IBM Brand Template

Report
i-SISS.Cat – Plataforma WiFIS
d’Interoperabilitat
i-SISS.Cat
1. Capacitats
2. Components
3.1. Bus d’integracions
3.2. Gestió de fluxos amb regles, exemples derivacions
3.3. Monitor operatiu
3.4. Monitor funcional
3. Situació actual
i-SISS.Cat
1. Capacitats
2. Components
3.1. Bus d’integracions
3.2. Gestió de fluxos amb regles, exemples derivacions
3.3. Monitor operatiu
3.4. Monitor funcional
3. Situació actual
i-SISS.Cat
Interoperabilitat - Capacitats
A l’entorn sanitari les
connexions entre els centres
són fonamentals pel continum
assistencials
Al llarg dels anys han crescut
les comunicacions entre els
centres, facilitant les derivacions
d’informació
Amb diferents protocols,
missatgeria, catàlegs…
Provocant la construcció de
múltiples interfaces pel mateix
objectiu
i-SISS.Cat
Interoperabilitat - Capacitats
i-SISS.Cat facilita la
interconnexió comuna entre
tots els actors:
•
Un model comú de comunicació
reconegut internacionalment
•
Un mateix llenguatge (catàlegs
comuns)
•
Un mateix idioma. Missatgeria
comuna (WIFIS)
•
Fluxos configurables pels
proveïdors
Estalviem en desenvolupaments
propietaris
Un model comú per suportar la
comunicació on-line
•
•
•
Amb un anàlisi d’informació
homogeni i integrat
•
Suport al desplegament territorial
dels processos integrats
Plataforma WiFIS
i-SISS.Cat
1. Capacitats
2. Components
3.1. Bus d’integracions
3.2. Gestió de fluxos amb regles, exemples derivacions
3.3. Monitor operatiu
3.4. Monitor funcional
3. Situació actual
i-SISS.Cat
Interoperabilitat per derivacions - Components
Bus d’integració
Plataforma
d’Interoperabilitat
WiFIS
Gestió de les integracions
- Estàndards de
comunicacions
- Repositori de serveis web
Monitoratge
Seguiment del procés
- Monitoratge operatiu de la
missatgeria
- Monitoratge en temps real
(estat del procés, registre dels
temps entre estats)
7
Gestor de regles
Gestió de regles de negoci
- Context funcional per regles de
definició de fluxos de derivacions
- Entorn independent dels
sistemes font o destí
- Gestió per events i
característiques del pacient,
protocols, acords…
- Possibilitat de fer simulacions
i-SISS.Cat
Interoperabilitat per derivacions – Bus integracions
Característiques:
• Repositori central de catàleg de WS i exposició dels serveis disponibles
segons origen i destí.
• Suport a estàndards requerits per la industria: HL7, CDA, DICOM, etc.
• Escalabilitat per la integració amb aparells mèdics i de telemedicina o
RFID
8
i-SISS.Cat
Interoperabilitat per derivacions – Gestor de regles
Introducció a les regles per definir fluxos de derivacions
DEFINICIÓ: Un gestor de regles és una eina que permet configurar regles de negoci per:
•
Automatitzar i governar aquelles decisions operatives que es repeteixen al llarg de temps que afecten a
processos crítics de negoci, aplicacions i sistemes.
APLICACIÓ: Com s’apliquen regles a la interoperabilitat?
•
•
Per la configuració de fluxos de derivació electrònica entre proveïdors sanitaris connectats al iSISS.Cat
Per la configuració de fluxos de derivació electrònica intraproveïdors sanitaris no connectats
electrònicament que es connectin a través de la plataforma iSISS.Cat
• Exemple: A l’origen de les peticions, es pot configurar on s’envia cada prestació, tenint en compte
múltiples paràmetres (ABS del pacient, edat, sexe, quina prestació es demana, prioritat, dades
clíniques...)
• Exemple: Al destí de les peticions es pot configurar quin origen té permès demanar i on es vol atendre
internament la sol·licitud segons els mateixos paràmetres.
TIPOLOGIA DE REGLES APLICADES A INTEROPERABILITAT:
Regles
de
sortida
9
Per definir el
destí d’un
missatge
d’interoperabilitat
Regles
d’entrada
Per definir si es
permet rebre
missatges
d’interoperabilitat
i quin és el destí
intern d’aquest
missatge
i-SISS.Cat
Interoperabilitat per derivacions – Gestor de regles
Configuracions a les regles de sortida i d’entrada
Per a què serveix una regla de sortida?
1.
A partir d’uns paràmetres establerts poder
configurar un proveïdor destí d’una
derivació electrònica
2.
Configurar operacions rellevants sobre un
flux d’interoperabilitat
Exemple de paràmetres: UP origen, up, edat, sexe
del pacient, especialitat, prestació, tipus de prestació,
prioritat...
Per a què serveix una regla d’entrada?
1.
Permetre la recepció de peticions d’un cert
origen
2.
