First Sunday of Advent - Year B Chúa Nhật I Mùa

Report
First Sunday of Advent - Year B
Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B
7/12/2014
Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện
First Sunday of Advent - Year B
Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B
Gospel
Mark
13:33-37
Phúc Âm theo
Thánh Máccô
13:33-37
Jesus said to his disciples:
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:
Be on your guard, stay awake,
because you never know
when the time will come.
Anh em phải coi chừng,
phải tỉnh thức, vì anh em
không biết khi nào thời ấy đến.
It is like a man travelling abroad:
he has gone from home, and left Cũng như người
his servants in charge, each with kia trẩy phương
his own task; and he has told
xa, để nhà lại,
the doorkeeper to stay awake. trao quyền cho
các đầy tớ của
mình, chỉ định
cho mỗi người
một việc, và ra
lệnh cho người
giữ cửa phải
canh thức.
So stay awake, because
you do not know when
the master of the house
is coming, evening,
midnight, cockcrow,
dawn;
Vậy anh em phải canh
thức, vì anh em không
biết khi nào chủ nhà
đến : Lúc chập tối hay
nửa đêm, lúc gà gáy hay
tảng sáng.
if he comes unexpectedly,
he must not find you asleep.
Anh em phải canh thức,
kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần,
bắt gặp anh em đang ngủ.
And what I say to you
I say to all: Stay awake!…
Điều Thầy nói với anh em đây,
Thầy cũng nói với hết thảy mọi
người là : phải canh thức !...
First Sunday of Advent - Year B
Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B
First Sunday of Advent - Year B
Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B

similar documents