Presentació del PowerPoint

Report
TAULA DE LA BIOMASSA
4 de març de 2013
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Índex
1. Introducció
2. El sector forestal a Catalunya
3. La biomassa forestal i cultius energètics
4. Principals accions de l’Administració per promoure l’ús de la biomassa
5. Pla de l’Energia i Canvi Climàtic (PECAC) - Estratègia singular de la
biomassa . A. Campañà
6. Barreres a l’ús de la biomassa forestal com a font d’energia
7. Biomassa per producció d’energia elèctrica
8. Biomassa forestal i el sector agroalimentari. J.Boixaderes
9. Altres potencialitats, el concepte de les biorefineries. J.Bartrolí
10. Torn de paraules
2
Introducció
- En un marc de gestió sostenible i multi-funcional (PGPF), es pretén:
- Dinamitzar el sector forestal productiu i crear ocupació, afavorint
l’obtenció de productes fusters i biomassa
- Optimitzar la transformació industrial i l’ús de productes fusters
– Foment de la diversificació i mecanització de la industria
– Fomentar les instal.lacions de producció energètica alimentades per
biomassa
- Creació de la Taula de Biomassa per promoure l’ús d’energia renovable
- Dur a terme una gestió forestal que garanteixi la conservació dels espais
naturals i de la biodiversitat i constitueixi i garanteixi una font de recursos i
matèries primeres i d’energia renovable, d’acord amb la compareixença de
l’Hble. Conseller a la Comissió d’Agricultura del Parlament.
- Avui ens centrem en la biomassa
3
El sector forestal a Catalunya (1)
- Catalunya és un país de boscos.
- 2.060.173,78 ha de superfície forestal
- El sector forestal està en un clar declivi
- El ritme d’aprofitaments forestals és molt inferior al creixement dels boscos,
només suposa un 20%
Creixement (només del tronc):
2.950.000 m³/any o 2.160.000 t/any (20% aigua)
Aprofitaments:
890.000 m³/any o 572.000 t/any (20% aigua)
Balanç (excedents anuals):
(+) 2.060.000 m³/any o 1.588.000 t/any (20%
aigua)
4
El sector forestal a Catalunya (2)
- Ubicació estratègica de les instal·lacions
- Consum sostenible
- Hi ha marge de creixement en l’ús de la biomassa
- Prevenció d’incendis
5
La biomassa forestal i cultius energètics
AVANTATGES DE L’ÚS DE LA BIOMASSA FORESTAL:
Font d’energia renovable: el seu ús suposa estalvi de combustibles fòssils
i permet lluitar contra la contaminació i el canvi climàtic.
Afavoreix la gestió silvícola dels boscos: impulsa la realització d’actuacions de millora i
redueix el risc d’incendi forestal
La cadena d’aprofitament crea llocs de treball, sobretot en zones rurals
Combustible abundant al territori.
DEBILITATS:
Dispersió
Producció i consum estacional
Baixa densitat energètica en comparació amb combustibles fòssils
Necessita tractaments previs per a la seva utilització
Elevats costos d’algunes tecnologies, recollida, transport i emmagatzematge
També pot ser una opció per al sector agrícola
6
Principals accions de l’Administració per promoure l’ús
de la biomassa (1)
INTEGRACIÓ DE LA BIOMASSA EN DOCUMENTS ESTRATÈGICS O NORMATIUS
A NIVELL EUROPEU
- El Plan de Acción Europeo de Bioenergía (2006)
- Estratègia europea 20/20/20
A NIVELL ESTATAL
- El Plan Nacional de Energías Renovables (2001)
- Directiva relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables
(abril 2009)
A NIVELL DE CATALUNYA
- Pla General de Política Forestal (PGPF) en tràmit d’aprovació
- Pla d’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya (PECAC 2020)
- Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC)
7
Principals accions de l’Administració per promoure l’ús
de la biomassa (2)
INCENTIUS ECONÒMICS
A NIVELL ESTATAL
- RD 661/2007, de 25 de maig, pel que es regula l’activitat de producció
d’energia elèctrica en règim especial (BOE nº 127, de 28/05/07). Aquest decret
preveia primes per biomassa destinada a producció elèctrica, segons l’origen
A NIVELL DE CATALUNYA
- Convocatòries d’ajuts a la Gestió Forestal Sostenible
8
CONTEXT ENERGÈTIC
Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020
Energies renovables. Objectius sectorials
previstos
Consum d'energia primària amb renovables any 2020
Solar
termoelèctrica
7,6%
Solar
fotovoltaica
3,2%
Solar
fotovoltaica
3,5%
Eòlica
28,3%
Solar
termoelèctrica
10,4%
Solar tèrmica
5,7%
Solar tèrmica
4,7%
Residus
renovables
7,2%
Bioquerosè
1,9%
Increment previst any 2020
Hidràulica
13,1%
Biodièsel
10,3%
Bioetanol
1,8% Biogàs
5,4%
Eòlica
35,5%
Residus
renovables
4,5%
Bioquerosè
2,5%
Biodièsel
8,1%
Biomassa
forestal i
agrícola
16,6%
Bioetanol
1,3%
Consum total energies
renovables any 2020: 3.797,3
ktep
9
Biogàs
5,6%
Biomassa
forestal i
agrícola
18,9%
Hidràulica
4,0%
CONTEXT ENERGÈTIC
Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020
Energies renovables. Objectius sectorials
previstos
Consum d'energia prim ària am b fonts
d'energia renovable (ktep)
Font d'energia renovable
Any 2009
Any 2020
Increm ent
Solar tèrmica
18,4
178,2
159,8
Solar fotovoltaica
24,1
121,8
97,7
Solar termoelèctrica
0,0
290,3
290,3
Eòlica
78,5
1.074,7
996,2
Hidràulica
383,5
496,1
112,6
Biomassa forestal i agrícola
102,8
631,9
529,1
Biogàs
45,5
203,2
157,7
Bioetanol
31,7
67,2
35,5
Biodièsel
162,6
391,0
228,4
0,0
70,3
70,3
Residus renovables
146,4
272,6
126,2
TOTAL renovables
993,4
3.797,3
2.803,9
Bioquerosè
10
CONTEXT ENERGÈTIC
Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020
Estratègies singulars
• El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic requereix d’estratègies singulars que són
necessàries per a assolir els objectius establerts. Aquestes estratègies són:
