FOL 2aEv (1)

Report
TEMA 1
DRET
LABORAL
2. DRET LABORAL
El dret laboral és el conjunt de normes que
regulen les relacions nascudes de la prestació de
serveis personal, lliure, per compte aliè,
remunerat i en situació de subordinació i
dependència.
És dret privat perquè regula la relació entre dos
particulars (empresari i treballador), i és dret
públic perquè l’Estat hi intervé mitjançant
normes de compliment obligat que regulen
aquesta relació.
2.1.Característiques del Treball
•
•
•
•
Personal: Ningú no ens pot sustituir.
Lliure: Ningú no ens pot forçar a treballar.
Per compte aliè.
Retribuït: El treballador ha de cobrar un salari
per la seva feina.
• Dependent: El treballador està sotmés al
poder d’organització (horari, lloc, se li donen
ordres de com fer la feina) i disciplina.
3. Normativa
3.1. Les normes internacionals
3.2. La normativa comunitaria
- Reglaments
- Directives
3.3 La Constitució espanyola de 1978
3.1. Les normes internacionals
• Convenis i recomanacions de la OIT
(Organització Internacional del Treball):
L’OIT és una organització depenent de la ONU
format pels representants dels governs, els sindicats
i les organitzacions empresarials dels estats
membres.
• Els tractats i convenis internacionals:
Signatura d’acords entre dos estats (bilateral) o amb
més estats (multilateral) amb la finalitat de protegir
el interessos del treballadors emigrants.
3.2. Les normes comunitaries
• Els reglaments: S’apliquen directament en
cada estat sense necessitat que s’aprovi
prèviament en els seus parlaments cap mena
de norma.
• Les directives de la Unió Europea: Obliguen a
dictar normes o modificar les lleis d’acord amb
allò que disposen.
3.3. La Constitució Espanyola
• És la norma fonamental i suprema del nostre
ordenament jurídic. Cap altre norma no pot
contradir-la.
• Recull el dret a la igualtat, a la llibertat
sindical i a la vaga que esdevenen drets
fonamentals.
4. Elaboració de Normes Laborals
4.1. Poder legislatiu:
La funció del poder legislatiu és elaborar,
modificar i derogar lleis
4.2. Poder executiu (Govern):
Encarregat d’executar i fer complir les lleis.
4.3. La negociació colectiva i els convenis
colectius:
Normes laborals, per a un període de temps,
pactades entre els representants dels treballadors
i del empresaris, amb l’objectiu de fixar les
condicions de treball.
5.Elements reguladors de la relació
laboral
5.1. Els contractes: Acord entre treballadors i
empresaris que conté la voluntat d’ambdues parts.
5.2. El costum: norma no escrita que surgeix de la
mateixa colectivitat, per repetició d’una
determinada conducta.
5.3. La jurisprudència: Decisions que prenen els
jutges, es un complement a l´hora d’interpretar una
situació.
5.4. Els principis generals del dret: Inspiren tot
l’ordenament jurídic i s’apliquen quan no existeix
llei ni costum que es pugui aplicar
6. Ordre d’aplícació de les normes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Reglaments i normes comunitàries.
Constitució.
Tractats i convenis internacionals.
Lleis.
Reglaments.
Convenis colectius
Usos i costums locals i professionals.
TEMA 2
DRETS I DEURES
LABORALS I
CONTRACTE DE
TREBALL
1. DRETS (PODERS) I DEURES
DE L’EMPRESARI
1.1. Drets:
1. Poder de direcció ordinari:
- Decidir la estructura organitzativa.
- Donar ordres i instruccions.
- Controlar que el treballador compleixi la seva
feina.
2. Poder de direcció extraordinari: L’ empresari
pot variar les característiques de la feina que fa el
treballador.
3. Poder disciplinari: Capacitat d’imposar sancions.
1.2. Deures de l’empresari: Respectar el drets dels
treballadors i complir la normativa laboral.
A) Deures amb el treballador:
- Facilitar informació al treballador sobre els elements
essencials del seu contracte.
- Afiliar (primer contracte) o donar d’alta/baixa a la
Tresoreria General de la Seguretat Social.
- Cotizar pel treballador.
- Respectar els drets del treballador.
B) Deures amb els representants del treballadors: Dret a
conèixer els models de contracte i els documents relatius
a l’acabament de la relació laboral.
C) Deures amb el Servei Públic d’ocupació: Comunicar el
contingut dels contractes o les pròrrogues d’aquests.
2. DRETS I DEURES DEL TREBALLADOR
2.1. Drets dels treballadors:
a) Drets Bàsics:
- Feina i lliure elecció de professió i ofici.
- Lliure sindicació.
- Negociació colectiva.
- Adopció de mesures de conflicte colectiu.
- Vaga.
- Reunió.
- Participació en l’empresa.
b) Drets relatius a la relació laboral:
-
A l’ocupació efectiva.
A la promoció i formació professional en el treball.
A no ser discriminats.
A la integritat física i a una política adecuada de
seguretat i higiene.
- Al respecte a l’intimitat i a la consideració deguda
de dignitat (ofenses verbals o físiques).
- A la percepció puntual de la remuneració.
- A l’exercici individual de les accions derivades del
contracte de treball.
2.2. Deures dels Treballadors:
- Complir les obligacions concretes del lloc de
treball amb les regles de bona fe i diligència.
- Observar les mesures de seguretat i higiene.
- Complir les ordres i instruccions de
l’empresari.
- No concórrer amb l’activitat de l’empresa.
- Contribuir a la millora de la productivitat.
- Els que es derivin del contracte de treball.
3. EL CONTRACTE DE TREBALL
3.1. Definició:
Acord de voluntats entre persones amb capacitat
suficient per realitzar-lo, en virtut del qual una
persona es compromet a realitzar una obra o prestar
un servei per compte aliè a canvi d’una remuneració.
3.2. La capacitat del treballador està determinada per :
- Edat (major de 16 anys amb autorització dels seus
representants legals fins al 18 anys)
- Titulació.
- Nacionalitat.
3.3. Elements essencials del contracte:
- Consentiment:
Les parts manifesten la seva voluntat de celebrar
el contracte. Es nul el consentiment aconseguit
mitjançant violencia o intimidació.
- Objecte:
És el treball que es presta i que compleix tots els
requisits per ser considerat laboral.
- Causa:
La raó per la qual es concerta un contracte.

similar documents