Com et podem ajudar? - Ajuntament de Tordera

Report
Servei Bàsic d’Atenció Social.
Ajuntament de Tordera
Presentació del document
Aquest document dóna informació sobre el tipus d’ajuts econòmics que es
tramiten des de Serveis Socials de Tordera.
• Està dividit en 8 blocs:
– Bloc 1: Introducció als Serveis Socials
– Bloc 2: Ajuts i prestacions per famílies amb fills a càrrec.
– Bloc 3: Ajuts per habitatges
– Bloc 4: Prestacions econòmiques periòdiques
– Bloc 5: Prestacions econòmiques puntuals
– Bloc 6: Bonificacions i descomptes
– Bloc 7: Ajuts per persones en situació de dependència
– Bloc 8: Informació sobre altres recursos
Bloc 1:
INTRODUCCIÓ ALS SERVEIS SOCIALS.
A qui ens adrecem?
Els Serveis Socials s’adrecen a tots els ciutadans.
Especialment s’adrecen a famílies, infància i
adolescència, gent gran, persones amb disminució,
persones amb problemes de drogodependència,
marginació, situacions d’emergència social…..
Què fem?





Informem dels diferents recursos i ajuts
existents.
Orientem en la cerca de recursos i solucions
relacionats amb la problemàtica que es tingui.
Assessorem sobre el recurs més adequat o les
diferents alternatives existents per donar sortida
a la situació presentada.
Detectem i prevenim situacions de risc, intentant
anticipar-nos a les mateixes.
Tramitem els recursos acordats, un cop rebem la
documentació necessària, i els enviem a
l’organisme competent.
Què s’ha de fer per ser atès?
 Estar empadronat a Tordera
 Concertar entrevista al centre de Serveis Socials.
Consideracions per demanar una ajut econòmic

La situació econòmica, laboral, de salut, deutes… ha d’estar acreditada
documentalment: Totes aquelles situacions que no es puguin acreditar, no
podran ser tingudes en compte (els organismes competents no accepten
situacions que no siguin acreditades).

Es tindran en compte els ingressos econòmics dels últims mesos al moment
en que es fa la demanda de l’ajut. En el cas de tramitar algunes prestacions
econòmiques, la Generalitat demanarà els ingressos que s’hagin obtingut en
els darrers 12 mesos.

Els ingressos de tots els membres de la meva unitat familiar computen. Així,
si es conviu amb algú que té ingressos, es tindran en compte aquests
ingressos a l’hora de valorar si es pot tramitar alguna prestació.
Procedència dels ajuts
Els ajuts que es gestionen a Serveis Socials,
provenen de diferents estaments, tals com el propi
Ajuntament, la Generalitat, la Diputació, el Consell
Comarcal del Maresme i altres institucions.
Cal tenir en compte que la majoria dels ajuts,
provenen de la Generalitat de Catalunya.
Drets i deures dels usuaris
DRETS DELS USUARIS/ES
• Accés a l’atenció social sense discriminació per raó de lloc de naixement, ètnia, sexe,
orientació sexual, estat civil, situació familiar, malaltia, religió, ideologia, opinió o
qualsevol altre circumstància.
• Rebre informació suficient i entenedora sobre els serveis i prestacions disponibles i els
criteris d’adjudicació i prioritat.
• Disposar a un pla d’atenció social individual o familiar.
• Participar en la presa de decisions sobre el procés d’intervenció acordat.
• A la confidencialitat de totes les dades i informacions que es parlin i constin en els
seus expedients.
• Tenir assignat/da un/a tècnic/a de referència que sigui l’interlocutor/a principal.
• A presentar suggeriments, a obtenir informació, a poder presentar queixes i
reclamacions i a rebre resposta.
• A conèixer el cost íntegre dels serveis.
Drets i deures dels usuaris
DEURES DELS USUARIS/ES
• Facilitar les dades personals i familiars verídiques i de presentar els documents
fidedignes que siguin necessaris per valorar la seva situació.
• Complir el pla d’atenció social individual o familiar acordat i els serveis relacionats
concedits.
