Sin título de diapositiva

Report
1. Plataforma educativa “Clickedu”
2. Informe enquestes de satisfacció del “Pla d’acollida dels
alumnes nous” de 1r de batxillerat”
3. Planificació del curs escolar. Exàmens de setembre
4. Normes bàsiques de funcionament del Centre
5. Currículum i avaluació del batxillerat
6. Classes complementàries
7. Treball de recerca
8. Resultats avaluació inicial
9. Classes de reforç
10. Precs i preguntes
Plataforma educativa “Clickedu”
Els millors centres educatius haurien de comptar amb les
millors eines de gestió
- Clickedu és actualment la millor i més completa plataforma del
mercat per a la gestió acadèmica de col·legis i instituts de gestió
totalment online.
- Està 100% adaptada a totes les etapes educatives: llar d’infants,
infantil, primària, secundària –ESO i batxillerat- i cicles
formatius.
- Permet des de passar llista a classe fins a comunicacions amb
les famílies, posar notes, confeccionar documentacions i actes
oficials, accés extern per part dels alumnes i/o les seves famílies,
missatgeria
interna,
calendaris,
inventaris,
generació
d’enquestes, etc.
- Clickedu disposa d’eines de treball per a alumnes i professors,
accés als continguts digitals i educatius de les principals
editorials i als del propi centre – moodles-, sense oblidar la gestió
de qualitat i integració amb polítiques de qualitat i excel·lència.
Comunicacions
2. Informe enquesta satisfacció
Pla d’acollida alumnes de 1r
D’acord amb el sistema de gestió de qualitat
de l’escola (Normativa ISO 9001:2008), per
avaluar el grau de satisfacció del client amb
els nostres serveis educatius i introduir
millores contínues, cada curs passem als
alumnes i/o les seves famílies diferents
enquestes de satisfacció per tal que valorin
un seguit d’aspectes.
Resultats de la valoració del Pla
d’acollida dels alumnes de 1r
Participació
100’00 %
Satisfacció general
84’37 %
Aspectes valorats
Nivell de
satisfacció
• Informació rebuda sobre l’organització, funcionament
•
•
•
•
•
•
•
•
•
i normativa de l’escola
Informació rebuda sobre les instal·lacions i serveis
Informació rebuda sobre els estudis de batxillerat
Informació rebuda sobre la planificació del curs escolar
Acolliment per part del Cap d’estudis
Acolliment per part del tutor/a
Acolliment per la resta de professors
Acolliment pel personal de recepció i administració
Acolliment pels companys de classe
Utilitat del curset de preparació de juliol
86’2 %
69’8 %
88’4 %
85’8 %
98’7 %
90’5 %
81’5 %
76’8 %
79’7 %
86’3 %
Objectius de qualitat del curs
2011-12
• Augmentar de 27 a 46 les aules dotades amb equips
multimèdia.
•Augmentar la satisfacció de les famílies respecte a la
seva comunicació amb l’escola en un 2%.
•Implantar la plataforma “Clickedu” per a la gestió de
les qualificacions.
• Aconseguir que el 90% de les matèries tinguin
continguts i/o activitats mediambientals.
•Elaborar un document de bones pràctiques
mediambientals.
•Augmentar el nombre d’aules amb portàtil d’11 a 40.
•Definir tres indicadors per valorar el fracàs escolar.
Propostes de millora
• Millorar la connectivitat wifi a totes les aules i
dependències del tres edificis.
• Elaborar un sistema d’avaluació per a docents.
Indicador de qualitat de
batxillerat
• Que el percentatge d’alumnes aprovats
de batxillerat i PAU de l’escola segueixi
estan per sobre del global de Catalunya.
• Que la nota mitjana d’expedient de
batxillerat, PAU i accés a la Universitat
dels nostres alumnes segueixi estan per
sobre de la mitjana de tot Catalunya.
2. Planificació del curs escolar.
Exàmens de setembre
3. Normes bàsiques
de funcionament del centre
Objectiu:
Garantir la convivència dins del centre i
preparar els alumnes per a incorporarse a la societat i al món del treball com
a ciutadans responsables.
Normes fonamentals:
Assistir a totes les classes. En cas de
malaltia o qualsevol altra circumstància
cal comunicar-ho telefònicament i
justificar-ho per escrit.
Quan la falta d’assistència es produeix
en un dia en que hi ha convocats
exàmens o controls, cal justificar la
falta amb un justificant oficial.
Ésser puntuals a l’hora d’entrar a l’escola.
Actuar amb educació i bones maneres (tractar de
“vostè” a tot el personal del centre).
