Male hidroelektrarne in OVE v Sloveniji

Report
Jurij Čadež
MALE HIDROELEKTRARNE in OVE V
SLOVENIJI
Državni svet RS, 15.3.2010
OVE in URE ZA SLOVENIJO do 2030
Gorenjske elektrarne d.o.o.
Hčerinsko podjetje Elektra Gorenjske (100% lastnik)
15 malih hidroelektrarn
Skupna instalirana moč
Letna proizvodnja
11 MW
50 GWh
5 foto voltaičnih elektrarn
Skupna instalirana moč
Letna proizvodnja
320 kWp
0,35 GWh
Projektiva, izvedba
Elektro, Strojna
Hidro elektrarne, Fotovoltaične elektrarne
Delujemo v Interesni skupini za MHE
Velike HE + distribucijske HE + privat HE (ZDMHE)
Vplivanje na oblikovanje zakonov in predpisov OVE
Državni svet RS, 15.3.2010
OVE in URE ZA SLOVENIJO do 2030
ZOVES
Ustanavlja se Združenje za obnovljive vire Slovenije (ZOVES)
Hidro energija
Vetrna energija
Fotovoltaika
Biomasa in bioplin
Ostale tehnologije OVE
Izvajalci, dobavitelji opreme, inženirska podjetja
Institucije znanja, Finančna podjetja, Banke,…
NAMEN – združevanje moči za večji vpliv pri oblikovanju
zakonodaje s področja OVE
Državni svet RS, 15.3.2010
OVE in URE ZA SLOVENIJO do 2030
EU – Slovenija OVE 25%!
Na področju električne energije je potrebno za dosego cilja
zagotoviti dodatnih 3.200 GWh energije letno (trenutno cca. 3.900!)
Zelo težko dosegljiv cilj!
Potrebno usklajeno delovanje vseh ministrstev, ki ga ni!
Leta 2008 sprejet nov Energetski zakon
Leta 2009 sprejeta Uredba o podporah OVE
Kumulativno inštalirana moč
Nazivna moč elektrarn (MW)
1200
1000
Deponijski plin
800
Sončne elektrarne
Vetrne elektarrne
600
Vir: Predlog sprememb
Energetskega zakona,
MG 2008
Bioplin
Geotermalne
Biomasa
400
Hidroelektrarne
200
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
leto
Državni svet RS, 15.3.2010
OVE in URE ZA SLOVENIJO do 2030
Letna proizvodnja električne energije
Proizvodnja električne energije (MWh)
3.500.000
3.000.000
Deponijski plin
2.500.000
Sončne elektrarne
Vetrne elektarrne
2.000.000
Bioplin
1.500.000
Geotermalne
Biomasa
1.000.000
HE mora zagotoviti dodatnih
1700 GWh – več kot
polovica!
Od tega MHE cca 400 GWh!
Hidroelektrarne
500.000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
leto
HE in VE najmanj podpore
glede na pridobljeno energijo
Potrebna sredstva zmanjšana za tržno ceno el.en.
70,00
Obratni ekstrem - fotovoltaika
Višina sredstev (mio €)
60,00
Deponijski plin
50,00
Bioplin
Sončne elektrarne
40,00
Geotermalne
30,00
Vetrne elektarrne
Biomasa
20,00
Hidroelektrarne
10,00
HE edina tehnologija OVE s
100% slovensko dodano
vrednostjo (domače znanje,
proizvodnja turbin,
gradbeništvo, elektro…)
0,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
leto
Državni svet RS, 15.3.2010
OVE in URE ZA SLOVENIJO do 2030
KJE SMO DANES?
2009 – izjemno ugodno za HE!
(proizvodnja +22% nad povprečjem)
HE +MHE več skoraj 96% !!
HE + MHE cca. 1/3 slovenskih potreb
MHE cca 3% vseh slovenskih potreb!
(majhen a zelo pomemben delež EE iz
OVE!)
