Document

Report
CCSS-Huấn Luyện Sổ Liên Lạc Lớp K-6 Được Hiệu
Chỉnh cho các Phụ Huynh/Người Giám Hộ tại SCUSD
Các Kết Quả
1. Kiểm tra sự giống và khác nhau giữa sổ liên lạc
cũ và mới
2. Hiểu được các đặc trưng chính về điểm số dựa
trên các tiêu chuẩn
3. Đưa ra một số biện pháp mà phụ huynh có thể sử
dụng sổ liên lạc mới để hỗ trợ con mình
CCSS-Sổ Liên Lạc K-6 Được Hiệu Chỉnh
Những Gì Mới/Những Gì Tương Tự
CCSS-Sổ Liên Lạc Lớp K-6 Được Hiệu Chỉnh: Những Gì Mới?
Kết Quả Học Tập Theo Mức Độ Tiêu Chuẩn
Xếp loại
2 Thang
Điểm
Khác
Nhau
Điểm
4
3
2
1
Vượt Quá Tiêu Chuẩn
Đáp Ứng Tiêu Chuẩn
Gần Đạt Tiêu Chuẩn
Có Tiến Bộ Chút Ít
Kết Quả Học Tập Theo Kỳ Vọng Học Tập
Xếp Loại
Xuất Sắc
Thỏa Đáng
Có Tiến Bộ
Cần Cải Thiện
Chưa Áp Dụng
Điểm
O
S
P
N
NA
Kết Quả Học Tập Theo Mức Độ Thành Thạo của Học Sinh EL
Xếp Loại
Nâng cao
Tiền Nâng Cao
Trung Cấp
Tiền Trung Cấp
Khởi Đầu
Tái Sắp Xếp
Điểm
A
EA
I
EI
B
R
Kết Quả Học Tập Theo Thông Báo Dịch Vụ Chương Trình
Xếp loại
Đánh Dấu
Không Đánh Dấu
Điểm
X
_
CCSS-Sổ Liên Lạc Lớp K-6 Được Hiệu Chỉnh: Những Gì Mới?
Thang Điểm Khác Nhau
Thành Tích Học Tập Theo Mức Độ Tiêu Chuẩn
Xếp Loại
Điểm
Giải Thích Việc
Cho Điểm
Gần Đạt
Tiêu Chuẩn
Có Tiến Bộ
Chút Ít
Vượt Quá
Tiêu Chuẩn
Đáp Ứng
Tiêu Chuẩn
4
3
2
1
Vượt quá sự mong
đợi theo trình độ
lớp; Chứng minh
việc tự học
Đáp ứng mong đợi
theo trình độ lớp;
đòi hỏi chút ít sự
giúp đỡ
Gần đạt trình độ
lớp như mong đợi;
đòi hỏi sự giúp đỡ
tương đối
Có tiến bộ chút ít
theo trình độ lớp
như mong đợi; đòi
hỏi rất nhiều sự
giúp đỡ
CCSS-Sổ Liên Lạc Lớp K-6 Được Hiệu Chỉnh: Những Gì Mới?
Không có tác động tiêu
cực về điểm số/điểm
theo mẫu tự về thành
quả của các tiêu chuẩn
Thang Điểm Khác Nhau
Kết Quả Học Tập Theo Kỳ Vọng Học Tập
Xếp Loại
Điểm
Giải Thích Việc
Cho Điểm
Xuất Sắc
Thỏa Đáng
Có Tiến Bộ
Cần Cải Tiến
Chưa Áp Dụng
O
S
P
N
NA
Vượt quá sự
mong đợi theo
trình độ lớp
Đáp ứng mong
đợi theo trình
độ lớp
Học sinh gần
đạt trình độ lớp
như mong đợi
Không đáp ứng
được trình độ
lớp như mong
đợi
Các tiêu chuẩn
chưa áp dụng
trong thời gian
này
Tôi sẽ được cảnh
tỉnh nếu con tôi
nhận được điểm
“2” trong hai học
phần đầu?
KHÔNG!
Con tôi có thể
nhận được
điểm “3” hay
“4” trong hai
học phần đầu
không?
CÓ!
CCSS-Sổ Liên Lạc Lớp K-6 Được Hiệu Chỉnh: Những Gì Mới?
