Ochrana dřevin z pohledu entomologa (P. Dedek, AOPK ČR)

Report
BROUCI VE STROMECH, STROMY V … "HÁJI"
Význam nelesní zeleně v ochraně hmyzu
Pavel Dedek
AOPK ČR, Správa CHKO Pálava a KS Brno
Bzenec, 23. 10. 2014
PROBLEMATIKA OCHRANY HMYZU
(obecně)
- druhů moc, odborníků málo
- složitý vývoj, každé vývojové stádium si přitom žádá své
- využívání mnoha typů biotopů jedním stádiem jednoho druhu
- mnohdy malá mobilita druhů, skrytý způsob života, neznámá bionomie
- antipatie ze strany laické i odborné (neentomologické) veřejnosti
PROBLEMATIKA OCHRANY HMYZU
(obecně)
•
denní motýli – nejlépe
prozkoumaná
skupina, máme
reálnou představu,
kolik druhů na území
Čech, Moravy a
Slezska žilo před více
než sto lety …
vyhynulo 18 druhů
•
hmyz celkem:
vyhynulo až 10%
(odhad cca 3000
druhů)
nutnost vnímat stromy v širším kontextu,
odumírající strom je plný života
KRAJINA SE ZMĚNILA
-
lesa máme dost – ale není les jako les
-
posledních cca 150 let - doba temna v lesích nížin a pahorkatin (ustala
pastva, pařezení…); na lesní hmyz příliš rychlé
-
rezervace nabízejí jen staré stromy, to však nestačí
-
lesní hmyzové obsazují náhradní stanoviště
•
resumé: 40% druhů saproxylických brouků je přímo
•
ohroženo vyhynutím, další budou přibývat (extinkční
•
dluh); ale nejde jen o brouky – na stromy jsou vázány
•
tisíce dalších druhů organismů
JAK ODHALIT REJDIŠTĚ DŘEVOBROUKA?
-
druh dřeviny
-
původní x nepůvodní
-
jehličnaté x listnaté
-
živé x mrtvé
-
zdravé x nemocné
-
osluněnost
-
přítomnost dutin
-
výletové otvory, požerky
ČTYŘI BROUCI – ČTYŘI STRATEGIE
TESAŘÍK OBROVSKÝ (V. - VII.) – živé dřevo
- v oslabených, ale dosud živých dubech
- výrazná vazba na osluněné dřevo
- ekosystémový inženýr: chodby larev využívá
mnoho dalších vzácných druhů
- rozpoznání přítomnosti: charakteristické
výletové otvory a požerky (relativně snadné)
ČTYŘI BROUCI – ČTYŘI STRATEGIE
LESÁK RUMĚLKOVÝ (IV. - V., IX.- X.) - čerstvě odumřelé dřevo
- pod kůrou čerstvě zlomených silnějších větví a kmenů
- živí se hnijícím lýkem listnatých stromů
- prokázání přítomnosti: nález larvy
či imága pod kůrou
- současná expanze druhu končí
ČTYŘI BROUCI – ČTYŘI STRATEGIE
PÁCHNÍK HNĚDÝ (V. - VIII.) – dutiny v živých stromech
- nejčastěji v osluněných dutinách listnatých stromů (dub, lípa, topol, vrba....)
- usedlý způsob života
- prokázání přítomnosti: nejčastěji dle charakteristického trusu larev, často velmi
obtížné (nepřístupné dutiny)
- deštníkový druh pro mnoho jiných, ještě vzácnějších, dutinových druhů hmyzu
Pravděpodobnost vzniku dutiny a výskytu páchníka v dubech
podle prům ěru km ene
100%
% stromů
80%
nic
60%
dutina
40%
páchník
20%
0%
40 - 60 60 - 80
80 100
100 120
120 140
140 160
160 180
Prům ěr km ene (DBH cm )
180 200
200+
ČTYŘI BROUCI – ČTYŘI STRATEGIE
ROHÁČ OBECNÝ (V. - VII.) – trouchnivějící dřevo
- vazba na zcela mrtvé dřevo v pokročilejším stupni rozkladu
- imága potřebují i vzrostlé stromy (míza, "shromaždiště")
- prokázání druhu: nejčastěji nález imága nebo jeho zbytků, případně dotaz na
místní (známý, sympatický brouk)
- sameček létá, samička chodí
pěšky
JAK ZNIČIT DŘEVOBROUKA?
REGERENACE, REKONSTRUKCE, REVITALIZACE (parků, alejí, městské
zeleně)
-
fenomén posledních let
-
kdy, když ne teď? (jsou na to přece peníze)
-
ohled brán především na ekonomické, estetické faktory
-
dřevomilní hmyzové vnímáni spíš jako komplikace pro realizaci projektu
-
nastávají změny k lepšímu, ale bude to stačit?
JAK JIM POMOCI?
-
nezanedbávat péči o stávající zeleň
-
nefrézovat pařezy
-
propojovat výsadbami izolované lokality
-
vyřezávat nálet kolem solitérů a alejí
-
příměstské lesy: často nevyužitá příležitost
-
vysazovat nová stromořadí a solitéry (bez nutnosti vykácet jejich
předchůdce)
-
ořezávat stromy "na hlavu" již v mladém věku
KDYŽ SE KÁCÍ …
-v případě podezření na výskyt vzácných druhů kontaktovat entomologa –
specialistu na dřevobrouky … je možné obrátit se na muzea, ústřední AOPK
([email protected]) a samozřejmě na Správu CHKO
([email protected])
- obecně: rozsáhlejší zásahy znamenají vždy velký problém, tyto akce by měly
probíhat postupně, po částech a konzultace s entomologem by měla být
samozřejmostí
- ponechat stromy aktuálně obsazené vzácným druhem nestačí, z hlediska dřevního
hmyzu je to jen odsunutí katastrofy
- možné přístupy dle šetrnosti:
•
snížení těžiště, ořez
•
ořez na torzo nebo vysoký pařez
•
skácení a postavení
•
skácení a ponechání na místě
•
skácení a odvezení do bezpečí
páchník v Terezíně
aleje hlavatých vrb – ráj saproxylů
lednický park – ročně cca milion návštěvníků
bezpečná torza
torza a vysoké pařezy
CO MOC NEFUNGUJE
loggery
záchranný přenos
náhradní výsadba
"alibismus"
ZÁVĚR
1.
parky a městská zeleň hostí více vzácných druhů bezobratlých než lesní
plantáže a bezzásahové rezervace
2.
obyvatel stromů je mnoho a téměř v každém starém stromě na jižní
Moravě žije něco vzácného, byť třeba ne chráněného
3.
proto je dobré snažit se zachovat co nejvíc starých stromů, i za cenu
nákladných nebo "nevzhledných" zásahů
4.
důležité jsou především kmeny a silné větve, takže nelze-li (3), pak
ponechávat alespoň torza
5.
ořezem staré stromy aktivně vytvářet
6.
nepodceňovat komunikaci s veřejností (informovat dopředu, články v
místním tisku, infocedulky přímo na místě) – se vším rádi pomůžeme
užitečný odkaz na závěr:
http://www.calla.cz/stromyahmyz
DÍKY VŠEM ZA POZORNOST
A SPOLUPRÁCI PŘI OCHRANĚ
ENTOMOFAUNY STARÝCH STROMŮ

similar documents