Evaluatie van de ambities 2006 2008

Report
transities in de ggz
toegespitst op jeugd
Presentatie van GGZ Nederland
bij PinkRoccade Healthcare
20 november 2014
Verwachtingen
• Steeds meer duidelijkheid over wat nog
niet landelijk is geregeld en ook niet
landelijk zal worden geregeld
• En over wat wel geregeld is of lijkt is veel
discussie
• Ik neem u mee………..
Goed nieuws
Zorgaanbieders in de GGZ 18- gaan de
komende 3 jaar uit van de bestaande
praktijk van bGGZ en gGGZ
Bestaande praktijk
- Zelfde regelgeving voor de bGGZ
- Zelfde bronregistratie gGGZ
- Valideren en afleiden conform regels
NZa/DBC onderhoud
- Declareren conform de GZ321 (en AW319)
- Jaarverantwoording conform JMV-jeugd
Minder goed nieuws
- Aanpassingen aan de jeugdwet;
- Aanpassingen tgv van contracten met de
gemeenten;
- Over standaardisatie wordt wel gesproken;
- Landelijk duwen wordt gedaan-landelijk
afdwingen niet mogelijk.
Aanpassingen, een greep
-
Aanpassing DBC-productstructuur voor jeugd
Aanpassing declaratiestandaarden
Aanvullende eisen t.a.v. jaarverantwoording
Beschikking ipv verwijzing
Zorgtoewijzing / start zorg: conform de EI-AWBZ
(bekend bij geïntegreerde ggz-instellingen) zodat
gemeente ook op de hoogte is als huisarts e.a.
direct verwijzen (info via ggz-connect)
- Aanleveren van beleidsinformatie Jeugd aan CBS
(aparte gegevensstroom naast DBC-aanlevering)
Wat komt er op u af?
– Eenmalige kwesties door wetswijziging en
overgangssituaties
– Structurele situatie onder de jeugdwet
altijd alles aantoonbaar/ traceerbaar
Bronregistratie
– Zorg dat uw bronregistratie 100% klopt en
stem informatiehuishouding af op de
strengste eisen
– Voor de verantwoording naar uw patiënten,
voor de facturen, voor uw jaarrekening, voor
de betrouwbaarheid van uw bedrijfsvoering
etc.
eenmalige
kwesties door de wetswijziging
Eenmalig
Afsluiten basis GGZ op 31-12-2014
• ICT leverancier verzoeken een script voor de
lopende 18- trajecten te maken conform NZa
regelgeving
• zie NZa, NR-543, pag 10, punt 8.9
http://www.nza.nl/141224/193327/NR-CU-543.pdf
Eenmalig
Afsluiten DBC’s op 31-12-2014
• ICT leverancier verzoeken een script* voor
de lopende 18- trajecten te maken
conform NZa regelgeving
• http://www.nza.nl/141224/193327/NR-CU554_Regeling_gespecialiseerde_GGZ.pdf
• http://www.dbconderhoud.nl/ggz
• (factsheet jeugd +dbc ggz release RG14c)
•
* Op één dag moeten alle DBC’s worden afgesloten; een actie die anders verspreid over een jaar plaatsvindt. Dit
kan alleen geautomatiseerd.
Eenmalig
Continuïteit van behandeling
• Zorgplicht ligt bij de financier
• Zorgaanbieder is verantwoordelijk voor leveren
van continuïteit
• Hetzij via een contract / hetzij via indienen
declaratie als er geen contract is afgesloten
• Met bevoorschotting per maand…..is onderdeel
van uw contract; er wordt verkend of er een
maandelijks declaratiebericht kan worden
gegenereerd (info volgt na verkenning).
Eenmalig
Openen op 1-1-2015
• Andere (bovenliggende) wet = nieuwe
financiering, dus:
• bGGZ conform contractafspraken die u
maakt voor jeugd starten
• en de doorlopende 18- behandeltrajecten
op 1-1-2015 openen als nieuw zorgtraject
met een nieuwe initiële DBC.
Eenmalig
Project initiële vulling
• Is eenmalige gegevensoverdracht
• Mogelijk door ministeriële regeling.
Zorgaanbieders moeten gegevens leveren
aan de gemeenten. Start zsm. Zie:
http://www.ggzconnect.nl/bericht/2744/gegevensoverdrac
ht-jeugd
Eenmalig
Initiële vulling (2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aan te leveren gegevens:
BSN
Postcode
Zorgaanbieder
Categorie jeugdzorg: amb / residentieel
Geleverde zorg: Zvw, AWBZ, incl. ZZP-indicatie, (jeugdzorgplus)
Vervoer
Startdatum zorg
Verwachte einddatum (als bekend)
•
Ook van wachtenden!
