Presentació de l`Anuari (powerpoint)

Report
Resultats Lleida
• Objectius i aspectes metodològics
• Principals resultats econòmics de la
pime a la demarcació de Lleida
• La pime exportadora de Lleida
• Marc econòmic
Resultats Lleida
Objectius de l’Anuari de la Pime
 Quantificar les magnituds estadístiques bàsiques de la micro, petita i mitjana
empresa, així com la seva aportació al conjunt de l’economia catalana.
 Oferir informació detallada dels comptes de les pimes, tractats de manera
agrupada en funció de tres variables:
Sector: se’n detallen 17
Territori: es donen els comptes amb detall per a les 4 províncies
Dimensió empresarial: les dades s’exploten distingint els 3 grups d’empresa
que inclou la pime, és a dir, micro, petita i mitjana.
 Constituir una eina de coneixement, treball i suport per a les empreses, les
administracions públiques, els agents econòmics i socials i, en definitiva, per a
aquelles institucions vinculades o interessades en el món de l’empresa.
Aspectes metodològics
Classificació de pimes i principals fonts estadístiques
Classificació de les empreses segons la Recomanació de la CE de 6 de maig de 2003
(DOC C(2003) 1442)
Categoria empresa
Treballadors
Volum vendes
(milions d’euros)
Volum actiu
(milions d’euros)
Pimes
Microempresa
Petita empresa
Mitjana empresa
Gran empresa
0-9
10 - 49
50 - 249
inferior a 2
inferior a 10
inferior a 50
inferior a 2
inferior a 10
inferior a 43
+ 249
més de 50
més de 43
Font: Comissió Europea
Empreses:
Registre de la Seguretat Social
DIRCE
Ocupats:
Registre de la Seguretat Social
Dades econòmiques:
i financeres
Sistema de Análisis de Balances Ibérico (SABI)
Pimes 2008-2012 (83.094 el 2012)
Dades per Lleida:
Comptes anuals de 5.665 Pimes per a 2012 i 2011,
de les quals 423 exporten.
Aspectes metodològics
Agrupació sectorial i branques d’activitat analitzades
SECTORS
PRIMARI
INDÚSTRIA
Energia, gas, aigua i reciclatge
Indústries extractives no energètiques
Indústries químiques
Metal·lúrgia, maquinària i material elèctric
Material de transport
Indústria alimentària
Indústria tèxtil, cuir i confecció
Indústria del paper i arts gràfiques
Cautxú, fusta i altres indústries
CONSTRUCCIÓ
SERVEIS
Comerç i reparacions
Hoteleria i restauració
Transport i comunicacions
Serveis financers, asseguradores i lloguers
Altres serveis a les empreses
Altres serveis a les persones
LA PIME A LLEIDA
Estructura sectorial de les pimes. 2012
Nombre d’empreses: 35.548 el 2012 (37.125 el 2011, 37.956 el 2010, 38.153 el 2009 i 39.362 el 2008)
Caiguda -9,7%
Lleida
Catalunya
4,4%
23,9%
7,6%
12,1%
6,4%
59,2%
10,5%
75,9%
Primari
Font: PIMEC (2014)
Indústria
Construcció
Serveis
Estructura sectorial de les pimes. 2012
Nombre d’ocupats: 95.160 el 2012 (98.426 el 2011, 101.867 el 2010, 99.360 el 2009 i 102.643 el 2008)
Caiguda -7,3%
Lleida
Catalunya
2,5%
11,9%
19,3%
16,4%
7,1%
63,6%
8,1%
71,1%
Primari
Font: PIMEC (2014)
Indústria
Construcció
Serveis
Pes de les pimes de la demarcació de Lleida sobre el total de Catalunya. 2011-2012
Empreses, persones ocupades i grandària
Empreses
Ocupats
Grandària
2,9
92,5%
2,7
6,6%
7,5%
93,4%
2,9
92,5%
Font: PIMEC (2014).
