InfoPAU2014

Report
Proves PAU i accés a la Universitat
IES Les FOIES
CURS 2013-14
Proves PAU i accés a la universitat
ies les foies 2013-2014
CURS 2013-2014
DATES REALITZACIÓ PROVES PAU
JUNY (ORDINÀRIA): DIMARTS 10, DIMECRES 11 I DIJOUS 12 DE JUNY.
RESULTATS: DIVENDRES 20 DE JUNY, A LES 14H.
JULIOL (EXTRAORDINÀRIA): DIMARTS 8, DIMECRES 9 I DIJOUS 10
DE JULIOL
RESULTATS: DIJOUS 16 DE JULIOL, A LES 14H.
LA TARGETA DE QUALIFICACIONS: https://appweb.edu.gva.es/paseu amb la
clau proporcionada el primer dia de les PAU
Proves PAU i accés a la universitat
ies les foies 2013-1014
MATRICULA DE LES PROVES PAU:
ON? A L’INSTITUT
QUAN? CONVOCATÒRIA JUNY:
DEL 2 AL 5 DE JUNY, AMBDÓS INCLOSOS (FINS A LES 14.00 H.)
[ELS DIES 2, 3 I 4, PER FAVOR]
CONVOCATÒRIA JULIOL:
DE L’1 AL 3 DE JULIOL, AMBDÓS INCLOSOS (FINS A LES 14.00 H)
QUÈ HE DE DUR? DNI, FOTOCÒPIA DNI SENSE RETALLAR, FULL
MATRÍCULA PAU, REBUT DEL BANC PAGAT, TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA I
FOTOCÒPIA, DOCUMENT JUSTIFICATIU ALTRES AL.LEGACIONS I
FOTOCÒPIA
QUANT COSTA? 78,20€ - FAMÍLIA NOMBROSA: 39,10€ - MATRÍCULA
D’HONOR: 0€
ON ES PAGA? BANKIA compte de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA
2038 6543 92 6000022653
IBAN ES 1520386543926000022653 Universitat Politècnica de València
A LA MATEIXA VEGADA QUE FORMALITZEU LA
MATRÍCULA DE LES PROVES PAU, ES DEMANA EL TÍTOL DE
BATXILLERAT.
PREU: 44,08€
FAMÍLIA NOMBROSA: 25,10€ FAMILIA
NOMBROSA 2ª 0 €
REDUCCIÓ DEL PREU DE LES TAXES PER FAMÍLIA
NOMBROSA: PER A JUSTIFICAR-HO, CAL DUR EL CARNET
DE FAMÍLIA NOMBROSA ACTUALITZAT I UNA FOTOCÒPIA.
MATRICULACIÓ: FULL DE MATRÍCULA
-DNI
-COGNOMS I NOM
-NOTA MITJANA DE BATXILLERAT, AMB DOS DECIMALS
-MATÈRIA OBLIGATÒRIA ESCOLLIDA ENTRE HISTÒRIA I
FILOSOFIA II
-IDIOMA ESTRANGER
-EXEMPCIÓ DE VALENCIÀ (SI CAL)
-MATÈRIA DE MODALITAT A LA QUE ES PRESENTA EN LA FASE
GENERAL (AMB EL CODI QUE APAREIX AL FULL DE
MATRÍCULA)
-ASSIGNATURES A QUÈ ES PRESENTA EN LA FASE ESPECÍFICA
(MÀXIM 4)
Proves PAU i accés a la universitat
ies les foies 2013-2014
A partir del
dia 20 de juny // 16 de juliol
Es podran imprimir les targetes de
qualificacions de les PAU a través del portal de
l’alumne:
https://appweb.edu.gva.es/paseu
Cal guardar-se la clau (o codi) que se vos
proporcionarà el primer dia de les PAU.
Proves PAU i accés a la universitat
ies les foies 2013-2014
PREINSCRIPCIÓ A LA UNIVERSITAT PER AL CURS 2014-2015
Només hi haurà una convocatòria, que es resoldrà amb l´adjudicació
de places el dia 18 de juliol de 2014
ES FA PER VIA TELEMÀTICA: www.preinscripcion.gva.es
TERMINIS PER A PRESENTAR LA SOL.LICITUD:
-DEL 16 DE JUNY AL 4 DE JULIOL (AMBDÓS INCLOSOS):
Alumnat de batxillerat que es presenta a les PAU del curs 13/14
Alumnat que ja dispose de les qualificacions de cursos anteriors
- DEL 8 AL 14 DE JULIOL (AMBDÓS INCLOSOS): Alumnat que
es presenta a les PAU en la convocatòria de juliol.