Configurar operacions rellevants sobre el
flux d’interoperabilitat
Control
Administra
tiu /
Control
Estat Econòmic
Tancament
Derivació /
Número
màxim de
proves
Ordenació
/ Prioritat /
Variables
clíniques
Proveïdor candidat
Permetre
programació
en origen
Número
màxim de
proves /
Variables
clíniques
Tipus de
missatge
WiFIS /
Estat
creació
Proveïdor final amb paràmetres
10
i-SISS.Cat
Interoperabilitat per derivacions – Exemple de Derivació Clínica
1. Facultatiu
sol·licita proves
• Sistema origen
identifica les
prestacions a
derivar a l’exterior
2.Consulta les
regles de sortida
de derivació.
Regles oferta a
nivell de
(exemple):
• Centre origen
• Prestació / Grups
prestacions
• Tipus prestació
• Règim econòmic
• Edat/Sexe
• Especialitat
Mèdica
11
3. Plataforma
WiFIS retorna
centres disponibles
4. Desar sol·licitud,
execució regles
validació
• Condicions
(múltiples centres +
programació en
origen + Sistema
destí)
• Avaluació de
variables
• Retorna validacions /
recomanacions
clíniques
i-SISS.Cat
Interoperabilitat per derivacions – Monitoratge
Monitor Operatiu
 El monitor operatiu facilita el control i seguiment de la missatgeria entre els diferents actors
 Visualització de missatges per proveïdor
o Contingut del missatge
 Vistes de missatges preconfigurades
o Accés directe al llistat de missatges de creació de Derivacions del dia
o Accés directe al llistat de missatges de creació de Derivacions de la setmana
o Accés directe al llistat de missatges de creació de eConsultes del dia
o Accés directe al llistat de missatges de creació de eConsultes de la setmana
o Accés directe al llistat de missatges de creació de Laboratori del dia
o Accés directe al llistat de missatges de creació de Laboratori de la setmana
o Accés directe al llistat de missatges de canvi d'estat del dia
o Accés directe al llistat de missatges de canvi d'estat de la setmana
12
i-SISS.Cat
Interoperabilitat per derivacions – Monitoratge
Monitor Operatiu
 Filtres personalitzats de missatges per:
o Dia, hora
o Tipus de missatge
o Camps del missatges
o Descripció interfície
o Sistema Origen/Destí (sistema,
codi centre, UP, EP)
o Dades pacient (identificador)
o Prestació sol·licitada
 Alertes sobre estat d’interfícies:
o Avís quan interfície està caiguda
o Avís per període de temps amb inactivitat
Segons la tipologia d’usuaris, les alertes es visualitzaran:
o Usuaris territori:
o A través del monitor
o Usuaris tècnics de manteniment de la plataforma:
o Addicionalment, es rebran correus electrònics
13
i-SISS.Cat
Interoperabilitat per derivacions – Monitoratge
Monitor Funcional
 Seguiment i control de les derivacions entre els diferents nivells assistencials i proveïdors
 Visualització de procés de derivació segons permís
o Visualització a diferents nivells: centre, agrupació de centres, organització
14
i-SISS.Cat
Interoperabilitat per derivacions – Monitoratge
Monitor Funcional
 Vistes de derivacions predefinides segons estat:
o Pendent de rebre confirmació de creació
o Creada
o Pendent de rebre confirmació de canvi d'estat a cancel·lada
o Pendent de rebre confirmació de canvi d'estat a programada
o Programada
o Reprogramada
o Cancel·lada
o Amb resultats
o Recepció de mostres
15
i-SISS.Cat
Interoperabilitat per derivacions – Monitoratge
Monitor Funcional
 Filtres personalitzats de missatges per: pendent de seguretat
o Dia, hora
o Dades funcionals de la derivació
 Informes sobre les derivacions:
o Informes personalitzats per rol de volum de derivacions
o Informes personalitzats per temps de resposta i segons estat, origen i destí, i prestació
o Informes per visualitzar els estats d’una derivació: Històric d’estats
16
i-SISS.Cat
1. Capacitats
2. Components
3.1. Bus d’integracions
3.2. Gestió de fluxos amb regles, exemples derivacions
3.3. Monitor operatiu
3.4. Monitor funcional
3. Situació Actual
i-SISS.Cat
Implantació de la solució - situació actual
6 proveïdors de salut connectats:
 ICS Primària
 ICS Especialitzada
 ICO
 GSS (H. Santa Maria, H.C.
Pallars, H. La Seu Urgell)
 Hospital de la Cerdanya
 Institut Assistència Sanitària
(Santa Caterina)
 PSPV
 3 nivells sanitaris integrats:
primària, especialitzada &
sociosanitaris
 Casos d’ús en funcionament
(derivacions, citació, consulta de
informació i Laboratori)
 Monitorització en temps real
 Funcional & Tècnica
 Regles de negoci gestionades pels
usuaris de negoci

18

similar documents