2,7
6,5%
7,5%
93,5%
Resta Catalunya i Catalunya 2012
Lleida 2012
Resta Catalunya i Catalunya 2011
Lleida 2011
Rendibilitat econòmica, productivitat i competitivitat de les pimes lleidatanes. 2011-2012
Rendibilitat econòmica a partir RAI (%), VAB per ocupat (€) i despeses de personal sobre VAB (%)
Rendibilitat econòmica
Productivitat
Competitivitat
79,3
39.508
37.228
77,0
78,4
36.577
3,0
2,5
2,2
Lleida 2011
Font: Anuari de la pime catalana 2014. PIMEC
Lleida 2012
Mitjana demarcacions catalanes 2012
Determinants de la rendibilitat de les pimes lleidatanes. 2012
R. Financera i econòmica a partir RAI (%), palanquejament net i marge, rotació (voltes ingressos explot sobre act net)
Sectors
Primari
Indústria
Energia, gas, aigua i reciclatge
Ind. extractives no energètiques
Indústries químiques
Metal·lúrgia, maq. i material elèctric
Material de transport
Indústria alimentària
Indústria tèxtil, cuir i confecció
Indústria del paper i arts gràfiques
Cautxú, fusta i altres indústries
Construcció
Serveis
Comerç i reparacions
Hoteleria i restauració
Transport i comunicacions
Serv. financers, asseg. i lloguers
Altres serveis a les empreses
Altres serveis a les persones
Total
Font: Anuari de la pime catalana 2014. PIMEC
Rend fin
Pal net
Rend econ
Marge
Rotació
5,9
4,4
14,5
-1,7
20,6
3,3
0,6
3,9
-14,0
7,7
-0,6
-2,0
2,4
4,0
-10,7
3,4
3,4
-5,2
4,5
2,8
2,3
1,0
6,4
-1,0
7,0
0,6
-0,7
0,6
-12,5
3,1
-1,8
-2,5
0,1
1,1
-9,2
0,5
0,4
-3,9
1,3
0,2
3,7
3,4
8,1
-0,7
13,6
2,7
1,2
3,3
-1,5
4,7
1,2
0,5
2,3
2,9
-1,5
2,9
3,0
-1,2
3,3
2,5
3,9
3,7
14,0
-1,5
13,2
3,3
1,9
2,4
-1,5
3,8
1,3
0,8
2,0
2,0
-2,1
2,0
13,6
-1,4
4,2
2,4
0,94
0,90
0,58
0,46
1,03
0,83
0,65
1,36
0,95
1,23
0,94
0,62
1,15
1,50
0,72
1,44
0,22
0,85
0,78
1,03
Evolució de la rendibilitat financera de les pimes de la demarcació. 2011-2012
Font: Anuari de la pime catalana 2014. PIMEC
Competitivitat i productivitat de les pimes lleidatanes. 2012
Productivitat
Sectors
Primari
Indústria
Energia, gas, aigua i reciclatge
Ind. extractives no energètiques
Indústries químiques
Metal·lúrgia, maq. i material elèctric
Material de transport
Indústria alimentària
Indústria tèxtil, cuir i confecció
Indústria del paper i arts gràfiques
Cautxú, fusta i altres indústries
Construcció
Serveis
Comerç i reparacions
Hoteleria i restauració
Transport i comunicacions
Serv. financers, asseg. i lloguers
Altres serveis a les empreses
Altres serveis a les persones
Total
Font: Anuari de la pime catalana 2014. PIMEC
VAB per
ocupat
37.414
42.665
86.192
37.179
70.696
41.708
35.757
41.976
24.513
56.875
29.611
33.067
34.810
34.905
26.092
42.338
51.896
31.816
31.732
36.577
Competitivitat
Desp personal
per ocupat
21.884
31.167
33.897
33.406
36.057
33.427
30.100
29.593
22.764
35.227
24.709
29.438
28.061
27.341
23.466
31.634
29.557
31.104
26.140
28.679
CLU
58,5
73,0
39,3
89,9
51,0
80,1
84,2
70,5
92,9
61,9
83,4
89,0
80,6
78,3
89,9
74,7
57,0
97,8
82,4
78,4
Endeutament de les pimes lleidatanes. 2011-2012
Sectors
Primari