Respectar les dependències del centre.
Respectar el treball dels altres.
No utilitzar telèfons mòbils ni altres aparells
electrònics dins de les dependències del centre.
No fumar ni consumir begudes alcohòliques o
substàncies estupefaents dins del centre.
No mostrar conductes que atemptin contra les
normes morals pròpies d’una escola.
Complir amb els més elementals hàbits de neteja
personal.
Vestir adequadament per anar a escola, evitant
roba més pròpia d’una discoteca, platja o
pràctica esportiva.
Respectar els altres membres de la comunitat
educativa i no discriminar ningú per raó de sexe,
raça, religió o qualsevol altra.
Es consideren faltes greus:
Agressions físiques, amenaces o tota conducta
que posi en perill el benestar de qualsevol
membre de l’escola.
Suplantació de personalitat en actes de la vida
docent i falsificació o subtracció de material
docent.
Deteriorament, intencionat o per mal ús, de les
dependències del centre o dels objectes i
material de qualsevol membre de la comunitat
educativa.
4. Currículum i avaluació
del batxillerat
Consideracions preliminars
Forma part de l’educació secundària
postobligatòria.
Es distribueix en dos cursos acadèmics
independents.
Ha de capacitar l’alumnat per accedir a
l’educació superior.
Pot accedir al batxillerat l’alumnat que
estigui en possessió del títol de Graduat
en ESO.
El currículum de batxillerat consta de:
-Part comuna
- Matèries comunes
-Part diversificada
- Matèries de modalitat
- Matèries optatives
- Treball de recerca
Modalitats
Itineraris
Ciències
Ciències i tecnologia
Tecnologia
Humanitats
Humanitats i C. Socials
C. Socials
Arts plàstiques
Arts
Arts escèniques
MATÈRIES (PART COMUNA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Llengua catalana i Literatura
Llengua castellana i Literatura
Llengua estrangera (Anglès)
Educació física
Filosofia i ciutadania
Ciències món contemporani
Història de la filosofia
Història
Tutoria
• TOTAL HORES PART COMUNA
1r
2n
2
2
3
2
2
2
1
2
2
3
3
3
1
14
14
ITINERARI TECNOLOGIA
MATÈRIES (PART DIVERSIFICADA)
1r
2n
4
4
4
4
-
4
4
4
4
• Hores part diversificada
16
16
• TOTAL HORES BATXILLERAT
30
30
•
•
•
•
•
•
Matemàtiques
Física
Dibuix tècnic
Química I
Química II/ Electrotècnia/ Art
Treball de recerca
ITINERARI CIÈNCIES
MATÈRIES (PART DIVERSIFICADA)
1r
2n
• Matemàtiques
4
4
4
4
4
4
4
4
• Hores part diversificada
16
16
• TOTAL HORES BATXILLERAT
30
30
• Física
• Biologia
• Química
• Treball de recerca
ITINERARI C. SOCIALS
MATÈRIES (PART DIVERSIFICADA)
1r
2n
4
4
4
4
-
4
4
4
4
• Hores part diversificada
16
16
• TOTAL HORES BATXILLERAT
30
30
•
•
•
•
•
•
•
Matemàtiques C. Socials
Història del món
Economia / Literat. universal / Francès
Economia de l’empresa / Llatí
Geografia
Art / Psicologia i sociologia/ Dret
Treball de recerca
ITINERARI HUMANITATS
MATÈRIES (PART DIVERSIFICADA)
1r
2n
Llatí
Literatura castellana
Història del món
Literatura universal / Francès
Història de l’art
Literatura catalana
Geografia
Treball de recerca
4
4
4
4
-
4
4
4
4
• Hores part diversificada
16
16
• TOTAL HORES BATXILLERAT
30
30
•
•
•
•
•
•
•
•
Avaluació del batxillerat
Per passar de 1r a 2n curs no poden quedar més de
dues matèries pendents.
L’alumne/a que passi a 2n curs sense haver superat
totes les matèries s’ha de matricular també de les
pendents de 1r.
Si queden cinc o més matèries pendents s’ha de
repetir el curs en la seva totalitat.
Si queden tres o quatre matèries pendents es podrà
optar per:
- Repetir només aquestes matèries.
- Repetir el curs complet, renunciant a totes les
qualificacions obtingudes.
Avaluació extraordinària de
setembre
L’escola organitza un curset intensiu durant el
mes de juliol per tal de facilitar la preparació
dels exàmens de l’avaluació extraordinària de
setembre. L’assistència és molt recomanable.
