ESCOLA NOSTRA LLAR - Pàgines de la UAB

Report

Situada
a
Sabadell:
l’escola
compta amb molts anys d’història
i amb diferents ubicacions.

Ubicat
al
barri
comunicació
Centre,
amb
bona
transport
públic.

Barri amb població de classe
mitja-alta.

Quantitat i qualitat de serveis.
Característiques: es tracta d’una escola
catalana, integradora, laica, pluralista,
activa, progressista i respectuosa amb la
societat i l’entorn.
 Les característiques es concreten dins una
metodologia
en
la
qual
el
tipus
d’aprenentatge és: actiu, personalitzat,
investigador, significatiu i globalitzador.
 La metodologia es duu a terme a través de
projectes, diferents agrupament i sortides.

472 alumnes d’Educació infantil i primària
distribuits en dos línies.
 Agrupats per:

› Colla de Petits
› Colla de Mitjans
› Colla de Grans

Importància de l’AMPA.
Relació oberta, pròxima, respectuosa i
participativa.
 A través de: reunions, xerrades,…


Característiques:
› entre 24 i 27 alumnes
› poca presència d’alumnat estranger
› Majoria catalanoparlant.
Organització de l’aula:
Distribució: 4/5
taules de 5/6
alumnes.
 Espai de conversa i
de treball autònom
diferenciat.
 Lavabo adaptat
pels infants.

Accés al patí i a altres
classes.
 Llum natural tot el dia.
 Ordinador com a TIC.
 Material a l’abast dels
infants.


La participació i interacció de les
famílies a l'aula
› Entrevistes col·lectives i individuals.
› Suro amb informació per les famílies.
› Recollida dels alumnes dins l’aula.
› Participació activa de les famílies a l’aula.

Descripció i justificació:
Treballar la comprensió lectora i
desenvolupar la competència
comunicativa, lingüística i audiovisual a
partir de la lectura conjunta amb àlbums
il·lustrats.

Marc teòric
› L’àlbum il·lustrat és un gran recurs
pels infants ja que podem assolir
alguns objectius com:
 Gaudir d’una experiència narrativa
plaent.
 Desenvolupar
estratègies
per
a
comprendre el llenguatge de les
imatges.
 Aprendre a participar en una conversa
i mantenir actituds de participació:
aportar idees, opinions...
 Exercitar-se en l’ús de la llengua escrita.
Laura Muñoz Codina
› 24 infants: 7 nens i 17
›
›
›
›
nenes.
1 infant d’Educació
Especial.
Poca presència
d’alumnat estranger.
Predomini d’infants
catalanoparlants.
Grup heterogeni i unit,
són molt col·laboradors,
tenen iniciativa i moltes
ganes d’aprendre.
Treball
de
diferents
àrees
d’aprenentatge i relació a través
del conte “L’ocell, el mico i la serp
a la Selva”.
 La tria del conte sorgeix de
l’observació i les inquietuds dels
infants.
 Lectura
conjunta del conte:
preparació,
valoracions
i
reflexions.
 Fil conductor per preparar les
activitats de la unitat didàctica.


Objectius:
›
›

Desenvolupar
habilitats
de
comunicació,
expressió, comprensió i representació per mitjà
dels llenguatges corporal, verbal, gràfic,
audiovisual i plàstic.
Aprendre i gaudir de l’aprenentatge, pensar i
crear, qüestionar-se coses i fer créixer el
coneixement d’una manera cada vegada més
estructurada.
Capacitats:
› Aprendre a pensar i a comunicar.
› Aprendre a conviure i habitar el món.

Continguts:
› Iniciativa per fer propostes, comunicar experiències i participar
activament en situacions habituals de comunicació com
converses, contextos de joc i activitats.
› Escolta i comprensió de narracions i contes com a font de plaer
i d'aprenentatge.
› Ús d’estratègies per aproximar-se a la lectura, com són ara
identificació de paraules significatives i usuals, reconeixement
de lletres, ús de les il·lustracions que acompanyen als textos.

Metodologia:
› Inici de l’activitat amb una conversa introductòria.
› Presentació de l’activitat a partir de la relació amb el conte.
› Realització de l’activitat per part de l’alumnat.
› Valoració de l’activitat.
Act.1 “Lectura conjunta i dibuix del conte”
Act. 2 “Expliquem el conte als companys”
Act. 3 “Els moments del dia”
Act. 4 “A on viuen els animals?”
Act. 5 “Som ocells, som micos, som serps”
Act. 6 “El lloc preferit de casa meva”
Activitat 3: “Els moments del dia”

Valoració de les activitats.
› Assoliment dels objectius.
› Què han après? Han gaudit?
› Adaptació de les activitats.

