els transports

Report
L’ACTIVITAT COMERCIAL I LES
COMUNICACIONS
Geografia 2n Batxillerat
ELS INTERCANVIS EN EL MÓN D’AVUI




Les activitats comercials articulen l’intercanvi entre la
producció i el consum de béns i serveis.
Aquest intercanvi crea un mercat
El comerç és un indicador important per mesurar el
grau de desenvolupament d’una societat.
Actualment es distingeix entre mercats concrets i
mercats abstractes.
CARACTERÍSTIQUES DEL COMERÇ
Forta concentració de la demanda
 Una especialització creixent del comerç
 Es comercialitza amb tota mena de productes
 Llarg procés que passa per diferents
intermediaris
 Creació de grans empreses comercials

CAUSES DEL CREIXEMENT DEL SECTOR
COMERCIAL

La liberalització del mercat

Les noves tecnologies
COMERÇ INTERIOR. Caracterítiques




Dues característiques bàsiques: és un sector amb moles
empreses petites al costat de grans empreses, i aquestes
distribuides pel territori de manera desigual.
Els canals de comercialització: canals a través dels quals
circula un producte determinat des del punt de producció fins a
la seva destinació final de consum.
Aquests canals són diferents pels béns d’equipament, els de
consum
La distribució del comerç interior depèn del grau de
desenvolupament econòmic.
COMERÇ EXTERIOR.Característiques




Representa l’intercanvi de béns i mercaderies d’un
país amb altres països
Espanya està integrada al bloc comercial de la UE, la
resta representa percentatges molt més petits.
Balança de pagaments: indica el conjunt de
transaccions econòmiques d’un Estat amb l’Exterior.
Definicions pàgina: 173 llibre de text
ELS TRANSPORTS
La Revolució Industrial comportà
transports.
la revolució dels
El transport evolucionà, convertint-se en molt més eficaç,
capaç de transportar la producció en massa i assegurar la
venda.
El desenvolupament del mercat que propicià l'increment
dels intercanvis a nivell mundial, així com una major
integració econòmica a escala regional, nacional i
supranacional.
El transport esdevé un sector molt dinàmic. Així, els
transports van fer-se cada cop més econòmics, ràpids i
segurs.
TRANSPORTS. CANVIS (1)
Canvis més significatius:
Transportar quantitats més grans de persones i
càrrega (l’augment de tonatge)
De manera més ràpida, segura i econòmica
(reducció
del preu del transport)
La intermodalitat en el transport de mercaderies.
 L’augment de la velocitat.
 La millora en la infraestructura viària.
 L’augment de la seguretat.
Els avenços en les telecomunicacions.
DIFERENCIAR: TRANSPORT I COMUNICACIÓ (2)
Comunicació vol dir posar en relació llocs diferents amb
canals o vies de comunicació (p.ex. , el fil telefònic).
Transport vol dir portar, traslladar persones o mercaderies
d’un lloc a un altre. Hi ha una gran varietat, depenent de la
distància, del producte … Pot ser fixe (carretera, oleoducte...), o
mòbil (diferents vehicles).
Un sistema de transport són les diverses formes en que es pot
fer el transport o desplaçament (aeri, terrestre o marítim).
XARXES DE TRANSPORT (3)
Les xarxes de transport són la distribució de les vies de
transport pel territori. Són un conjunt d’infraestructures per on
poden circular fàcilment els vehicles.
Formades per eixos o línies que uneixen dos o més punts
connectats entre si.
Han de complir tota una sèrie d'objectius:
- Garantir el transport de persones i béns.
- Garantir l’activitat econòmica, connectant els centres
econòmics.
- Garantir la difusió d'idees, tècniques i cultures.
- Garantir l'equilibri social i territorial del país
- Reduir l’impacte ecològic.
XARXES DE TRANSPORT (4)
Les xarxes de transport poden presentar una major
o menor densitat.
Els factors que intervenen en aquesta realitat són tres:
- el nivell de desenvolupament econòmic,
- la densitat d'assentaments humans
- els condicionants físics del territori.
Les xarxes de transports poden ser polaritzades (totes les vies
convergeixen en un punt, anomenat nus) o interconnectades
(no hi ha un únic centre).
Les xarxes de transport són jerarquitzades
TRANSPORTS (5)
Les xarxes de transport donen idea del grau de
desenvolupament d’un país. Per exemple, podem
establir uma relació entre el volum de trànsit i el
volum de desenvolupament.
Els països desenvolupats tenen millors xarxes de
transport i millors vies de comunicació. Es tracta de xarxes
més denses i variades. Aquests països acaparen la major part
dels fluxos comercials.
En canvi, els països subdesenvolupats presenten una
xarxa incomplerta, amb àmplies zones desconnectades.
SISTEMES DE TRANSPORT (6)
1. TERRESTRES
Carreteres i autopistes
Ferrocarril
2. MARÍTIM
Fluvial
Marítim
3. AERI
ELS TRANSPORTS A ESPANYA I CATALUNYA
Llibre de text pàgs. 174 a 183
 Apunts


similar documents