REORDENACIÓ D`ACTIVITAT - AIPS

Report
ESCENARI 2013:
PLA D’ACTIVITAT I
PRESSUPOST
Barcelona, setembre 2013
-1-
CONTINGUT
•Context i enfocament de l’Escenari 2013
•Mesures de reordenació d’activitat i
d’eficiència 2013. Impacte en activitat,
personal i econòmic
•Properes passes
-2-
ESCENARI CATSALUT 2013
Reducció significativa dels ingressos CatSalut
• Reducció general de les tarifes CatSalut del
4,6% el que representa per l’Hospital -14,0 M. €
• Inici del Pla de Reordenació Assistencial
Territorial (RAT) 2013-2015 amb un impacte de
reducció d’activitat equivalent a un -1% dels
ingressos per l’any 2013 el que representa per
l’Hospital -3,5 M. €
• Reducció del pressupost de farmàcia hospitalària
de dispensació ambulatòria pels tractaments i
pacients anteriors en un 10% però reconeixement
d’una partida per nous pacients i tractaments i
reducció del risc a un 10%. Manteniment
pressupost 2012.
-3-
Reducció
total
ingressos a
assolir en el
2013:
-17,5 M €
ESCENARI D’ACTIVITAT I ECONÒMIC 2013
Plantejament general
• Maximitzar les mesures de reordenació d’activitat i d’eficiència
que siguin consolidables per reduir l'impacte en mesures de
reducció salarial.
• Tenint en compte els esforços significatius de millora d’eficiència
ja realitzats en els darrers anys, l’enfocament prioritari serà la
reordenació d’activitat seguint les directrius del CatSalut i
considerant l’important volum d’activitat de baixa complexitat de
fora de l’Àrea Clínic.
• Plantejar mesures per assolir la reducció de -17,5 M. € en termes
anuals.
• Donat que per l’any 2013 les mesures de reordenació d’activitat i
eficiència solsament tindran impacte en el darrer quadrimestre,
compensar la diferència per aquest exercici via mesures com la
reducció d’inversions i aportacions de Barnaclínic.
-4-
ACTIVITAT D’HOSPITALITZACIÓ
Altes i CMAs de pes <1,5 per procedència 2012
Total Altes + CMAs 24.653
9.963
14.690 (60%)
6.520
4.213
3.449
508
1. Àrea Clínic
2. Resta
Barcelona
Esquerra
3. Resta Ciutat
de Barcelona
4. Resta
Catalunya
5. Resta
Espanya
CMAs 6.516
Altes 18.137
6.988
2.975
11.149 (61%)
3.541 (54%)
4.890
3.217
1.630
2.578
996
871
464
1. Àrea Clínic
2. Resta
Barcelona
Esquerra
3. Resta Ciutat
de Barcelona
4. Resta
Catalunya
44
5. Resta
Espanya
1. Àrea Clínic
-5-
2. Resta
Barcelona
Esquerra
3. Resta Ciutat
de Barcelona
4. Resta
Catalunya
5. Resta
Espanya
ACTIVITAT DE CONSULTA EXTERNA (sense RAE)
Primeres visites per procedència 2012
Total primeres visites: 87.275
55.524 (64%)
31.751
27.755
13.151
En
hospitalització
l’activitat de
baixa
complexitat
representa un
60% del total
13.506
1.112
1. Àrea Clínic
2. Resta
Barcelona
A més, es realitzen Esquerra
20.058 visites RAE
de l’Àrea Clínic
3. Resta Ciutat
de Barcelona
4. Resta
Catalunya
5. Resta
Espanya
ESCENARI D’ACTIVITAT I ECONÒMIC ANUAL
Línies d’actuació
A. Reordenació d’activitat i eficiències incloent mesures transversals de personal
A1. Reordenació d’activitat:
• en pacients atesos
• canvis en el model d’atenció
A2. Eficiències
en consums i
increment
ingressos
Reducció de llits per reordenació d’activitat de
baixa complexitat de fora de l’Àrea Clínic i canvis
en el model d’atenció.
Optimització de
consums via preus
i prescripció.
Reordenació gradual de primeres visites de fora de
l’Àrea Clínic i optimització de la rátio successivesprimeres.
Optimització de
serveis generals i
àmbits de suport.
Implicacions a Urgències, CDB, CDI i Àrea
Quirúrgica.
Increment
ingressos no
CatSalut (imatge,
laboratori, Txs...)
