Innovatieve en duurzame openbare verlichting

Report
code van goede praktijk
LICHTVISIE WEST-VLAAMS PLATTELAND
studiedag | slotmanifestatie eco2profit | 09-13
studie lichtvisie
. 4 partners: provincie, wvi, leiedal, vlm
. ruime begeleidingsgroep met AWV, netwerkbeheerders Eandis
& Infrax, LNE, POM, gemeenten, vzw preventie lichthinder
OPZET STUDIE | lichtvisie west-vlaams platteland
aanleiding & opzet
. platteland = nog relatief donker = kwaliteit
> staat bij projecten dorpsvernieuwing, fietspaden,
sfeerverlichting onder druk
. toenemende bekommernis voor energieverbruik en lichthinder &
lichtvervuiling
. snel wijzigende regelgeving en techniek > vele experimenten
> nood aan visie op openbare verlichting in plattelandscontext
(spaarzaam, zorgvuldig, kwaliteit, op maat van dorpen,
zonder veiligheid en functioneren in het gedrang te brengen)
OPZET STUDIE | lichtvisie west-vlaams platteland
aanleiding & opzet
> actief toepasbaar beleidsdocument
. leidraad voor uitvoering in projecten
(met consensus over aantal belangrijke opties + ruimte voor
specifieke invulling en verdere discussie)
. initiëren en ondersteunen pilootprojecten
. vooral voor openbare verlichting (in bedrijventerreinen ook
private verlichting) / ruimere structurele benadering van private
verlichting is noodzakelijk, maar valt buiten deze studie
> code van goede praktijk
OPZET STUDIE | lichtvisie west-vlaams platteland
context
. snel evoluerende context: nieuwe Europese norm + Belgische
doorvertaling
al veel zaken genormeerd,
maar veelal met minima, weinig met maxima
. snelle evolutie in techniek (nieuwe lampensoorten, dimming, LED,
gedifferentieerde en aangestuurde verlichting)
CONTEXT OPENBARE VERLICHTING | lichtvisie west-vlaams platteland
basisprincipes
• meer dan functionele verlichting alleen
BASISPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN | lichtvisie west-vlaams platteland
basisprincipes
• respecteert de ruimte
BASISPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN | lichtvisie west-vlaams platteland
basisprincipes
• bepaalt nachtelijke sfeer; zorgt objectieve en subjectieve veiligheid
BASISPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN | lichtvise west-vlaams platteland
basisprincipes
• verhoogt comfort, vooral door dimmen en beter richten van licht /
vermijdt lichthinder
BASISPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN | lichtvisie west-vlaams platteland
basisprincipes
• gebruikt efficiënte verlichting; draagt bij tot rationeler energiegebruik
BASISPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN | lichtvisie west-vlaams platteland
basisprincipes
• goed samenspel van openbare en private verlichting, met openbare
verlichting als basis
BASISPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN | lichtvisie west-vlaams platteland
samenspel vier kwaliteitsaspecten
• functionaliteit
• belevingswaarde
• energiegebruik
• lichthinder
> steeds vakbekwaam ontwerp nodig,
liefst samen met inrichting en groen
VISIE & UITGANGSPUNTEN | lichtvisie west-vlaams platteland
code van goede praktijk – basisprincipes en
richtinggevende opties voor 9 soorten ruimten :
. doortochten door dorpskernen
. wegen tussen twee dorpen
. vrijliggende fietswegen
. woonwijkje / verkaveling
. dorpskerken & identiteitsbepalende gebouwen
. parkeerterreinen
. sportterreinen
. bedrijventerreinen
. openbare groendomeinen
9 THEMA’s | lichtvisie west-vlaams platteland
basisprincipes voor verlichting van een doortocht
. maakt integraal deel uit van ontwerp openbaar domein
. kwalitatief warm wit licht met goede kleurweergave
. zeker in het dorpscentrum: lichtpunten op lagere hoogte (< 7 m)
. verlichtingsmaterieel aan gevels (als die hoog genoeg zijn)
. markeert toegang, als er geen functionele verkeerssluis is,
door aanlichting waardevol patrimonium (voorkeur), object of
beplanting (uitzonderlijk)
THEMA DOORTOCHT | lichtvisie west-vlaams platteland
.