Državni svet RS, 15.3.2010
OVE in URE ZA SLOVENIJO do 2030
PODPORA OVE ???
Cena elektrike
Vodenje
računa
1%
Prispevek za
domače
termo vire
3,8%
Trošarina
0,9%
Termo opcija dobi bistveno več
denarja kot OVE
Prispevek
OVE
0,8%
Distribucijam je namenjeno za
odčitavanje števcev več denarja kot za
podpore OVE.
Energija
46,7%
Delež omrežnine se zdi prevelik.
Omrežnina
46,7%
Vir podatkov: MG
Statistična obdelava
položnic in računov za EE
Državni svet RS, 15.3.2010
OVE in URE ZA SLOVENIJO do 2030
Male hidroelektrarne v Sloveniji
MHE – tehnično kulturno zgodovinski zaklad Slovenije
Pričetki elektrifikacije ob prelomnici stoletja
GE:
HE Sava (Majdič) 1892
HE Škofja Loka 1894
HE Kokra 1898, …
Edini alternativni vir EE z opaznim deležem v elektroenergetski
bilanci Sloveinje
Mnogo možnosti za povečave instalacij in nove MHE
Zelo malo se gradi, razlogi:
Okoljska zaščita
MOP
Ekonomika (podpore OVE)
Državni svet RS, 15.3.2010
OVE in URE ZA SLOVENIJO do 2030
MHE – DA ali NE???
Gradnja MHE je danes skoraj ustavljena s strani MOP
MOP ne izdaja potrebnih koncesij za rabo vode – pobude romajo v
“predal”
V “predalu” se je nabralo že preko 200 nerešenih pobud za pridobitev
koncesije
Pol uradno mnenje MOP: MHE so energetsko nepomembne in delajo
škodo v naravi
MOP: Uredba o Qes (Ekološko sprejemljivi pretok – voda, ki jo
morajo HE spuščati po strugi in ni energetsko izrabljena)
30 – 60 % izpad proizvodnje!
MG: Uredba o podporah OVE – obnovljene naprave
Malo kje je možno podporo ponovno pridobiti
Državni svet RS, 15.3.2010
OVE in URE ZA SLOVENIJO do 2030
MOP: Uredba Qes
30 do 60 % izpad proizvodnje
Diskriminatorna do MHE, saj velja le za MHE – velike HE so
izločene
Ustavno sporno – načelo enakosti pred zakonom
Različno obravnava nove MHE kot stare
Stare MHE imajo ugodnejše pogoje – lahko vzamejo več vode
Zakon o vodah izrecno zahteva prilagoditev starih koncesij v roku 5 let
Ali je lahko uredba nad zakonom? (Pravno sporno!!)
Odvisno od tolmačenja – najverjetneje bo po petih letih potrebno te
koncesije poenotiti z določili za nove MHE!
Torej 30-60% izpad proizvodnje tudi za stare MHE
Cca 150 GWh proizvodnje MHE manj
65€/MWh -> gospodarska škoda v višini cca:
10 MIO EUR letno spuščamo po vodi!
Predlagamo da se ta denar raje bolj pametno porabi
Še zlasti v času gospodarske krize!
Državni svet RS, 15.3.2010
OVE in URE ZA SLOVENIJO do 2030
MOP: Uredba Qes
Krivična do obstoječih MHE
Posega v že podeljene vodne pravice
Nalaga drage posege in meritve na zajetjih na stroške imetnikov vodnih
pravic, za namene kontrole, ki je nihče ne izvaja (nepotrebni stroški)
Stroški teh posegov in stroški izpada proizvodnje niso bili upoštevani
pri odločitvah o investicijah - nasedle naložbe!!
MOP ni uspel dokazati, zakaj je tako veliko vode potrebno spuščati
mimo elektrarn - Qes je marsikje v Evropi tudi bistveno nižji
Primer: Nemčija
Določitev višine Qes mora biti interdisciplinarno
Upoštevana mora biti gospodarska škoda
Upoštevana mora biti ekološka škoda na podnebje – izpad OVE!
