Tèxtil - iesparearques.net

Report
MATERIALS TÈXTILS
COTÓ
El cotó és una fibra
natural de la planta de
collita del cotó. És unes
de les fibres de cultius
humans, amb restes de
cotó de més de 7.000
anys d’antiguetat
recuperats en jaciments
arqueologics.
COTÓ
CARACTERÍSTIQ
UES


Elàstic i flexibe.

Bon aïllant tèrmic.

Resistent als àcids.

Lleuger i permeable.
USOS

Lencería, blusas, vestits.

Abrics, suéter , forros, teles crudes,
barrets.

Material per a decoració y
combinació en vestits.

Encatifes, tapisseria y cortines.

Carpes per a camping, cobertors de
estructures i cadires de platja, etc.
LLI
El Lli (Linum
usitatissimum) es una
planta herbàcia de la
familia de las lináceas.
Es originari de la regió
dels ríus Nilo, Éufrates y
Tigris.El seu tall buit i
cilíndric creix recte
hasta una altura de 70
cm a 1,20 m.
LLI
CARACTERÍSTIQUES
 Es elástic i flexible
 Bon conductor
tèrmic
 Es resistent al calor i
als lleixius
USOS
 Serveix per a
confeccionar teles.
 Serveix per a la
confeccio de
prendres per a
l’estiu
ESPART
És una planta herbàcia
perenne, espitosa,
rizomatosa, amb fulles
linears, glabres i molt
tenaces, l'espiga és
groguenca. Creix de
forma natural o
introduïda en llocs de
clima estèpic al sudest
de la Península Ibèrica i
nord d'Àfrica.
ESPART
CARACTERISTICAS
USOS
 S´extrau de la fulla d´una
 Serveix per a fer sabatilles
herbacia.
 És molt dur i tenaç.
 S´utilitza en la industria del
calcer, articles d´artesania i
decoració.
de espart , cestos , sogas i
estropajos.
 Per a armar la escoyola per
a fer el techo.
LLANA
La llana és una fibra
natural que s’obté de les
ovelles y d’altres
animals com
alpaques,vicunyes,cabr
es o conills,mitjançant
un proces denominat
xolla.S’utilitza en la
industria textil per a
confeccionar productes
tals com sacs, covijas,
ruanas,guants,mitjons,
sueters,etc.
LLANA
CARACTERÍSTIQUES
 Resistent a l’acció dels
àcids.
 Molt elàstica.
USOS
 Per a confeccionar
productes com sacs,
albergues, ruanes, guants,
calcetins, sueters.
 Teixits molts fins, mantes i
panys.
SEDA
La seda es una fibra
natural formada por
proteínes. Aunque es
produïda per diferents
grups de insectes, en la
actualitat sols la seda
produïda per les larves
de Bombyx mori
s’utilitza en la fabricació
industrial textil.
SEDA
CARACTERISTIQUES
USOS
 Resistència.
 Roba elaborada.
 Elasticitat elevada.
 Prendes de vestir com
 Bon aÏllant tèrmic i elèctric.
camises, bluses, vestits
formals, roba de alta
costura, pijames, tratjes de
falta, vestits lleugers i roba
interior.
AMIANT
L'asbest és un grup de
minerals metamòrfics
fibrosos. Es componen
de silicats de cadena
doble.Asbest és el nom
assignat a un grup de sis
materials fibrosos
diferents (amosita,
crisolita, crocidolita i les
formes fibroses de la
tremolita, l'actinolita i
l'antofil·lita) que es
poden trobar en estat
natural.
AMIANT
CARACTERISTIQUES
USOS
 Estructura Fibrosa
 S’utilitza en la fabricació de
 Incombustible

 Resistent al foc




teixits resistents al foc
Materials aislants, térmics i
acústics com de protecció
contra el foc.
Fibres soltes i fibres teixides
Materials d’alta resistencia
mecànica
Productes prefabricats
Fibrocements, amb
numeroses aplicacions en
construcció
METALLS
S'anomena metall als
elements químics que
poden formar cations i
enllaços iònics. Els
metalls constitueixen un
dels grups principals
d'elements, junt amb els
no metalls, semimetalls i
gasos nobles. En la taula
periòdica, els elements
que van en diagonal del
bor al poloni es
consideren semimetalls,
els que se situen a
l'esquerra són els
metalls, i els que
apareixen a la dreta són
els no metalls.
METALLS
CARACTERISTIQUES
USOS
 Ductilitat
 Crear estructures molt
 Mal.leabilitat
 Tenacitat

 Resitència mecànica



resistents
Conductors d’energia
Construcció, metal.lurgia
Medicina, veterinaria
Galvanització
FIBRES SINTÈTIQUES
Les fibres sintètiques són
el resultat de la recerca
científica per tal de voler
millorar les fibres
naturals que
proporcionen algunes
plantes i animals. En
general les fibres
sintètiques es creen
forçant, normalment per
extrusió les fibres.
Anterorment a´l
descobriment de les
fibres sintètiques es feien
fibres de la cel·lulosa
vegetal. Les fibres
sintètiques s'obtenen de
tres fonts principals: la
cel·lulosa, el petroli i els
minerals.
FIBRES SINTÈTIQUES
CARACTERISTIQUES
USOS
 Gran Duració
 Fabricació de fibres tèxtils
 Resistència
 Impermeabilitat

similar documents