Mesures de prevenció de la infecció intrahospitalària

Report
MESURES DE PREVENCIÓ DE LA INFECCIÓ
INTRAHOSPITALÀRIA I SEGURETAT DEL PACIENT
Blanca Vilà
Infermera Clínica de Control de la Infecció
ELS NOSTRES VALORS: Qualitat professional, Equip, Desenvolupament i Compromís
• Infecció nosocomial
• Transmissió de microorganismes
• Estratègies per el control de la infecció
o Mesures generals
o Mesures especifiques
• Infecció respiratòria nosocomial
ALERTA DE L’OMS
ALERTA DE LA OMS | Medidas preventivas
Acudir al hospital, más peligroso que viajar en
avión. (Viernes 22/07/2011)
• La probabilitat de que un passatger pateixi danys en un avió és de
1 entre 1 milió i que un pacient pateixi danys per l’atenció mèdica
és de 1 entre 300.
• Un de cada 10 pacients pateix algun error o efecte advers durant la
seva estada en l’hospital.
• Unes mesures d’higiene adequades disminuirien les infeccions
hospitalàries.
ALERTA DE L’OMS
L’OMS demana als pacients que facin preguntes i
s’impliquin mes en les decisions que es prenen durant la
seva estada hospitalària per controlar per exemple, que
es prenguin les mesures d’higiene adequades.
Si els professionals sanitaris es rentessin les mans abans
d’atendre als pacients, mes de la meitat d’aquestes
infeccions es podrien prevenir
• JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Center)
o Morts per accident aeri : 829
2 morts diaris
• DGT ( Dirección General de Tráfico)
o Morts per accident de trànsit: 1729
4,5 morts diaris
• OMS (Organització Mundial de la Salut)
o EEUU
1,7 milions d’infeccions
4.657 infeccions/dia
100.000 morts
273 morts/dia
o EUROPA
4,5 milions d’infeccions
12.328 infeccions/dia
37000 morts
101 morts/dia
DEFINICIÓ
 Infecció Nosocomial o Hospitalària o infecció
relacionada amb l’atenció sanitària (IRAS)
“Infecció que afecta a un pacient durant el procés
d’atenció en un hospital o una altra instal·lació sanitària i
que no estava present ni s’estava incubant en el moment
de l’ingrés. Inclou les infeccions que s’han adquirit a
l’hospital però que es manifesten després de l’alta i
també les infeccions ocupacionals del personal del
centre”.
Ducel G et al. Prevención de las infecciones hospitalarias. Guía práctica. OMS 2002
IMPACTE DE LES INFECCIONS NOSOCOMIALS
 Les infeccions nosocomials poden causar:
• Malalties més greus
• Perllongament de l’estada hospitalària
• Discapacitat a llarg termini
• Major mortalitat
• Augment de costos
• Costos personals elevats per als pacients i les
seves famílies
ZONES D’INFECCIÓ MES FREQÜENTS I FACTORS DE RISC
INFECCIONS DEL TRACTE URINARI
Catèter urinari
Procediments invasius del tracte urinari
INFECCIONS VIA RESPIRATÒRIA BAIXA
Ventilació mecànica/ Aspiració traqueal/
Sonda nasogàstrica
Edat avançada
Malaltia de base severa
Urolitiasi
Embaràs
Diabetis
INFECCIÓ LLOC QUIRÚRGIC
Profilaxi antibiòtica inadequada
1ª
2ª
ABSÈNCIA
D’HIGIENE DE
LES MANS
Preparació incorrecta de la pell
Cura inadequada de la ferida
Durada I.Q
Tipus ferida
Asèpsia quirúrgica inadequada
Diabetis
Estat nutricional
Immunosupressió
Manca d’entrenament i supervisió
3ª
4ª
Ús de depressors del S.N.C
Antibiòtics i antiàcids
Estada hospitalària perllongada
Malnutrició
Edat avançada
Cirurgia
Immunosupressió
BACTERIÈMIES
Catèters vasculars / Edat neonatal
Cures intensives
Malaltia de base severa
Neutropènia
Immunosupressió
Noves tecnologies invasives
Manca d’entrenament i supervisió
TRANSMISSIÓ DE MICROORGANISMES I
FORMA DE
TRANSMISSIÓ
• CONTACTE DIRECTE
FONT /
RESERVORI
• PACIENTS
• PERSONAL SANITARI
TRANSMISSIÓ
DINÀMICA
• CONTACTE FÍSIC DIRECTE ENTRE
LA FONT I EL PACIENT
( contacte entre persones)
GÈRMENS
Staphylococcus aureus, BGN,