MOP takega pristopa ne sprejema, čeprav je marsikje v Evropi v
uporabi
Državni svet RS, 15.3.2010
OVE in URE ZA SLOVENIJO do 2030
MOP: Uredba Qes
Qes – protislovje dveh direktiv EU
Vodna direktiva (MHE ustaviti)
Podnebni paket direktiv (MHE pospešiti)
Kaj je pravilno – odvisno od razlage posamezne države
Ali je res potrebno odvzeti vodo elektrarnam, ki obratujejo že 100
let??
Gradnja HE ni enaka gradnji spomenikov – HE niso namenjene
same sebi ampak proizvodnji EE iz OVE
Državni svet RS, 15.3.2010
OVE in URE ZA SLOVENIJO do 2030
GE: Uredba Qes
Primer GE: HE Savica, 4,4MW, cca 23 GWh
Qes – izpad cca 5 GWh letno
325.000€ letno se bo spuščalo po potoku
Danes – turistična pot – slap Savica – nikogar ne moti
obratovanje HE Savica, ki se nahaja znotraj TNP
Če ne bi bila zgrajena pred 50 leti, je danes nihče ne bi zgradil
Lani praznovala jubilej ob proizvedeni 1TWh EE
Prihranek sežiga premoga – vlak - vagoni s premogom dolžine
od Ljubljane do Dunaja
Državni svet RS, 15.3.2010
OVE in URE ZA SLOVENIJO do 2030
Obnova starih MHE
Glavnina MHE starejših od 15 let – ni več podpore
Uredba o podporah
Pogoj za ponovno pridobitev – obnova v višini 50% inv. v novo MHE
Višina podpore za obnovljene naprave bistveno nižja od investicij v
nove naprave
Imamo mnogo starih MHE, ki jim je možno z današnjim stanjem
tehnike povečati proizvodnjo za 15-50%,
To so pogosto nerentabilne investicije, saj se upošteva le delež
povečanja proizvodnje
Podpore, ki bi te investicije omogočila ni možno dobiti
Zaradi diskriminatorne formule za odbitke od podpor, je le ta tudi dosti
nižja kot pri investicijah v nove naprave OVE
Državni svet RS, 15.3.2010
OVE in URE ZA SLOVENIJO do 2030
Obnova starih MHE
Kalkulacija za obratovalno podporo
LETO 2009
Višina obratovalne podpore:
Višina investicije:
n
r
A
H
P (MW)
R (delež)
Trajanje podpore:
Povpračna mesečna proizvodnja:
Mesečno izplačilo obratovalne podpore:
Neto sedanja vrednost izplačil:
Kalkulacija za obratovalno podporo
LETO 2010
Višina obratovalne podpore:
Višina investicije:
n
r
A
H
P (MW)
R (delež)
Trajanje podpore:
Povpračna mesečna proizvodnja:
Mesečno izplačilo obratovalne podpore:
Neto sedanja vrednost izplačil:
Državni svet RS, 15.3.2010
PRIMER 1a - PRED
SPREMEMBO
UREDBE
Obnova 200 kW
naprave MHE (po
uredbi pred
spremembo)
36,71 €/MWh
170000 €
15 let
12%
0,14682424
3500
0,2 MW
50%
7,5 let
58,333 MWh
2.141,42 €
149.609 €
PRIMER 1a - PRED
SPREMEMBO
UREDBE
Obnova 200 kW
naprave MHE (po
uredbi pred
spremembo)
46,68 €/MWh
170000 €
15 let
12%
0,14682424
3500
0,2 MW
50%
7,5 let
58,333 MWh
2.723,00 €
190.240 €
PRIMER 2
Izgradnja nove
naprave MHE
36,71
170000
15
12%
0,14682424
3500
0,1
100%
15
29,167
1.070,71
119.123
100 kW
€/MWh
€
let
MW
let
MWh
€
€