THEMA DOORTOCHT | lichtvisie west-vlaams platteland
.
THEMA DOORTOCHT | lichtvisie west-vlaams platteland
.
THEMA DOORTOCHT | lichtvisie west-vlaams platteland
basisprincipes voor verlichting van parkeerterreinen
. behalve de toegangen, zo min mogelijk verlichten
. met gedifferentieerd regime in tijd en ruimte
verschillen met klassieke verlichting van
parkeerterreinen
. minder materiaal en lager verbruik
THEMA PARKEERTERREIN | lichtvisie west-vlaams platteland
basisprincipes voor verlichting van bedrijventerreinen
. installatie dimbaar in tijd en ruimte (delen dimmen of doven)
. niet-doorgaande straten in lokale terreinen: semi-permanent regime
(alleen avonden en winterochtenden)
. bij verkoops- of erfpachtvoorwaarden:
steeds afsprakenkader voor private verlichting en reclames
verschillen met klassieke verlichting van
bedrijventerreinen
. beduidend minder verbruik, minder lichthinder en lichtvervuiling
THEMA BEDRIJVENTERREIN | lichtvisie west-vlaams platteland
THEMA BEDRIJVENTERREIN | lichtvisie west-vlaams platteland
THEMA BEDRIJVENTERREIN | lichtvisie west-vlaams platteland
THEMA BEDRIJVENTERREIN | lichtvisie west-vlaams platteland
.
VOORBEELD BEDRIJVENTERREIN BEVEREN | lichtvisie west-vlaams
platteland
.
VOORBEELD BEDRIJVENTERREIN BEVEREN | lichtvisie west-vlaams
platteland
beduidend lager energiegebruik
. minder zones en routes verlichten
. meer werken met reflectoren
. dikwijls gedifferentieerd regime (tijd en ruimte) en dimming
. lichtpunten aan gevels = minder materiaal en energie
minder lichtvervuiling
. weinig verlichting buiten dorpen
. goede afstelling toestellen (alleen op de gebouwen, velden, …)
. lagere vermogens = minder weerkaatsing
EFFECT ENERGIEGEBRUIK & LICHTHINDER | lichtvisie west-vlaams
platteland
. materie die sterk in evolutie is
> experimenten zinvol
. goede openbare verlichting = vakbekwaam ontwerp,
samen met inrichting en groen
. goede openbare verlichting = steeds afweging van
functionaliteit, belevingswaarde, energieverbruik en lichthinder
. kwaliteit van donker buitengebied kan behouden worden als
gemeente daarvoor kiest
(regelgeving laat toe en verplicht deels)
CONCLUSIE | lichtvisie west-vlaams platteland
voorbeeldcase: bedrijventerrein beveren te roeselare
LICHTVISIE WEST-VLAAMS PLATTELAND
studiedag | slotmanifestatie eco2profit | 09-13
LICHTPLAN GENTSE KANAALZONE |
globaal lichtplan
GLOBAAL LICHTPLAN | lichtplan gentse kanaalzone
GLOBAAL LICHTPLAN | lichtplan gentse kanaalzone
GLOBAAL LICHTPLAN | lichtplan gentse kanaalzone
GLOBAAL LICHTPLAN | lichtplan gentse kanaalzone
GLOBAAL LICHTPLAN | lichtplan gentse kanaalzone
GLOBAAL LICHTPLAN | lichtplan gentse kanaalzone
GLOBAAL LICHTPLAN | lichtplan gentse kanaalzone
GLOBAAL LICHTPLAN | lichtplan gentse kanaalzone
GLOBAAL LICHTPLAN | lichtplan gentse kanaalzone
GLOBAAL LICHTPLAN | lichtplan gentse kanaalzone
GLOBAAL LICHTPLAN | lichtplan gentse kanaalzone
GLOBAAL LICHTPLAN | lichtplan gentse kanaalzone
GLOBAAL LICHTPLAN | lichtplan gentse kanaalzone
GLOBAAL LICHTPLAN | lichtplan gentse kanaalzone
GLOBAAL LICHTPLAN | lichtplan gentse kanaalzone
LICHTPLAN GENTSE KANAALZONE |
globaal lichtplan
toelichting voor bestuursorganen van partners | oktober 2012

similar documents