• Comprometre’s a participar activament en el seu procés
• Comunicar els canvis que es produeixin en la seva situació personal, familiar, social i
econòmica que puguin afectar als serveis sol·licitats/rebuts.
• Retornar els diners rebuts indegudament.
• Destinar els recursos a les finalitats que s’han pactat.
• Tenir una conducta basada en el respecte mutu (persona atesa-professional)
• Contribuir al finançament del cos del servei quan estigui establert per normativa.
Bloc 2:
AJUTS I PRESTACIONS
PER FAMÍLIES AMB FILLS A CÀRREC
A continuació s’exposen els ajuts existents per a famílies que tinguin fills a càrrec :
NOM AJUT/PRESTACIÓ
QUI EL CONCEDEIX
ON ES TRAMITA
Seguretat Social
Seguretat Social
2. Prestació econòmica per famílies
amb infants
Generalitat
Serveis Socials
3. Títol de Família nombrosa
Generalitat
Oficina de Benestar
Social i Família
4. Títol de Família Monoparental
Generalitat
Serveis Socials
5. Beques menjador/llibres per a
menors
Consell Comarcal /
Ajuntament
Serveis Socials
1. Prestació per fills a càrrec
1. PRESTACIÓ PER FILL A CÀRREC
• És un ajut adreçat a treballadors amb fills menors d’edat i que no superin uns
determinats ingressos. En cas de fills amb discapacitats, no es té en compte l’edat
del fill.
• Popularment, es coneix com «ajuda per punts»
• Per conèixer més requisits i tramitar la prestació, cal adreçar-se a la Seguretat
Social.
2. PRESTACIÓ ECONÒMICA PER FAMÍLIES AMB INFANTS
• És un ajut que atorga la Generalitat a famílies residents a Catalunya en les que
s’hagi produït un naixement, adopció, tutela o acolliment i que no superin un
determinat nivell d’ingressos.
• En cas de part múltiple o adopció, tutela o acolliment de dos o més infants de
forma simultània, es concedeix amb caràcter universal (independentment dels
ingressos)
• Cal demanar-lo dins de l’any natural en que s’ha produït el naixement, l’adopció,
la tutela o l’acolliment.
• Ha de tramitar-ho la família directament a la recepció de Serveis Socials o a les
Oficines de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
3. TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA
• Per famílies amb 3 o més fills (en cas de fills que tinguin reconegut un 33% de
disminució, aquests compten com a dos fills)
• Posseir el títol de família nombrosa dóna dret a la reducció de l’Impost de
Matriculació de vehicles i a descomptes en la matrícula universitària.
•
Beneficis a nivell municipal:
• 25% de descompte en el rebut d'escombraries
• 25% de descompte en l'impost IBI
• Es tramita a l’Oficina de Benestar i Família. La més propera es troba al C/Roig i
Jalpí, 5 de Blanes. Tlf. 972.65.66.50, oberta de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
4. TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL
• S'entén per família monoparental aquella que està constituïda per un sol
progenitor (home o dona) amb un o més fills a càrrec i en la que els menors no
percebin la pensió per aliments o que aquesta no superi els límits marcats
(aproximadament 320 euros)
• El títol de família monoparental permet gaudir de diversos beneficis com ajuts per
a l'accés a l'habitatge segons el nivell d'ingressos, ajut per naixement, adopció,
tutela o acolliment sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar, descomptes
en albergs de la Xarxa Nacional d'Albergs socials a Catalunya, com també
descomptes oferts per establiments o entitats col·laboradores.
• Per conèixer tots els avantatges, cal consultar la pàgina web de la Generalitat:
www.gencat.cat
• Es tramita a des de la Recepció de Serveis Socials.
5. BEQUES PER A MENORS
• La sol·licitud de beques per a menors, està subjecte a convocatòria i s’ha de
demanar mentre aquesta estigui oberta.
• Contempla les beques per menjador escolar, que són concedides pel Consell
Comarcal del Maresme i les de llibres, que són concedides per l’Ajuntament.
• Estan subjectes a:
• Ingressos econòmics
• Situació sòcio-familiar
• Zona geogràfica
• No hi ha cap situació que per sí sola doni dret a obtenir una beca, si no que
dependrà del sumatori de punts que s’obtingui, un cop valorada la sol·licitud.
