Visualitza la presentació

Report
HISENDA MUNICIPAL
PRESSUPOST 2013
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST
ORDENANCES FISCALS 2014
PREGUNTES
PRESSUPOST MUNICIPAL
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
REGIDORIA D’HISENDA
PRESSUPOST MUNICIPAL
És l’ordenança més important que ha d'aprovar el municipi anualment. En el
pressupost municipal s'han de veure reflectides quines seran les despeses i
els ingressos de la corporació municipal al llarg de l'exercici.
 “És l’instrument que permet donar resposta a les
necessitats del poble a partir d’una distribució equilibrada
dels recursos econòmics i financers obtinguts dels seus
vilatans i de les administracions supramunicipals”
El pressupost municipal és LIMITATIU en la despesa, és a dir, no es pot
gastar més del que s’ha establert inicialment. Alhora, el pressupost ha de
ser EQUILIBRAT, és a dir, que hi ha d’haver els mateixos ingressos (no
necessàriament propis) que despeses.
PRESSUPOST MUNICIPAL
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
REGIDORIA D’HISENDA
PRESSUPOST MUNICIPAL
Objectius del Pressupost 2013
• Mantenir les polítiques prioritàries del mandat,
malgrat la situació econòmica global.
• Accentuar l’austeritat i la contenció de la
despesa.
• Optimitzar els recursos. Fer més amb menys
• Prioritzar l’atenció a les persones.
PRESSUPOST MUNICIPAL
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
REGIDORIA D’HISENDA
PRESSUPOST MUNICIPAL
El pressupost es compon de dos grans blocs: el d’ingressos i el de despeses i a la vegada,
aquests, es distribueixen per capítols, d’acord amb el pla comptable vigent. Cada capítol
es pot subdividir amb tantes partides com es cregui convenient.








Capítol 1, Impostos directes (I.B.I, Impostos sobre vehicles,
Impost sobre plusvàlues, Impost sobre activitats
Econòmiques)
Capítol 2, Impostos indirectes (l'Impost sobre construccions)
Capítol 3, Taxes i altres ingressos (taxes de recollida
d'escombraries d'instal·lacions esportives, de llicències
d'obertura, de concessió de llicències urbanístiques, de guals,
de preu públic de la guarderia, multes de trànsit, etc. etc.)
Capítol 4, Transferències corrents (diners que es rep de les
administracions l'Estat, Generalitat i d’altres ens.)
Capítol 5, Ingresos Patrimonials (ingressos procedents de
rendes de patrimoni (pe: lloguer d’un bé, etc)
Capítol 6, Alienació d’inversions reals (diners que s'ingressa
per la venda del patrimoni municipal: terrenys, edificis, etc.)
Capítol 7, Transferències de capital (les subvencions que
s'esperen per fer obres i inversions)
Capítol 9, Passius financers (diners que s'obté per préstecs
bancaris)
PRESSUPOST MUNICIPAL
• Capítol 1, Despeses de Personal (retribucions,
Seguretat Social, formació, etc.)
• Capítol 2, Despeses de Béns corrents i serveis (tots els
corresponents al funcionament general de
l'ajuntament: llum, aigua, gas, material d'oficina,
recollida d'escombraries, manteniment de vehicles,
neteja, telèfons, programes culturals, programes per a
la gent gran, etc. )
• Capítol 3, Despeses financeres (els interessos que es
paguen pels préstecs sol·licitats)
• Capítol 4, Transferències corrents (les subvencions a
les associacions i entitats )
• Capítol 6, Inversions reals (els diners que es gastarà
en obres públiques)
• Capítol 9, Passius financers (l'amortització anual dels
préstecs bancaris)
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
REGIDORIA D’HISENDA
PRESSUPOST MUNICIPAL
PRESSUPOST MUNICIPAL
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
REGIDORIA D’HISENDA
PRESSUPOST MUNICIPAL
INGRESSOS
PRESSUPOST MUNICIPAL
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
2013
REGIDORIA D’HISENDA
PRESSUPOST MUNICIPAL
PRESSUPOST INGRESSOS 2013
TOTAL CAPÍTOL 1
TOTAL CAPÍTOL 2
TOTAL CAPÍTOL 3
TOTAL CAPÍTOL 4
TOTAL CAPÍTOL 5
TOTAL CAPÍTOL 7
TOTAL CAPÍTOL 9
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS
PRESSUPOST INGRESSOS 2013
3 TAXES, PREUS PÚBLICS
I ALTRES INGRESOS;
843.500,00 ; 14,67%
5 INGRESSOS
PATRIMONIALS;
40.000,00 ; 0,70%
LIQUIDACIÓ
2012
PRESSUPOST
2013
DIFERÈNCIA
2.158.317,76
29.479,49
797.138,10
2.431.658,00
39.044,96
388.500,05
2.219.455,82
2.187.000,00
30.000,00
843.500,00
2.649.000,00
40.000,00
28.682,24
520,51
46.361,90
217.342,00
955,04
1,33
1,77
5,82
8,94
2,45
8.063.594,18
5.749.500,00 -2.314.094,18
-28,70
EUROS
2 IMPOSTOS INDIRECTES;
30.000,00 ; 0,52%
4 TRANSFERÈNCIES
CORRENTS; 2.649.000,00
; 46,07%
1 IMPOSTOS DIRECTES;
2.187.000,00 ; 38,04%
PRESSUPOST MUNICIPAL
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
REGIDORIA D’HISENDA
PERC. %
PRESSUPOST MUNICIPAL
1.200.000
1.150.000
INGRESSOS PER TRANFERÈNCIES: 2.379.000 € 46,77 %
1.000.000
759.000
800.000
600.000
305.000
400.000
310.000
28,23%
42,77 %
200.000
165.000
11,34 %
11,53%
6,14%
0
ESTAT
ESTAT
GENERALITAT
GENERALITAT - GESTIÓ
DIPUTACIÓ
ALTRES
PRESSUPOST MUNICIPAL
GENERALITAT
GEN- GESTIÓ
DIPUTACIÓ - C.C.