PRIMER 2
Izgradnja nove
naprave MHE
46,68
170000
15
12%
0,14682424
3500
0,1
100%
15
29,167
1.361,50
151.475
100 kW
€/MWh
€
let
MW
let
MWh
€
€
PRIMER1b = PRIMER1a
- PO SPREMEMBI
UREDBE
Obnova 200 kW
naprave MHE (po
uredbi pred
spremembo)
1,05 €/MWh
170000 €
15 let
12%
0,14682424
3500
0,2 MW
50%
7,5 let
58,333 MWh
61,41 €
2.141 €
PRIMER1b = PRIMER1a
- PO SPREMEMBI
UREDBE
Obnova 200 kW
naprave MHE (po
uredbi pred
spremembo)
11,02 €/MWh
170000 €
15 let
12%
0,14682424
3500
0,2 MW
50%
15 let
58,333 MWh
642,99 €
71.536 €
PRIMER1c = PRIMER1a NAŠ PREDLOG
Obnova 200 kW naprave
MHE (po uredbi pred
spremembo)
18,36 €/MWh
170000 €
15 let
12%
0,14682424
3500
0,2 MW
50%
15 let
58,333 MWh
1.070,71 €
119.123 €
PRIMER1c = PRIMER1a NAŠ PREDLOG
Obnova 200 kW naprave
MHE (po uredbi pred
spremembo)
23,34 €/MWh
170000 €
15 let
12%
0,14682424
3500
0,2 MW
50%
15 let
58,333 MWh
1.361,50 €
151.475 €
OVE in URE ZA SLOVENIJO do 2030
POVZETEK
Hidroenergija je cenovno najugodnejša tehnologija OVE
Hidroenergija ima edina izmed OVE skoraj 100% slovensko dodano
vrednost in s tem pospešuje gospodarsko rast
Objekti MHE imajo izjemno dolgo življenjsko dobo 50 let in več
Hidroenergija je edina tehnologija ki dosega izkoristke pri pretvorbi
primarne energije v električno v višini do 90%!
Hidroenergija ima vpliv na vodotok, saj iz njega odvzema vodo
Zaradi vpliva na okolje MOP blokira nadaljni razvoj MHE
Uredba Qes pomeni cca 30% upad proizvodnje v obstoječih MHE
Obstoječe MHE po letu 2011 izgubijo podporo zaradi starosti. Obnova
za povišanje tehničnih izkoristkov v glavnem ni ekonomsko upravičena
brez podpor, ki jih v glavnem ni mogoče dobiti
Po letu 2011 MHE nimajo več možnosti garantiranega odkupa EE –
vrženi so na trg EE, na katerem zaradi majhnosti ne morejo uspeti z
dobrimi odkupnimi cenami EE.
Državni svet RS, 15.3.2010
OVE in URE ZA SLOVENIJO do 2030
Kaj preostane akterjem na področju
hidroenergije:
Investicije na Balkanu: Bosna, Črna Gora, Srbija, Makedonija,
Albanija, ….
Investicijski denar se seli v tujino
OVE iz MHE se bodo razvijali v tujini
Doma preostane le obratovanje do konca z obstoječimi marsikje
neoptimalnimi napravami.
Državni svet RS, 15.3.2010
OVE in URE ZA SLOVENIJO do 2030
ALI PA:
Spremeniti zakonodajo, zlasti:
Zakon o vodah
Uredba o Qes
Nov zakon o OVE
Energetski zakon
Uredba o podporah
Spremeniti odnos MOP do tako pomembnega OVE
Pri varovanju vodotokov se najprej posvečati projektom, pri katerih
ne trpi proizvodnja OVE imajo pa ravno tako, ali še bolj pozitiven
vpliv na kvaliteto vodnih teles
Pri podeljevanju koncesij za rabo vode upoštevati pozitiven okoljski
vpliv obnovljivega vira na ozračje
Državni svet RS, 15.3.2010
OVE in URE ZA SLOVENIJO do 2030

similar documents