En la convocatòria de juliol els alumnes encara no sabran la nota de
les proves PAU. Han de fer la preinscripció igualment i el sistema ja
carregarà les notes quan estiguen disponibles, abans de l’adjudicació
de places.
ELS ALUMNES DE CURSOS ANTERIORS O ELS QUE APROVEN
AL JUNY TENEN PREFERÈNCIA SOBRE ELS QUE APROVEN AL
JULIOL
LES ASSIGNATURES DE FASE ESPECÍFICA APROVADES EN LA
CONVOCATÒRIA DE JULIOL NO ES COMPTABILITZARAN PER A
L´ADJUDICACIÓ PREFERENT A AQUELLS ESTUDIANTS QUE
HAGEN APROVAT AL JUNY
AMB LA CLAU DEL PRIMER DIA DE LES PAU
 ATENCIÓ TERMINIS ALTRES UNIVERSITATS
Proves PAU i accés a la universitat
ies les foies 2013-2014
ESTRUCTURA DE LA PROVA PAU
TÉ DOS PARTS:
FASE GENERAL: ÉS OBLIGATÒRIA. MÀXIM DE PUNTUACIÓ QUE ES POT
OBTINDRE: 10. LA QUALIFICACIÓ OBTESA HAURÀ DE SER COM A MÍNIM UN 4
SÓN 5 EXÀMENS:
CASTELLÀ
VALENCIÀ
ANGLÈS
TRIEM ENTRE HISTÒRIA D’ESPANYA o HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
UNA ASSIGNATURA DE MODALITAT **
** NORMALMENT DE LA MODALITAT QUE HA CURSAT L´ALUMNE,
ENCARA QUE TAMBÈ ES PODRÀ TRIAR ENTRE ALTRES ASSIGNATURES
D´ALTRES MODALITATS DIFERENTS, INCLÚS QUAN NO LES HAJA
CURSADES
Proves PAU i accés a la universitat
ies les foies 2013-2014
2. FASE ESPECÍFICA: ÉS VOLUNTÀRIA. MÀXIM DE PUNTUACIÓ
QUE ES POT OBTINDRE: 4
ES PODEN FER FINS UN MÀXIM DE 4 ASSIGNATURES DE
MODALITAT. S’HAGEN CURSAT O NO.
NO ES POT REPETIR LA MATÈRIA DE MODALITAT DE LA FASE
GENERAL (en una mateixa convocatòria)
DE TOTS ELS EXÀMENS ES COMPTARÀ, LA MÀXIMA NOTA OBTESA.
EN FUNCIÓ DE LA CARRERA ESCOLLIDA I LES ASSIGNATURES DE
MODALITAT CURSADES, PONDERARÀ 0,1 o 0,2.
SI SUSPENEM ALGUN EXAMEN: NO PONDERA.
Les assignatures no ponderen el mateix en totes les universitats
Les ponderacions per a 2014 en:
http://www.cece.gva.es/uni/docs/ponderaciones_2014_posteriores.pdf
Proves PAU i accés a la universitat
ies les foies 2013-2014
CÀLCUL DE LA NOTA DE LA PROVA PAU
LA NOTA DE LA FASE GENERAL HAURÀ DE SER MÍNIM UN 4.
- ES FA MITJANA AMB LA NOTA DE BATXILLERAT:
NOTA MITJANA DE BATXILLERAT (60%)
NOTA FASE GENERAL PAU (40%)
MÀXIMA QUALIFICACIÓ QUE PODEM TRAURE: 10
LA NOTA DE LA FASE GENERAL TÉ VALIDESA INDEFINIDA
NOTA DE LA FASE ESPECÍFICA:
- ÉS LA NOTA MÀXIMA DE LES DUES MATÈRIES DE MODALITAT (DE
LES 4 QUE SE’N PODEN FER) I ES MULTIPLICA PER 0,1 o 0,2
- PUJA FINS UN MÀXIM DE 4 PUNTS (2 PER CADA MATÈRIA DE
MODALITAT)
- SOLS TÉ VALIDESA PER A DOS CURSOS:
Exemple: les notes de la fase específica del curs 2013-2014 (siguen de juny o
juliol) valen per a l’accés a la universitat els cursos 2014-2015 i 2015-2016.