ALTRES
Participació en els ingressos de l'Estat
Fons cooperació local
Transferències per gestió (Residència, Escola Bressol, Depuradora…etc)
Transferència de cooperació Diputació Consell Comarcal
Convenis, dipòsits bancaris, multes, recàrrecs, etc.
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
REGIDORIA D’HISENDA
PRESSUPOST MUNICIPAL
INGRESSOS PER IMPOSTOS: 2.217.000 € 38,56
1.350.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
445.000
600.000
355.000
400.000
60,89 %
20,07 %
200.000
37.000
16,01 %
1,67 %
30.000
1,35%
0
I.B.I
VEHICLES
PLUSVÀLUA
I.A.E
I.C.I.O.
IBI Impost sobre Béns Immobles. (CONTRIBUCIÓ)
VEHICLES Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
PLUSVÀLUES Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (IIVTNU)
IAE Impost sobre Activitats Econòmiques.
I.C.I.O. Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres
PRESSUPOST MUNICIPAL
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
REGIDORIA D’HISENDA
PRESSUPOST MUNICIPAL
INGRESSOS PER SERVEIS: 843.500 € 14,67
800.000
740.000
700.000
600.000
500.000
400.000
87,73 %
300.000
200.000
67.000
100.000
7,94 %
36.500
4,33 %
0
TAXES
PREUS PÚBLICS
ALTRES
TAXES Són tributs per la utilització o aprofitament del domini públic o la prestació
d'un servei que afecta o beneficia de manera particular (recollida escombraries
güals, clavagueram..etc)
PREUS PÚBLICS Són els preus que s’estableixen per la prestació de serveis (serveis educatius, museus…etc)
ALTRES Ingressos atípics no conptemplats en els anteriors (multes..etc)
PRESSUPOST MUNICIPAL
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
REGIDORIA D’HISENDA
PRESSUPOST MUNICIPAL
DEPESES
PRESSUPOST MUNICIPAL
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
2013
REGIDORIA D’HISENDA
PRESSUPOST MUNICIPAL
PRESSUPOST DESPESES 2013
TOTAL CAPÍTOL 1
TOTAL CAPÍTOL 2
TOTAL CAPÍTOL 3
TOTAL CAPÍTOL 4
TOTAL CAPÍTOL 6
TOTAL CAPÍTOL 7
TOTAL CAPÍTOL 9
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES
PRESSUPOST MUNICIPAL
LIQUIDACIÓ
PRESSUPOST
2012
2013
1.379.195,22
3.823.054,83
106.976,24
218.956,75
993.115,77
96.909,00
696.230,93
1.507.272,36
3.052.227,64
164.000,00
326.000,00
7.314.438,74
5.749.500,00 -1.564.938,74
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
700.000,00
DIFERÈNCIA
EUROS
PERC. %
128.077,14
9,29
-770.827,19 -20,16
57.023,76
53,31
107.043,25
48,89
-993.115,77 -100,00
-96.909,00 -100,00
3.769,07
0,54
REGIDORIA D’HISENDA
-21,40
PRESSUPOST MUNICIPAL
TOTAL DESPESES 2013: 5.749.500 €
TREBALLS URBANÍSTICS
SUBVENCIONS
157.000 2,73%
52.000
0,90%
SOCIAL
640.000 11,13%
SEGURETAT
SANITAT
263.816 4,59%
10.000
0,17%
PRÈSTCS
ÒRGANS GOVERN
864.000 15,03%
125.845 2,19%
MEDIAMBIENT
691.253 12,02%
MANTENIMENT FUNCIONAMENT GENERAL
959.050
16,68%
LLOGUERS
40.000 0,70%
JOVENTUT
35.990 0,63%
FESTES
133.000
2,31%
ESPORTS
EDUCACIÓ
PROMOCIÓ ECONÒMICA
CULTURA
470.540 8,18%
182.358 3,17%
91.925 1,60%
324.136
5,64%
708.587 12,32%
ADMINISTRACIÓ GENERAL
PRESSUPOST MUNICIPAL
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
REGIDORIA D’HISENDA
PRESSUPOST MUNICIPAL
RECURSOS HUMANS
PRESSUPOST MUNICIPAL
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
REGIDORIA D’HISENDA
PRESSUPOST MUNICIPAL
RELACIÓ DE RECURSOS HUMANS
GRUP
TOTAL
