SFS-EN 1090 esitys

Report
SFS-EN 1090 JA
CE-MERKKI
Heikki Salkinoja
LEKA-hanke
Standardin osat
SFS-EN 1090-1+A1:
Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus – Osa 1:
Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen
vaatimustenmukaisuuden arviointiin
SFS-EN 1090-2 + A1:
Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus – Osa 2:
Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset
SFS-EN 1090-3:
Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus – Osa 3:
Alumiinirakenteita koskevat tekniset vaatimukset
Soveltaminen
 Standardi sisältää teräs- ja
alumiinikokoonpanojen toiminnallisten
ominaisuuksien arviointia koskevat vaatimukset.
 Sisältää myös teräksen ja betonin muodostamien
liittorakenteiden teräskokoonpanojen
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin.
 CE-merkinnän kiinnittämisoikeus edellyttää
kolmannen osapuolen valvontaa.
Miksi CE-merkintä
 Tuotteen ominaisuudet tarvitsee osoittaa vain
kerran, sen jälkeen laatu on pidettävä yllä.
 Merkki varmentaa merkinnässä ja sen liitteissä
ilmoitetut ominaisuudet.
 Viranomaiset hyväksyvät asianosaisten
tuotteiden käyttämisen EU- ja ETA-maissa, mikäli
tuotteen ominaisuudet ovat riittäviä ko.
käyttöön.
 Kelpoisuus suunniteltuun käyttöön on
tarvittaessa selvitettävä erikseen.
Voimaantulo
 1.7.2013 CPR II-vaihe Rakennustuotteiden CEmerkintä pakolliseksi.
 1.7.2014 SFS-EN 1090 Teräsrakenteiden CEmerkintä pakolliseksi
 Merkinnän voi halutessaan tai asiakkaan niin
vaatiessa kiinnittää jo nyt standardin SFS-EN
1090-1 +A1 perusteella.
 Prosessin läpivienti vie yritykseltä arviolta 1...1,5
vuotta.
5
Määritelmiä
 Teräsrakenne: esimerkiksi työmaalla asennettu
teräksinen rakennuksen runko.
 Teräskokoonpano: Teräsrakenteen osa, joka voi
koostua useista pienemmistä osakokoonpanoista
(rungon pilarit, ristikot jne.)
6
CE-merkinnän vaatimukset teräsrakenteen
valmistajalle
 Valmistajalla on oltava ilmoitetun laitoksen (NB)
hyväksymä ja valvoma laatujärjestelmä (FPC) millä
varmistetaan tuotteiden olevan koko ajan vaatimusten
mukaisia. Tuotteet oltava alkutestattuja!
 Valmistus toteutettava suunnittelijan tekemän
toteutuseritelmän mukaisesti.
 Valmistuksessa on noudatettava harmonisoidun eli
yhtenäistetyn standardin SFS-EN 1090-2 (teräs)
vaatimuksia sekä sen viitestandardeja (176 kpl)
CE-merkintä
 CE-merkinnällä vastuunkantaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet
yhdenmukaisiksi standardin SFS-EN 1090-1 tavalla.
 CE-merkinnästä vastaa valmistaja tai maahantuoja maahan tuotavien
tuotteiden osalta.
 CE-merkintään liittyvät asiakirjat: valmistajan laatima
vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä kolmannen osapuolen valvonnasta
annettu ilmoitetun laitoksen todistus
 CE-merkinnän kohteen sisältäessä siihen kohdistuvaa suunnittelua, tulee
varmistaa että kantavuuden mitoituksessa on käytetty Suomen kansallisia
parametreja
 CE-merkintä edellyttää, että kokoonpano valmistetaan standardien SFS-EN
1090-2 tai SFS-EN 1090-3 mukaisesti.
Ce merkintä voi olla:
 Itse tuotteessa
 Tuotteen pakkauksessa tai jos tämä ei onnistu:
 Tuotteen mukana seuraavissa liiteasiakirjoissa
Toteutuseritelmä
Suunnittelija laatii toteutusta koskevat vaatimukset sisältävän
toteutuseritelmän, josta ilmenee:
 Kohteen ja toteuttajien tiedot.
 Projektissa laadittavat asiakirjat.
 Suunnittelunormit, vastuuhenkilöiden pätevyysvaatimukset,
laatutasovaatimukset, tarkastukset.
 Toteutusluokka (EXC): EXC1, EXC2, EXC3, EXC4.
 Pintakäsittelyt ja esikäsittelyaste: P1, P2, P3.
 Toleranssiluokat (olennaiset toleranssit, toiminnalliset toleranssit, luokka 1,
