EL RETARD MENTAL

Report
EL RETARD MENTAL
Berta Requena, Bat2J
Anna Martí, Bat2B
Psicologia
ÍNDEX
- Descripció del trastorn
· Tipus
· Símptomes
- Epidemiologia
- Comorbiditat
· Etiologia
- Gènesi, manteniment
- Tractament psicològic
ÍNDEX
- Tractament psiquiàtric
· Tractament farmacològic
- Anàlisi d’un cas
- Conclusions
DESCRIPCIÓ DEL TRASTORN
El retard mental és una discapacitat que es caracteritza per:
- Limitacions en el funcionament intel·lectual.
- Limitacions en la conducta adaptativa expressada en les habilitats
adaptatives conceptuals, socials i pràctiques.
Aquesta discapacitat s’origina
abans dels 18 anys ja que fins
aquest moment es duu a terme
l’anomenat període de
desenvolupament de l’individu.
TIPUS
A)
-
-
Retard Mental Lleu . CI 50-55 a 70
Suposa el 85% de tots els retards mentals.
Considerats com "educables".
Solen passar inadvertits en els primers anys de vida ja que el seu
aspecte físic sol ser normal.
Pot haver-hi algun tipus de retard psicomotriu.
Capacitat per desenvolupar els hàbits bàsics com alimentació, vestit,
control esfínters, etc.
Poden comunicar-se fent ús del llenguatge tant oralment com per
escrit.
Amb els adequats suports poden arribar a la Formació Professional o
fins i tot a Secundària.
Tossuts, amb voluntat escassa i fàcilment manejables i influenciats per
altres persones.
Prefereixen relacionar-se amb persones de menor edat als que poden
dominar.
Els adults poden manejar-se amb certa independència, treballant en
diferents oficis amb bon rendiment en les tasques manuals.
B) Retard Mental Moderat . CI 35-40 a 50-55
- Representen el 10%.
- Poden presentar un aspecte físic "normal".
- Poden arribar a adquirir hàbits elementals que els permetin certa
independència.
- Poden expressar-se verbalment i difícilment per escrit.
- Problemes amb pronunciació.
- Capacitat intel·lectual intuïtiva i pràctica.
- Escassa capacitat per comprendre els significats i establir relacions
entre els elements apresos.
- Educables a través de programes educatius especials. E
- Els agrada reclamar l'atenció de l'adult
- Capacitats d'expressió verbal minvades.
- Dependència afectiva extrema o comportament desobedient i
provocador i agressiu amb les figures de referència.
C) Retard Mental Greu . CI 20-25 a 35-40
- Suposen un 3-4%.
- Major afectació en totes les àrees: somàtica, neurològica o sensorial.
- Adquireixen mecanismes motors elementals.
- Aprenentatge d'hàbits personals molt lent i limitat, necessiten sempre
ajuda i supervisió.
- Els que es comuniquen verbalment ho fan amb poques paraules o frases
elementals amb defectuosa pronunciació.
- Poden adquirir alguns coneixements simples i concrets de les seves dades
personals, familiars o objectes personals d'ús habitual.
- Agressivitat per la seva falta de raonament, arribant a les autolesions.
- Són freqüents els trastorns d'hàbits motors (balanceig).
- Han d'acudir a centres d'educació especial on poden arribar a un nivell
molt bàsic d'aprenentatge preescolar.
D) Retard Mental Profund . CI 20- 25
- Representen només l'1 o 2% del total dels diagnosticats com a
retard mental.
- Important afectació motriu.
- Hi ha dos tipus:
A) Tipus Vegetatiu: corresponent a la fase senso-motora.
Sempre necessitarà assistència i cures mèdiques.
B) Tipus Educable: Pot assolir algunes funcions elementals
motores i viso-espacials, sense desenvolupar el llenguatge
però sí la capacitat d’expressar-se amb algun crit o so. Pot
arribar a comprendre ordres molt simples.
SÍMPTOMES
A.
Memòria: dificultat per recordar expressions, no és capaç de parlar i
utilitzar-les quan les necessita.
B.
Problemes de percepció: defecte visual o auditiu.
C.
Problemes emocionals: problemes emocionals que li impedeixen
comportar-se com és esperat quan està amb els altres. Com a
conseqüència de la tensió a casa, per sentiment de fracàs, o quan ha
estat sobre protegit per la família i sent por d’estar en un lloc estrany
o amb persones desconegudes.
D.
Durant els tres primers mesos:
- No empeny els peus contra les mans.
