TRASTORN OBSESSIU-COMPULSIU

Report
Aida Bruy
Anna Torrano

Preocupació per l’ordre, el perfeccionisme i el control mental.

Els subjectes amb aquest trastorn intenten mantenir la sensació de control.

Són massa acurats i molt propensos a les repeticions, sobretot per comprovar els
possibles errors.

Els subjectes amb TOC mostren una excessiva dedicació al treball.

Solen ser molt inflexibles i tossuts en qüestions morals o ètiques.

Són molt rígids al respectar les autoritats i insisteixen en complir les normes.

No poden tirar objectes gastats o inútils, inclús quan no tenen cap valor
sentimental.

Entre un 2 i un 4 % de la població té un trastorn
obsessiu-compulsiu.

Normalment, es dóna entre els 7 o 12 anys

La majoria d'estudis realitzats mostren que el TOC
predomina més en el gènere masculí.


Pot existir una associació entre el trastorn obsessiu-obsessiu de la personalitat
i els trastorns de l’estat d’ànim i ansietat.
En un estudi realitzat es va arribar a la conclusió que les malalties associades
al TOC segons l’edat eren:
 Nens: ansietat, TDH, trastorn oposicionista i síndrome de Tourette (poca prevalença)
 Adolescents: trastorn oposicionista, TDM i ansietat.
 Adults: TDM (Trastorn de Depressió Major), fòbia social i ansietat.
80
70
60
50
40
Nens
30
Adolescents
20
10
0
Adults

Contribució hereditària:
 Les persones afectades per un TOC presenten una vulnerabilitat genètica que, a
més a més, és influïda per situacions d'estrès i factors ambientals.

Variables biològiques:
▪ Existeixen diferències anatòmiques cerebrals en els individus amb TOC (teoria neuroatòmica)
▪ Participació preferent del sistema serotoninèrgic (teoria neuroquímica)
▪
Experiències primerenques:
▪ Estils educatius que emfatitzen en excés la responsabilitat i el perfeccionisme. “Si
faig un error tindrà greus conseqüències”.
▪ Haver tingut com a model durant la infància persones amb característiques
obsessiu-compulsives.




Solen tenir dificultats a l’hora d’elegir quina tasca és la prioritària.
S’enfaden en aquelles situacions en les que no són capaces de mantenir un
control de l’entorn.
Com a norma general, les seves relacions quotidianes solen ser serioses i
formals.
No diuen res fins que s’asseguren que el que van a dir és perfecte per l’ocasió.
Les persones amb TOC tendeixen a tenir una sèrie de “rituals o rutines” i compulsions:
 Rentar-se
 Repetir una acció fins fer-la bé
 Assegurar-se d’haver tancat la porta, l’aixeta..
 Tocar
 Comptar objectes o fins a un determinat número.
 Ordenar

El trastorn obssessiu-compulsiu de la personalitat no s’ha de confondre amb
altres trastorns de la personalitat per tenir característiques en comú.
Segons el DSM-IV i CIE-10 el TOC ha de complir els següents ítems:
1.
Preocupació pels detalls, les normes, les llistes, l’ordre, l’organització o els
horaris, fins tal punt de perdre de vista l’objecte principal de l’activitat.
2.
Perfeccionisme que interfereix amb la finalització de les tasques.
3.
Dedicació excessiva al treball amb exclusió de les activitats d’oci i amistats.
4.
Excessiva tossuderia, escrupolositat i inflexibilitat en temes morals, ètiques o
valors.
5.
Incapacitat per a tirar els objectes gastats o inútils, inclús quan no tenen un
valor sentimental.
6.
Els diners es consideren una cosa que s’ha d’acumular amb vistes a
catàstrofes futures.
Mostra rigidesa i obstinació.
7.




Necessitat d’ una intervenció integral amb Teràpia cognitiu-conductual i
implicació familiar.
Ús de tractaments farmacològics o cognitiu-conductuals, poden beneficiar a
la persona amb T.O.C
Teràpia conductista: per a aquelles persones en les quals predominen les
compulsions.
Farmacoteràpia, receptada a pacients en els quals predomina un trastorn
obsessiu incapacitant.
Exposició i Prevenció de Resposta és un mètode específic
psicològic, efectiu especialment en aquelles persones amb
rituals conductistes, com rentar-se les mans compulsivament.
Cas clínic
-
-
-
-
Nena de 10 anys que va a la consulta per dificultats en la relació familiar i problemes
escolars
ha estat una nena molt irritable, amb dificultats en l'alimentació i en el somni. Molt
inquieta i amb dificultats per mantenir l'atenció, que no ha repercutit en el rendiment
escolar.
en els últims mesos ha començat a mostrar un augment de la preocupació pels
accidents i les malalties. Es mostra molt ansiosa per la salut de la família, i està
angoixada amb la possibilitat que els passi alguna cosa, reaccionant amb angoixa
davant qualsevol
tardança imprevista. Comprova que els membres de la família siguin a casa, truca a la
seva mare a la feina de forma contínua, reaccionant amb gran angoixa si no pot fer-ho.
Necessita comprovar contínuament que les portes i finestres estiguin tancades.
tractament amb psicoteràpia en salut mental
http://www.youtube.com/watch?v=R9CFdb
QGouY

similar documents