virus respiratoris, HAV, HBV, VIH
TRANSMISSIÓ DE MICROORGANISMES II
FORMA DE
TRASMISSIÓ
• CONTACTE INDIRECTE
FONT /
RESERVORI
• DISPOSITIUS MÈDICS,
ENDOSCOPIS, OBJECTES
TRASMISSIÓ
DINÀMICA
GÈRMENS
•
LA TRASMISSIÒ DES DE LA FONT FINS EL
PACIENT ES PRODUEIX DE FORMA PASSIVA A
TRAVÉS D’UN OBJECTE INTERMEDI
Salmonella spp, Pseudomonas spp,
Acinetobacter spp, S.maltophilia, Virus
respiratori sincitial
TRANSMISSIÓ DE MICROORGANISMES III
FORMA DE
TRANSMISSIÓ
FONT /
RESERVORI
TRASMISSIÓ
DINÀMICA
GÈRMENS
• MICROGOTES
• PACIENTS ,
PERSONAL SANITARI
• TRANSMISSIÓ PER GOTES (>5µm) A
TRAVÉS DE L’AIRE QUAN LA FONT I EL
PACIENT ES TROBEN A PROP
Influenza, Staphylococcus aureus,
Neisseria meningitidis, SARS-coronavirus
TRANSMISSIÓ DE MICROORGANISMES IV
FORMA DE
TRANSMISSIÓ
• VIA AÈRIA
• PACIENTS , PERSONAL SANITARI,
AIGUA CALENTA, POLS
FONT /
RESERVORI
TRANSMISSIÓ
DINÀMICA
GÈRMENS
•
PROPAGACIÓ DE GÈRMENS CONTINGUTS A
GOTES (<5µm) PARTÍCULES DE POLS, A
TRAVÉS DE L’AIRE,DINS UNA HABITACIÓ O A
LLARGA DISTÀNCIA
Mycobacterium tuberculosis ,
Legionella spp
TRANSMISSIÓ DE MICROORGANISMES V
FORMA DE
TRANSMISSIÓ
FONT /
RESERVORI
TRANSMISSIÓ
DINÀMICA
GÈRMENS
• VEHICLE COMÚ
• ALIMENTS, AIGUA O
MEDICACIÓ
•
UN VEHICLE INANIMAT CONTAMINAT
TRANSMET L’AGENT MICROBIAL A MÚLTIPLES
PACIENTS
Salmonella spp, HBV, VIH , BGN
ESTRATÈGIES PER AL CONTROL DE LA INFECCIÓ
• Mesures generals
o Vigilància
o Mesures de precaució estàndards
o Mesures d'aïllament
• Antibioticoteràpia
• Mesures específiques
o Especialment dirigides contra:
o Infeccions del tracte urinari
o Infeccions del lloc quirúrgic
o Infeccions respiratòries
o Bacterièmies
MESURES O PRECAUCIONS ESTÀNDARD
Són l'estratègia bàsica per fer front a la
transmissió d’agents infecciosos en els
centres sanitaris.
 S’han d’aplicar a tots els pacients que
acudeixin a l’hospital sense tenir en compte
ni el seu diagnòstic ni el seu presumpte
estatus infecciós.
ESTRATÈGIES PER AL CONTROL DE LA INFECCIÓ
MESURES DE PRECAUCIÓ ESTÀNDARD
• Aquestes mesures s’han d’aplicar a:
o Sang
o Fluids corporals
o Secrecions i excrecions (excepte la suor)
o Pell no intacte
o Membranes mucoses
ESTRATÈGIES PER AL CONTROL DE LA INFECCIÓ
• Entre les precaucions estàndard estan incloses:
o La higiene de les mans
o Equips de protecció personal (EPI) segons el
mecanisme infecciós: Guants , bata , màscara,
protector respiratori.
o Prevenció de les exposicions accidentals a sang i
fluids orgànics
o Mesures en la higiene respiratòria
o Pràctiques segures
RENTAT DE MANS
LES
MANS
SANITARI
DEL
SON
PERSONAL
LA
VIA
DE
TRANSMISSIÓ DE LA MAJORIA
D’INFECCIONS CREUADES
Transmissió a través de les mans: Pas 1
Els microorganismes es troben presents
a la pell del pacient i a les superfícies del
seu entorn
– Els microorgnismes (S. aureus, P.
mirabilis, Klebsiella spp.i Acinetobacter
spp.) es troben presents a zones intactes
de la pell d’alguns pacients
– A diari, la pell normal allibera gairebé 1
milió d’escames que contenen
microorganismes viables.
– L’entorn immediat del pacient (roba de llit,
mobles, objectes) es contamina per
microorganismes del pacient
(especialment per estafilococs i
enterococs).
Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006
Transmissió a través de les mans: Pas 2
Per contacte directe o indirecte, les
mans del personal sanitari es
contaminen amb microorganismes
del pacient
– El personal d’infermeria es pot
contaminar les mans en realitzar
activitats “netes” (aixecar el pacient,
prendre la F.C., mesurar la T.A. o la
temperatura).
– En un hospital general, el 29% del
personal d’infermeria era portador
d’S. aureus a les mans
i era
portador de bacils gramnegatius en
el 17-30% dels casos .
Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006
Transmissió a través de les mans: Pas 3
Supervivència i multiplicació del microorganismes a les mans del
personal sanitari
– Després del contacte amb el pacient i/o d’un entorn contaminat, els
microorganismes poden sobreviure a les mans durant un període de
temps variable (2–60 minuts)
– Si no es prenen mesures d’higiene de les mans, com més duri l’atenció,
major serà el grau de contaminació de les mans
Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006
Transmissió a través de les mans: Pas 4
El resultat d’una higiene de mans defectuosa provoca que
aquestes continuïn contaminades
– La quantitat insuficient de producte i/o
la durada fa que la descontaminació
sigui insuficient
– Encara es troben microorganismes
transitoris a les mans després de rentar-les
amb aigua i sabó, mentre que netejar-les
amb una solució alcohòlica ha demostrat ser
significativament més eficaç
Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006
Transmissió a través de les mans: Pas 5
Transmissió creuada de microorganismes entre un
pacient A i un pacient B a través de les mans del personal
sanitari
Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006
Transmissió a través de les mans: Pas 5
La manipulació de dispositius invasius amb les mans
contaminades pot provocar la transmissió de
microorganismes del pacient a zones amb risc d’infecció
En molts brots s’ha demostrat la transmissió
de microorganismes entre els pacients
i des de l’entorn a través de les mans
del personal sanitari (tant en les zones
on es presta l’assistència com al voltant
del pacient)
Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006
Els 5 Moments s’apliquen a qualsevol emplaçament on es
produeix una atenció sanitària que comporti contacte
directe amb pacients
EXPOSICIÓ A AEROSOLS DEL PACIENT INGRESAT
• AEROSOLS AQUOSOS ( Dutxes, aixetes)
o Microaspiració d’aigües colonitzades per Legionella
• AEROSOLS AERIS ( Pols, gotes de saliva)
o Inhalació de partícules contaminades
INFECCIÓ RESPIRATORIA NOSOCOMIAL I
• VIES D’ENTRADA ENDÒGENES
• BRONCOASPIRACIÓ
o Secrecions orofaríngies colonitzades
o Regurgitació de contingut gàstric
• INHALACIÓ
o Aerosols contaminats en les teràpies respiratòries
(nebulitzacions i humidificadors)
• HEMATÒGENA
o Per disseminació hematògena a partir d’un focus infecciós
distant ( flebitis sèptica, ITU, grans cremats)
INFECCIÓ RESPIRATORIA NOSOCOMIAL II
• VIES D’ENTRADA EXÒGENES
o Transmissió creuada entre malalts
o A través de les mans del personal sanitari
FACTORS DE RISC I PREVENCIÓ
FACTORS
PREVENCIÓ
Propis del pacient
Rentat de mans i mesures d'aïllament,
temperatura de l’habitació, corrents d’aire.
Que augmenten el risc de
broncoaspiració
Posició semi incorporada 30-45º del
pacient i correcta higiene de la cavitat
bucal.
Relacionats amb l’ús
d'antibiòtics
Disminuir l’exposició als antibiòtics per
evitar resistències.
Relacionats amb l’ús de
dispositius artificials
Protocol·lització de neteja, desinfecció i
esterilització dels equips de teràpia
respiratòria.
PRECAUCIONS BASADES EN LA TRANSMISSIÓ I
• PRECAUCIONS DE TRANSMISSIÓ PER CONTACTE
o Evitar les infeccions o colonitzacions que es pugin transmetre
per contacte directe o indirecte.
• MALALTIES DE TRANSMISSIÓ PER CONTACTE
o Bacteris multiresistents ( SARM, Acinetobacter baumannii,
Pseudomonas, etc.
o Infeccions entèriques ( Clostridium difficile,rotavirus, etc)
o Infeccions de pell molt contagioses ( Pediculosi, escabiosi, etc)
o Síndrome respiratòria aguda greu (SRAS)
o Infecció per virus sincític respiratori ( VSR)
o Altres.
PRECAUCIONS BASADES EN LA TRANSMISSIÓ I
PRECAUCIONS BASADES EN LA TRANSMISSIÓ II
• PRECAUCIONS DE TRANSMISSIÓ PER GOTES
o Evitar el contacte de les mucoses del nas i la boca amb
partícules que contenen el microorganisme i han estat
produïdes per una persona amb malaltia clínica o portadora
d’aquest agent infecciós.
• MALALTIES DE TRANSMISSIÓ PER GOTES
o Haemophilus influenza inclou meningitis i pneumònia
o Neisseria meningitidis inclou meningitis, pneumònia i sepsis
o Infeccions respiratòries bacterianes: diftèria, pneumònia per
micoplasma....
o Infeccions respiratòries víriques: adenovirus, grip, parotiditis,
rubèola....
PRECAUCIONS BASADES EN LA TRANSMISSIÓ II
PRECAUCIONS BASADES EN LA TRANSMISSIÓ III
• PRECAUCIONS DE TRANSMISSIÓ PER AIRE
o La transmissió es produeix per petites partícules que poden
quedar suspeses en l’aire durant llargs períodes de temps .Els
microorganismes poden ser transportats per les corrents d’aire
i ser inhalats per l’hoste dins la mateixa habitació o a majors
distàncies.
• MALALTIES DE TRANSMISSIÓ PER AIRE
o Tuberculosis
o Varicel.la (incloent l’herpes zòster disseminat)
o Xarampió
PRECAUCIONS BASADES EN LA TRANSMISSIÓ III
Lo primero que no debe hacer un hospital es
enfermar .
Florence Nightingale

similar documents