Les activitats d`estiu

Report
Formació d’activitats d’estiu
16 de maig de 2012
Les activitats d’estiu
Ordre del dia
Pregària
Formació estiu. Aspectes pedagògics
Normatives
Protocol de crisi
Campanyes econòmiques
Beques d’Estiu
Activitats Socials MCECC
Material de celebracions de la fe
Les activitats d’estiu
PREGÀRIA
Jesús,
avui he somiat que anàvem de colònies:
fèiem amics,
coneixíem altres nens.
Quin cel més blau que vèiem,
i quantes estrelles hi ha en la nit!
Collíem flors,
fruíem de l’ombra de molts arbres,
bevíem aigua fresca de les fonts,
i els ocells ens alegraven amb els seus cants.
I, quan tornàvem a casa,
quantes coses podíem explicar als pares!
Jesús,
fes, que aquest somni sigui realitat!
Les activitats d’estiu
ESTIU: És el moment òptim per a portar a
terme activitats en el lleure:
3 eixos:
La necessitat de satisfer una
demanda sòcio-familiar
El bon clima
L’època de
vacances
Les activitats d’estiu
10 ASPECTES A TENIR PRESENTS EN PREPARAR UNA ACCIÓ EDUCATIVA A L’ACTIVITAT
D’ESTIU:
1. Bona anàlisi de la realitat per conèixer quin és el punt de partida
2. Aprofitament de la continuïtat per fer activitats de llarga durada.
3. Aprofitament de la intensitat de la proposta per aprofundir en la relació, cohesió i el vincle
afectiu dins el grup.
4. Complicitat amb els participants per implicar-los en la preparació.
5. Possibilitat de treballar amb infants de diferents edats a la vegada.
6. Aprofitament de les possibilitats de l’entorn que ens envolta.
7. Complicitat entre el grup de monitors.
8. Repartiment de les tasques entre l’equip d’educadors.
9. Previsió d’aspectes logístics: espais, horaris, decoració, vestuari, material, ...
10. Importància de preveure el màxim d’aspectes durant la preparació de cada acció
educativa concreta.
Les activitats d’estiu
 Cal aprofitar …
 Cal anar amb compte amb…
Les activitats d’estiu
EL DIA A DIA
•
Començar la colònia amb un bon ritme, però sense passar-nos.
•
Valorem també a la nostra gràfica de ritme, que malgrat que al llarg dels primers
dies realitzem activitats de més intensitat i durada, no es tracta d’esgotar els infants.
•
A partir d’aquest punt culminant, el ritme baixarà de forma brusca, cercant un nivell
suau d’activitat.
•
El ritme de la colònia començarà de nou a ascendir a partir d’aquell dia, però ho
farà de forma molt paulatina, aconseguint arribar a un ritme notable cap a la última nit
de la colònia.
•
És important que no acabem amb un ritme exagerat l’últim dia de la nostra
convivència, però sí que cal que els infants marxin amb un bon sabor de boca.
•
Tot i que no existeixen varetes màgiques que determinin el ritme d’una colònia o de
qualsevol activitat d’estiu, cal que no perdem de vista la gràfica que dissenyem per
a la nostra activitat, al llarg de tot el procés de preparació.
Les activitats d’estiu
Dia 1
Fort
Mig
Suau
Dia 2
Dia 3
X
X
X
Dia 4
Dia 5
X
X
Dia 6
X
Dia 7
X
Dia 8
Dia 9
X
X
Dia 10
X
Les activitats d’estiu
TEMPORALITZACIÓ D’UNA ACTIVITAT DE COLÒNIES, CAMPAMENTS, RUTES, ...
RECERCA DE LA CASA DE
COLÒNIES
9 – 6 mesos abans
PROGRAMACIÓ DE L’ACTIVITAT
6 - 4 mesos abans
INSCRIPCIONS DELS PARTICIPANTS 2 – 1 mesos abans
PREPARACIÓ DEL MATERIAL
1 mes – 15 dies abans
AVALUACIÓ
1 setmana – 10 dies després
(si no és possible, al setembre)
Hem de tenir present que a colònies tenim una vivència molt intensa i és
important fer la revisió passats uns dies, no el dia després, donat que no
en serem prou objectius en la nostra valoració.
Les activitats d’estiu
10 MOMENTS KUOTIDIANS X APROFITAR AKST STIU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BOOOOON DIA!
ESTONES DE TEMPS LLIURE
ESTONES DE REFLEXIÓ I PREGÀRIA
ESPAIS DE DANSES I CANÇONS
LA NIT I ELS ESTELS
LES VISITES A LA FARMACIOLA
L’EDUCACIÓ EN VALORS
L’ACOMPANYAMENT DELS HÀBITS
EL DIA A DIA EN EL MEDI NATURAL
ELS SERVEIS I LES TASQUES
Les activitats d’estiu
ASPECTES PERQUÈ UNA ACTIVITAT D’ESTIU SIGUI EDUCATIVA
 Cal que l’activitat respongui a unes finalitats, a uns objectius educatius plantejats
prèviament.
 Cal que l’activitat estigui preparada i ben organitzada.
 Cal que les activitats siguin adequades a l’edat dels infants amb els que treballem.
 És un bon moment per acompanyar els infants en l’assoliment d’autonomia i autogestió.
 Ull amb la gràfica de ritme!
 Cal que les activitats estiguin ben motivades.
 Cal aprofitar l’espai en el que ens trobem i tenir-ne cura d’ell.
 Avaluem conjuntament.
Cal que el monitor sigui COHERENT amb allò que fa.
