Prezentace ke stažení

Report
UEFA Grassroots C
Hráč je na prvním místě
Trenér = vychovatel, manažer, vědec,
herec…?
Fotbal pro všechny 99% !!!
Profesionální fotbal - 1% !!!
C licence→UEFA Grassroots licence→UEFA Blicence
Důvod: požadavek UEFA
Cíle: -být plně ve struktuře UEFA
-více informací pro ty, kdo je chtějí
-kvalita u mládeže
Systém:přesun hodin z B licence do
samostatného Grassroots kursu
Organizace: TMK KFS
Objem: UEFA Grassroots Licence = 20h + 40h
Obsah: všeobecná příprava s důrazem na praxi
Časové rozložení: Volba trenéra
Teoretický rozbor obsahu fotbalu (Fajfer 2005)
Teoretický rozbor obsahu fotbalu
Herní činnosti jednotlivce (HČJ)
Herní činnosti jednotlivce útočné
Herní činnosti jednotlivce obranné
1. výběr místa
1. obsazování hráče s míčem
2. přihrávání
2. obsazování hráče bez míče
3. zpracování míče
3. obsazování prostoru
4. vedení míče a obcházení soupeře
4. odebírání míče
5. střelba
Herní kombinace
1. kombinace založená na přihrávce
1.
2. kombinace“přihraj a běž“
2.
3. kombinace založená na výměně místa
3.
(HK)
k. založená na vzájemném zajišťování
k. založená na přebírání hráčů
k. založená na zesíleném obsazování
hráče s míčem
Systémy hry
1.
2.
3.
Systémy hry útočné
systém postupného útoku
systém rychlého protiútoku
systém kombinovaného útoku
1.
2.
3.
Systémy hry obranné
systém zónové obrany
systém kombinované obrany
systém osobní obrany
Hra brankáře
Útočné herní činnosti
1. vedení míče
2. přihrávání
1.
2.
3.
4.
zahájení hry
nepřímý volný kop
přímý volný kop
rohový kop
1.
2.
3.
4.
5.
Standardní situace
5.
6.
7.
8.
Obranné herní činnosti
stavění se
chytání míče
vyrážení míče
odkopávání míče
řízení obrany
pokutový kop
vhazování ze zámezí(aut)
kop od branky
míč rozhodčího
Technická stránka herních činností jednotlivce
Způsob provedení pohybového úkolu (př. přihrávka vnitřním stranou nohy na krátkou
vzdálenost)
Taktická stránka herních činností jednotlivce
Výběr způsobu provedení pohybového úkolu (př. podle herní situace chci přihrát
vzduchem na střední, delší vzdálenost – volím přihrávku vnitřním nebo přímým nártem)
Kritická místa při nácviku dovedností (zjednodušeno)
Děti a mládež
biologický
/
kalendářní věk
„zlatý věk motoriky“ 8-10 ???
Zlatý věk učení fotbalu 6-12, druhý zlatý věk… po pubertě

mladší školní věk – cca 6-8 let /1.-3.třída/,

střední školní věk – cca 9-11 let /4.-6.třída/,

starší školní věk (puberta) – cca 12-14 let /7.-9.třída/.

raná adolescence – Náctiletí… cca 15 - 19 let
nejlepší učení je hra (podvědomí a nápodoba)
snadné učení -hra - soutěž - dobrodružství a „Já“
horší učení -hloubání a pohyb / sex a spravedlnost
plány, ideály a SNY / konkrétno (party vrcholí ,
odchod z fotbalu)
Tyto vývojové etapy si nelze představovat odděleně. Vývoj každého
(nejenom) člověka probíhá kontinuálně – postupným přechodem
jedné vývojové fáze v druhou, přičemž tyto procesy mají jednak své
obecné zákonitosti, jednak (v rámci těchto zákonitostí) individuální
odlišnosti.
Hlavní rozdíly mezi „tréninkem“ dětí a mládeže
a tréninkem dospělých ( Luděk Procházka)
TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE
hlavní cíl
hlavní úkol
zkvalitňování herního výkonu
úspěch v soutěži
naučit hrát fotbal
převládající rysy proces učební a výchovný
perspektivnost
přiměřenost zatížení
Výchova
TRÉNINK DOSPĚLÝCH
důsledně prvořadá
úzká spolupráce s rodiči
příprava na soutěž
proces zdatnostní a pracovní aktuálnost
opakovaná maximalizace zatížení
relativně časté kompromisy hráče
osobnostní nezávislost
priorita her. výkonu individuální herní výkon
význam utkání
prostředek zkvalitňování HV
kontrolní
týmový herní výkon
cílová činnost
Hlavní rozdíly mezi „tréninkem“ dětí a mládeže
a tréninkem dospělých
hodnocení utkání
TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE
TRÉNINK DOSPĚLÝCH
u nejmladších kategorií při,
či bezprostředně po utkání
s časovým odstupem 1-2 dnů
didaktická činnost trenéra odlišné nároky na vedení tréninkové jednotky a utkání
pestřejší škála didaktických řídících stylů
tréninkový obsah
tréninkové metody
jiné proporce složek i jednotlivých činností
návaznost k mládež. kategoriím
menší vliv roční periodizace
menší vliv nejbližších utkání
nevhodnost některých v určitém věku
viditelnost výsledků převážně až s víceletým odstupem
trenérské práce
větší…
větší…
bez omezení
téměř souběžně s tréninkovým
procesem
Trénink
zábava-soutěž-aktivita-motivace-vítězství
učení-vůle-soustředění-vítězství
Cíl tréninku – může jich být více, ale jeden je hlavní (viz. cíle)
Stavba tréninkové jednotky