• Tot zover de eenmalige
overgangszaken
• Nog niet alles is afgerond
• Daar hebben we het nu mee te
doen
Structurele situatie
Structureel
Toegang
• Kind 18- behandeling bGGZ / gGGZ
instroom loopt via verschillende kanalen,
maar beschikking gemeente altijd nodig.
• Kind 18- awbz zorg (nog niet geregeld in
bekostigingsregels door VNG)
Structureel
Beschikking
• Wat is een ‘beschikking’
https://www.vng.nl/onderwerpenindex/dec
entralisaties-sociaaldomein/decentralisatiejeugdhulp/beschikking-of-verwijzing
• Kind 18- awbz zorg (nog niet geregeld in
bekostigingsregels door VNG)
Structureel
Afspraken over Basis GGZ
– Onder ZVW > zvw eisen uit NZa regelgeving
en contractafspraken;
– Onder jeugdwet: contractafspraken en
toepassen woonplaatsbeginsel bij openen,
sluiten, wijzigen en declaratie van de bGGZ
Structureel
Afspraken gGGZ
– Onder jeugdwet: contractafspraken en toepassen
woonplaatsbeginsel bij openen, sluiten, wijzigen en declaratie
van de behandeling;
– GGZ Nederland kiest voor de DBC GGZ systematiek en daarom
is productstructuur voor jeugd aangepast
– Hoofdbehandelaar: ‘Schipperslijst’ (11)
– ‘Indikken’ registratie van activiteiten & verrichtingen
systeemcontacten (geen subjes meer in ondersteunend
begeleidingscontact)
– Nieuw in A&V lijst: extern overleg met school.
– Zorgcoördinatie en consultatie (als overig product) zijn nieuw
(OVP)
Structureel
Declareren jeugd 2015
Via VeCoZo (moet nog getest worden) met
declaratiestandaarden op:
– http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzicht.aspx:
– DBC’s: JW321, JW322
– AWBZ-jeugd: JW303 en JW304
Zie ook: www.i-standaarden.nl voor andere berichten
(zorgtoewijzing, melding aanvang zorg). N.B. Veel nog in de maak
en facultatief in gebruik i.o.m. gemeenten
Structureel
Woonplaatsbeginsel
• Binnen jeugd ggz zal meestal gelden:
woonplaats gezagdrager = feitelijke
woonplaats jeugdige
• Echter: kind kan vrijwillig uithuisgeplaatst
zijn. Dan is (tijdelijke) feitelijke woonplaats
niet gelijk aan woonplaats gezagsdrager.
• Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het
bij de juiste gemeente declareren
Structureel
Woonplaatsbeginsel (2)
Als gezag wijzigt, kan verantwoordelijke
gemeente wijzigen:
• Hoe wordt de zorgaanbieder daarvan op de
hoogte gebracht en wanneer/hoe snel?
• DBC wordt dan gesloten en heropend als
vervolg DBC met zorgtype 216 =
voortgezette behandeling (nieuwe debiteur
/ andere gemeente)
Structureel
Woonplaatsbeginsel (3)
- Controle van het gezag en de woonplaats:
Via initiële vulling (postcode patient) komt
verantwoordelijke gemeente ‘naar boven’.
Alleen gemeenten hebben inzage in
gezagsregister en Basis Registratie
Personen (v/h GBA)
Gezagsregister vraagt om interpretatie
•
•
http://www.voordejeugd.nl/attachments/article/1373/Mindmap%20op%20A0-formaat.pdf
http://www.voordejeugd.nl/attachments/article/1373/Factsheet%20Woonplaatsbeginsel.pdf
Structureel
Jongere wordt 18 jaar (1)
• Andere (bovenliggende) wet = nieuwe
financiering
• bGGZ conform contractafspraken jeugd
afsluiten op dag voor 18e jaar en conform
contractafspraken zorgverzekeraar starten
• Idem voor de doorlopende 18+
behandeltrajecten in de gGGZ. Openen
als nieuw zorgtraject met een nieuwe
initiële DBC.
Structureel
Jongere wordt 18 jaar (2)
• Als jongere 18 jaar wordt gaat hij vanuit
jeugdwet eerst 3 jaar in de Zvw en dan
pas naar de Wlz.
