L`educació

Report
A mitjans segle V a.C va
aparèixer un nou moviment
filosòfic que el seu centre
d'atenció era el desplaçament
de la physis a la polis. Això es
va tractar dels SOFISTES.
El terme “sofistes” tènia com a
significat 'Maestros del Saber'
i estos es dedicaven
a l'ensenyança d'altres
persones ,la cultura i la virtut
(també crides com a Areté)
sent així
pagats com en un altre ofici
qualsevol.
Les característiques pròpies dels SOFISTES eren :
-La preocupació humanista
-Actitud critica davant de les institucions
-escepticisme respecte a l'enteniment humà
-Relativisme davant de la veritat i els valors humans
-confiança en l'educació
-Exigència de pago per les seus servicis
Els principals SOFIESTES eren:
.Protágoras
.Gorgias
.Pródico
.Hipias de Elis
.Trasímaco
.Calicles
.Critias
.Antifon
1. El relativisme dels valors morals. Els valors morals no són universals, sinó propis de
cada societat o cultura i adaptats a ella. No hi ha una idea de justícia universal, sinó
diferents idees que convenen en cada moment millor a unes societats o grups que a
altres.
2. L'escepticisme. El relativisme també pot estendre's al coneixement (epistemologia) i
llavors ens trobem amb que no hi ha veritats universals, sinó que tot coneixement és
mera opinió. Per tant, mai podrem estar segur d'haver arribat a veritats absolutes i
immutables.
3. El convencionalisme. Les normes socials, les constitucions, les institucions
polítiques (l'estat) són convencions i acords humans, i, per tant, variables al llarg de la
història. Una norma social serà bona si resulta bona o útil per a una societat o grup en
un moment determinat, i roïna si no servix als seus interessos.
4. L'empirisme polític. Esta idea, lligada a la democràcia sosté que el bo per a una
societat és allò que la majoria considera bo, sense que en això hagen d'intervindre
altres consideracions.
Els sofistes han arrossegat mala fama a causa de les crítiques de Sòcrates i Plató als
sofistes de la última generació en una Atenes ja en crisi. Tanmateix els sofistes van ser
els gran educadors de la democràcia. Polemistes astuts i brillants, esperonen la crítica i
la llibertat de pensament, fins i tot en defensar causes que poden semblar minoritàries
i extravagants.
Com que, per als primers filòsofs, la veritat era en les coses, en la realitat, el
coneixement consistia en descobrir-la a través de la investigació de la naturalesa.
En canvi, per als sofistes, d’acord amb la seva visió escèptica i relativista, el
coneixement no podia ésser altra cosa que opinió, i la força d’aquesta només
podia dependre de l’argumentació amb què es presentés; a qualsevol afirmació,
per tant, sempre se’n podia oposar una altra, si era defensada de manera prou
convincent.
Si abans el fonament últim de la
veritat era la realitat, ara ho serà
el llenguatge: tindrà raó, no qui
expressi la realitat, sinó qui
aconsegueixi convèncer amb el
seu discurs. Les tècniques de
persuasió juguen aquí un paper
decisiu. Per això els sofistes es
dedicaren
fonamentalment
a
l’estudi del llenguatge i la retòrica.
Foren els primers a tractar
sistemàticament la gramàtica a fi
de determinar les formes més
eficaces d’utilitzar el llenguatge.
La retòrica era la culminació
d’aquests estudis. Tots es van
dedicar intensament a ella, però
cal fer un esment especial de
Gòrgies, els discursos del qual
han estat considerats el primer
tractat de poètica.
En la societat estamentària l’educació era
diferent per a cada estrat social. Al poble
només se li feia aprendre oralment les obres
dels poetes on s’exaltaven la religió i els
valors tradicionals. Els nobles, en canvi,
destinats a la direcció de la societat,.
Els sofistes revolucionaren tota aquesta
concepció tradicional de l’educació. Foren els
vertaders educadors de la nova societat
democràtica.
Com que en una societat democràtica tothom
pot, teòricament, aconseguir un status sòcioeconòmic elevat si és capaç de reeixir en els
negocis, “triomfar en la vida” esdevingué
l’aspiració de la majoria. Aconseguir-ho
depenia bàsicament de les pròpies habilitats i
sabers, però els aprenentatges que oferia
l’educació tradicional eren de poca utilitat per
a aquest objectiu.
Els sofistes donaven, en canvi, un sentit pràctic de l’educació. El coneixement no
tenia valor en si mateix, com havien cregut els filòsofs anteriors, sinó que tenia valor
mentre servia per a desenvolupar-se en la vida.