1. Energia eòlica.
2. Vehicle elèctric.
3. Sostenibilitat energètica en el sector dels edificis.
4. Infraestructures elèctriques.
5. Aprofitament energètic de la biomassa forestal.
6. Valorització energètica de residus.
7. Implantació d’un sector empresarial en sectors emergents en l’àmbit
energètic.
8. Nou enfocament de l’actuació de l’Administració energètica catalana.
9. Directrius per al Pla d’Emergència Energètica de Catalunya.
11
CONTEXT ENERGÈTIC
Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020
Estratègies singulars. Biomassa forestal
Necessitat d’una nova política forestal a Catalunya que tingui com a uns dels seus eixos vertebradors
l’aprofitament energètic dels boscos, i que ha de quedar reflectida en el nou Pla Territorial Forestal de
Catalunya.
.
– Assessorament per a l’avaluació del recurs d’aprofitament de biomassa a aquelles iniciatives
emergents.
– Potenciació d’ajuts específics a la biomassa.
– Línies d’R+D+I, tant en las fases de producció del recurs com de transformació energètica.
– Divulgació, seminaris i formació als diferents agents del sector.
– Fórmules de garantia de subministrament de biomassa forestal per a producció d’energia.
Col·laboració en estudiar la millor logística per a cada projecte, i pel conjunt de tots, en el territori
català
– Fomentar les instal·lacions de calefacció i elèctriques alimentades amb biomassa forestal
– Manteniment de línies d’ajuts destinats a rebaixar els costos de l'extracció de la biomassa residual
dels aprofitaments forestals del bosc.
– Coordinació de les administracions competents en l’aprofitament energètic de biomassa.
12
BIOMASSA – SECTOR TÈRMIC
Evolució de les instal·lacions
TOTAL EXECUTADES
ACUMULAT EXECUTADES
1.422
1.119
824
490
334
256
295
303
234
164
92
92
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Font: línies d’ajut per a instal·lacions de biomassa per a usos tèrmics de l’ICAEN (període 2006-2011)
En els darrers 6 anys, els ajuts de l’ICAEN han impulsat 1.422 instal·lacions de biomassa per a usos tèrmics a
Catalunya, principalment en els sectors domèstic, municipal i primari, amb una potència tèrmica total de l’ordre de
100 MW i unes inversions associades per valor d’uns 25 M€
13
Barreres a l’ús de la biomassa forestal com a font
d’energia
1. Absència de mecanització dels treballs (baix grau de mecanització).
2. Absència de models silvícoles de gestió senzills específics adreçats a biomassa
3. Dificultat per a la realització d’infraestructures necessàries per a la mobilització del
recurs, especialment en espais naturals protegits.
4. Baixa gestió per part dels propietaris.
5. Variabilitat tant en preu com en quantitat d’aprovisionament d’estella forestal
6. Baixos rendiments en les tecnologies d’energia elèctrica.
7. Existència de corrents socials de rebuig de les instal·lacions de producció d’energia
elèctrica a partir de biomassa.
8. El tràmit d’autorització administrativa és complicat.
9. Absència de documents aprovats de planificació estratègica i tàctica dins del sector
forestal, tot i que els esborranys ja estan elaborats.
10. Impossibilitat de garantir en l’actualitat les dotacions econòmiques pressupostàries
anteriors per a les subvencions a la Gestió Forestal Sostenible i les adreçades a
calderes de biomassa atorgades per l’ICAEN.
14
Biomassa per producció d’energia elèctrica
1. A Catalunya hi ha 4 centrals elèctriques de biomassa en funcionament.
2. Cal destacar el caràcter innovador de la planta termosolar hibridada amb biomassa
de les Borges Blanques (Lleida).
3. La potència elèctrica d’aquestes instal·lacions és de 15,6 MW i el consum de
biomassa és de 102.700 t/any.
4. Hi ha 9 centrals més que es troben en fase de tramitació.
5. Actualment el consum d’energia primària provinent de biomassa forestal i agrícola
és de 102,8 ktep, i es pretén arribar al 2020 a 631,9 ktep
15
Objectius bàsics de la taula
- Creació d’un espai de participació específic adreçat als diferents actors
relacionats amb la biomassa per a ús energètic (productors, transformadors,
consumidors elèctrics i tèrmics) amb l’interès de:
- Afavorir un clima pel desenvolupament de projectes conjunts viables
promoguts pels principals actors .
- Encetar noves oportunitats de negoci.
- Participació de totes les administracions implicades, per fomentar l’ús de la
biomassa
16

similar documents