- Boca avall no és capaç d’aixecar i sostenir el cap.
- No dóna petades amb ambdós peus.
- No es calma quan plora i se’l agafa.
- No riu ni emet sons.
- No reconeix la mare.
- No presenta alegria.
- No respon ni busca amb la mirada d’on prové el soroll
E. Als sis mesos:
- No s’asseu.
- No estén els braços perquè l’agafin
a coll.
- No és capaç de beure d’un got amb
ajuda.
- Balbuceja davant la presència de
persones.
F. A l’any:
- No gateja bé i no s’asseu sol.
- No camina.
- No es molesta si li treuen les
joguines.
- No expressa carinyo.
- No diu adéu ni nega amb el
moviment de cap.
G. Als dos anys:
- No camina sol.
- No puja i baixa escales amb ajuda.
- No coneix les parts principals del cos.
- No controla l’orina.
- No juga amb altres nens ni atén a la narració de contes.
- No usa frases clares de 4 o més paraules.
F. Entre els tres i sis anys:
- Roman passiu i/o aïllat.
- No parla bé.
- No comprèn totes les ordres o
instruccions, no presta atenció.
- No aprèn el mateix que els seus
companys.
- Té dificultats per comprendre la noció
del temps ( ahir - avui-demà)
EPIDEMIOLOGIA
- L’Organització Mundial de la Salut estima que un 3% de les persones
de les poblacions industrialitzades està afectada de retard mental.
- L'home té un 20% més de casos de retard mental en comparació
amb la dona.
COMORBIDITAT
CONDUCTUALS
- Trastorn de dèficit d'atenció amb hiperactivitat: Les persones que ho
pateixen presenten un moviment corporal constant, són incapaços
de mantenir l'atenció durant el discurs oral i tenen dificultats per a
concentrar-se en el treball.
- Autisme: És un trastorn del desenvolupament cognoscitiu, es
manifesta des de la infantesa i es caracteritza per la soledat.
Dificultats en les relacions socials i l'expressió de l'empatia,
presentant problemes en la comunicació verbal i no verbal.
- Depressió: Malaltia mental caracteritzada per una alteració de l'estat
d'ànim del pacient amb la tristesa com a símptoma principal.
- Conductes obsessives: L'obsessió és una idea, paraula o imatge
persistent que s’imposa amb independència de la voluntat, només
amb dificultat pot ésser desarrelada de la ment.
- Ansietat: Reacció instintiva d'autoprotecció davant d'una situació de
perill; estimula el nostre organisme impulsant la nostra capacitat
d'esforç per lluitar o fugir. Quan l'ansietat ens bloqueja, som davant
d'una ansietat patològica.
- Trastorns de conducta: Alteració del comportament, sovint es
diagnostica durant la infantesa. Es caracteritza per un
comportament antisocial.
- Agressivitat: Tendència de la personalitat caracteritzada per l'ús de la
violència o el desig d'exercir-la..
NO CONDUCTUALS
- Epilèpsia: Síndrome cerebral crònica de causes diverses,
caracteritzada per crisis recurrents degudes a una descàrrega
excessiva d'impulsos nerviosos per les neurones cerebrals.
- Trastorns del moviment: Malaltia neuro degenerativa d'origen
desconegut. Sol aparèixer en persones d'edat avançada, produeix
una alteració progressiva d’una àrea del cervell provocant una
disminució de la dopamina.
- Trastorns del son: Són un ampli grup de patiments que afecten el
desenvolupament habitual del cicle del son. Alguns poden ser molt
greus i interferir amb el funcionament físic, mental i emocional de
l'individu.
ETIOLOGIA
FACTORS AMBIENTALS
- Absència de factors o situacions estimulants.
- Falta d'atenció a la salut adequada, mala nutrició.
- Educació inadequada.
FACTORS GENÈTICS
El retard mental pot ser causat per
anomalies genètiques, el síndrome
de Down, el qual es deu a una
anormalitat autosòmica
(cromosoma no sexual).
CAUSES PRENATALS
-
Mals formacions cranianes/ cerebrals.
Anomalies cromosòmiques.
Infeccions intrauterines.
Insuficiència placentària.
Malalties metabòliques.
Trastorns dels carbohidrats (galactosèmia).
Trastorns Hormonals
CAUSES PERINATALS : des de la setmana 28 de gestació fins aproximadament 7
-
dies després del part.
Asfixia
Infeccions
Hemorràgies
CAUSES POST NATALS
-
Traumatisme del SNC.
Infeccions del SNC.
