PowerPoint Template

Report
LOGO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC
MẶT LIÊN TỤC, TỰ ĐỘNG TẠI THỊ TRẤN LONG
BÌNH – HUYỆN AN PHÚ - TỈNH AN GIANG
1
Đặt vấn đề
2
Giới thiệu chung về Trạm quan trắc nước mặt
liên tục tự động, cố định
3
Kết quả quan trắc nước mặt liên tục tự động
4
Những thuận lợi và khó khăn
5
3
Đề xuất
ĐẶT VẤN ĐỀ
An Giang
là tỉnh đầu
nguồn của
ĐBSCL
ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhằm cảnh báo kịp thời ô nhiễm môi trường
xuyên biên giới
Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên – Môi trường
An Giang đã được UBND tỉnh An Giang và Bộ Tài nguyên
và Môi trường đầu tư Trạm Quan trắc và phân tích môi
trường vùng biên giới Việt Nam – Campuchia
 Trong đó, có đầu tư Trạm quan trắc nước mặt liên tục tự
động, được đặt tại thị trấn Long Bình - huyện An Phú
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRẠM QUAN TRẮC
NƯỚC MẶT LIÊN TỤC TỰ ĐỘNG
VỊ TRÍ ĐẶT
TRẠM QUAN
TRẮC NƯỚC
MẶT LIÊN TỤC
TỰ ĐÔNG
1. Vị trí trạm quan trắc
nước mặt liên tục tự
động
Trạm quan trắc nước
mặt LT-TĐ, được đặt
tại thị trấn Long Bình,
H.An Phú, T.An Giang
(đầu sông Hậu). Đây
là điểm đầu của một
nhánh sông chính chủ
yếu tạo nên dòng Sông
Hậu khi vào lãnh thổ
Việt nam. Vị trí đặt
trạm cách bờ khoảng
6m.
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRẠM QUAN TRẮC
NƯỚC MẶT LIÊN TỤC TỰ ĐỘNG (tt)
2. Nguyên lý hoạt động của trạm quan trắc nước mặt liên tục tự động
Nhà trạm quan trắc Long Bình
Trên Sông
Nước
sông
Bộ hiển thị, lưu trữ
và truyền dữ liệu
Phao gắn đầu đo
các chỉ tiêu
Trung tâm Quan trắc & KTTNMT
Máy tính lưu trữ,
hiển thị dữ liệu tại
Trung tâm
Modem dial
– up từ điện
thoại bàn
Modem
GSM
Mạng điện
thoại
Vinaphone
Với các đầu đo chuyên biệt, có nhiệm vụ dò 05 chỉ tiêu môi trường
theo thiết kế của trạm. Số liệu đo được hiển thị và lưu trữ trên bộ
hiển thị SC1000 cứ 15 phút lưu trữ vào bộ nhớ
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC
MẶT LIÊN TỤC TỰ ĐỘNG (tt)
3. Thông số quan trắc nước mặt liên tục tự động
Trạm quan trắc nước mặt liên tục tự động được quan trắc với các thông số
sau: pH, DO, EC (độ dẫn điện), ORP (oxy hóa khử) và độ đục.
4. Các thiết bị quan trắc nước mặt liên tục tự động
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tên thiết bị, dụng cụ
Bộ hiển thị, lưu trữ và truyền dữ
liệu SC1000 (HACH SC1000)
Đầu đo pH
Đầu đo DO
Đầu đo EC
Đầu đo ORP
Đầu đo độ đục
Các thiết bị bảo vệ an toàn (Camera
quan sát, chuông báo động)
Ổn áp lioa
Phao lắp đặt các đầu do
Lồng bảo vệ phao
Pin dự phòng
Số lượng
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
Ghi chú
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRẠM QUAN TRẮC
NƯỚC MẶT LIÊN TỤC TỰ ĐỘNG (tt)
Hình 2: Nhà trạm Quan trắc nước mặt
liên tục tự động cố định
Hình 3: Dây cáp kết nối các đầu đo với
bộ hiển thị SC1000
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRẠM QUAN TRẮC
NƯỚC MẶT LIÊN TỤC TỰ ĐỘNG (tt)
Hình 4: Bộ hiển thị, lưu trữ và
truyền dữ liệu SC1000
Hình 5: Lồng bảo vệ phao gắn các
đầu đo
Hình 7:
Pin dự
phòng
Hình 6: Camera và chuông
báo động
Hình 8: Ồn áp
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC MẶT LIÊN TỤC
TỰ ĐỘNG QUA CÁC THÁNG NĂM 2011
pH
DO (mg/l)
pH-Trạm Long Bình
DO (mg/l)-Trạm Long Bình
10
10
9
9
8
8
7
6
7
5
6
4
3
5
2
4
1
pH (trung bình/tháng)
QCVN (Min)
QCVN (Max)
DO (trung bình/tháng)
QCVN
KẾT QUẢ QUAN TRẮC LIÊN TỤC TỰ ĐỘNG
QUA CÁC THÁNG NĂM 2011
Độ đục (NTU)
Độ Dẫn Điện
ĐỘ ĐỤC- Trạm Long Bình
ĐỘ DẪN ĐIỆN-Trạm Long
Bình
700
250
600
500
200
400
150
300
200
100
100
0
50
Độ đục(trung bình/tháng)
Độ dẫn điện(trung bình/tháng)
KẾT QUẢ QUAN TRẮC LIÊN TỤC TỰ ĐỘNG
QUA CÁC THÁNG NĂM 2011
Oxy Hóa Khử (ORP)
ORP-Trạm Long Bình
700
600