No acceptació de nous pacients de fora de
Barcelona Esquerra per MHDA
PREJUBILACIONS DE TOTS ELS ESTAMENTS (a
partir de 63/65 anys i amb compromís de no
cobertura) SEGONS CIRCUMSTÀNCIES INDIVIDUALS
IMPACTE EN SUPLENTS I MOVIMENTS INTERNS
D’INFERMERIA
-7-
A3. Eficiències via
accions transversals
de personal no
salarials
A NEGOCIAR A PARTIR DEL
MES DE SETEMBRE AMB LA
PART SOCIAL (impacte a
partir del 2014)
CONTINGUT
•Context i enfocament de l’Escenari 2013
•Mesures de reordenació d’activitat i
d’eficiència 2013. Impacte en activitat,
personal i econòmic
•Properes passes
-8-
REORDENACIÓ D’ACTIVITAT:
Línies d’actuació
Versió Actualitzada
A1-1. Reordenació de l’activitat assistencial de baixa complexitat
de fora de l’Àrea Clínic (323 mil habitants)
• D’acord amb les directrius del Pla RAT definit pel CatSalut
• Recolzant-se en l’aliança estratègica amb l’Hospital del Sagrat Cor que
incrementa la seva activitat amb el suport dels professionals de l’Hospital
Clínic
• Efectes en l’activitat dels següents serveis:
− Mèdica de medicina interna, pneumologia, digestiu
− Quirúrgica de traumatologia, cirurgia vascular, cirurgia general
• Millora la continuïtat del procés assistencial del pacient
• Acord del plantejament amb el CatSalut i l’Hospital del Sagrat Cor que
estabilitza el seu rol com a proveïdor de Barcelona Esquerra
Tancament de 42 llits i reordenació de 2.079 altes anuals
-9-
REORDENACIÓ D’ACTIVITAT:
Línies d’actuació
Versió Actualitzada
A1-2. Canvis en el model d’atenció i millores d’eficiència
• Continuar avançant en l’ambulatorització de l’assistència:
− Atenció domiciliària hemato-oncològia
− Hospital de dia a medicina interna i tòrax
• Adequació de la capacitat instal·lada a la reducció de demanda
d'obstetrícia i neonatologia
• Optimització de l’estada mitjana de psiquiatria
Tancament de 32 llits i la transformació de 1.008 altes en
hospitalització a domicili i hospitals de dia
• Addicionalment, optimització del personal mèdic i capacitat quirúrgica
d’oftalmologia assumint l’activitat de l’Àrea Clínic que actualment
realitza en part l’Hospital del Sagrat Cor. Acord amb CatSalut i Sagrat Cor
Increment anual de 610 cataractes i 225 altes d’altres procediments
- 10 -
REORDENACIÓ D’ACTIVITAT:
Línies d’actuació
Versió Actualitzada
A1-3. Millores en el registre d’activitat
• Revisió dels criteris de registre de l’activitat d’hospitalització seguint les
directrius del CatSalut definides en el Pla RAT:
− Altes de neonatologia a reclassificar com visites
− Altes d’urgències d’estada 0 dies a reclassificar com visites
− Altes de CMA a reclassificar com cma
Reclassificació anual de 931altes
- 11 -
REORDENACIÓ D’ACTIVITAT:
Impacte en activitat i recursos
• Reducció 2013:-1.598(-3,8%)
• Reducció 2014: -3.183(-7,6%)
41.826
Versió Actualitzada
• Tancament de
Llits: 74 (-10,5%)**
704
630
40.228
38.643
2012
2013
2014
2012
2013-2014
•Tancament Taules
Quirúrgiques: -440 (-9%)*
* Sense tenir en compte l’increment de taules per major activitat oftalmologia (impacte net -5,6%).
** Equival a 63 llits si s’ajusta pels períodes de tancament estacional (entorn a un -9%).
REORDENACIÓ D’ACTIVITAT:
Impacte en personal
Estimació en base a les mesures acordades – en execució
• Reordenació d’unes 45 persones equivalents d’infermeria per
tancament de llits; impacte en suplents.
• Plantejament de prejubilacions atenent a les circumstàncies
individuals de cada cas d’uns 20 professionals,
majoritàriament metges majors de 65 anys.
• Optimització d’unes 10 persones d’administració i serveis
generals
ESCENARI ECONÒMIC ANUALITZAT I 2013:
Principals magnituds. Milions €
A1.
Reordenació
d’activitat:
Objectiu anual:
-17,5 M €
Objectiu 2013:
-17,5 M €
A2.
Eficiències
en consums
-7,0
(esforç mínim 2% i màxim
6,7% sobre despesa 2012)
A3. Eficiències via
accions
transversals de
personal no
salarials
B. Mesures de
reducció
salarial
-3,8
(a negociar
pel 2014)
-6,7
(50% paga;
a negociar)
-0,0
-6,7
(50% paga;
a negociar)
-2,9 (inici setembre –
octubre)
+
Accions addicionals i específiques 2013 via reducció
d’inversions, Barnaclínic i altres
-7,9
- 14 -
ESCENARI ECONÒMIC 2013:
Reducció del Pla d’Inversions com a mesura
puntual i extraordinària de l’any
Pressupost 2013 Pressupost 2013 Var Ppto 13 actual vs inicial
inicial
Pla d'Obres
Pla d'Equipament
Total Pla d'Inversió
actualitzat
En €
En %
7.000
8.527
3.503
5.238
-3.497
-3.289
-50%
-39%
15.527
8.741
-6.787
-44%
Pressupost 2013 Pressupost 2013 Var Ppto 13 actual vs inicial
inicial
actualitzat
En €
En %
Reducció d'endeutament
1.630
- 15 -
1.630
0
0%
CONTINGUT
•Context i enfocament de l’Escenari 2013
•Mesures de reordenació d’activitat i
d’eficiència 2013. Impacte en activitat,
personal i econòmic
•Properes passes
- 16 -
PROPERES PASSES
• Comunicar a tot el personal per escrit un resum del
plantejament de reordenació d’activitat i eficiències pel
2013, així como de possibles impactes a nivell salarial
• Endegar un procés de negociació amb el comitè d’empresa i
l’associació professional mèdica sobre les possibles mesures
salarials pel 2013 i pel 2014 en el marc de la negociació
col·lectiva
- 17 -

similar documents