Proves PAU i accés a la universitat
ies les foies 2013-2014
RESUMINT:
LA NOTA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT ES CALCULA DE LA SEGÜENT
MANERA:
NOTA DE LA FASE GENERAL (40%) + MITJANA DE BATXILLERAT
(60%) + NOTA MATÈRIA DE MODALITAT1 (x 0,1 o x0,2) + MATÈRIA DE
MODALITAT2 (x0,1 o 0,2)
Nota màxima que podem traure: 14
Proves PAU i accés a la universitat
ies les foies 2013-2014
SI NO ESTEM D’ACORD AMB LA NOTA, QUÈ PODEM FER?
PODEM DEMANAR UNA RECLAMACIÓ O UNA SEGONA CORRECCIÓ.
ES FA PER VIA TELEMÀTICA (INTERNET) EN LA UNIVERSITAT DE LA QUE
DEPENEM AL FER LES PROVES. En el nostre cas: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA.
RECLAMACIÓ: COMPROVAR QUE NO HA HAGUT ERRORS EN LA CORRECCIÓ O
QUALIFICACIÓ. POT PUJAR O MANTINDRE LA NOTA. (sols en cas d´una errada
formal podrà baixar-la)
SI ES DEMANA RECLAMACIÓ, NO ES POT DEMANAR SEGONA CORRECCIÓ.
SEGONA CORRECCIÓ: UN CORRECTOR DIFERENT TORNA A CORREGIR LA
PROVA.
POT PUJAR, MANTINDRE O BAIXAR LA NOTA.
LA QUALIFICACIÓ DEFINITIVA SERÀ LA MITJANA DE LES DUES QUALIFICACIONS.
QUAN ES DEMANA?
CONVOCATÒRIA DE JUNY: 21, 23 i 24, fins les 14h. RESULTATS: 27 DE
JUNY
CONVOCATÒRIA DE JULIOL: 18, 19 i 21, fins les 14h. RESULTATS: 22 DE
JULIOL.
CARACTERÍSTIQUES DE LA PAU
1.
2.
3.
4.
5.
TOTS ELS EXÀMENS SERAN D´UNA HORA I MITJA Y TINDRAN DOS OPCIONS,
DE LES QUALS L´ESTUDIANT N´ESCOLLIRÀ UNA I LA CONTESTARÀ
COMPLETA
HI HAURÀ UN DESCANS DE 45 MINUTS ENTRE ELS EXÀMENS (DE 13.15 A 15.30
PER DINAR)
ELS EXÀMENS ES PUNTUARAN DE 0 A 10 AMB DOS XIFRES DECIMALS
L´EXAMEN D´UNA DETERMINADA ASSIGNATURA DE MODALITAT ÉS ÚNIC.
LES ASSIGNATURES DE MODALITAT SÓN:
ANÀLISI MUSICAL
BIOLOGIA
CIÈNCIES DE LA TERRA
DIBUIX ARTÍSTIC
DISSENY
DIBUIX TÈCNIC
ECONOMIA
FÍSICA
GEOGRAFIA
ELECTROTÈCNIA
GREC
MAT
HISTÒRIA DE LA MÚSICA
LLATÍ
MACS
LITERATURA UNIVERSAL
QUÍMICA
TECNOLOGIA INDUSTRIAL
LLENGUATGE MUSICAL
Hº DE L´ART
TE GRAFICOPLÀSTICA
Proves PAU i accés a la universitat
ies les foies 2013-2014
HORARI DE LES PROVES PAU 2014
DIMARTS 10 JUNY
DIMARTS 8 JULIOL
DIMECRES 11 JUNY
DIMECRES 9 JULIOL
DIJOUS 12 JUNY
DIJOUS 10 JULIOL
9,30 - 11
CASTELLÀ
ANGLÈS
GEO// MAT
11,45 – 13,15
HISTÒRIA D’ESPANYA
HISTÒRIA FILOSOFIA
VALENCIÀ
QUÍMICA// HART
15,30 – 17,00
HISTÒRIA DE LA
MÚSICA
ECONOMIA
DIBUIX TÈCNIC
BIOLOGIA
DISSENY
FÍSICA
LITERATURA
UNIVERSAL
DIBUIX ARTÍSTIC II
ELECTROTÈCNIA
MATEMÀTIQUES
CCSS
17,45 – 19,15
LLENGUATGE
MUSICAL
TÈC. EXPRESSIÓ
GRÀFICA
GREC
TECNOLOGIA
INDUSTRIAL
ANÀLISI MUSICAL II
CIÉNCIES DE LA
TERRA
LLATÍ
Cal dur sempre el DNI
Proves PAU i accés a la universitat
ies les foies 2013-2014
MOLTÍSSIMA SORT!!

similar documents