Power sobre la LOMQE

Report
1. CONTEXT
On s’ha
d’aplicar la
reforma?
En un context de RETALLADES a:
1. SANITAT
2. EDUCACIÓ
3. CULTURA
5. PENSIONS
Despesa farmacèutica
Personal (laborals, interins, etc)
Inversions i manteniment
Beques (transport, menjador, etc)
i augment de taxes universitàries
Ajudes i increment de l’IVA
Jubilacions
Atur
6. PRESTACIONS
Baixes mèdiques
Dependència
CONTEXT ACTUAL A L’ENSENYAMENT:
• Manca d’inversió en els centres: retard en els
pagaments.
• Augment d’alumnat per aula i pèrdua de programes
d’atenció a la diversitat.
• Pèrdua de beques de menjador i de transport escolar.
• Impagament d’ajudes de material escolar.
• Augment de la càrrega docent al professorat.
•
4.200 docents des del
Professorat que curs
no se substitueix
durant setmanes o
2010-2011!!!
mesos, mentre milers es troben a l’atur.
Nou “acord” de
professorat interí
- Han catalogat les interines i els interins per
classe A – B – C
- Rebaremacions > exclusions
- Ha creat divisió entre el professorat
- De sobte l’experiència ja no és grau
- Val més un examen que l’experiència
- Centenars de famílies es queden en l’atur
- etc.
CONTEXT ACTUAL A L’ENSENYAMENT:
• Manca d’inversió en els centres: retard en els
pagaments.
• Augment d’alumnat per aula i pèrdua de programes
d’atenció a la diversitat.
• Pèrdua de beques de menjador i de transport escolar.
• Impagament d’ajudes de material escolar.
• Augment de la càrrega docent al professorat.
• Professorat que no se substitueix durant setmanes o
mesos, mentre milers es troben a l’atur.
• Reduccions salarials i pèrdua de drets laborals.
• Centres amb pèssimes condicions: barracons, perills
d’enfonsaments, goteres, etc.
I SE SENTEN ORGULLOSOS
PLANTEGEN QUE EL MODEL EDUCATIU ÉS DOLENT
(basant-se en els informes PISA o PIRLS)
PERÒ, CONEIXEM ALTRES MODELS?
TRONC COMÚ
D’ASSIGNATURES
ITINERARIS
I ja hi van 7 reformes
educatives en 30 anys!!!
MODEL FINÉS
LOGSE - LOE
MODEL
ALEMANY
Una educació pública per a tothom igual, no
hi ha concertats i sols un 10% és privada
UN MODEL EDUCATIU NO SE SAP SI ÉS BO O DOLENT
SI NO S’ANALITZEN ELS RESULTATS D’UNA GENERACIÓ
LOMQE
El sistema
educatiu espanyol
planteja
problemes i
avantatges
Problemes
• Fracàs escolar
• Abandonament
(influència externa)
• Deficiències amb les
TICs
•
•
•
•
Avantatges
Integrador i inclusiu
Compensador de les
desigualtats a nivell social
Valors per la convivència i la
cooperació
Alta formació acadèmica
d’estudis superiors i dels CF
però, forma professionals
que han de fugir
Sembla que els
moleste formar
persones,
sembla que culturitzar
siga un problema!!!
LA UNIVERSITAT
TAMBÉ PATEIX
els que ja
estan
FILTRES
ECONÒMICS
Com reduïm el
nombre
d’universitaris?
els que
vindran
La LOMQE
però
són
POLÍTICA BASADA EN
DRETS
HUMANS,
PRIVATITZACIÓ
són
Actualment els governs supeditats a la TROICA
DRETS
es faFONAMENTALS
el que diu el mercat
• Ens venen que els serveis públics no
funcionen MENTIDA
queprivatitzar
busquen
transport
• per
mineria
banca
siderurgia
això no els donen recursos
EDUCACIÓ
SANITAT
etc.
SERVEIS
DEGRADACIÓ
IGUALTATSOCIALS
POLÍTICA DE
CONCERTACIÓ I PRIVATITZACIÓ
CENTRES
PÚBLICS
CENTRES
CONCERTATS
FONS
PÚBLICS
TOTS ELS
SERVEIS
NO SÓN
GRATUÏTS
EMPRESA
PRIVADA
CENTRE
CONCERTAT
• FAMÍLIES SENSE RECURSOS
• CENTRES PER A TOTHOM
CENTRES
PÚBLICS
• FAMÍLIES AMB RECURSOS
• CENTRES AMB CREENÇA I
IDEOLOGIA
CENTRES
CONCERTATS
COM FOMENTEN EL CONCERTAT
I AFONEN EL PÚBLIC?