A finals de juliol es fan
controls parcials
d’avaluació per tal de facilitar la recuperació
de les matèries.
Si l’alumne no aprova
té una convocatòria
“especial” durant el mes d’abril de l’any
següent.
QUALIFICACIÓ DEL BATXILLERAT
Qualificació mitjana
Batxillerat
=
0’9 ·M + 0’1·QT
• M = Mitjana aritmètica de les
qualificacions de les matèries cursades.
• QT = Qualificació del treball de recerca.
TITULACIÓ
En acabar aquests estudis, els alumnes
que els hagin cursat satisfactòriament,
rebran el títol de Batxiller.
Aleshores l’alumne podrà accedir a:
Cicles Formatius Professionals de Grau
Superior.
Estudis universitaris, prèvia superació
de la prova d’accés.
Altres.
Batxillerat
PAU
C.F.G.S.
Estudis Universitaris
5. Classes complementàries
Informàtica - Projecte MOS (Totes les modalitats)
Estadística (Totes les modalitats)
Matemàtiques (Tecnologia)
Física (Ciències i Tecnologia)
Química / Biologia (Ciències)
Llatí (Humanitats)
Matemàtiques C. Socials (C. Socials)
FORMACIÓ INFORMÀTICA
CERTIFICACIÓ MOS
(Microsoft Office Specialist)
1r ESO
INICI DEL PROGRAMA (Word)
2n ESO
1ª CERTIFICACIÓ (Word)
3r ESO
2ª CERTIFICACIÓ (Excel)
4t ESO ALTRES CERTIFICACIONS (Word
Excel …)
6. Treball de recerca
Petita investigació individual sobre un tema
determinat, orientada per un tutor.
La seva realització i superació és condició
necessària per aprovar el batxillerat.
La seva qualificació és el 10% de la qualificació
final del batxillerat.
El tema el trien els alumnes entre els proposats
pels diferents departaments o el proposen ells.
La realització del treball de recerca ocupa uns
nou mesos, entre 1r. i 2n. de Batxillerat.
Planificació (1r Batxillerat)
1a quinzena d’abril: els alumnes trien el tema
entre els proposats i es fan les assignacions
dels treballs.
1a quinzena de maig: es fixa el calendari de
reunions amb el tutor/a del treball de recerca
per als mesos de maig i juny.
1a quinzena de juny: es concreta la línia
d’investigació del treball per tal que
l’alumne/a avanci feina durant l’estiu.
Planificació (2n Batxillerat)
Setembre, Octubre i Novembre. Reunions
regulars amb el tutor del TR per fer el seguiment
del treball.
Abans de les vacances de Nadal. Presentació de
l’esborrany de l’informe del treball.
Durant les vacances de Nadal. Corregir i polir la
redacció de l’informe del treball, si cal.
Gener any següent. Lliurament de l’informe escrit
del
treball (1r dia després de vacances) i
exposició oral.
Avaluació del treball de recerca
- L’avaluació la realitzen dos professors/es del mateix
departament, segons la fórmula següent:
a.0’3 + b.0’5 + c.0’2
a = nota de seguiment
b = nota del treball escrit
c = nota de l’exposició oral
7. Avaluació inicial
1r A
17%
36%
47%
Tot aprovat
1-2 pendents
3 o més pendents
1r B
17%
39%
44%
Tot aprovat
1-2 pendents
3 o més pendents
1r C
22%
31%
47%
Tot aprovat
1-2 pendents
3 o més pendents
Resultats finals alumnes de 1r (curs anterior)
10%
30%
60%
Aproven
Promocionen amb pendents
No promocionen
2n BATXILLERAT (curs anterior)
ESCOLA
16%
CATALUNYA
34%
66%
84%
Aproven
NO aproven
Aproven
NO aproven
8. Classes de reforç
En funció dels resultats de l’avaluació inicial i a
petició dels alumnes i/o les famílies, l’escola
pot organitzar unes classes “extra” de reforç de
les matèries sol·licitades.
Aquestes classes seran impartides, fora de
l’horari escolar, per professors del centre i
només
per a aquells alumnes que desitgin
assistir, sempre i quan el seu nombre sigui
adient.
Matèries:
Física: dimarts de 17’30 a 18’30 h.
Matemàtiques: dijous de 17’30 a 18’30 h.
Química: dimecres de 17’30 a 18’30 h.
Matemàt. Socials: dijous de 16’30 a 17’30 h.
Anglès: divendres de 17’30 a 18’30 h.
La
nostra
pàgina
WEB
Gràcies per la seva atenció.

similar documents