Anh Ngữ
TIẾNG ANH
TIẾNG ANH
Học Kỳ
T2
T1
BÀI ĐỌC
XẾP LOẠI BÀI ĐỌC
T3
Học Kỳ
T2
T1
NGÔN NGỮ
2
XẾP LOẠI NGÔN NGỮ
Ý tưởng chính và chi tiết
O
Qui Ước Chuẩn Mực Tiếng Anh
P
Mức Độ và Bố Cục
S
Tăng Cường và Sử Dụng Từ Vựng
P
Kết hợp Kiến Thức và Ý Tưởng
P
Phạm vi Đọc và Độ Phức Tạp của Nội Dung
N
KỲ VỌNG VỀ BÀI ĐỌC
2
KỲ VỌNG VỀ NGÔN NGỮ
NÓI VÀ NGHE
KẾT QUẢ NÓI VÀ NGHE
2
KỲ VỌNG VỀ NÓI VÀ NGHE
NỘI DUNG TIN TỨC ĐỌC
XẾP LOẠI NỘI DUNG TIN TỨC ĐỌC
2
P
Trình Bày Kiến Thức và Ý Tưởng
KỲ VỌNG NỘI DUNG TIN TỨC ĐỌC
Ý Tưởng Chính và Chi Tiết
S
Mức Độ và Bố Cục
P
Kết hợp Kiến Thức và Ý Tưởng
P
Phạm vi Đọc và Độ Phức Tạp của Nội Dung
P
VIẾT
KẾT QUẢ BÀI VIẾT
Hiểu và Hợp Tác
2
KỲ VỌNG VỀ VIẾT
Viết Ý Kiến/Tranh Luận
S
Viết Tin Tức/Giải Thích
N
Viết Văn Tường Thuật
N
Xây Dựng và Phân Bổ Bài Viết
P
Tìm Tòi để Xây Dựng và Diễn Đạt Kiến Thức
N
Phạm Vi Viết
N
NA
NẾN TẢNG
KẾT QUẢ VỀ NỀN TẢNG
2
KỲ VỌNG VỀ NỀN TẢNG
Khái niệm cách viết chữ
P
Nhận Biết Ngữ Âm
P
Phát Âm và Nhận Biết Từ
P
Thông Thạo
NA
T3
CCSS-Sổ Liên Lạc Lớp K-6 Được Hiệu Chỉnh: Những Gì Mới?
Môn Toán
TOÁN
TOÁN
Học Kỳ
T1
KẾT QUẢ MÔN TOÁN
KỲ VỌNG VỀ ĐẾM SỐ THEO THỨ TỰ
Biết các số và đếm theo trình tự*
2
T2
Term
T3
T1
Đếm và cho biết số của các đồ vật*
So sánh các số*
S
KỲ VỌNG VỀ TƯ DUY ĐẠI SỐ VÀ CÁC PHÉP TÍNH
Hiểu về tính cộng là thêm vào và trừ là bớt đi*
P
P
S
SỐ VÀ CÁC PHÉP TÍNH SỐ HÀNG CHỤC
Thực hành các số từ 11-19 để gia tăng nền tảng cho giá trị của
hàng chữ số*
KỲ VỌNG VỀ ĐO LƯỜNG & DỮ LIỆU
Mô tả và so sánh các thuộc tính đo lường
Phân loại đồ vật và đếm số các đồ vật trong mỗi thể loại
P
NA
NA
KỲ VỌNG VỀ HÌNH HỌC
Xác định và mô tả các hình khối
Phân tích, so sánh, tạo ra, và xây dựng các khối
NHỮNG TIÊU CHUẨN ĐỂ THỰC HÀNH TOÁN (SMP)
KẾT QUẢ NHỮNG TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TOÁN
NA
NA
2
KỲ VỌNG VỀ NHỮNG TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TOÁN
Lý giải vấn đề và kiên trì giải chúng
S
Lý luận Trừu Tượng & Định Lượng
NA
Xây Dựng những Tranh Luận và Phê Bình Khả Dĩ về Lý Luận của
những vấn đề khác
Mô hình Toán
Áp dụng phương pháp giải phù hợp
Chú ý độ chính xác
Tìm và Sử Dụng Cấu Trúc
Tìm và nhận dạng đều đặn với lập luận được lặp đi lặp lại
P
P
P
P
NA
NA
T2
T3
CCSS-Sổ Liên Lạc Lớp K-6 Được Hiệu Chỉnh: Những Gì Mới?
