,
geldt als plagiaat, zelfs als je wel naar de bron verwijst
•
Onvolledig of incorrecte bronverwijzing geven, zodat de bron niet te traceren is
Plagiaat
• www.kuleuven.be/plagiaat/index.html
Wat is citeren / parafraseren
Citeren, het letterlijk overnemen van een tekst.
Dit is toegestaan mits :
• De tekst niet te lang is
• Het citaat tussen aanhalingstekens staat
• De bron, ook als dit een internetbron is, op de juiste manier wordt vermeld
Parafraseren is het op eigen wijze weergeven van ideeën van anderen
Dit is toegestaan, mits :
• Aangegeven wordt wat van wie overgenomen wordt
• De bron, ook als dit een internetbron is, op de juiste manier wordt vermeld
• Er wordt een duidelijke scheiding aangegeven tussen de eigen ideeën en die
van de ander
Plagiaat
DENK ERAAN VOOR JE ER MEE BEGINT
PLAGIAAT IS STRAFBAAR
Bron : Internet : www.google.be / Zoekterm plagiarism / selectie afbeeldingen
Algemeen
Handig om je kennis te testen van zowel :
• Catalogus
• Plagiaat
• Zoeken op het web
• Refereren
http://wbib.kuleuven.be/tutorial/
http://bib.arts.kuleuven.be/bibliotheek/tutorial/index.cfm
http://tilt.ihol.nl
APA
• De APA-stijl is een format voor het schrijven van
wetenschappelijke artikelen, masterproeven en papers op
academisch niveau, opgesteld door de American
Psychological Association.
• De APA-stijl stelt duidelijke richtlijnen op voor citaten,
referenties, een bronvermelding, bibliografie of
literatuurlijst en dergelijke.
APA
Basisregels :
o
o
o
o
o
Auteursnamen worden omgezet naar het formaat familienaam, initialen van
de voornamen van alle auteurs tot en met zes auteurs
Als er meer dan zes auteurs zijn, worden de eerste zes vermeld en wordt
“et all.” toegevoegd
De referenties worden alfabetisch op de familienaam van de eerste auteur
geordend
Als er meerdere bronnen met dezelfde eerste auteur zijn, worden de
bronnen met één auteur of bronnen met exact dezelfde meerdere auteurs
geordend volgens het jaar van publicatie beginnend met de oudste
bronnen
Titels van boeken en tijdschriften worden cursief weergegeven
APA
Enkele voorbeelden
Boeken :
Kenneth, E. & Kurtz, D. (1998). Services marketing.
New York: John Wiley & Sons.
Boeken met editor(s) :
Kochan, T.A., Lansbury, R. & MacDuffie, JP. (Eds). (1997).
After lean production: evolving employment practices in the
world auto industry. Ithaca (NY): ILR press
APA
Artikel met 1 auteur :
Steiner, R.L. (2008). Vertical competition, horizontal
competition, and market power. The antitrust bulletin: the
journal of American and foreign antitrust and trade regulation,
53(2), 251-270.
Artikel met 2 auteurs :
Eriksson, T. & Villeval, M.C. (2008). Performance-pay,
sorting and social motivation. Journal of economic behavior
& organization, 68(2), 412-421
APA
Nuttige links :
http://drcwww.uvt.nl/its/voorlichting/handleidingen/bibliotheek/apa.pdf
http://www.stenden.com/en/mystenden/library/APA%20Style/Pages/default.aspx
http://www.cws.illinois.edu/workshop/writers/citation/apa/
www.apastyle.org
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
Handige weetjes
• Bibsem, Datastream of Amadeus reserveren ?
https://reservatietoolactions.ghum.kuleuven.be/
Handige weetjes
Handige weetjes
• Altijd studentenkaart meebrengen = bibliotheekkaart.
Nodig voor elk bibliotheekbezoek / les in pc-lokaal
• Je mag 6 boeken ontlenen voor 2 weken : je kan ze 2x verlengen
behalve als ze gereserveerd zijn :
* Online via onze website (http://limo.libis.be)
* Aan de balie
• Als een boek te laat is dien je boete te betalen.
Handige weetjes
• Geen eten in de bibliotheek, enkel afgesloten flesjes.
• Let op je spullen; dieven nemen nooit vakantie.
• Kijk regelmatig op onze website
http://bib.kuleuven.be/ebib
• Vragen / Problemen : contacteer onze balie
Handige weetjes
Handige weetjes
•
De faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen heeft een uniek en vernieuwend partnership
afgesloten met Randstad.
Dit partnership zal zich toespitsen op 2 gebieden:
- aanbieden van studierelevante bijbanen zodat studenten al in een vroeg stadium kennis maken met
de arbeidsmarkt en de mogelijkheid krijgen om hun cv te verrijken
- begeleiden van laatstejaars en recent afgestudeerden naar de arbeidsmarkt
Dit zal gebeuren op verschillende manieren:
- individuele begeleiding (competentiegericht interview, advies rond opmaak cv, sollicitatietraining,
voorstellen vacatures,....)
- groepssessies (oa cv coaching, efficiënt gebruik van sociale media, contractonderhandeling,...)
- Randstad-corner in de bibliotheek (digitale agenda, vacatures, boeken gerelateerd aan werk en
arbeidsmarkt,...)
Elke dinsdag aanwezig in lokaal bibsem 8 en dit van 9u-12u en van 13u-17u30.
Met dank aan collega Peter Verbist voor het mogen
gebruiken van materiaal uit :
http://bib.arts.kuleuven.be/bibliotheek/tutorial/index.cfm
Meer info ?
[email protected]

similar documents