• Es tramiten des de Serveis Socials.
Bloc 3:
AJUTS PER HABITATGE
Actualment existeix un únic ajut econòmic per habitatge, que és la Prestació econòmica
d’urgència especial.
Aquesta prestació contempla dos supòsits diferents:
A. Ajut per al pagament de deutes lloguer o de quotes d’hipoteques en
situacions especials
B. Ajut per a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés
de desnonament o d’execució hipotecària.
A) PRESTACIÓ ECONÒMICA D’URGÈNCIA ESPECIAL:
AJUT PER AL PAGAMENT DE DEUTES DE LLOGUER O
DE QUOTES HIPOTECÀRIES EN SITUACIONS ESPECIALS.
• Aquest ajut està destinats a persones que no hagin pogut fer front al pagament de
la seva hipoteca/lloguer durant un temps per una causa justificada i que
actualment disposen d’ingressos per garantir que podran continuar pagant els
rebuts durant la resta de l’any, però no per assumir el deute que tenen pendent.
• Es necessita acord del propietari o bé de l’entitat creditora, ja que són ells els que
reben directament els diners per cobrir el deute que es té pendent. L’ajut
s’ingressa al compte del propietari (lloguer) o de l’entitat creditora (hipoteca)
• L’import mensual del lloguer no pot superar 700€/mes i el de la hipoteca
900€/mes
• Quantia màxima de l’ajut: 3.000 euros.
•
NOTA: Cal demanar hora a Serveis Socials. Les persones que considerin que no poden esperar
al dia de l’entrevista per iniciar el tràmit, poden adreçar-se directament a l’Oficina Local
d'Habitatge els divendres al matí i un cop realitzada l’entrevista a Serveis Socials, s’enviarà
l’informe social necessari pel tràmit de la prestació.
B )PRESTACIÓ ECONÒMICA D’URGÈNCIA ESPECIAL:
AJUT PER PERSONES QUE HAN PERDUT L’HABITATGE PER
DESNONAMENT O EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA.
• Aquest ajut té com a finalitat facilitar l’accés a un nou habitatge per aquelles
famílies que hagin perdut el seu a conseqüència d’un desnonament o d’una
execució hipotecària.
• Les persones sol·licitants han de ser titulars d’un contracte de lloguer o estar en
procés de cerca d’habitatge i estar en condicions de poder pagar les rendes del
lloguer.
• La data de sol·licitud de la prestació ha de ser inferior a un any des de la data en
què es va produir la pèrdua de l’habitatge.
• L’import mensual del nou habitatge de lloguer no pot superar els 600€/mes.
• Quantia màxima de l’ajut: 3.000 €.
•
NOTA: Cal demanar hora a Serveis Socials. Les persones que considerin que no poden esperar
al dia de l’entrevista per iniciar el tràmit, poden adreçar-se a l’Oficina Local D'Habitatge els
divendres al matí i un cop realitzada l’entrevista a Serveis Socials, s’enviarà l’informe social
necessari pel tràmit de la prestació.
Bloc 4:
PRESTACIONS ECONÒMIQUES PERIÒDIQUES
• Des de Serveis Socials, es poden tramitar 6 tipus de prestacions econòmiques (veure
tercera columna) que explicarem a continuació. Per poder-les tramitar cal haver esgotat
qualsevol altre tipus de prestació a les quals es tingui dret.
• Per tant, és important assessorar-se i dirigir-se abans a la INEM i la Seguretat Social, per
comprovar si és té dret a cobrar alguna de les prestacions que ells ofereixen (podem veure
quines són aquestes prestacions en les columnes primera i segona).
INEM
SEGURETAT SOCIAL
SERVEIS SOCIALS
Prestació d’atur
Pensió contributiva de
jubilació
1. RMI
Subsidi d’atur
Pensió contributiva
d’incapacitat
2. Pensió no contributiva de jubilació
(PNC)
Ajut PREPARA / REQUALIFICA’T
3. Pensió no contributiva d’invalidesa
(PNC)
RAI per majors de 45 anys, violència de
gènere, emigrants retornats o persones
amb discapacitat.