SISTEMA ACTUAL:
Les famílies tenen
assignades un centre
CENTRE
DISTRICTE ÚNIC:
Les famílies podran elegir
qualsevol centre del seu
districte.
CENTRE
CENTRE
VISCA LA PRIVATITZACIÓ!!!
SERVEIS
PÚBLICS
TRANSFERÈNCIA
GESTIÓ O
TITULARITAT
PRIVADA
CONCESSIÓ O VENDA
CLIENTELA SEGURA
L’ESTAT “SUBVENCIONA”
MENYS CONTRACTACIÓ
SALARIS MÉS BAIXOS
COM AFECTARÀ?
- Rànquing de centres > COMPETITIVITAT
- + rànquing + ajudes > DESIGUALTAT
centres de primera i segona categoria
CENTRES GUETO
2. INTRODUCCIÓ A LA LLEI
CANVI DEL MODEL EDUCATIU
ANTIDEMOCRÀTIC
INESTABILITAT I
DESREGULACIÓ
LABORAL
VALORS:
INDIVIDUALISME
EXCLUSSIU
MODEL
EDUCATIU
LOMQE
2.1. Canvi dels valors de
l’ensenyament
COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT
COMPETITIVITAT I
“EMPLEABILIDAD”
2.2. És una llei antidemocràtica
Buida de
continguts el
Consell
Escolar
Procés de
tramitació
Control de
l’administració.
Antidemocràtica
- Procés de tramitació
“esta ley orgánica es el fruto de un
diálogo abierto y sincero con toda la
comunidad educativa”.
Preàmbul I de la LOMQE
- Buida de continguts al Consell
Escolar
“a) Evaluar (LOE: APROBAR Y EVALUAR) los proyectos y
las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de
la presente ley orgánica.”
“b)
Evaluar (LOE: APROBAR Y EVALUAR) la
programación general anual del centro sin perjuicio de las
competencias del Claustro de profesores, en relación con
la planificación y organización docente.”
“e) Informar (LOE: DECIDIR) sobre la admisión de alumnos
con sujeción a lo establecido en esta ley orgánica y
disposiciones que la desarrollen.”
“h)
Promover la conservación y renovación de las
instalaciones y equipo escolar e informar (LOE:
APROBAR) la obtención de recursos complementarios
de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.”
Article 46
Article 133
Selecció del director
“un proceso en el que participen la comunidad
educativa y la Administración educativa.”
Article 135
Procediment de selecció
“La selección será realizada por una comisión
constituida por un lado por representantes de
las administraciones educativas, y por otro,
en una proporción mayor de treinta y menor del
cincuenta por ciento, por representantes del
centro correspondientes.”
Qui pot ser el “director”?
“concurso
de
méritos
entre
profesores
funcionarios de carrera que impartan alguna
de las enseñanzas encomendadas al centro.”
Artícle 133
CONSELL ESCOLAR
CLAUSTRE
ALUMNAT
DIRECCIÓ
ADMINISTRACIÓ
2. 3. Segrega a l’alumnat
DIVERSITAT
A
L’AULA
ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT
DIVERSITAT
A
L’AULA
ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT
2.4. Augmenta la possibilitat
de concertar i privatitzar
Dos. Se añade un nuevo artículo 2.bis con la
siguiente redacción:
“Artículo 2.bis. Sistema Educativo Español.
“. A efectos de esta ley orgánica, se entiende por
Sistema
Educativo
Español
las
Administraciones educativas, los profesionales
de la educación, y en general el conjunto de
agentes,
públicos
y
privados,
que
desarrollan funciones de regulación, de
financiación o de prestación del servicio de la
educación en España y sus beneficiarios...”
2. 5. És una llei discriminatòria
L’ALUMNAT
CENTRES
DISCRIMINA
a. Discrimina a l’alumnat per
gènere
“3. En ningún caso habrá discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.”
Apartat 55.