ORP
500
400
300
200
100
Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ORP(trung bình/tháng)
SO SÁNH KẾT QUẢ QUAN TRẮC LIÊN TỤC
TỰ ĐỘNG THEO MÙA TRONG NĂM 2011
pH
DO (mg/l)
pH - Trạm Long Bình
9
DO (mg/l) - Trạm Long Bình
7
QCVN
8
QCVN
6
7
5
QCVN
6
5
4
4
3
3
2
2
1
1
Mùa khô
Mùa mưa
Mùa khô
Mùa mưa
SO SÁNH KẾT QUẢ QUAN TRẮC LIÊN TỤC TỰ
ĐỘNG THEO MÙA TRONG NĂM 2011
Độ Đục (NTU)
Độ Dẫn Điện
Độ dẫn điện-Trạm Long Bình
Độ đục (NTU)-Trạm Long Bình
200
250
190
180
200
170
160
150
150
140
100
130
120
50
110
100
0
Mùa mưa
Mùa khô
Mùa khô
Mùa mưa
Mùa mưa
Mùa khô
Mùa khô
Mùa mưa
SO SÁNH KẾT QUẢ QUAN TRẮC LIÊN TỤC TỰ
ĐỘNG THEO MÙA TRONG NĂM 2011
Oxy Hóa Khử
ORP -Trạm Long Bình
570
560
550
540
530
520
510
500
490
Mùa mưa
Mùa khô
Mùa khô
Mùa mưa
&
NHỮNG THUẬN LỢI
 Luôn được sự quan tâm và lãnh chỉ đạo kịp thời của Sở TN &
MT
từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, Trạm QT & PT
môi trường vùng biên giới Việt nam - Campuchia đã đem lại
nhiều hiệu quả rất rõ rệt như:
 Trang thiết bị cơ bản đáp ứng được cho việc phân tích các chỉ
tiêu môi trường phục vụ cho công tác quan trắc
 Công tác quan trắc nước mặt liên tục tự động tại thị trấn Long
Bình được thực hiện khá tốt, số liệu quan trắc được theo dõi
hàng ngày
 Tạo cơ sở dữ liệu về môi trường của tỉnh, giúp cho các ngành
khác trong công tác NCKH, cảnh báo kịp thời các sự cố về MT
Trạm QT & PT môi trường đã được công nhận hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 với số hiệu 515.
NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ
Trạm quan trắc nước mặt liên tục tự động mới đánh giá
được 05 chỉ tiêu cơ bản nhất (pH, DO, độ dẫn điện, oxy hóa
khử, độ đục) chưa phản ảnh kịp thời mức độ ô nhiễm MT
Việc kết nối truyền dữ liệu về Trung tâm tương đối chậm, do
phụ thuộc vào tốc độ đường truyền của sóng điện thoại di
động
Trong quá trình thiết kế đặt Trạm quan trắc nước mặt liên
tục tự động cần nghiên cứu kỹ chế độ thủy văn nơi đặt trạm.
Tránh đặt quá gần bờ khi nước vào mùa kiệt
Một số thông số quan trắc nước mặt tự động chưa có quy
chuẩn so sánh để đánh giá mức độ ô nhiễm (độ đục, độ dẫn
điện, oxy hóa khử).
NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ (tt)
Chưa có cán bộ chuyên trách quản lý, vận hành Trạm
Chưa có hướng dẫn chung về sổ tay vận hành, cũng như
kinh phí để duy trì hoạt động của trạm quan trắc liên tục
tự động
Chưa có hướng dẫn về cách đánh giá số liệu quan
trắc liên tục và tự động
ĐỀ XUẤT
 Đối với các trạm dự kiến đầu tư mới, cần nghiên cứu, đưa vào sử
dụng các hệ thống đo liên tục tự động với nhiều chỉ tiêu nhất có
thể thực hiện
 Đối với hệ thống SC1000, đầu tư, nâng cấp thêm đầu dò để tận
dụng hết các đầu đo còn trống. Nghiên cứu đấu nối thêm hệ thống
hoặc trang bị thêm hệ thống mới với các chỉ tiêu đo khác để tận
dụng mặt bằng xây dựng
 Đầu tư thêm hệ thống phát điện hoặc nâng chất hệ thống Pin-Accu
dự trữ điện, đảm bảo việc vận hành liên tục, giảm chi phí đầu tư
vào hệ thống Pin-Accu dự trữ
 Nên lựa chọn vị trí lắp đặt không bị ảnh hưởng vì sinh hoạt của
người dân và nơi đặt đầu dò đảm bảo không bị ảnh hưởng của
thủy triều hoặc biên độ nước mùa khô, mùa mưa.
ĐỀ XUẤT
 Việc lắp đặt các Trạm quan trắc nước LT-TĐ thuộc mạng lưới
quan trắc quốc gia nên đầu tư đồng bộ & thống nhất về phương
pháp cũng như trang thiết bị
 Hướng dẫn phương pháp, nguyên tắc cơ bản khi vận hành các
trạm, xem xét, ban hành sổ tay vận hành các trạm quan trắc liên
tục tự động
 Định hướng, trong thời gian tới, sẽ đầu tư thêm 1 trạm quan trắc
nước mặt liên tục tự động cố định tại cửa khẩu Vĩnh Xương (Đầu
sông Tiền), giáp ranh An Giang, Đồng Tháp và Vương quốc
Campuchia
CHÂN THÀNH
CÁM ƠN SỰ CHÚ Ý
& LẮNG NGHE!

similar documents