4. Ajut complementari al lloguer per
persones amb PNC
Subsidi per majors de 55 anys
5.Prestació per manteniment de les
despeses de la llar.
6. Fons de garantia de pensions
PRESTACIONS ECONÒMIQUES PERIÒDIQUES SERVEIS SOCIALS:
1. RENDA MÍNIMA INSERCIÓ (PIRMI)
•
•
•
Es tramita des dels Serveis Socials de l’Ajuntament i l’atorga el Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Cal justificar dos anys de residència a Catalunya, no tenir dret a cap altre tipus de prestació o
que aquesta sigui inferior a la RMI.
En el moment de la sol·licitud, no es poden tenir ingressos mensuals superiors a la quantia de
la RMI ni haver tingut ingressos ens els últims 12 mesos superiors al barem anual. En la següent
diapositiva es mostra la taula d’ingressos (mensuals i anuals)
•
•
•
•
•
Cal recordar que es compten els ingressos econòmics de la unitat familiar (de les persones
empadronades al domicili)
És una prestació de subsistència subjecta a un pla d’intervenció (mesures) que tots els
membres de la unitat de convivència han d’estar d’acord en complir.
Cal tenir una edat compresa entre el 25 i els 65 anys o si s’és menor de 25 anys, tenir fills a
càrrec.
Cal declarar mitjançant document jurat els ingressos que s’obtinguin de l’economia
submergida.
En cas de tenir dret a altres ajuts (pensió compensatòria, pensió d’aliments, etc.) és obligatori
haver-les sol·licitat.
BAREMS ECONÒMICS PIRMI 2014:
MEMBRES UNITAT
FAMILIAR
PRESTACIÓ
MENSUAL
LÍMIT
D’INGRESSOS EN
ELS 12 MESOS
ANTERIORS A LA
SOL.LICITUD
1
423,70 €
5.084,40 €
2
478,99 €
5.747,88 €
3
534,28 €
6.411,36 €
4
589,57 €
7.074,84 €
5
625,16 €
7.501,92 €
A partir de 6 membres
641,40 €
7.696,80 €
PRESTACIONS ECONÒMIQUES PERIÒDIQUES SERVEIS SOCIALS:
2. PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓ
Adreçat a persones que tenen l’edat de jubilació però no tenen dret a tenir a percebre
la pensió de jubilació de la seguretat social.
REQUISITS:
• Haver complert 65 anys d’edat.
• Residir legalment a l’Estat Espanyol i haver-ho fet durant 10 anys entre l’edat
dels 16 anys i la data de la sol·licitud de la pensió, 2 dels quals hauran de ser
seguits i immediatament anteriors a la sol·licitud.
• Està subjecte a uns barems econòmics.
• La quantia íntegra de la pensió és de 364,90 euros mensuals. En alguns casos,
es pot sol·licitar un complement econòmic.
PRESTACIONS ECONÒMIQUES PERIÒDIQUES SERVEIS SOCIALS:
3. PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA D’INVALIDESA
Adreçat a persones que tenen certificat de disminució en un grau igual o superior al 65% i
no cobren cap pensió d'invalidesa de la seguretat social.
REQUISITS:
• Ser més gran de 18 anys i menor de 65 anys.
• Residir legalment a l’Estat Espanyol i haver-ho fet durant 5 anys, 2 anys dels
quals hauran de ser seguits i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.
• Està subjecte a uns barems econòmics.
• La quantia íntegra de la pensió és de 364,90 euros mensuals. En alguns casos, es
pot sol·licitar un complement econòmic.
PRESTACIONS ECONÒMIQUES PERIÒDIQUES SERVEIS SOCIALS:
4. AJUT COMPLEMENTARI AL LLOGER PER PERSONES AMB PNC
• Les persones que són perceptores d’una Pensió No Contributiva
i són titulars d’un contracte de lloguer de la seva vivenda
habitual, poden demanar una ajut complementari pel pagament
del lloguer.
• No han de disposar d’altres propietats ni tenir vincles familiars
amb el propietari de la vivenda llogada.
• L’ajut consisteix en un pagament únic anual de 525€.