“No constituye discriminación la admisión de
alumnos o la organización de la enseñanza
diferenciada por sexos, siempre que la
enseñanza que impartan se desarrolle conforme a
lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención
relativa a la lucha contra las discriminaciones..”
b. Discrimina a l’alumnat en
funció de les seues capacitats
c. Obri la porta a la classificació
dels centres
“Medidas honoríficas de reconocimiento
de los centros”.
centres
concertats
centres
públics
centres
públics
centres
públics
centres
concertats
Del criteri de
qualitat universal
dels centres
al de classificació
de centres en
funció de la seua
qualitat.
Un sistema
semblant
anomenat
“No child left
behind”,
es va
implantar als
EEUU.
2. 6. Els Cicles Formatius tornen
a ser una via de segona
2. 7. Desregularitza les normatives
laborals dels professionals docents
ESTABLIR
REQUISITS
DELS LLOCS
OFERTATS
PROPOSAR DE
FORMA
MOTIVADA EL
NOMENAMENT
DE
PROFESSORAT
REBUTJAR
NOMENAMENTS
DE PERSONALS
INTERÍ
EL
DIRECTOR
2. 8. Reducció de llocs de treball
Reducció
de l’oferta
educativa
FP Dual
Contractació
de becaris
REDUCCIÓ
DELS LLOCS
DE
TREBALL
CENTRES
D’INICIATIVA
PRIVADA
3. LOMQE.
ITINERARIS
PROVA D’AVALUACIÓ EXTERNA
6é PRIMÀRIA
De caràcter orientatiu i d’on es podrà decidir
si un/a alumne/a promociona repeteix.
Cataloga l’alumnat per qualificacions:
BAIX – INTERMEDI - ALT
I
L’EDUCACIÓ
INFANTIL?
5é PRIMÀRIA
4t PRIMÀRIA
PROVA D’AVALUACIÓ EXTERNA
3r PRIMÀRIA
CATALOGACIÓ QUE
CONDICIONARA ELS
GRUPS DE 1r D’ESO
De caràcter orientatiu i d’on es podrà decidir
si un/a alumne/a promociona o repeteix
QUEDA REFLECTIT EN L’EXPEDIENT
Es perden els cicles
2n PRIMÀRIA
tutoria per cicle > tutoria per curs
Sols es pot repetir un curs en tota la Primària
1r PRIMÀRIA
PROVA D’AVALUACIÓ EXTERNA
CFGM
BATXILLERAT
Té valor acadèmic; si no se
supera = NO graduat
TOTHOM CERTIFICA
=
0 fracàs escolar
Orienta (condiciona)
el que hauran de
cursar després,
tancant una porta
FP Bàsica 2n
PROVA D’AVALUACIÓ EXTERNA
Orienta (condiciona) el que hauran de cursar
després, tancant una porta
4t ESO
acadèmiques
4t ESO
aplicades
3r ESO
3r ESO
programa millora
2n ESO
2n ESO
programa millora
1r ESO
prova d’accés a CFCM
FP Bàsica 1r
Consell orientador que indicarà a les
famílies quin itinerari és el més
adequat
rep a Primària + rep 1r ESO = FP Bàsica
ES PERD LA SELECTIVITAT = PROVA EXTERNA QUE IGUALAVA
CENTRES PÚBLIC, CONCERTATS I PRIVATS
CADA UNIVERSITAT-FACULTAT FA LA SEUA PROVA
(QUI PAGA MANA)
PROVA D’AVALUACIÓ EXTERNA
prova d’accés a CFGS
I qui no supera la prova?
BATXILLERAT
CFGM
Com s’opté el GRADUAT EN ESO?
L’alumnat que no supere la prova i tinga tot
4t aprovat; pot repetir-la el següent curs,
sense repetir 4t. I haurà de preparar-se-la
per lliure: a casa, a acadèmies, etc..
Una vegada superada la prova, sols obtindrà el títol aquell
alumnat que sumant el 30% de la prova al 70% de la mitjana
d’ESO iguale o supere el 5.
Si no se supera, obtindrà un CERTIFICAT d’ESCOLARITAT.
CERTIFICACIÓ
=
0 FRACÀS
Aquesta prova limita la tria entre Batxiller i CFGM.
PROVA D’AVALUACIÓ EXTERNA
Dues proves a elegir lliurement una, però el tipus de 4t cursat
condiciona l’elecció. Es tanca una porta.
4t ESO
acadèmiques
4t ESO
aplicades
Es podrà presentar tot l’alumnat
que tinga un màxim de dues
suspeses i que la mitjana de 4t
siga igual o superior a 5.