• Zie hiervoor ook de onderste van de
veelgestelde vragen:
• http://hervorminglangdurigezorg.nl/vraagen-antwoord/algemeen-zvw/vragen-overde-ggz/
Structureel
Jeugdstrafrecht
• Behandeling met dbc -zorgtype
‘jeugdstrafrecht’ valt onder de gemeente,
ongeacht de leeftijd van de patiënt.
• Jeugdigen met een OTS vallen onder de
gemeente tot 18 jaar.
• Jeugdigen met een ‘PIJ’ maatregel vallen
voor de inkoop onder V&J (klinisch)
Structureel
Beleidsinformatie Jeugd
• Nieuwe gegevensstroom
• 2x per jaar te leveren aan CBS
• Zie het informatieprotocol
http://www.voordejeugd.nl/actueel/nieuwsberichten/1465-eenheidvan-taal-dankzij-informatieprotocol-beleidsinformatie
•
Zie: www.voordejeugd.nl (zoek: informatieprotocol)
nog lopende issues (1)
• Jaardocument Jeugd 2015
• Punt van aandacht: kunnen geïntegreerde
instellingen afzonderlijk info verschaffen over
jeugd?
nog lopende issues (2)
• ROM
• Aanlevering aan DIS van bGGZ en gGGZ:
gesprekken lopen nog
• Hoe loopt inkoop jeugdstrafrecht (V&J)
• Minderjarige asielzoekers: blijven in 2015 voor
ggz-zorg (inkoop en declaratie) via RZA regeling
• ………
Resumé voor veldpartijen
• Vraag erkenning AGB declaratiecode voor jeugd
aan bij Vektis (zie: je contract met gemeenten);
• Start daarna zsm met de initiële vulling
• Aanpassen en implementatie van berichten,
declaratiestandaarden jeugd
• Inbouwen “informatieprotocol” aan te leveren
beleidsinformatie aan CBS
• Testen van berichtenverkeer via Vecozo en GGK
http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzicht.aspx
http://www.voordejeugd.nl/attachments/article/1465/Informatieprotocol%20Bele
idsinformatie%20Jeugd.pdf
Op de hoogte blijven?
• www.ggz-connect.nl
• www.voordejeugd.nl
• Voor achtergrondinformatie t.b.v. gemeenten:
• www.vng.nl
• www.visd.nl
Contactpersonen voor deze onderwerpen:
• Marloes van Es:
• 033-460 8986; 06-18099395;
[email protected]
• Anne Wil Roza:
• 033-4608992; 06-46921752;
[email protected]
Vragen /opmerkingen
sinds 10/9/2014 van GGZN leden
en waar mogelijk antwoorden in rood
•
•
•
•
•
Rom:
- Komt niet in de regelgeving (GAF-score wel); Rom is voor 2015 wel gefaciliteerd, VNG adviseert
het wel te doen. Instelling MOET willen rommen
- Rom-score december geeft straks een vertekend beeld
- Conversie nodig en afspraken met SBG
- aandacht voor overgang naar 18+
•
Registratie: Circuitcode (DBC) niet zomaar afschaffen; veel inhoudelijke validatiecodes zijn
gebaseerd op circuit (en niet op leeftijd)
•
•
Hoe overgangsrecht jeugdige in buitenland woont? Dit overgangsrecht geldt gedurende een
jaar, daarna geldt het woonplaatsbeginsel en vervalt het recht op deze zorg voor jeugdigen over
de grens. Deze bepaling wordt nog in een wetsartikel vastgelegd.
Wel/niet starten van een nieuwe behandeling in december is keuze van instelling
•
•
•
•
Overdracht zorg van 18- naar 18+: lopen gesprekken over met NZa en ZN en GGZN
- niet opnieuw door systeem
- afspraken met verzekeraars
- N.B. 18+ moet zichzelf verzekeren!
Vragen /opmerkingen
op 10/9/2014 van GGZN leden
en waar mogelijk antwoorden in rood (2)
•
Handreiking aanpassen afspraken 2014 ogv overheveling jeugdggz, zie: http://ggzconnect.nl/bericht/2349/handreiking-zn-over-aanpassing-productieafspraken-2014als-gevolg-van-de-overheveling-jeugd-ggz
•
•
AWBZ-jeugd:
hoe inkopen; is nu o.b.v. K. 1.1 t/m K1.6, hoe hiermee om te gaan als 18+ als
overheveling naar Zvw
•
woonplaatsbeginsel; wat is nu de basis? Gezagsregister is toegankelijk voor
advocaten, wordt toegankelijk voor gemeenten O.b.v. BSN woonplaats controleren?

similar documents