Chuong1-Tong quan ve CL va QTCL-goc

Report
NỘI DUNG
1. Chất lượng
 Khái niệm
 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
 Lịch sử hình thành và phát triển của chất lượng
2. Quản trị chất lượng
 Khái niệm
 Các phương thức quản lý chất lượng
 Các tiêu chuẩn/ phương pháp QLCL hiện nay
1. CHẤT LƯỢNG
 Khái niệm
(Xem phim: http://www.youtube.com/watch?v=Iw99mKvJII)
 Chất lượng là gì?
Cô cần mua 1 hình tròn, mỗi bạn vẽ vào tập 1 hình
tròn theo mình là chất lượng để bán cho cô
 Chất lượng là gì?
1. CHẤT LƯỢNG
 Khái niệm

1. CHẤT LƯỢNG
Xe nào có chất lượng hơn?
1. CHẤT LƯỢNG
 Khái niệm
Có nhiều quan điểm về Chất lượng :
 “Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng” (W. Edwasds
Deming);
 “Thích hợp để sử dụng” (J.M. Juran);
 “Làm đúng theo yêu cầu” (Plilip B.Crosby);
 “Khả năng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng” (Kaoru
Ishikawa);
 Thỏa mãn hoặc đáp ứng nhiều hơn mong muốn của
khách hàng.
1. CHẤT LƯỢNG
 Khái niệm
Theo ISO 9000:
Các đặt tính vốn có của một sản phẩm/ dịch vụ thể hiện ở 3 đặc tính quan
trọng:
1. CHẤT LƯỢNG
Bài tập 1:
- Cho ví dụ 1 sản phẩm/ dịch vụ có chất lượng đối với
bản thân?
- Giải thích tại sao sản phẩm/ dịch vụ đó có chất lượng
với bản thân mình?
1. CHẤT LƯỢNG
Bài tập 2:
- Em hãy định nghĩa chất lượng theo hiểu biết/ cảm nghĩ
của bản thân?
1. CHẤT LƯỢNG
 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
1. Yếu tố bên ngoài:
1
3
2
4
1. CHẤT LƯỢNG
 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
1. Yếu tố bên ngoài:
1. CHẤT LƯỢNG
 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
2. Yếu tố bên trong:
1
3
2
4
Các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến chất lượng (4M)
–Máy móc
–Thiết bị
–Lãnh đạo
–Công nhân
–Người
dùng
–Vật liệu
–Năng lượng
–PP Quản lý
–Công nghệ
Measurement, Market, Money,
Management
System, Information,
Environement
1. CHẤT LƯỢNG
Bài tập 3:
- Em hãy cho ví dụ yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến chất
lượng sản phẩm quần áo tuổi teen như thế nào?
- Em hãy cho ví dụ yếu tố bên trong ảnh hưởng đến chất
lượng dịch vụ du lịch Sài Gòn – Đà Nẵng như thế nào?
1. CHẤT LƯỢNG
 Lịch sử hình thành và phát triển của chất lượng
Bài tập nhóm: Thuyết trình nhóm tuần sau
Vì sao phải quan tâm đến chất lượng?
……………………
………………..
…………………
2. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
Khái niệm
Quản trị là gì?
Chất lượng là gì?
 Quản trị chất lượng là gì?
2. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
Khái niệm
Theo ISO 9000:
2. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
 Các phương thức quản lý chất lượng
P
TQCCo
CWQC
TQM
QM
QI
QC
QA
Sự phát triển của Quản trị chất lượng
Business
Excellence
2. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
Các phương thức quản lý chất lượng
2. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
Bài tập 4:
- Hãy cho biết tên các tiêu chuẩn/ phương pháp quản lý
chất lượng đang được các công ty áp dụng hiện nay?
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Cho biết định nghĩa chất lượng? Cho ví dụ 1 sản
phẩm chất lượng?
2. Tại sao các doanh nghiệp lại quan tâm đến chất
lượng sản phẩm/ dịch vụ của mình?
3. Hãy cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng?
4. Cho 1 ví dụ cụ thể các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng
đến chất lượng sản phẩm/ dịch vụ?
5. Cho biết định nghĩa Quản lý chất lượng?
6. Tại sao các doanh nghiệp phải quản lý chất lượng?

similar documents