Propostes de millora.
› Treball en grups reduïts.
› Ús dels recursos espacials del centre.
› Compartir dels propostes amb l’altre P4.
Silvia Porta Navarro
› 27 infants: 15 nens i 12
›
›
›
›
nenes.
Cap infant d’Educació
Especial.
Poca presència
d’alumnat estranger.
Predomini d’infants
catalanoparlants.
Grup heterogeni i unit,
són molt col·laboradors,
tenen iniciativa i moltes
ganes d’aprendre.

Tria del conte

Treballa valors de cooperació i
afavoreix
la
comprensió
i
expressió oral.

Lectura conjunta del conte:
preparació,
valoracions
i
reflexions.

Fil conductor per preparar les
activitats de la unitat didàctica.

Objectius:
- Utilitzar instruments tecnològics (TIC) i del llenguatge audiovisual com
a mitjà de comunicació, per enregistrar, escoltar i parlar.
- Aprendre a participar en una conversa i mantenir actituds de
participació: aportar idees, opinions...
- Exercitar-se en l’ús de la llengua escrita.

-
Capacitats:
Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i
representació per mitjà dels llenguatges.
Aprendre i gaudir de l' aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se
coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el
coneixement d'una manera cada vegada més estructurada.

Continguts:
- Iniciativa
per fer propostes, comunicar experiències i
participar activament en la presa de decisions.
- Escolta i comprensió de narracions, com a font de
plaer i d'aprenentatge mitjançant àlbums il·lustrats.

Metodologia:
- Inici de l’activitat
-Presentació de l’activitat
-Realització de l’activitat
-Valoració de l’activitat.
1-Lectura conjunta i dibuixa
4. Tastar aliments
2- Amb qui te’n aniries a la lluna? 3. Crea el conte i imagina
5. Quin gust té la teva lluna?
6. Què hem tastat a la classe i
quin gust m’ha agradat més
 Activitat
3: Crea el conte i imagina!

Valoració de les activitats.
› Assoliment dels objectius.
› Què han après? Han gaudit?
› Adequació de les activitats

Propostes de millora.
› Treball en grups reduïts.
› Compartir dels propostes amb l’altre P5.
Mercè Adell Flores
› 26 infants: 14 nens i 12
›
›
›
›
nenes.
3 infants d’Educació
Especial.
Poca presència
d’alumnat estranger.
Predomini d’infants
catalanoparlants.
Grup heterogeni i unit,
són molt col·laboradors,
tenen iniciativa i moltes
ganes d’aprendre.

Treball
de
diferents
àrees
d’aprenentatge i relació a través
del conte “El retall”.

La tria del conte

Lectura conjunta

Fil conductor

Objectius:
› Observar i experimentar en l'entorn proper amb curiositat i interès,
interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del
món natural, social, físic i material
› Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i
representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic,
audiovisual i plàstic.
› Aprendre i gaudir de l’aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se
coses i fer créixer el coneixement d’una manera cada vegada
més estructurada.

Capacitats:
› Aprendre a pensar i a comunicar.
› Aprendre a descobrir i tenir iniciativa..

Continguts:
› Iniciativa per fer propostes, comunicar experiències i participar
activament en situacions habituals de comunicació com
converses, contextos de joc i activitats.
› Escolta i comprensió de narracions i contes com a font de plaer
i d'aprenentatge.
› Ús d’estratègies per aproximar-se a la lectura, com són ara
identificació de paraules significatives i usuals, reconeixement
de lletres, ús de les il·lustracions que acompanyen als textos.

Metodologia:
› Inici de l’activitat amb una conversa introductòria.
› Presentació de l’activitat a partir de la relació amb el conte.
› Realització de l’activitat per part de l’alumnat.
› Valoració de l’activitat.
 Act.1 “Lectura conjunta i dibuix del
conte”
 Act. 2 “ Imaginem amb un retall.”
 Act. 3 “Dibuixem els personatges”
 Act. 4 “trencadís de teles”
 Act. 5 “Mira on me’l poso”
 Act. 6 “Mirem les nostres etiquetes”
 Act.7 “Fem una representació”
Activitat 5: “Mira on me’l poso”

Valoració de les activitats.
› Assoliment dels objectius.
› Què han après? Han gaudit?
› Adequació de les activitats

Propostes de millora.
› Treball en grups reduïts.
› Compartir dels propostes amb l’altre P5.
Companyes
Teresa Creus
 Escola Nostra
Llar de Sabadell
Vanessa Miravete
Isabel Fontanet
Isabel Aguilar
http://www.didacticolite.com/cat/index
.php
 http://www.xtec.cat/ceip-nostra-llar/


Currículum del segon cicle de l'educació
infantil – Decret 181/2008 DOGC núm.
5216
GRÀCIES

similar documents