Descarregar fitxer

Report
La Factura de l’Aigua
Conceptes
La Factura s’emet bimestralment
des del gener de 2013
Quota del servei





Captació
Potabilització
Control sanitari permanent
Distribució amb pressió
Manteniment instal·lacions
El consum
 El consum és la part variable del servei, amb imports
modulats en funció del consum mesurat en trams. Hi
ha el sistema de dos o tres trams.
Conceptes aliens al servei de l‘aigua
 Taxa metropolitana de tractament de residus (TRTM)
 Taxa de clavagueram
 Cànon de l’aigua
TARIFA ÚS DOMÈSTIC
Tipus habitatge
Cabal nominal de l'habitatge
A
0,25M3/H
B
0,40M3/H
C
0,40M3/H
D
0,63M3/H
E
0,63M3/H
F
1,00M3/H
G
1,60M3/H
H
I
2,50M3/H
4,00M3/H
Els trams de consum serveixen per facturar el servei
als clients segons el que consumeixin i, gràcies a la
tarifa creixent, per fomentar un consum racional de
l’aigua.
ÚS DOMÈSTIC. TARIFA 2 TRAMS - Quota de servei
Tipus d’habitatge
Preu unitari
A
2,44 €/mes
BiC
6,12 €/mes
DiE
9,97 €/mes
F
14,27 €/mes
G
23,42 €/mes
H
33,95 €/mes
I
51,58 €/mes
Consum
Tarifa
Tram 1
Inclou els primers 12 m3/mes
0,7696 €/m3
Tram 2
Més de 12 m3/mes
2,0862
ÚS DOMÈSTIC. TARIFA 3 TRAMS - Quota de servei
Tipus d’habitatge
Preu unitari
A
2,55 €/mes
BiC
6,42 €/mes
DiE
10,23 €/mes
F
14,62 €/mes
G
23,71 €/mes
H
34,28 €/mes
I
51,89 €/mes
Tram 1
Tram 2
Tram 3
Consum
Inclou els primers 6
m3/mes
Consum de 7 a 12
m3/mes
Més de 12 m3/mes
Tarifa
0,5870 €/m3
1,1742 €/m3
1,7610 €/m3

similar documents