Kerstin Andres - Medvetna invånare och pålästa patienter

Report
Medvetna invånare och
pålästa patienter
Kerstin Andres
2013-11-05
Regeringens hälso- och sjukvårdspolitik
syftar till en god vård för hela
befolkningen och till ökat inflytande för
patienter och medborgare
Budgetproposition 2013
” Patienter och medborgare bör ges elektronisk
tillgång till sin vårdinformation och verktyg som
underlättar för den enskilde att engagera sig i sin egen
hälsa och hälsoutveckling”
”Regeringens bedömning är att ett personligt hälsokonto
på nätet kommer att bli ett effektivt stöd för den enskilde
vid planering, genomförande och uppföljning av
livsstilsrelaterade förändringar liksom vid hälso- och
sjukvårdsrelaterade händelser”
Varför personliga hälsokonton?
• Stimulera till ökat engagemang i den egna hälsan
• Stärka patientmedverkan i vården
• Skapa förutsättningar för nya användbara tjänster
och ”appar”
Styrning och uppföljning
• Arbetet bedrivs i projektform, styrgruppen består av
representanter från Socialdepartementet och Apotekens
Service AB
• Apotekens Service AB är ansvarig för genomförandet,
från årsskiftet övergår ansvaret till E-hälsomyndigheten
• Tjänsten lanseras med namnet HälsaFörMig
HälsaFörMigett verktyg som ska underlätta för individen
Hälso- och vårdinformation
Administration och
behörighetsstyrning
Min
information
Livslång lagring
av information
3:e partsapplikationer
anslutna till plattformen
Apotekens Services roll och ansvar
PHK
• Personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behövs
för att hålla information om vilka individer som har ett
konto (kunduppgifter)
• Individen är ansvarig för information som hen väljer att
lagra in sitt hälsokonto (privat hantering)
• Ansvarar för övergripande säkerhetsåtgärder
• Beställare gentemot upphandlad plattformsleverantör
• Ingår avtal med individer som vill öppna ett
hälsokonto
• Ingår avtal med tredjepartsleverantörer som vill
ansluta sig till tjänsten
• Certifierar och godkänner tredjepartsaplikationer
• I produktion kontrolleras att tredjepartsleverantörens
applikation uppför sig korrekt i relation till genomförd
certifiering och godkännande.
7
Min
information
Prioriterade områden
Läkemedel
Medicinsk information
Vaccination
Kronisk sjukdom
Mödravård/Barnhälsovård
Hälsa och livsstil
Elektronisk utlämnande av information
till HälsaFörMig - snart verklighet!
Prenumerationstjänst
för
överföring till
HälsaFörMig
•
•
•
•
•
Kontakter
Dokument
Vaccinationer
Mödravård
Reumatologins
beslutstöd
Min
information
Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län,
Norrbottens läns landsting och reumatologmottagningarna
samt Mama Mia är pionjärer!
Tredjepartsapplikationer
- skapar nytta för individen
– Något för alla - ung som gammal, frisk som sjuk!
– Stöd till leverantörer som vill ansluta sin applikation
till HälsaFörMig
• Vi kommer att avsätta stor del av vår tid till att informera
och stödja leverantörer som vill ansluta sin applikation
• Samverkan med Vinnova - riktad utlysning för att stimulera
en snabb och dynamisk utveckling av applikationer mot
HälsaFörMig
Tredjepartsleverantören:
• Ansöker om att ansluta sin applikation mot HälsaFörMig
• Ingår avtal med Apotekens Service/E-hälsomyndigheten
som bl.a. innehåller:
• Priser och affärsvillkor
• Säkerhetskrav
• Krav på leverantören att informera individen om
ändamålet med applikationen samt hur individens
information hanteras
• För att kunna använda applikationen måste individen
teckna avtal med tredjepartsleverantören samt med hjälp
av tekniskt stöd i HälsaFörMig godkänna applikationen
mot sitt konto. Individen kan när som helst ta tillbaka sitt
godkännande.
Vad tycker medborgarna?
Ann, 40 år: ”Det vore skönt om man slapp ringa runt till tusen ställen för att få
tag på den information man behöver inför exempelvis en utredning.
Anja, 38 år: ”Att staten är
avsändare skapar en
kvalitetsstämpel.”
Linda, 31 år: ” En enkel basic bas med
möjlighet att själv bygga till och bygga ut vid
behov. Otroligt viktigt att det är säkert, det måste
finnas tydlig lagstiftning kring detta.”
Stig, 60 år, ser en större fördel för de
som har behov av att hålla koll på
någon anhörigs information än för sin
egen del
Källa: Fokusgrupper 2013,Mind Research
När kan jag öppna ett hälsokonto?
• Preliminär tidsplan - stegvis lansering under 2014
För att följa arbetet med HälsaFörMig, vänligen se:
http://projektet.halsaformig.se/
http://regeringen.se/sb/d/17060/a/211054
Frågor?

similar documents