Xã Hội Học, Khoa Học và Thể Dục
XÃ HỘI HỌC
KHOA HỌC
Học Kỳ
T1
T2
Học Kỳ
T3
T1
2
KẾT QUẢ MÔN XÃ HỘI HỌC
THỂ DỤC
Hiểu được rằng để trở thành một công dân tốt cần liên hệ
đến những hoạt động trong các cách nào đó.
Nhận ra các ký hiệu và biểu tượng quốc gia và tiểu bang
Học Kỳ
S
T1
NA
KẾT QUẢ MÔN THỂ DỤC
Phù hợp với sự mô tả công việc mà con người làm trong sinh
hoạt cộng đồng khác nhau
P
KỲ VỌNG MÔN THỂ DỤC
So sánh/tương phản về địa điểm của con người/nơi chốn và mô
tả các đặc tính
Đặt sự kiện theo thứ tự thơi gian dùng lịch
Hiểu lịch sử liên quan tơi sự kiện, con người, nơi chốn tại thơi
điểm khác
2
Trình bày khả năng vận động/mô hình chuyển động
để trình bày các hoạt động thể chất
P
P
Biết khái niệm/cách thức di chuyển để học/trình bày
các hoạt động thể chất
P
NA
Đánh giá/duy trì mức độ bài tập thể dục để cải thiện
sức khỏe/thành tích
S
NA
Biết khái niệm/phương pháp tập thể dục để
cải thiện sức khỏe và thành tích
Sử dụng các khái niệm/phương pháp tâm lý, xã hội
trong các hoạt động thể dục
KHOA HỌC
Học Kỳ
T1
KẾT QUẢ MÔN KHOA HỌC
KỲ VỌNG MÔN KHOA HỌC
2
Vật Lý Học
P
NA
NA
Trái Đất Học
T3
NA
Khám Phá và Thực Nghiệm
KỲ VỌNG MÔN XÃ HỘI HỌC
Khoa Học Đời Sống
T2
T2
T3
NA
NA
T2
T3
CCSS-Sổ Liên Lạc Lớp K-6 Được Hiệu Chỉnh: Những Gì Mới?
Những Hành Vi Hỗ Trợ Việc Học
NHỮNG HÀNH VI HỖ TRỢ VIỆC HỌC
Học Kỳ
T1
Tôn trọng các lựa chọn và nhận ra những lợi ích của người khác
Tự Học và hiệu quả đạt được
S
S
Hợp Tác và Hiệu Quả trong học tập
S
Chịu Trách Nhiệm Trong Các Quyết Định
S
Tự Kiểm Soát và Nhận Thức để giải quyết các vấn đề một cách phù hợp
Hoàn tất Bài Tập Đúng Giờ
S
S
T2
T3
CCSS-Sổ Liên Lạc Lớp K-6 Được Hiệu Chỉnh: Những Gì Mới?
Tình Trạng Học Sinh & Tiến Trình Can Thiệp
TÌNH TRẠNG HỌC SINH
Học Kỳ
Tiêu Đề Mới
và
Tin Tức
Được
Tổ Chức
Khác Nhau
T1
Học sinh học kém hơn trình độ lớp
T2
T3
X
Học sinh không tiến bộ
Học sinh có nguy cơ bị ở lại lớp
Buổi họp cho học sinh thì cần thiết
Học sinh bị ở lại lớp
TIẾN TRÌNH CAN THIỆP
T1
Dạy học trong nhóm nhỏ
Hỗ Trợ Thêm Trong Lớp
Hợp Đồng/Kế Hoạch hạnh kiểm
Nhóm Nghiên Cứu Học Sinh (SST)
Chương trình sau giờ học/học thêm giờ
X
Học Kỳ
T2
T3
CCSS-Sổ Liên Lạc Lớp K-6 Được Hiệu Chỉnh: Những Gì Mới?
