Les tablets a Ed. Infantil - Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Report
Les tablets
a Ed. Infantil
Experiència realitzada al
Col·legi Vedruna Sagrat Cor
Les tablets a Ed. Infantil
Justificació del projecte
1. Maquinari absolet
2. Plataforma de gestió escolar
3. Pissarres digitals
+ Eina d’avaluació
+ Projector
+ Eina de suport (editorials)
- Participació alumnes
Les tablets a Ed. Infantil
Cap a on anem
Pla de digitalització de l’escola
Prioritzem E.Infantil i E.Primària
Les tablets a Ed. Infantil
Implementació de les tablets a E. Infantil
• Anàlisi de dispositius
• Miniformació del professorat
• Preparació de l’operativa
• 1a. Selecció d’apps
• Comunicació als pares
• Publicació del projecte a la web i revistaescolar
Les tablets a Ed. Infantil
Implementació de les tablets a E. Infantil
• Anàlisi de dispositius
Les tablets a Ed. Infantil
Implementació de les tablets a E. Infantil
• Miniformació del professorat
• Planificació de l’estratègia
• Market d’aplicacions
• Instal·lació d’apps
Les tablets a Ed. Infantil
Implementació de les tablets a E. Infantil
• Preparació de l’operativa

1 h a la setmana

P3, P4 i P5

Aplicacions d’accés lliure

Activitat inclosa dins de la programació
Les tablets a Ed. Infantil
Implementació de les tablets a E. Infantil
• 1a. Selecció d’apps
Les tablets a Ed. Infantil
Implementació de les tablets a E. Infantil
• Comunicació als pares
Les tablets a Ed. Infantil
• Publicació del projecte a la web i revista escolar
Les tablets a Ed. Infantil
Objectius de les tablets a Ed. Infantil
1.
Introducció de les noves tecnologies
2. Explorar les possibilitats de les tablets
3. Desenvolupar i conèixer competències digitals com l’ús,
cura i manteniment de les tablets.
4. Conèixer les principals icones de les tablets i el seu ús.
5. Desenvolupar destreses bàsiques mitjançat apps: orientació
espacial, lecto-escriptura, memòria, càlcul i anglès
Les tablets a Ed. Infantil
Objectius de les tablets a Ed. Infantil
6. Conèixer i utilitzar aplicacions
7. Reconèixer les tablets com a eines d’aprenentatge.
8. Incrementar la motivació i disposició a l’aprenentatge;
llegir, escriure...
9. Transformar la tasca ensenyar–aprendre més fàcil i
motivadora.
10. Treballar els continguts de l’aula a través del joc i/o
propostes lúdiques i interactives.
Les tablets a Ed. Infantil
La digitalització i
les tablets…
Aposta tecnològica,
metodològica i d’imatge
Les tablets a Ed. Infantil
Educació Infantil
Què hem fet amb les tablets?
Les tablets a Ed. Infantil
Apadrinament lector
AMB LES TABLETS
Les tablets a Ed. Infantil
Aprenentatge d’idiomes
AMB LES TABLETS
Les tablets a Ed. Infantil
Treball de destreses bàsiques
AMB LES TABLETS
Les tablets a Ed. Infantil
Escriptura natural a P5
AMB LES TABLETS
Les tablets a Ed. Infantil
Llistat d’aplicacions que es treballen
Les tablets a Ed. Infantil
Llistat d’aplicacions associat a les habilitats que es treballen
Les tablets a Ed. Infantil
Evolució de P3 a P5
Les tablets a Ed. Infantil
Valoració del projecte a Ed. Infantil
1. Aspectes positius
➔
➔
➔
Molt bona acceptació de les famílies
Entusiasme dels alumnes
Reconeixement de les professores
2. Aspectes a millorar
➔
➔
Les apps s’han d’instal·lar una a una
No es poden crear sessions d’usuari per facilitar
l’accés a les aplicacions.
Les tablets a Ed. Infantil
Gràcies per l’atenció

similar documents