File

Report
EL
VERB ARREL I
DESINÈNCIES
RECORDA QUE…
 Abans
de
començar anem
a recordar-vos
que és un verb :
 Els verbs són les
paraules que
expressen
accions i estats.
Per
exemple:
Cantar
Jugariem
Rius
Vivirem
Escriure
LA CONJUGACIÓ
Cada
verb té
diferents
formes . El
conjunt de
totes les
formes d’un
verb
s’anomena
conjugació.
 Exemple:
 Algunes
de les
formes del verb
parlar són:
 Parlaríem
 Parlrem
 Van parlar
 Parlaries
LES FORMES VERBALS
Simples i Compostes
Les formes verbals
simples : consten d’una
sola paraula.
Exemple: menge
Les formes verbals
compostes: Estan
formades amb el verb
haber i el participi de
qualsevol verb.
Exemple: he menjat
Perifràstiques
Les formes verbals
perifràstiques: estan
formades pel verb
anar i l’infinitiu de
qualsevol altre verb.
 Exemple:
 Vaig menjar
 Vaig ballar
 Vaig saltar

LES FORMES VERBALS
SIMPLES
Consten d’una sola paraula.
Exemple:
Cante
Mengem
Jugarem
Saltaríem
LES FORMES VERBALS
COMPOSTES
Estan formades pel verb haver i un participi.
Un participi és una forma verbal d’un verb que està en
passat i generalment acaba en T quan va darrere del
verb haver.
EXEMPLES:
He caigut
Hem begut
He menjat
LES FORMES VERBALS
PERIFRÀSTIQUES
Estan formades amb el verb anar i un infinitiu.
EXEMPLES:
Vaig cantar
Vaig jugar
Van parlar
Vam saltar
ACTIVITAT DEL VERB
Encercla els verbs:
A la xiqueta li
agradaria jugar amb la
pilota.
 Els xiquets van anar a
la fira.
 Rosa i Carlota es van
vestir molt boniques.

ARREL I DESINÈNCIES

Cada forma verbal té una arrel i una desinència.
Per a trobar l’arrel i la desinència:
 1.Pasem el verb a l’infinitiu . EX: jugarem
jugar
 2. Llevem les lletres -ar, -er/-re o –ir (segons la
conjugació del verb) EX: jug-ar. El que queda quan
llevem l’ arrel en aquest cas jug.
 3.Ara tornem a la forma verbal que és jugarem. Jugés l’arrel i la resta, que és -arem es la desinència .

DUBTES
PROBLEMA
ACTIVITAT
CLAP
ACTIVITATS:

1.Encercla els verbs d’aquestes oracions i digues
si són formes verbals compostes, simples o
perifràstiques:
 La
xiqueta va encerclar una estrella.

.
 Pepa li ha parlat a Jaume però Jaume no ha
contestat.

.
 Jo sabia que tu saltaries la tanca que Joan
no va saltar.
.
ACTIVITATS
 De
segur que vosaltres parlareu
sobre la carteta que nosaltres
vam escriure

.
 Jo vaig córrer, i tu vas saltar.

.
ACTIVITATS

2.Escriu l’arrel i la desinencia d’aquests verbs:
Jugariem
 Parlarem
 Saltaries
 Encercleu
 Esmentaré

Infinitiu:
Infinitiu:
Infinitiu:
Infinitiu:
Infinitiu:
. Arrel:
. Arrel:
. Arrel:
. Arrel:
.Arrel:
. Desinència:
. Desinència:
. Desinència:
. Desinència:
. Desinència:
.
.
.
.
.
ACTIVITATS
 3.
Completa:
Jugarem,
jugareu, jugariem,
jugat, jugeu… Són les
,
del verb jugar.
ACTIVITATS

4.Lleva les terminacions ar, er/re o ir d’aquests
infinitius:
Riure:
 Cantar:
 Ballar:
 Tancar:
 Menjar:
 Obrir:
 Soler:
.

.
.
.
.
.
.
ACTIVITATS

5.Posa aquests verbs en infinitiu:
Vivirem
 Sentirem
 Jugues
 Obrirem
 Tancaries
 Ballaríem
 Encerclat
 Estimat

ACTIVITATS

6. COMPLETA
El conjunt de totes les formes d’un verb
s’anomena
.
 Les formes verbals que consten d’una sola
paraula són
.
 Les formes verbals que estan formades amb él
verb haver i un participi són
.
 Les formes verbals que estan formades amb el
verb haver i un participi són
.


similar documents