Indústria
Energia, gas, aigua i reciclatge
Indústries extractives no energètiques
Indústries químiques
Metal·lúrgia, maquinària i material elèctric
Material de transport
Indústria alimentària
Indústria tèxtil, cuir i confecció
Indústria del paper i arts gràfiques
Cautxú, fusta i altres indústries
Construcció
Serveis
Comerç i reparacions
Hoteleria i restauració
Transport i comunicacions
Serveis financers, asseguradores i lloguers
Altres serveis a les empreses
Altres serveis a les persones
Total
Font: Anuari de la pime catalana 2014. PIMEC
2012
Pat net Endeutament
35,5
64,5
49,2
50,8
49,2
50,8
73,1
26,9
60,1
39,9
42,1
57,9
62,7
37,3
43,8
56,2
28,0
72,0
50,4
49,6
45,2
54,8
42,5
57,5
44,8
55,2
43,2
56,8
30,3
69,7
37,6
62,4
62,0
38,0
46,4
53,6
41,5
58,5
45,3
54,7
Canvi pes (2012/2011)
Pat net Endeutament
-0,2
0,2
-0,1
0,1
-2,3
2,3
3,0
-3,0
1,4
-1,4
1,1
-1,1
5,1
-5,1
-1,0
1,0
-4,9
4,9
-0,5
0,5
0,9
-0,9
2,5
-2,5
0,6
-0,6
0,8
-0,8
1,5
-1,5
0,1
-0,1
0,4
-0,4
0,2
-0,2
0,8
-0,8
1,3
-1,3
LA PIME LLEIDATANA
EXPORTADORA
La pime lleidatana exportadora.
Context
Empreses exportadores de Lleida. 2009-2013
2.134
2.252
2.007
2.004
2.085
1.434
1.299
1.310
1.397
700
708
694
688
721
2009
2010
2011
2012
2013
Regulars
Font: PIMEC a partir de dades de l’ICEX.
No regulars
1.531
La pime lleidatana exportadora.
Context
Valor exportat. 2009-2013
Milions d’euros
1.619
1.330
1.136
1.444
1.730
177
290
1.442
1.440
2012
2013
135
99
71
1.065
2009
1.231
1.309
2010
2011
Regulars
Font: PIMEC a partir de dades de l’ICEX.
No regulars
Font: PIMEC a partir de dades de l’ICEX.
2012
180
221
73
54
47
40
49
38
39
36
15
10
Ind extractives no energètiques
Material de transport
Ind tèxtil, cuir i confecció
Energia, gas i aigua
60
63
110
82
Indústries químiques
Ind del paper i arts gràfiques
Cautxú, fusta i altres ind
Metal·lúrgia, maq i mat elèctric
Primari
Ind alimentària
384
496
653
688
La pime lleidatana exportadora.
Context
Valor exportat pel primari i subsectors industrials. 2012-2013
Milions d’euros
2013
La pime lleidatana exportadora.
Context
Intensitat tecnològica de les exportacions manufactureres. 2012-2013
Percentatge sobre el total d’exportació manufacturera
62,7%
64,5%
17,8%
17,3%
16,1%
3,4%
16,3%
1,9%
2012
2013
Alta
Font: PIMEC a partir de dades de l’ICEX.
Mitjana-Alta
Mitjana-Baixa
Baixa
La pime lleidatana exportadora.
Caracterització
Pimes lleidatanes que exporten per dimensió d’empresa. 2011-2012
Percentatge sobre el total
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
45,7
42,3
38,5
20,2
18,8
16,3
9,8
7,5
5,4
6,3
3,0
Pime
3,7
Micro
Lleida 11
Lleida 12
Petita
Catalunya 12
Font: PIMEC a partir de dades de SABI.
Mitjana
La pime lleidatana exportadora.
Caracterització
Pimes lleidatanes que exporten per sectors d’activitat. 2011-2012
Percentatge sobre el total
30
26,2
25
18,4 21,0
20
15
10
9,8
7,5
7,6
6,7
6,3
6,3
3,0 4,0
5
1,8
1,4
1,3
0
Lleida 11
Lleida 12
Catalunya 12
Font: PIMEC a partir de dades de SABI.
5,6
La pime lleidatana exportadora.