RELACIÓ PERSONAL FUNCIONARI 2013
FUNCIONARIS
SECRETARI
ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
A1
C1
C2
1
2
1
C2
A2
C2
A2
C2
C2
C1
C2
C1
C2
E/AP
E/AP
E/AP
C2
E/AP
E/AP
E/AP
E/AP
C2
C1
E/AP
C1
C2
C1
C2
C2
C2
C1
C1
8
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3
6
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
4
RELACIÓ PLANTILLA PERSONAL LABORAL 2013
VIGILANTS
MEDIAMBIENT
CULTURA
ESPORTS
NETEJA
BRIGADA
ADMINISTRACIÓ GENERAL
PROMOCIÓ ECONÒMICA
ESCOLA BRESSOL
VIGILANTS MUNICIPALS
TÈCNICA MUSEU
AUXILIAR ADMINISTRATIU (jornada parcial)
TÈCNICA BIBLIOTECÀRIA
AUXILIAR ADMINISTRATIU BIBLIOTECA
AUXILIAR ADMINISTRATIU BIBLIOTECA (jornada parcial)
DINAMITZADOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVA CULTURA
DINAMITZADOR D'ART
VIGILANT (jornada parcial)
AJUDANT VIGILANT (jornada parcial)
PERSONAL NETEJA
PERSONAL NETEJA (jornada parcial)
OFICIAL 1ª BRIGADA D'OBRES
OFICIAL 2ª BRIGADA D'OBRES
PEÓ BRIGADA D'OBRES
PEÓ BRIGADA D'OBRES (jornada parcial)
OFICIAL 2ª MANTENIMENT ESCOLA
OFICIAL 1ª INSTAL·LADOR
ENCAREGAT JARDINERIA
PEÓ JARDINERIA
OFICIAL ADMINISTRATIU (jornada parcial)
AUXILIAR ADMINISTRATIU
OFICIAL ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU (jornada parcial)
AUXILIAR ADMINISTRATIU (jornada parcial estiu)
COORDINADORA EDUCADORA
EDUCADORES
TOTAL
PRESSUPOST MUNICIPAL
55
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
REGIDORIA D’HISENDA
LIQUIDACIONS PRESSUPOST MUNICIPAL
LIQUIDACIONS
PRESSUPOST MUNICIPAL
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
REGIDORIA D’HISENDA
LIQUIDACIONS PRESSUPOST MUNICIPAL
DETALL DEL DEUTE VIU A 31-12-2012
PRÈSTECS
ENTITAT
Caixa Penedès (2004)
IMPORT
CONSTITUIT
880.000,00
TIPUS
INTERÈS
1,427
(variable)
5.050.000,00
15
(5 carència)
2021
0,050
fix
2.219.455,82
10
(2 carència)
9.099.455,82
7.442.813,99
2022
5,740
variable
BANKIA (2012)
Real Decreto Ley 4/2012
2.219.455,82
PRESSUPOST MUNICIPAL
FINALITZA
2014
6.000.000,00
10
DEUTE
VIU
173.358,17
La Caixa (ICO) (2006)
Instituto de Crédito Oficial
TOTAL
TERMINI
ANYS
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
REGIDORIA D’HISENDA
LIQUIDACIONS PRESSUPOST MUNICIPAL
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
INGRESSOS CORRENTS 3.282.473,87 3.447.615,57 4.200.403,91 5.329.954,58 5.314.080,51 5.473.976,33 5.824.487,56 5.483.515,30 5.741.790,18 5.455.638,31
A
2.505.306,10 2.960.352,86 3.483.121,19 4.198.209,91 4.462.270,52 4.773.353,98 5.002.781,35 5.143.262,26 4.853.180,45 4.352.049,45
DESPESES CORRENTS
B
A-B CAPACITAT FINANCERA 777.167,77 487.262,71 717.282,72 1.131.744,67 851.809,99 700.622,35 821.706,21 340.253,04 888.609,73 1.103.588,86
PRÉSTECS I INTERESSOS 163.314,91 157.797,52 292.425,55 424.316,80 415.222,74 148.006,61 145.426,18 140.658,35 483.000,00 803.207,17
C
613.852,86 329.465,19 424.857,17 707.427,87 436.587,25 552.615,74 676.280,03 199.594,69 405.609,73 300.381,69
A-B-C ESTALVI NET
ESTALVI NET
PRESSUPOST MUNICIPAL
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
REGIDORIA D’HISENDA
LIQUIDACIONS PRESSUPOST MUNICIPAL
PRESSUPOST MUNICIPAL
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
REGIDORIA D’HISENDA
ORDENANCES FISCALS - TRIBUTS
ORDENANCES FISCALS
TRIBUTS
PRESSUPOST MUNICIPAL