• Es tramita a les dependències de Serveis Socials.
PRESTACIONS ECONÒMIQUES PERIÒDIQUES SERVEIS SOCIALS:
5. PRESTACIÓ PER MANTENIMENT DE LES DESPESES DE LA LLAR
• És un ajut de la Generalitat de Catalunya i es tramita a les dependències de
Serveis Socials.
• Està dirigit a les persones que no poden cobrir les despeses de manteniment
de la llar perquè el/la cònjuge o bé el/la familiar, fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat, ha mort.
REQUISITS:
Ser el cònjuge o familiar fins a segon grau (fill/a o net/a , pare/mare o avi/a
de la persona difunta).
Límit ingressos: No pot superar 607,00 €/ mes (aproximadament).
L’ajut oscil.la entre els 6 € i els 45€ mensuals
PRESTACIONS ECONÒMIQUES PERIÒDIQUES SERVEIS SOCIALS:
6. FONS DE GARANTIA DE PENSIONS
Els destinataris d’aquest ajut són persones beneficiàries d'una pensió
alimentària i/o compensatòria i els seus fills o filles menors d'edat, o bé majors
d'edat amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% que acreditin que
s’està produint un incompliment per part de la persona obligada a pagar la
pensió alimentària/compensatòria i això provoqui una situació de precarietat
econòmica.
REQUISITS:
• Ha d’haver denúncia de l’impagament de la pensió i resolució judicial.
• No es pot superar un límit d’ingressos, que dependrà del número de
membres a càrrec que es tingui.
Bloc 5:
PRESTACIONS ECONÒMIQUES PUNTUALS
Són ajuts que es poden concedir de manera excepcional davant de certes situacions. La concessió
d’aquests ajuts dependrà de vàries circumstàncies:
•
Baremació econòmica: Es tenen en compte els ingressos de la unitat de convivència i
en funció d’aquests, s’estableix un copagament
•
Valoració per part de l’ equip de professionals: Un cop explorada la situació i feta la
demanda, el professional fa una proposta d’ajut, que ha de ser aprovada per l’equip de
professionals dels servei.
•
Pla d’intervenció i tractament social: L’ajut està condicionat a que la persona/família
estigui disposada a realitzar un pla d’intervenció i seguir les orientacions rebudes, per
a millorar la seva situació actual,
•
Assignació pressupostària: Ha d’haver pressupost disponible per poder fer aquests
ajuts. Un cop finalitza el pressupost, no es poden tramitar de nous.
•
Altres: certificat disminució, malalties cròniques.... en funció de la prestació sol·licitada
QUÈ PODEN COBRIR?
ON ES SOLICITA
ON ES REP
1. Subministres, desplaçaments, alimentació…..
Serveis Socials
Serveis Socials
2. Aliments i roba
Serveis Socials
Entitats socials
3. Medicaments
CAP
CAP
Bloc 6:
BONIFICACIONS I DESCOMPTES
Actualment existeixen uns abonaments socials en les factures de certs subministres per persones que es trobin en
situacions especials.
•
Electricitat: ENDESA, IBERDROLA i GAS NATURAL ofereixen descomptes en les seves factures a les persones que
es trobin en determinades situacions. És un ajut que ofereixen les companyies a títol privat, i per demanar-ho
cal enviar la sol·licitud directament a l’empresa subministradora. Des de recepció de Serveis Socials, es disposen
de sol·licituds. El públic al qual s’adrecen aquests abonaments són:
•
Pensionistes a partir de 60 anys que percebin una pensió mínima de jubilació, incapacitat
permanent o viduïtat
•
Famílies nombroses
•
Famílies en les que tots el membres estiguin a l’atur.
•
Aigua: La Generalitat de Catalunya ofereix descomptes en el cànon de l’aigua a persones que es trobin en una
de les situacions que citem a continuació. Per sol·licitar el cànon social de l’aigua, cal omplir una sol·licitud que
es pot recollir a recepció de Serveis Socials. Un cop emplenada i adjuntada la documentació corresponent,
caldrà portar-la de nou a recepció de serveis socials:
•
Pensionistes a partir de 60 anys que percebin una pensió mínima de jubilació, incapacitat
permanent o viduïtat
•
Famílies en les que tots el membres estiguin a l’atur
•
Telefonia fixa: Movistar ofereix descomptes en les seves factures en telefonia fixa a jubilats o pensionistes la
renda familiar dels quals no superi els 8.946,14 euros a l’any. Cal fer la demanda directament al Movistar.