Episodis d'anòxia ( disminució o manca d’oxigen respirable )
MALALTIES METABÒLIQUES
- Problemes de la degradació o eliminació d'algunes substàncies
químiques del cos.
- Durant l'embaràs les infeccions.
- Durant l'embaràs el consum d'alcohol o d’altres drogues.
GÈNESI, MANTENIMENT
TRACTAMENT PSICOLÒGIC
- Pla integral d’intervenció personalitzada que obeeixi a les
necessitats del nen i la seva família.
- Inserir el nen en programes d’estimulació primerenca, amb un
tractament educatiu per prevenir els riscos de patir retard o
discapacitat.
- Augmentar els diferents aprenentatges.
- Estimulació de les àrees: motora, cognitiva, llenguatge,personal i
social.
- Diagnòstic i orientació a càrrec d'un equip.
- Beneficiós per la col·laboració dels pares.
- Els que pateixen la malaltia són més realistes i conscients de la
deficiència.
- Assessorament continuat a les famílies per establir i consolidar els
hàbits adients i reduir o eliminar aquelles conductes no desitjades.
TRACTAMENT PSIQUIÀTRIC
- La medicina no posseeix els mitjans per guarir a un RM.
- Dissenyar un programa terapèutic integral que tracti de frenar els
diversos factors.
- Tractament biològic: psicofarmacologia.
- Teràpia psicològica: tècniques conductuals individuals i grupals.
- Terapèutica recreativa: ludoteràpia, esport, activitats artístiques.
- Pedagogia terapèutica: durant el període escolar.
- Formació tècnica: tallers protegits.
- Programes educatius a la família i la societat.
- Organització de serveis especialitzats.
TRACTAMENT FARMACOLÒGIC
- Persones amb RM i trastorns mentals associats, diagnòstics poc precisos,
sense objectius clars, tractats amb polifarmàcia i falta de control
periòdic.
- Durada indefinida en alguns casos, amb pèrdua de l'objectiu terapèutic
inicial on existeixen efectes secundaris.
- L'elecció del compost psicotròpic s’ha de basar, en el perfil simptomàtic
individual i en la seguretat, tolerància i en variables farmacocinètiques.
- Liti útil per disminuir l'agressió i les conductes d'acte lesió en pacients
amb RM.
- La carbamazepina i l'àcid valpròic són eficaços en alguns casos de
conducta auto agressiva.
- Antipsicòtics tradicionals, última elecció pels seus efectes, la pèrdua de
memòria o dificultats de concentració, que agreugen la discapacitat.
- Benzodiazepines l’ús hauria de ser restringit, pels seus efectes sobre
la memòria en el seu ús perllongat o el desenvolupament de
tolerància i dependència i per ser utilitzada en una població on és
mes freqüent que es presenti l'efecte d’agressivitat.
- En l'ansietat i insomni les recomanacions són l'ús de
benzodiazepines i neurolèptics sedants.
ANÀLISI D’UN CAS
- Carles, nen de 12 anys, cursava 6è de primària quan li van detectar
la deficiència mental.
- Problemes al llegir i dificultats per a escriure i seguir el ritme de
treball dels seus companys de classe.
- Dificultats a l’hora de relacionar-se amb els altres. Preferia
relacionar-se amb nens més petits que ell.
- Amb tot un seguit de proves de competència intel·lectual, de
lectoescriptura i proves de capacitat cognitiva, li detectaren un
retard mental lleu.
CONCLUSIONS
- Els nens amb retard mental poden gaudir d'una vida plena ja que els
programes d'intervenció precoç ajuden a aquests nens a adquirir
habilitats bàsiques per cuidar de si mateixos.
- Segons la gravetat del seu retard mental, els adults poden viure sols,
amb companys o en llars col·lectives amb lleugera supervisió, segons
el grau d'ajuda que requereixin.
- Es pot presentar la malaltia mental en els primers anys de vida o bé
aparèixer en etapes posteriors.
- L’augment dels trastorns mentals és degut a un conjunt de factors
biològic, psicològics i socials.
CONCLUSIONS
- Excepte les persones que pateixen un RM lleu, la resta han de ser
recolzats i en algunes ocasions guiats per altres persones.
- En molts casos no s’ha de tenir únicament el retard mental en si que
es pateix sinó que també s’ha de tenir en compte totes aquelles
simptomatologies associades a la malalta que es manifestin alhora.
- Els tractament ja siguin psicològics, psiquiàtrics o farmacològics són
individuals.

similar documents