Úvodní – cíl a motivace

Průpravná – fyzická i mentální příprava na hlavní část

1.
2.
3.
4.
5.

rozehřátí –práce s míčem
protažení…?
rušná část –pohybové hry
Hlavní
nácvik – kritická místa
kondiční trénink – regenerační (specifické a nespecifické prostředky)
herní trénink - fáze motorického učení
psychologická příprava – motivace a odolnost
komplexní trénink
…Co a kdy…?
Závěrečná
Uvolnění a protažení – kompenzační cvičení
Nebát se zařazovat hru (průpravnou…) mezi jednotlivé fáze nácviku a
opět se vracet k problému!
Utkání









nenahraditelný prostředek rozvoje sportovní výkonnosti hráčů
pokračování tréninkového procesu především ve zdokonalování dovedností
není hlavním cílem fotbalové přípravy dětí…mládeže?
účely utkání – soutěžní, kontrolní, učební, výchovný
individuální i týmový herní výkon má svůj vývoj a typické znaky pro
jednotlivá věková období, zejména v přípravkách a v žácích
koučink – míra (frekvence) pokynů – stálé napovídání co mají udělat (hráči
„loutky?“) kontra vedení k samostatnému rozhodování
nároky na zpětné informace hráčům: věcnost, kladné citové zabarvení
přiměřenost požadavků trenéra na hráče – v praxi často porušováno
(posuzováno očima dospělého fotbalu)
vždy rozlišovat, zda se hráč snaží nebo nesnaží (málo se snaží) / zda je
nesoustředěný (proč)
Vzdělávání -Didaktika –aneb jak učit

Metodicko organizační formy
od jednoduchého ke složitějšímu
Pohybové hry – rozvíjení hrou
PRC1 – (průprav.cvičení) - stálé podmínky
PRC2 – proměnlivé podmínky
HRC1 – (her.cvič) obránce a relativně stálé podmínky
HRC2 – obránce a proměnlivé podmínky
Průpravná hra – modelovaný trénink
Všeho s mírou…
 Sociálně interakční formy
hromadně, ve skupinách, individuelně
…i hromadný trénink klade individuální nároky a je třeba umět se dívat
a nerezignovat na stálé opravování chyb i ocenění pokroků
Didaktické metody
vcelku, po částech, od celku k částem a k celku, progresivní spojování
částí v celek (viz. B licence)

A co jak se učit….?!

Pohybové schopnosti
vnitřní funkční předpoklady pro činnost
(Síla, rychlost, vytrvalost, obratnost)

Speciální pohybové schopnosti
schopnosti potřebné v dané sportovní disciplíně

Pohybové dovednosti
technika pohybu získaná v procesu učení

Psychomotorické schopnosti a dovednosti
Rozhodovací schopnost ….
Druhy učení
Imitační učení (uč se podle mne, podle ukázky); správné
předcvičení, opakování znovu-předvedení: komplexní dovednosti
Instrukční učení (uč se podle slovního návodu); popis, návod,
poznatky, názvosloví: analytické dovednosti, obsah a rozsah
instrukce, korekční výroky.
Zpětněvazební učení (uč se ze svých chyb); pokus omyl,
pochopení
Problémové učení (hledej sám řešení úkolu); samostatnost,
tvořivost, myšlenkové procesy.
Ideomotorické učení (uč se pohybu ve svých představách);
kinestetické buňky, buňky CNS, mikroreakce: koncentrace,
abstrakce.
Využíváme v různých didaktických stylech
Fáze motorického učení
1. fáze: motivace : seznámení, pohybové schéma, nekoordinace, neúspěšnost
trenér – ukázka / hráči - nekoordinované pokusy
2. fáze : koncentrace nácvik, opakování, zpevňování – koordinovanost,neladnost,
stoupající úspěšnost.
trenér -povzbuzuje a ukazuje / průpravná cvičení.
3. fáze: stabilizace zdokonalování, ekonomika pohybu bez souhybů
trenér-opravuje a přidává informace/ hráči-koordinované pohyby, herní cvičení
4. fáze: Automatizace-transfer do utkání
variabilita, tvořivost, osobní styl
trenér- dodává sebedůvěru v utkání a hodnotí použití/ herní sebevědomí
(deset pokusů)
Pedagogické zásady






Zásada názornosti
Zásada přiměřenosti
Zásada soustavnosti (pravidelnost)
Zásada posloupnosti (od jednod.ke složit)
Zásada uvědomělosti (ví proč) a tvořivé aktivity
Zásada trvalosti (součást život.stylu)
Výchovné metody
ovlivňujeme intelekt, vůli a emoce




metoda příkladu - vzory chování
metoda přesvědčování -proč je důležité
posilovat?
metoda požadavku - musíš…? …proč musí?
metoda cvičení - např. rozhodovat záměrně
proti někomu - krizová situace
 metoda odměny a trestu - něco za něco
 pověřování rolemi - odpovědnost a pocit
důležitosti
Respektujeme při tom individuální zvláštnosti?

similar documents