CURRÍCULUM = CENTRALITZAR
PRIMÀRIA
ASSIGNATURES TRONCALS:
o Ciències de la Naturalesa i Ciències Socials
o Llengua Castellana
o Matemàtiques
o Llengua Estrangera
ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES:
o Educació Física
o Religió o Valors Culturals i Socials
o Educació Artística o Segona Llengua Estrangera
o Llengua cooficial (Valencià)
CURRÍCULUM = CENTRALITZAR
SECUNDÀRIA (1r a 3r ESO)
ASSIGNATURES TRONCALS:
Per a què conéixer la nostra
realitat, el nostre entorn, la
nostra cultura i història?
o Ciències: Bio i Geo / F i Q, Geografia i Història
o Llengua Castellana
Si això no entra en la
REVÀLIDA!!!
o Matemàtiques
o Llengua Estrangera
ASSIGNATURES
ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES
ESPECÍFIQUES OBLIGATÒRIES:
OPTATIVES:
o
o
o
o
Educació Física
Cultura Clàssica, Educació Plàstica i Visual
Religió o Valors Ètics i Socials
Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial, Música,
o Llengua
cooficial
(Valencià)
Segona Llengua
Estrangera,
Tecnologia
4t ESO
Divisió segons on es vol anar:
•
Pre-Batxillerat
•
Pre-Formació Professional
Formació Professional
•
Tres tipus: Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior
•
Entra la FP Dual (ja signada al País Valencià)
o mà d’obra gratuïta
o al servei de l’empresa no de l’alumnat
o etc.
•
Segueix el model alemany
•
Oberta a gestors privats
•
Menyspreu de la FP com abans
Batxillerat
• Desapareix la modalitat de Tecnologia
Els centres públics podran oferir diversos Batxillerats si l’administació vol,
mentre que els concertats i privats seran lliures de fer-ho
NOTES DE BATXILLERAT: 60%
NOTA DE L’AVALUACIÓ INDIVIDUALITZADA: 40%
Accés a la universitat
• Desapareix la prova d’accés
• Cada Universitat tindrà els seus criteris d’admissió
“Cuando la universidad establezca procedimientos de admisión en
alguna titulación oficial, el acceso a aquélla vendrá determinado
por la valoración conjunta resultante de ponderar la calificación
final del Bachillerato y la calificación obtenida en el procedimiento
de admisión establecido. La ponderación de la calificación final del
Bachillerato tendrá que tener un valor, como mínimo, del 60 % del
resultado final del procedimiento de admisión “.
I LA RELIGIÓ (CATÒLICA)?
Passa a ser OBLIGATÒRIA (o la seua alternativa) i
avaluable. A més, d’un augment horari:
“La asignatura de Religión, así como las asignaturas de Valores
Culturales y Sociales en Educación Primaria y de Valores Éticos
en Educación Secundaria Obligatoria, tendrá en Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria una carga horaria
equivalente a la carga horaria media del resto de asignaturas
ofrecidas en el bloque de asignaturas específicas “
I EL VALENCIÀ?
Passa a ser una assignatura específica de lliure
configuració autonòmica, que encara que obligatòria,
no té el mateix nivell que el castellà. La comunitat triarà
les hores lectives (3 h com a molt o 1 h).
Desapareix la immersió lingüística:
“Las Administraciones educativas podrán otorgar, en función del
estado de normalización lingüística en sus territorios, un trato
diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano en una
proporción razonable, sin que en ningún caso pueda suponer de
hecho la exclusión del castellano “
4. I ARA QUÈ
FEM?
a. Jo crec en la pública
b. Unificar col·lectius
c. Denunciar
ON ENS
VOLEN
PORTAR?
HI HA
ALTERNATIV
A?
MOBILITZACIO
NS
CEIP Sant Joan de Ribera
Inauguració de la Universitat de València
La vaga indefinida de les Illes Balears
"Mentre més
obeíem, pitjor
ens tractaven”
Rosa Parks
Quin sistema educatiu volem?
UNIVERSAL
PÚBLIC
GRATUÏT
QUALITAT
PLANTILLES
RECURSOS
ENSENYAMENT
FOMENTE
TICS
LLENGÜES
VALORS
COOPERACIÓ,
SOLIDARITAT…
Qué no
volem?
ALS MÉS DE 4200
PROFESSORES I PROFESSORS
ALS MÉS DE 4200
PROFESSORES I PROFESSORS
ALS MÉS DE 1200 REBAREMATS A
PRIMÀRIA

similar documents