luokka 2).
 Paloluokitus ja materiaalivalinnat.
 Liitteen A1 mukaiset projektikohtaiset lisävaatimukset (50 kohtaa).
 Valinnat liitteen A2 mukaisiin tapauksiin, joissa on mahdollisuus esittää
vaihtoehtoisia vaatimuksia (93 kohtaa).
 Toteutusluokkiin liittyvät vaatimukset (31 kohtaa).
 Rakennustyön turvallisuuteen liittyvät tekniset vaatimukset.
10
SFS-EN 1090-2: Teräsrakenteita koskevat tekniset
vaatimukset
 Vaatimukset ilmaistaan usein toteutusluokkien (execution class )
avulla.
 Standardissa esitetään neljä (4) toteutusluokkaa EXC1, EXC2, EXC3
ja EXC4. Vaatimukset kasvavat, kun siirrytään luokasta EXC1
luokkaan EXC4
 Toteutusluokka voi koskea koko rakennetta, yksittäistä
kokoonpanoa, kokoonpanon osaa tai tiettyjä yksityiskohtia.
 Jos mitään toteutusluokkaa ei ole esitetty, tulee noudattaa luokkaa
EXC2.
 Toteutusluokkaan vaikuttavat EN 1090-2 liite B mukaisesti:
Seuraamusluokka CC
Käyttöluokka SC (kuormitus: staattinen, väsyttävä,
maanjäristys)
Tuotantoluokka PC
11
TOTEUTUSLUOKAN MÄÄRITTÄMINEN:
EN 1090-2
12
Seuraamusluokan määrittäminen
Eurocode
Käyttöluokkien valinta EN
1090-2
14
Tuotantoluokan valinta
HUOM: S355 lujuusluokka!
15
Eurocode 3 luotettavuusluokka
 Eurocode 3:ssa omat luotettavuusluokkien RC ja
seuraamuluokkien CC perusteella asetetut
määräytymisperusteet.
 RC luokat RC 1, RC 2 ja RC 3 joissa RC 3 vaativin
 CC luokat CC 1, CC 2 ja CC 3 yhdessä RC-luokan kanssa
määrittävät EXC-tason ja vain RC 1 / CC 1 sallii EXC 1:n
ja silti on osoille rakennetta rajoituksia (S355, asennus
hitsaamalla työmaalla, leikatut ristikkojen profiilien päät,
kuumamuovatut osat joita lämpökäsitelty tuotannon
aikana...)
16
TOTEUTUSLUOKAN VAIKUTUS
valmistuksessa
 EXC1: ISO 3834 - 4, hitsiluokka D, ei hitsausohjevaatimusta, ei
vaatimusta koordinoijan pätevyydelle, ei laatuasiakirjavaatimusta, ei
jäljitettävyysvaatimusta, ei polttoleikkausvaatimuksia, ei aukkojen
pyöristysvaatimuksia, ainoastaan silmämääräinen tarkastus.
 EXC2: ISO 3834 -3, hitsiluokka C, hyväksytyt hitsausohjeet,
koordinoijan pätevyysvaatimus, laatuasiakirjat oltava (kuvattava
tehtävät ja vastuut, menettelytavat, menetelmät työohjeet,
tarkastussuunnitelma, muutosten ja poikkeamien käsittelyohjeet),
jäljitettävyysvaatimus, polttoleikkaus ISO 9013, aukkojen
pyöristyssäde yli 5 mm, siltahitseille WPS:t, ndt- vaaditaan.
 EXC3 ja 4: ISO 3834-2, hitsiluokka B tai B+, paljon muuta....
17
SFS-EN 3834-1: Asiat, jotka helpottavat tarkoituksenmukaisen standardin ISO
3834-2, -3 tai -4 valintaa:
18
19
Hitsauskoordinoijan
pätevyysvaatimukset: ISO 14731
CE-merkinnän hakeminen:
 Rakennustuotteen valmistajan on luotava rakennustuotteelle ko.
tuotteen harmonisoidun standardin mukainen laadunhallinta ja
varmennusmenettelyt.
 Valmistaja ottaa yhteyttä EU:n hyväksymään ilmoitettuun laitokseen,
(eli käytännössä VTT tai Inspecta) jolla on lupa varmentaa, testata
ja tarkastaa tuote ja tehtaan sisäinen laadunvalvonta ja pyytää
tarkastusta.
 Ilmoitettu laitos varmentaa, tarkastaa ja testaa tuotteen ja tehtaan
laadunhallinnan.
 Kun ilmoitettu laitos on varmentanut, tarkastanut ja testannut, laatii
valmistaja tuotteestaan harmonisoidun tuotestandardin mukaisten
testitulosten perusteella suoritusilmoituksen ja kiinnittää tuotteeseen
CE-merkinnän.
21
SFS-EN 1090-2 vaatimuksia
laatujärjestelmälle ja valmistajalle
1. Tuotteiden alkutestaus.
2. Laatujärjestelmän on oltava sertifioitu:


Perustana on hyvä olla ISO 9001 vaatimukset täyttävä FPC
Laatujärjestelmän ei välttämättä tarvitse olla ISO 9001 mukainen!