Caracterització
Pimes industrials lleidatanes que exporten per branques d’activitat. 2011-2012
Percentatge sobre el total
Material de transport
35,3
42,9
19,3
15,5
Metal·lúrgia, maq i mat elèctric
Ind químiques
45,5
17,1
Paper i arts gràfiques
Cautxú, fusta i altres indústries
55,0
24,3
20,0
13,7
18,9
18,2
Tèxtil, cuir i confecció
30,0
Ind alimentària
29,2
17,1
16,0
Ind extractives no energètiques
3,5
2,1
Energia, gas, aigua i reciclatge
21,0
18,4
Indústria
0
10
Lleida 12
20
30
Lleida 11
Font: PIMEC a partir de dades de SABI.
40
50
60
La pime lleidatana exportadora.
Caracterització
Pimes manufactureres lleidatanes que exporten per intensitat tecnològica. 2012
Percentatge sobre el total
24,1
22,4
Int Tec Baixa
21,3
Int Tec Mitjana-Baixa
15,8
43,9
43,1
Int Tec Mitjana-Alta
37,8
Int Tec Alta
11,1
27,0
Manufactura
22,8
0
5
10
15
Catalunya
20
25
30
Lleida
Font: PIMEC a partir de dades de SABI.
35
40
45
50
La pime lleidatana exportadora.
Caracterització
Pimes lleidatanes que exporten per data de constitució. 2012
Percentatge sobre el total
30
25,8
22,7
25
20
15
10
12,311,6
9,8
7,5
6,8
4,1
5
0
Catalunya
Lleida
Font: PIMEC a partir de dades de SABI.
6,1 5,4
La pime lleidatana exportadora.
Resultats
Ocupats, ingressos d’explotació i actiu mitjà relatiu per empresa de les pimes
lleidatanes. 2012
Índex base 100 = valor mitjà del total de pimes
450
436
369
400
350
305
300
250
200
150
100
50
83
73
78
0
Ocupats
Ing explotació
Exporten
No exporten
Font: PIMEC a partir de dades de SABI.
Actiu mitjà
La pime lleidatana exportadora.
Resultats
Rendibilitats i palanquejament relatius de les pimes lleidatanes exportadores i no
exportadores. 2012
Percentatge sobre els fons propis, sobre l’actiu net i diferència
7,0
6,0
5,84
5,0
3,95
4,0
3,0
2,0
1,85
1,89
1,26
1,0
-0,59
0,0
-1,0
R financera
R Econòmica
Exporten
No exporten
Font: PIMEC a partir de dades de SABI.
Palanquejament
La pime lleidatana exportadora.
Resultats
Productivitat i competitivitat relativa de les pimes lleidatanes exportadores i no
exportadores. 2012
Índex base 100 = valor mitjà del total de pimes
Productivitat = VAB per ocupat
Competitivitat = VAB / Desp de personal
140
121
120
110
109
97
100
97
94
80
60
40
20
0
Productivitat
Despeses de personal
per ocupat
Exporten
No exporten
Font: PIMEC a partir de dades de SABI.
Competitivitat
MARC ECONÒMIC
Afiliació al RGSS i Mineria del Carbó per dimensió de centre de treball a Lleida
2T2008-2T2014
141.529
150.000
Total: -14,2%
120.792
117.309
121.477
120.000
97.763
90.000
99.410
d’1 a 250: -17,7%
60.000
30.000
20.737
més de 250: +6,4%
19.546
22.067
08
T3
08
T4
09
T1
09
T2
09
T3
09
T4
10
T1
10
T2
10
T3
10
T4
11
T1
11
T2
11
T3
11
T4
12
T1
12
T2
12
T3
12
T4
13
T1
13
T2
13
T3
13
T4
14
T1
14
T2
08
T2
08
T1
0
Font: PIMEC a partir de dades del Departament d’empresa i ocupació.
Afiliació al RGSS i Mineria i Carbó per sectors a la demarcació de Lleida
2T2008-2T2014
110.000
25.000
105.000
25.698
Indústria: -21,9%
19.888
20.000
15.000
20.077
100.000
20.185
93.269
95.000
Construcció: -61,9%
90.805
10.000
90.000
Serveis: -2,6%
86.778
5.000
2.377
7.694
85.000
Primari: +22,0%
2.772
2.901
08
T1
08
T2
08
T3
08
T4
09
T1
09
T2
09
T3
09
T4
10
T1
10
T2
10
T3
10
T4
11
T1
11
T2
11
T3
11
T4
12
T1
12
T2
12
T3
12
T4
13
T1
13
T2
13
T3
13
T4
14
T1
14
T2
0
Font: PIMEC a partir de dades del Departament d’empresa i ocupació.