Els fills dels aristòcrates acolliren amb entusiasme aquesta nova educació, però fou
mal vista per les velles generacions de la noblesa, que contemplaven amb hostilitat
com es diluïen els valors tradicionals i es consolidava la nova mentalitat.
Sofista grec. Admirat expert en retòrica que recorria el món
grec cobrant elevades tarifes pels seus coneixements sobre el
correcte ús de les paraules o ortoepeia. Plató li acredita com
l'inventor del paper del sofista professional o professor de
"virtut".
Protágoras va ser un pensador viatger, celebrat i necessitat allí
on fora. Va viure durant llargues temporades a Atenes, on va ser
conegut de Sòcrates i amic de Pèricles, el qual li va encarregar la
constitució per a la nova colònia de Turios, on es va establir
l'educació pública i obligatòria. També va viatjar a Sicília i a
altres ciutats d'Àsia Menor en funcions de mestre de retòrica i
conducta, rebent a canvi quantitats notables de diners, com la
resta de sofistes. El magisteri que va arribar a exercir en l'àrea
d'influència grega es va estendre en el temps durant quaranta
anys, segons ens compte Plató.
Plató li va dedicar un dels seus diàlegs, el Protágoras junt amb
Gorgias, van ser els únics sofistes a ser considerats en qualitat
de filòsofs per Plató i Aristòtil.
El principi filosòfic més famós de Protágoras al·ludix a l'estatus de l'home enfrontat
al món que ho rodeja. Habitualment es designa amb l'expressió Homo mesura
(«L'home és la mesura»), fórmula abreviada de la frase Homo omnium rerum mesura
est («L'home és la mesura de totes les coses»), que traduïx al llatí la sentència
original en grec.
La interpretació en sentit individual assenyala que l'home a qui fa menció la frase de
Protágoras és cada home concret, cada individu, de tal forma que hi hauria tantes
mesures distintes per a les coses com a hòmens individuals hi ha.
La interpretació en sentit col·lectiu, al seu torn, té dos enfocaments distints: un que
entén que l'expressió al·ludix a cada grup social humà; un altre, que la considera en
sentit genèric, és a dir, referida al gènere humà
La teoria dels juís contraris:
El domini d'esta tècnica oferirien al posseïdor -el dialèctic- la disposició, per mitjà
del seu art, de convertir en més fort l'argument més dèbil. No obstant això, és
important assenyalar que Protágoras no contemplava l'ús d'esta tècnica de forma
merament instrumental, per mer afany oportunista, sinó que la recolzava en un
complex discurs en què es debatia la virtut.
En el famós "mite de Prometeu" que apareix en el diàleg de Plató dedicat a este
sofista, defén Protágoras el valor de la cultura com allò que diferència a l'home de
l'animal: només gràcies a ella pot l'home subsistir, sent com és un animal desvalgut.
Però a més, necessita el sentit de la justícia i la virtut política, sense les quals
l'estabilitat de la ciutat seria impossible.
"Gorgias va ser el més admirat mestre de retòrica de l'antiga sofística. Els
sofistes, literalmente los savis, és el nom que va rebre un grup
d'intel·lectuals que en l'Atenes de mitjan del segle V va començar a fer del
saber una professió impartint, amb gran escàndol dels filòsofs, lliçons de
retòrica i eloqüència als jóvens de la classe dirigent que pretenien dedicarse a la carrera política. Atés que la prestació de servicis pagats estava mal
considerada pels ciutadans atenesos de bona condició social, els sofistes
van ser tractats amb menyspreu per l'elit intel·lectual."
Els trets característics de la figura de Gorgias que ens
han sigut transmesos pels testimonis clàssics es troben
admirablement fosos en el diàleg platònic que es titula
justament amb el seu nom. En Gorgias, Platón nos
presenta el vell retòric que, en la cima de la fama i de la
glòria, es jacta amb solemnitat i suficiència de la seua
habilitat com a improvisador i exalta el poder meravellós
de la paraula, però es nega a admetre que el just puga
trobar a faltar el coneixement de la retòrica. Són després
els seus deixebles Pol i, sobretot, Calicles, els que,
discutint amb Sòcrates, desenrotllen amb estricta lògica
l'indiferentisme moral implícit en la posició de Gorgias
Els sofistes afirmen que tot coneixement és simplement opinió Plató rebutjava
esta teoria.
També afirmaven que el llenguatge no servix per a expressar veritats objectives
i universals.
Plató pensava que els sofistes s'acontentaven d'estudiar que és el que la gent
del poble considera bo i just.
La filosofia de plató es pot entendre com una resposta a les teories sofistiques

similar documents