Quin canvi!!!!

Report
MASSA
SÒLID
LÍQUID
GAS
VOLUM
FORMA
GASOS: tenen la possibilitat de ocupar tot l’espai disponible.
Introduïm una nova magnitud, la PRESSIÓ o força que
exerceixen les partícules que componen el gas en xocar
contra les parets del recipient que el conté.
Quan l’espai on tenim les partícules del gas augmenta el gas
s’ EXPANDEIX
Quan l’espai on tenim les partícules del gas disminueix diem
que el gas es COMPRIMEIX
Si disminuïm encara més la temperatura, al moure’s més lentament
les partícules, la distància mitjana entre elles disminueix, les forces
de cohesió augmentaran més i aplegarà un punt que seran prou
intensos com per a impedir que les partícules puguen desplaçar-se,
obligant-les a ocupar posicions fixes, el sistema material s’ha
convertit en sòlid
EVAPORACIÓ: A qualsevol temperatura, el
líquid passa lentament a estat gasós. El pas és
lent perquè són les partícules que es troben a
la superfície del líquid en contacte amb
l’atmosfera les que se van escapant de
l’atracció de les demés partícules quan
adquireixen suficient energia per alliberar-se.
EBULLICIÓ: a una determinada
temperatura se produeix el pas de líquid a
gas en tot el volum del líquid. Qualsevol
partícula de l’interior o de la superfície
adquireix suficient energia per fugir de les
veïnes, l’energia se la proporciona la font
calorífica que l’ha dut a eixa temperatura
DE LÍNIES: s’utilitzen per a
relacionar dos magnituds.
Variable dependent en l’eix
vertical; Variable
independent en l’eix
horitzontal
DE BARRES: s’utilitza
generalment per a representar
dades que no canvien de
manera continua.
DE SECTORS: aprofita
per a representar la
proporció en què están
distribuides les parts
que componen un tot.

similar documents