Praktijkvoorbeelden provincie West-Vlaanderen Kris De Smet (pptx

Report
Beleidsmogelijkheden
 Ondersteunen en samenwerken
 Project Oudlandpolder
 Inspireren en vervullen voorbeeldfunctie
 Opmaak lichtvisie
 Stimuleren
 Hinderreglement
 Informeren
1
2
Situering Oudlandpolder
Haven van
Zeebrugge
Oostende
Brugge
3
Project Oudlandpolder
 Samenwerkingsverband tussen 3
gemeenten & de provincie
 Versterken en ontwikkelen buitengebied
 Projecten rond verbetering
beeldkwaliteit landschap,
ook rond lichthinder
4
Inventarisatie lichthinder
 Uitgevoerd door Preventie Lichthinder vzw
 Ook opgenomen als voorbeeldproject
Dulomi “Lokale besturen verlichten zonder
hinder”
 Onderscheid lichtbronnen voor 0.30 u en
na 0.30 u
 Onderscheid tussen bronnen binnen
projectgebied en binnen studiegebied
5
Grootschalig inschatten
bronnen hemelgloed
 Uitgevoerd door Preventie Lichthinder
vzw
 5 meetpunten
 digitale fotografie in alle richtingen
 beeldverwerking
 GIS-verwerking
6
Gemiddelde
hemelluminantie voor 0.30u
7
Gemiddelde
hemelluminantie na 0.30u
8
Gedetailleerde
inventarisatie lichtbronnen
 Uitgevoerd met hulp van lokale
vrijwilligers (natuurverenigingen en
sterrenkundige verenigingen)
 Opleiding voor vrijwilligers door
Preventie Lichthinder vzw
 Handleiding opgemaakt door BBL
(Dulomi)
9
Waarnemingsformulier
 Overtredingen bestaande wetgeving
 Type lichtbron (punt-lijn-vlak)
 Type verlichting
 Beschrijving lichthinder
10
Lichthinderbronnen voor
0.30u
11
Lichthinderbronnen na
0.30u
12
13
Aanleiding
 Buitengebied nog relatief donker
 staat onder druk bij verschillende
projecten (dorpskernvernieuwing,
aanleg fietspaden, …)
 Toenemende bekommernis voor
energieverbruik en lichthinder
 Snel wijzigende regelgeving en techniek
14
Uitvoering studie
 Provinciebestuur en 3 partners (WVI,
Intercommunale Leiedal en VLM)
 Studie uitgevoerd door Omgeving en
Atelier Roland Jéol
 Ruime begeleidingsgroep (AWV,
netwerkbeheerders, LNE, POM, vzw
Preventie Lichthinder,…)
15
Opzet
 Meer kwalitatieve projecten en
realisaties rond publieke verlichting
 Actief toepasbaar beleidsdocument
 Leidraad voor uitvoering van projecten op
terrein
 Initiëren en ondersteunen pilootprojecten
16
Inhoud document Lichtvisie
 Informatief deel
 Visie openbare verlichting buitengebied
 Verlichting per ruimtecategorie
17
Informatief gedeelte
 Basisbegrippen
 Wetgeving en regelgeving
 Beheersaspecten van goede openbare
verlichting
18
Visie verlichting
buitengebied
 4 kwaliteitseisen




Functionaliteit
Belevingswaarde
Energieverbruik
Lichthinder
 Code voor goede praktijk
 Te aanvaarden door de 4 partners
 14 basisprincipes
19
Verlichting per
ruimtecategorie (1)
 9 types ruimtes










Doortocht en dorpskern aan weg met veel verkeer
Doortocht en dorpskern aan lokale weg
Weg tussen 2 dorpen
Woonwijk of verkaveling
Fietsweg
Dorpskerk en identiteitsbepalende gebouwen en
patrimonium
Parkeerterrein
Sportterrein
Bedrijventerrein
Openbaar groendomein
20
Verlichting per
ruimtecategorie (2)
 Beleids- en beheerscontext –
informatief gedeelte
 Doelen en principes – te volgen code
van goede praktijk
 Toepassing in de praktijk –
richtinggevende aspecten met
technische fiche
21
Voorbeeldprojecten






Dorpskernvernieuwing Ingooigem
Dorpskernvernieuwing Vlissegem
Dorpskernvernieuwing Reninge
Fietsweg Stroroute
Sportterrein Wingene
Regionaal bedrijventerrein Beveren
22
Vervolg
 Opgedane kennis mag niet verloren
gaan
 Bijhouden nieuwe ontwikkelingen
 Organiseren van vorming
 Begeleiden van proefprojecten
 Voorbeeldfunctie
23
Provinciaal subsidiereglement voor
projecten inzake
milieuhinderreductie
24
Hinderreglement
 Sinds 2008 – herwerkt in 2010
 Subsidie voor innovatieve projecten die
hinder reduceren
 Voor gemeente, intergemeentelijk
samenwerkingsverband of organisatie
zonder winstoogmerk
25
Subsidiebedrag
 Minimale kostprijs project: 1250 euro
 Subsidie = 50% van de kostprijs
 Maximaal 5000 euro per project
 Kan gecombineerd worden met andere
subsidies
26
Criteria







Resultaatgerichtheid
Daadwerkelijk hinderreducerend effect
Overdraagbaarheid
Samenwerking met andere doelgroepen
Opvolging van het project
Innovatieve karakter
Ligging in aandachtsgebieden provincie
27
Voorbeeld: project Izegem
 Dimmen van openbare straatverlichting
 Zelf onderzoek gedaan naar mogelijke
systemen om individuele lampen te
dimmen of doven
 Vervangen voorschakelapparatuur
28
Voorbeeld: project Izegem
 Terugbrengen vermogen van 11950
watt tot 4650 watt
 Verminderen van lichtniveau en
lichtpollutie
 Grote besparing van energiekosten
29

similar documents