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT
Học Kỳ
T1
T2
T3
Giáo Dục Năng Khiếu và Tài Năng (GATE)
Chương Trình Chuyên Viên Hỗ Trợ (RSP)
X
Dịch Vụ Giảng Dạy Được Chỉ Định (DIS)
Lớp Học Ngày Đặc Biệt (SDC)
CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO HỌC SINH EL
T1
Hỗ Trợ Tiếng Mẹ Đẻ
Học Kỳ
T2
T3
X
Chương Trình Tập Trung Cấu Trúc Tiếng Anh
Chương Trình Học Tiếng Anh như Người Bản
Xứ
Chương Trình Song Ngữ
Chương Trình Song Ngữ Chuyển Tiếp
THÔNG THẠO TIẾNG ANH CHO HỌC SINH EL
Học Kỳ
T1
RFEP
CELDT
T2
X
I
T3
Chấm Điểm Dựa Trên Các
Tiêu Chuẩn Theo Các Tiêu Chuẩn
Trọng Tâm Phổ Cập của Tiểu Bang
Chấm Điểm Dựa Trên Các Tiêu Chuẩn
• ĐỊNH NGHĨA: “Việc chấm điểm được phản hồi
tới các học sinh tùy thuộc mức độ mà cháu bé
đạt được trong các tiêu chuẩn (điểm chuẩn, các
chỉ số, mục tiêu học tập v.v.) tại một thời điểm cụ
thể.”
Dr. Robert J. Marzano & Dr. Tammy Heflebower
http://www.ywp.esd112.org/assets/articles/docs/WA_ESD_May_2010.pdf
Xác Định Điểm để biết Trình Độ theo Học Phần
•
•
•
Một số bài tập sẽ được cho điểm và số khác sẽ không
• Các nỗ lực đầu tiên và bắt đầu thực hành nên được làm đúng nhưng
không cho điểm
• Chỉ sau khi một khái niệm/kỹ năng đã được dạy và thực hành thì sẽ
cho điểm để được lưu trong sổ điểm
Nhiều cơ hội nên được đưa cho từng học sinh để nắm vững tiêu chuẩn
• 3-5 phần của các chứng cứ thành công gần đây nên được thâu thập
để xác định điểm cho báo cáo cuối cùng (ví dụ chứng minh việc học
của học sinh qua việc học tập mỗi ngày, sự quan sát, bài kiểm tra
ngắn, bài kiểm tra, và các dự án)
Các học sinh có thể luôn thể hiện được trình độ
• Nếu học sinh có điểm vượt hơn trình độ– giáo viên tự hỏi – học sinh
này có chứng minh được sự vững vàng chưa?
Nhìn vào Thành Tích của Học Sinh theo Thời Gian
5
4
Cinderella
3
Snow White
2
Belle
1
Mastery
0
1st Try
2nd Try
3rd Try
4th Try
5th Try
6th Try
7th Try
Bài Tập 1
Bài Tập 2
Bài Tập 3
Bài Tập 4
Bài Tập 5
Bài Tập 6
Bài Tập 7
Ý tưởng chính
và chi tiết
Ý tưởng chính
và chi tiết
Ý tưởng chính
và chi tiết
Ý tưởng chính
và chi tiết
Ý tưởng chính
và chi tiết
Ý tưởng chính
và chi tiết
Ý tưởng chính
và chi tiết
Cinderella
4
1
3
2
4
1
2
Snow
White
1
2
1
2
3
4
4
Belle
4
3
4
2
1
2
1
Nắm Vững
3
3
3
3
3
3
3
(Điểm cho thấy
việc đáp ứng
các tiêu chuẩn)
Trung
Bình
2.4
2.4
2.4
Quí Vị Có Thể Dùng Hệ Thống Sổ Liên Lạc Mới
để Hỗ Trợ Con Mình Như Thế Nào?
Trong Các Buổi Họp Phụ Huynh:
• Yêu cầu được xem các biểu mẫu về việc học của con mình
• Thảo luận các mẫu học tập để xem nếu chúng thỏa đáng
• Yêu cầu sự phản hồi cụ thể về những lĩnh vực cần cải tiến
• Yêu cầu các nguồn lực để hỗ trợ cho con mình
Quí Vị Có Thể Dùng Hệ Thống Sổ Liên Lạc Mới
Để Hỗ Trợ Cho Con Mình Như Thế Nào?
Cần thêm tin tức hãy lên trang mạng
www.scusd.edu/common-core

similar documents