 Aquesta és la clau perquè tots i totes puguem gaudir de les nostres activitats d’estiu
Les activitats d’estiu
“Els petits
canvis són
PODEROSOS”
“Voler és poder”
“La feina ben feta no
té fronteres; la feina
mal feta no té futur”
“TRANSFORMAR DES
DEL LLEURE ÉS
POSSIBLE”
“Sempre ... TOT DEPÈN ...”
“De les errades
també en podem
aprendre”
“Per sobre de tot es
troben les
PERSONES”
“Com més clar és
l’Exemple, menys
necessàries són les
Paraules ...”
Les activitats d’estiu
NORMATIVA
• Normativa de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals
participen menors de divuit anys* (Decret 137/2003)
• Instal·lacions juvenils destinades a activitats educatives amb infants i joves
(Llei 38/1991)
• Ordenació pràctica de l’acampada lliure (Decret 55/1982)
• Activitats fisicoesportives en el medi natural (Decret 56/2003 )
• Tabac i begudes alcohòliques (Lleis 20/1985 )
• Mesures de prevenció d’incendis forestals (Decret 64/1995 )
Les activitats d’estiu
Nombre de menors
participants
Nombre mínim
exigit de membres
de l’equip de dirigents
Nombre mínim de
dirigents que han de
disposar de diploma
en el lleure o altra
titulació assimilable
Distribució dels diplomes de
monitor/a (M) i de director/a (D)
i altres titulacions assimilables
necessàries de l’equip dirigent
7-10
1
1
Responsable: diploma M
Resta equip: –
11-20
2
1
Responsable: diploma M
Resta equip: –
21-24
3
2
Responsable: diploma M
Resta equip: 1 diploma
25-30
3
2
Responsable: diploma D
Resta equip: 1 diploma
31-40
4
3
Responsable: diploma D
Resta equip: 1 diploma
41-50
5
2
Responsable: diploma D
Resta equip: 1 diploma
51-60
6
3
Responsable: diploma D
Resta equip: 2 diplomes
61-70
7
3
Responsable: diploma D
Resta equip: 2 diplomes
71-80
8
4
Responsable: diploma D
Resta equip: 3 diplomes
81-90
9
4
Responsable: diploma D
Resta equip: 3 diplomes
91-100
10
4
Responsable: diploma D
Resta equip: 3 diplomes
Les activitats d’estiu
QUÈ CAL PORTAR QUAN MARXEM?
NOTIFICACIÓ D’ACTIVITAT A LA SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT. Quan
marxem de colònies, ruta, campaments, ... i hem de passar tres o més nits consecutives
fora de casa, hem de notificar a la Secretaria General de Joventut la nostra sortida. Es
tracta d’una Notificació que podem trobar a la Secretaria i al MCEC. Hem de presentar
aquest document, com a mínim amb 20 dies per endavant de la marxa i hem
d’especificar on estarem i, si s’escau, el recorregut que farem. Tota activitat d’aquest
caire s’ha de NOTIFICAR.
PROGRAMA DE L’ACTIVITAT (dossier de colònies amb la programació, ...)
PLANNING DE L’ACTIVITAT
AUTORITZACIONS PATERNES (dels nens i dels monitors menors d’edat)
LLISTAT ALFABÈTIC DELS PARTICIPANTS (nens i monitors)
Les activitats d’estiu
FITXES MÈDIQUES AMB INFORMACIONS SANITÀRIES (dels nens i no està de més
portar les dels monitors)
FOTOCÒPIES DE LES TARGES DE LA SEGURETAT SOCIAL (dels nens i no està de
més portar les dels monitors)
FOTOCÒPIES DELS CARNETS DE VACUNES
PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE L’ENTITAT
FOTOCÒPIA DE TOTS ELS TÍTOLS DE MONITOR I DIRECTOR
Les activitats d’estiu
PROTOCOL DE CRISI
Les situacions de crisi es caracteritzen per la dificultat en el
control de la informació generada, la qual cosa comporta la
impressió de manca de responsabilitat, d’absència de
planificació o de poca intervenció.
Les activitats d’estiu
TIPUS DE CRISI
•Mort d’infant o adolescent.
•Accident d’infant o adolescent.
•Pèrdua d’infant o adolescent.
•Accident autocar.
•Accident equip de monitors
•Intoxicació col·lectiva en una instal·lació
•Incendi en una instal·lació
•Qualsevol incidència en les activitats realitzades amb els esplais.
•Qualsevol tipus d’abús sexual (pederàstia, assetjament).
•Maltractament monitor/a – infant o adolescent
•Denúncia llei de protecció de dades
•Denúncia llei de protecció d’imatge
•Incident en el sector eclesiàstic
Les activitats d’estiu
PROCÉS A SEGUIR
•Recopilació i centralització de la informació
• Confirmar els fets
• Identificar i localitzar els testimonis propis de la FPT
• Analitzar la seva tipologia i grau d’importància
• Avisar a:
Maria Valencia
Tel: 934 100 100
Mòbil: 696 58 33 00
Les activitats d’estiu
COM FACILITAR LA PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS D’ESTIU
 VENDA DE ROSES PER SANT JORDI
 SORTEIG DE PANERA A FINAL DE CURS
 VENDA DE MATERIAL DE 2ª MÀ
 CAMPANYA ECONÒMICA PRÒPIA
 CAMPANYA D’ESTIU DEL SCV
 BEQUES A L’AJUNTAMENT
 BEQUES MCEC
Les activitats d’estiu
MANUAL PER A PREPARAR ELS MOMENTS CELEBRATIUS
DE LA FE A LES ACTIVITATS D’ESTIU
Introducció: Pregar amb els cinc sentits
L’eucaristia
Què és?
Què celebrem?
Per què
celebrem?
Quan la
celebrem?
Com la
celebrem?
Qui la celebra?
La celebració de la paraula
La pregària
La benedicció de la taula i l’acció de gràcies
Excursió a un indret significatiu

similar documents