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
REGIDORIA D’HISENDA
ORDENANCES FISCALS - TRIBUTS
ORD. Nº 3 - IMPOST SOBRE BÉNS I IMMOBLES ( IBI )
ORD. Nº 4 - IMPOST SOBRE VEHICLES
A) Turismes
B) Autobusos
C) Camions
D) Tractors
E) Remolcs i semiremolcs arrastrats per tracció mecànica
F) Altres vehicles
PRESSUPOST MUNICIPAL
Urbana %
Rústega %
1,0576 %
1,1100 %
Menys de 8 cavalls fiscals
De 8 a 11,99 cavalls fiscals
De 12 a 15,99 cavalls fiscals
De 16 a 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals en endavant
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places
De menys de 1000 Kgs de càrrega útil
De 1000 a 2999 Kgs de càrrega útil
De 2000 a 9999 Kgs de càrrega útil
De més de 9999 Kgs de càrrega útil
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals
De menys de 1000 Kgs de càrrega útil
De 1000 a 2999 Kgs de càrrega útil
De més de 2999 Kgs de càrrega útil
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc.
Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc.
Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc.
Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1000 cc.
Motocicletes de més de 1000 cc.
25,24
68,16
143,88
179,22
224,00
166,60
237,28
296,60
84,56
143,23
237,28
296,60
35,34
55,54
166,60
35,34
55,54
166,60
8,84
8,84
15,14
30,30
60,58
121,16
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
REGIDORIA D’HISENDA
ORDENANCES FISCALS - TRIBUTS
ORD. Nº 5 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I OBRES
Tarifa %
2,70 %
ORD Nº 8 - DEIXALLERIA I RUNES
Runes el m 3. Mínim 0,5 m 3
22,00 €
Habitatge
Local Comercial
Local Industrial
15,49 €
29,68 €
37,72 €
ORD. Nº 9 - CLAVEGUERAM
ORD Nº 10 - ESCOMBRARIES
Habitatge
Bars
Restaurants, Hotels, Bancs i Discoteques
Supermercats
Indústries i Tallers
Locals Comercials
135,32
349,16
497,31
1.467,47
354,31
210,05
€
€
€
€
€
€
ORD. Nº 11 - RETIRADA DE VEHICLES
Motocicletes, ciclomotors, tricicles i anàlegs
Turismes i camions fins 3.500 kgs PMA
Altres
ORD. Nº 13 - SERVEIS FÚNEBRES
Assignació de nínxols
54,41 €
109,88 €
219,76 €
Primer pis
Segon pis
Tercer pis
Quart pis
Col·locació de làpides i guarnicions
Per cada làpida de nínxol
ORD. Nº 17 - ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE LA VORERA
Entrada de Vehicles euros/any
Reserva d'aparcaments (Guals) euros/any amés de l'anterior
PRESSUPOST MUNICIPAL
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
591,25
1.135,41
1.135,41
711,60
127,70
€
€
€
€
€
24,35 €
26,31 €
REGIDORIA D’HISENDA
ORDENANCES FISCALS - TRIBUTS
Els tributs municipals per a l’any 2014 s’han incrementat el 1,5% respecte
als del 2013, dos dècimes inferior a l’IPC del més d’agost, excepte la
recollida d’escombraries, que es deixa amb un 1,7% d’augment, doncs ens
hem de regir pel compromís amb l’empresa que ens gestiona la recollida.
Tots els contribuents que ho desitgin, podran optar per acollir-se al
Sistema de Fraccionament Gratuït Unificat per al pagament del conjunt
dels tributs municipals de venciment periòdic, o bé només per a l’impost
sobre Béns i Immobles de naturalesa urbana.
És poden fer les sol·licituds a les oficines de l’ajuntament ABANS DEL 15
DE DESEMBRE
PRESSUPOST MUNICIPAL
AJUNTAMENT SANT HILARI SACALM
REGIDORIA D’HISENDA

similar documents