Ảnh hưởng của nước biển dâng tới sản xuất lúa ở đồng

Report
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
ĐIỂN HÌNH LÀ ĐBSCL
ẢNH
HƯỞNG
CỦA
NƯỚC
BIỂN
DÂNG
Là giám đốc sở Tài nguyên môi
trường ĐBSCL tôi nghiên cứu những
vấn đề sau:
Khái niệm biến đổi khí hậu
Tình hình sản xuất lúa ở ĐBSCL
Ảnh hưởng của nước biển dâng đến
sản xuất lúa ở ĐBSCL
Định hướng, giải pháp để khắc phục
tình trạng nước biển dâng ảnh hưởng
đến việc sản xuất lúa ở ĐBSCL
Các khái niệm
Biến đổi khí hậu: là những biến đổi trong môi trường vật
lý hoặc sinh học gây ra những ảnh hưởng có hại đáng kể
đến thành phần, khả năng phục hồi hoặc sinh sản của các
hệ sinh thái tự nhiên và được quản lý hoặc đến hoạt
động của các hệ thống kinh tế - xã hội hoặc đến sức khỏe
và phúc lợi của con người.
Nước biển dâng là sự thay đổi
mực nước biển hiện tại so với mực
nước biển trong quá khứ.
Làm thế nào để con người sống hài
hòa và cân bằng với thiên nhiên?
ĐBSCL là vựa lúa lớn nhất và cũng là
vùng sản xuất thực phẩm lớn nhất cả nước.
Tình
hình sản
xuất lúa
ở
ĐBSCL
Trong cơ cấu cây lương thực, lúa là cây
trồng chủ đạo và đóng góp 72 – 75% giá
trị gia tăng của ngành trồng trọt.
Sản lượng lúa lớn nhất các tỉnh như: An
Giang (3,4 triệu tấn), Đồng Tháp (2,7 triệu
tấn), Kiên Giang (3,4 triệu tấn),…
Diện tích gieo trồng lúa là 3,87 triệu ha (2010), sản
lượng lúa đạt 20,5 triệu tấn (2010). Năng suất lúa
trung bình đạt 52,9 tạ/ha (năng suất lúa đông xuân
63,6 tạ/ha; hè thu 47,2 tạ/ha; lúa mùa 38,9 tạ/ha).
Ảnh hưởng của
nước biển dâng
đến việc sản
xuất lúa ở
ĐBSCL
Nước biển dâng
HẬU QUẢ…
Nước biển dâng 65 cm, thì diện tích đất của
ĐBSCL bị ngập là khoảng 5.133 km2 (0,5
triệu ha) chiếm 12,8% diện tích của vùng.
Diện tích đất
nông nghiệp bị
mất là khoảng
325 nghìn ha
Diện tích trồng
lúa của vùng là
3.872,9 nghìn ha
và diện tích đất
trồng lúa của
vùng bị mất là
495,7 nghìn ha
BSL thể hiện diện tích, sản lượng lúa của một số
tỉnh bị mất khi nước biển dâng 65cm
Tỉnh
Tổng diện tích
(nghìn ha)
Diện tích bị
ngập (nghìn
ha)
Diện tích lúa
bị mất (nghìn
ha)
Sản lượng
lúa bị mất
(nghìn tấn)
Kiên Giang
643,6
253,8 (40%)
248,8
1.358,9
Hậu Giang
160,1
64 (40%)
76,5
397,6
Sóc Trăng
331,2
82,8 (25%)
83,7
445,4
Bạc Liêu
250,2
37,5 (15%)
25
121,4
Cà Mau
533,2
53,3 (10%)
14,2
51,4
Hậu quả
Có thể dẫn tới là Việt
Nam từ một nước xuất
khẩu gạo lớn thứ 2 thế
giới trở thành nước
thiếu lương thực trầm
trọng.
Mất đi sản
lượng lúa rất
lớn để phục
vụ cho nhu
cầu
trong
nước và xuất
khẩu
Vì sao ĐBSCL lại là nơi chịu ảnh
hưởng mạnh nhất của nước biển
dâng?
Giải
pháp
Định
hướng
Cần xây dựng các đê quai, đê chắn sóng, đê bảo vệ, các
đập ngăn nước mặn để hạn chế nước mặn xâm nhập vào
trong các vùng sản xuất nông nghiệp, trồng lúa.
Xây dựng đê ở Cà Mau
Bảo vệ đê ở An Giang
Trồng rừng ngập mặn, trồng
rừng phòng hộ ven biển, cải
tạo các cồn cát ven biển
“Sống chung
với lũ”
“Sống chung
với biến đổi
khí hậu,
nước biển
dâng”
• Theo bạn trong các giải pháp trên thì
giải pháp nào là quan trọng nhất?
Chung tay chống biến
đổi khí hậu- Bảo vệ
Trái Đất xanh tươi
của nhân loại.

similar documents