Bloc 7:
AJUTS PER A PERSONES EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA
• Es considera «dependent» aquella persona que necessita ajuda per a realitzar
les Activitats de la Vida Diària (menjar, pentinar-se, dutxar-se, prendre's la
medicació…).
• Per determinar el grau de dependència des de la Generalitat de Catalunya es
visita a domicili als sol·licitants i se’ls valora amb un qüestionari preestablert. En
funció del grau de dependència (grau I, grau II o grau III) assignat, es tindrà dret
o no a ajudes econòmiques o serveis.
• Cal tenir en compte que la llei encara no està del tot desplegada. Així,
actualment s’està donant servei a les persones que tenen reconegut un grau II o
III. Es preveu que les persones amb grau I, començaran a rebre suport durant el
2015.
• La sol·licitud de la valoració del Grau de Dependència es pot demanar a
recepció de Serveis Socials. Per obtenir més informació, caldrà demanar hora
amb una Treballadora Social.
Bloc 8:
INFORMACIÓ SOBRE ALTRES RECURSOS
•
•
•
•
•
Servei d’Orientació Jurídica (SOJ): És un servei que ofereix de manera
gratuïta, orientació jurídica en qualsevol àmbit. Cal demanar hora a recepció
de Serveis Socials. Les visites es realitzen a Pineda o Malgrat de Mar.
Ofideute (Servei d’Informació i assessorament sobre el deute hipotecari):
Servei que ofereix informació, assessorament i mediació per a la negociació
hipotecària. Telèfon 012 i 93.553.88.29.
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH): Es pot contactar amb ells els
dilluns a: Edifici Vendrell, C/ Ciutadans, 16 de Tordera, a partir de les 19
hores. Ofereixen suport i assessorament a aquelles persones en risc de perdre
la seva vivenda.
Oficina Local D’Habitatge de l’Ajuntament de Tordera: Servei que ofereix
informació i tramitació de lloguer social i lloguer de Protecció Oficial, entre
d’altres. Conveni amb el Departament d’Habitatge de la Generalitat de
Catalunya. Divendres matí a l’edifici de l’Ajuntament.
Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD): Ofereix suport psicològic i
jurídic a dones. Cal trucar al telèfon 93.741.16.22 i demanar hora.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR
PER VALORAR UN AJUT:
Per poder fer una valoració de la situació i orientar i tramitar algun recurs, és recomanable que el dia de
l’entrevista amb la Treballadora Social, es pugui portar el màxim de documentació possible acreditant la situació
familiar. La documentació necessària més comú és la següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fotocòpia del DNI/NIF/ Passaport de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la família majors
de 16 anys
Fotocòpia del Llibre de família de la persona sol·licitant.
Certificat de l’oficina de Treball de la Generalitat (OTG) com a persona inscrita demandant d’ocupació sense
dret a prestació econòmica . Cal aportar documentació de la persona sol·licitant i de tots el membres majors
de 16 anys.
Informe de vida laboral de la persona sol·licitant (es pot sol·licitar telefònicament al telèfon 901 50 20 50)
Còpia de l’últim contracte de treball i motiu de l’extinció
Còpia de les nòmines dels darrers 12 mesos
Certificat del Banc o Caixa d’Estalvis de la persona sol·licitant on consti el seu saldo mig ponderat. En
el seu defecte, certificat dels moviments dels últims 12 mesos.
Rebuts i/o notificacions dels deutes
Rebut hipoteca o lloguer
En cas de separació o divorci . Còpia de la sentència judicial
Certificat de bens immobles i còpia del contracte de compra en cas de ser propietari de vivenda
En cas de patir problemes de salut: informe mèdic.
Esperem que la informació hagi estat del
vostre interès.
No dubteu en demanar hora per clarificar
qualsevol dubte.
Gràcies!

similar documents