80.000
Serveis
Agricultura / Indústria / Construcció
30.000
Afiliació al RGSS i Mineria del Carbó per sectors a la demarcació de Lleida
Centres fins a 250 ocupats
AFILIATS
SECTORS
Primari
Energia, gas, aigua i reciclatge
Indústries extractives no energètiques
Indústria alimentària
Indústria tèxtil, cuir i confecció
Cautxú, fusta i altres indústries
Indústria del paper i arts gràfiques
Indústries químiques
Metal·lúrgia, maquinària i material elèctric
Material de transport
Construcció
Comerç i reparacions
Hoteleria i restauració
Transport i comunicacions
Serveis financers, asseguradores i lloguers
Altres serveis a les empreses
Altres serveis a les persones
Aministració pública i no mercat
TOTAL
Total senes AAPP i no mercat
2T2014
2.901
1.724
1.201
4.345
1.022
1.871
848
477
4.080
512
7.694
22.332
7.286
5.431
2.242
9.935
15.997
9.512
99.410
89.898
Font: PIMEC a partir de dades del Departament d’empresa i ocupació.
Variació
Pes absoluta relativa
2,9%
1,7%
1,2%
4,4%
1,0%
1,9%
0,9%
0,5%
4,1%
0,5%
7,7%
22,5%
7,3%
5,5%
2,3%
10,0%
16,1%
9,6%
100,0%
90,4%
129
-28
-58
217
-9
49
-9
23
-46
29
-177
643
398
-3
-140
485
-79
223
1.647
1.424
4,7%
-1,6%
-4,6%
5,3%
-0,9%
2,7%
-1,1%
5,1%
-1,1%
6,0%
-2,2%
3,0%
5,8%
-0,1%
-5,9%
5,1%
-0,5%
2,4%
1,7%
1,6%
CENTRES DE TREBALL
Variació
2T2014
Pes absoluta relativa
879
5,5%
58
7,1%
171
1,1%
-2
-1,2%
113
0,7%
-5
-4,2%
368
2,3%
-3
-0,8%
75
0,5%
-2
-2,6%
213
1,3%
-11
-4,9%
79
0,5%
1
1,3%
59
0,4%
1
1,7%
499
3,1%
5
1,0%
24
0,2%
4 20,0%
1.651
10,3%
-86
-5,0%
4.135
25,9%
-5
-0,1%
1.782
11,1%
29
1,7%
955
6,0%
-24
-2,5%
536
3,4%
-1
-0,2%
1.478
9,2%
27
1,9%
1.785
11,2%
-1
-0,1%
1.187
7,4%
-7
-0,6%
15.989
14.802
100,0%
92,6%
-22
-15
-0,1%
-0,1%
Moviment laboral al règim d’autònoms a la demarcació de Lleida
01M08-09M14
46.378
(09/2008)
-14,3%
39.764
(09/2014)
Font: PIMEC a partir de dades de la seguretat social.
Evolució del tipus d’interès
10M12-10M14
Font: PIMEC a partir de dades del Banc d’Espanya i del Ministeri d’Economia i Competitivitat
Balança per compte corrent. Espanya
(milers de milions d’euros)
08M12-08M14
Saldo acumulat dels darrers 12 mesos
Milers de milions d’euros
Font: PIMEC a partir de dades del Banc d’Espanya
Previsions PIMEC
Lleida
2008
2009
2010
2011
2012
AVANÇ
2013
Pimes
39.362
38.153
37.956
37.125
35.548
37.533
37.482
102.643
99.360
101.867
98.426
95.160
93.909
95.491
Rendibilitat econòmica
3,72
3,24
3,00
2,50
2,88
3,19
Rendibilitat financera
5,31
4,73
3,80
2,80
3,53
4,14
Ocupats
PREVISIÓ
2014
Resultats Lleida

similar documents