Lisävaatimukset EN 1090-1 ja EN 1090-2
Hitsauksen lisävaatimukset toteutusluokan mukaan määräytyvän EN 3834
soveltuvan osan mukaan.
Valmistajalla oltava oma tai vuokrattu hitsauskoordinoija.
Käytettävät profiilit, ruuvikokoonpanot, hitsausaineet sekä muut aineet ja
tarvikkeet on oltava CE-merkittyjä.
Alihankkijoista on pidettävä listaa. Mikäli pitkäaikaisella alihankkijalla ei ole
sertifioitua laadunvalvontajärjestelmää, alihankkijan työn tulee olla
sisällytettynä valmistajan sertifioituun järjestelmään.



(SFS-EN 1090-1 + A1, kohta 6.3.1)
3. Tuotannosta otettujen näytteiden testaus.
SFS-EN 1090-2 + A1 oleellisin
konepajatyössä huomioon otettava:
Luku 2: Viitestandardit n. 200 kpl
Luku 4: Käytettävät ja laadittavat eritelmät ja asiakirjat.
Suunnittelija: toteutuseritelmä ja kokoonpanoeritelmä eli tekniset
tiedot ja piirustukset.
Toteuttaja: Laatuasiakirjat (ja mahd. laatusuunnitelma),
asennusturvallisuuteen liittyvät tekniset vaatimukset, toteutuksen
asiakirjat.
Luku 5: Käytettävät tuotteet (aineet ja tarvikkeet).
Luku 6: Vaatimukset kokoonpanon esivalmistukselle ja kokoamiselle
(valmistuksen menetelmät).
Luku 7: Hitsaustoimintojen vaatimukset ja hyväksymiskriteerit.
Luku 8 ja 9: Mekaaniseen kiinnittämiseen sekä asentamiseen liittyvä ohjeistus.
Luku 10: Korroosioneston pintakäsittelyn vaatimukset.
Luku 11 ja liite D: Valmistus- ja asennustoleranssit eri tyyppisille rakenteille.
Olennaiset- ja toiminnalliset toleranssit.
Luku 12: Tarkastajien pätevyysvaatimukset.
24
Yrityksen halutessa CE-merkintää, se voi edetä esimerkiksi näin:













Tunnistetaan ja selvitetään ja hankitaan tarvittavat yritystä koskevat harmonisoidut eli
yhtenäistetyt standardit.
Listataan vaatimukset ja arvioidaan tilanne. (Sisäinen esiauditointi, missä mennään...)
Suunnitellaan laatujärjestelmän parannukset ja valitaan kokonaistarpeen kannalta paras
toteutusalusta/ohjelmisto (huom: miten jatkokehitys, asiakkaat, päähankkijat ja muut
sidosryhmät, mikä alusta sopii parhaiten?)
Selvitetään ja kuvataan kirjallisesti ne yrityksen toiminnot ja prosessit, joihin tehtaan sisäinen
laadunvalvonta vaikuttaa tai mihin se aiheuttaa muutoksia.
Tehdään tai päivitetään menettely- ja työohjeet (mm. WPS:t) laatujärjestelmän vaatimusten
tasalle.
Suunnitellaan lopullinen laatujärjestelmä kyseisten prosessikuvausten ja ohjeistuksen avulla.
Suunnitellaan dokumentoinnin hallinta. (Tärkeää!)
Tehdään varsinainen sisäinen auditointi ja johdon katselmus uudelle laatujärjestelmälle.
Koulutetaan henkilöstö ja alihankkijat syteemin käyttöön.
Mahdollinen ostetun asiantuntijan suorittama esiauditointi aina sopivissa kohtaa, viimeistään nyt.
Teetetään tuotteiden tarvittavat alkutestaukset ja systeemin auditoinnit akkreditoidun tahon
toimesta ja kun kaikki on kunnossa....
CE-merkintä.
Ylläpidetään saavutettu taso ynnä kehitetään sitä. (huom: laatujärjestelmä on työkalu!)
25
Pääasialliset lähteet:
 SFS-EN 1090-1, -2 ja -3,SFS-EN 14731,SFS-EN
3834-1, -2 ja -3,Eurocode 3
 Petri Toikka, LUT/KOKE
 Teräsrakenneyhdistys: teräsrakenteiden
toteuttaminen, Ohjeita toteutuseritelmän
laatimiseksi SFS-EN 1090-2 liite A
(Konsultointia mm. LUT, Pky-Laatu, Savonian Lekahanke ym.ym....)
26

similar documents