Role 2 LM

Report
Försvarsmedicincentrum
Göteborg
Dagens föreläsningar
• Militär akutsjukvård
• Simulering inom militär sjukvårdsutbildning
• Exempel på aktuell forskning:
• Beslutsstöd i prehospital sjukvård (Magnus Hagiwara)
• Vetenskapliga studier med hjälp av
simulering
• Frågor, diskussion
Lars Lundberg
• Överstelöjtnant
• Läkare (specialist i allmän kirurgi)
•
Professor i prehospital akutsjukvård med
inriktning mot trauma och simulering
(Högskolan i Borås)
• Svensk representant i
• NATO COMEDS Military Medical Training Expert Panel
• NATO COMEDS Steering Group
• Vetenskaplig sekreterare i Svensk förening
för Traumatologi
E-mail: [email protected]
DJ Larrey
Napoleons chefsläkare
Införde triage (prioritering)
d’Ambulances volantes (15 min)
Taktisk
MEDEVAC
Role 2 E
Role 2 LM
• DCS
• IVA
Förbandsplats
• Daglig sjukvård
• BATLS
Sjukvårdsgrupp • Läkare
• Ssk
• Triage
• EHO
• Ssk (an/amb)
• Utvidgad kirurgisk
förmåga
• Vårdavdelning
• Tandläkare,
psykiatri
• PECC
• MEDEVAC
flyg
Sverige
Militära principer för
omhändertagande i stridsmiljö
• CSCATTT
• <C>ABCDE
– Tourniquet
– Hemostatika
CSCATTT
•
•
•
•
•
•
•
Command & Control
Safety
Communications
Assessment
Triage
Treatment
Transport
<C>ABCDE
•
•
•
•
•
•
Catastrophic bleeding
Airway
Breathing
Circulation
Disability
Environment
Tourniquet
Hemostatika
Militära utvecklingstendenser
och resultat
Dramatiskt förbättrade överlevnadssiffror
till följd av:
– Bättre kroppsskydd
– Nya hemostasprinciper (tourniquet,
hemostatika)
– Kortare tid mellan skada och operation
– Kompetent personal på skadeplats
Simulering inom militär
sjukvårdsutbildning (I)
• Tre original SimMan inköpta 2001
• Sedan 2006 fokus på teamträning (CRM)
i såväl SimLab som reell miljö
• Används sedan 2008 i hela vårdkedjan
Simulering inom militär
sjukvårdsutbildning (II)
Framtidsplaner:
– Ytterligare fokus på simulering i reell miljö,
dvs utomhus och i militär ambulans
– Inköp av ytterligare dockor för
fullskalesimulering
– Utvidgad samverkan med civila aktörer
avseende prehospital utbildning och
forskning
Vetenskapliga studier med hjälp
av simulering (I)
Fördelar
– Få forskningsetiska hinder
– Standardiserade patienter
– Standardiserad miljö
– Inga risker
Vetenskapliga studier med hjälp
av simulering (II)
Vad är möjligt att mäta?
– Utbildningsinsatser
– Medicinsk personals kunskap
– Test av metoder
– Test av team
Målsättning
• Doktorand prehospital simulering (HB)
• Ökad samverkan med civila
simulatoranvändare
• Forskningsnätverk prehospital simulering

similar documents